Dr. Bendik Gábor előadása Termékdíj a gyakorlatban

download report

Transcript Dr. Bendik Gábor előadása Termékdíj a gyakorlatban

A környezetvédelmi termékdíj
a gyakorlatban
Dr. Bendik Gábor
Vezető tanácsadó
Viveo Hungary Kft.
Zalaegerszeg
2011. december 13.
A termékdíj-köteles termékek köre 2011.
-az egyéb kőolajtermék - gyakorlatilag a kenőolajok
(2005. január 1-ig az üzemanyag is),
-a gumiabroncs,
-a csomagolás (2003. január 1-jéig a
csomagolóeszköz),
-az akkumulátor,
-a reklámhordozó papír,
-az elektromos és elektronikai berendezés (2005.
január 1-től, 2008. január 1-től beleértve a
hűtőberendezéseket is)
(A hígítók és oldószerek termékdíj-fizetési
kötelezettsége 2005. január 1-én, a hűtőközegeké
2010. jan. 1-én megszűnt.).
A termékdíj-köteles termékek köre 2012.
-akkumulátor,
-csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer,
-egyéb kőolajtermék,
-elektromos, elektronikai berendezés,
-gumiabroncs,
-reklámhordozó papír
Az egyes kategóriákon belül a termékdíjköteles
termékek
vtsz.
szerinti
felsorolása
törvény
mellékletében, a csomagolószerek katalógusa a
végrehajtási rendelet mellékletében lesz.
A kötelezettek köre 2011
Főszabály: a termékdíjköteles termék első belföldi
forgalomba hozója, vagy saját célú felhasználója
Kivétel: Belföldi előállítású egyéb kőolajtermék,
reklámhordozó papír - a termék elsõ belföldi forgalomba
hozójának első vevője és a saját célú felhasználó (a
gyakorlatban, aki a gyártótól a terméket megveszi).
Bérgyártás: bérgyártató
Fontos, hogy korábban más szabályok is érvényesültek (pl.
import, kereskedelmi csomagolás továbbforgalmazó,
bérgyártás eltérő szabályai, stb.)
Változások a kötelezetti körben 2012




Csomagolószernél a kötelezettség tárgyának változása
miatt a kötelezetti kör is megváltozik.
Reklámhordozó papír esetén az első forgalomba
hozó/saját célú felhasználó (általában nyomda) lesz a
kötelezett, nem a megrendelő (Viszont a
megrendelőnek nyilatkoznia kell a megrendelésről!)
A saját célú felhasználás esetköre kibővül (jogutód
nélküli megszűnés esetén a készlet, ill. elszámolható
hiányt meghaladó hiány és a termékdíjköteles termék
megsemmisülése)
A nyilatkozó is kötelezetté válik, ha a nyilatkozatával
ellentétesen jár el!
A kötelezettség keletkezésének időpontja
2011
• Első belföldi forgalombahozatalkor: az első belföldi
forgalomba hozatalkor kiállított számlán feltüntetett
teljesítés napján.


Saját célú felhasználáskor: a saját célú felhasználás
költségként történő elszámolásának napján.
Egyéb kőolajtermék és a reklámhordozó papír: az első
belföldi forgalomba hozó első vevője által kiállított
számlán feltüntetett teljesítés napján vagy a saját célú
felhasználás költségként történő elszámolásának napján
keletkezik.
A kötelezettség keletkezésének időpontja
2012



Első belföldi forgalomba hozatalkor: az első belföldi forgalomba
hozatalkor a számlán, vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet
teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett telesítés napján, ezek
hiányában az ügylet teljesítésének napján.
Saját célú felhasználáskor: saját célú felhasználás költségként való
elszámolásának napján keletkezik. Jogutód nélküli megszűnés esetén
legkésőbb a végelszámolás utolsó napján, az elszámolható hiányt
meghaladó hiány esetén pedig a hiányról, vagy a termékdíjköteles termék
megsemmisülése tényéről felvett okirat alapján, annak könyvelése napján
keletkezik.
Egyéb kőolajtermék: az első belföldi forgalomba hozó első vevője által
kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy számlakibocsátás
hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés
napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján, vagy a saját célú
felhasználás költségként történő elszámolásának napján
A rendszer lelke: A nyilvántartás
Előírások:
-A nyilvántartásnak bizonylatokkal alátámaszthatónak kell
lennie
-Annak is kell vezetnie, aki termékdíj mentességben
részesül
-A hatósági ellenőrzés kulcseleme
-Visszaigénylés esetén a jogosultság nyilvántartása
nagyon hangsúlyos
-Az adatszolgáltatásnak a nyilvántartáson kell alapulnia
-Kenőolaj visszaigénylés esetén speciális nyilvántartás
-Többutas csomagolások speciális nyilvántartása
-A számlán feltüntetett termékdíj, a hasznosítási díj,
valamint a termékdíj-kedvezmény és
termékdíjmentesség összegét nyilvántartással kell
alátámasztani, amely tartalmazza a vevők nevét,
adószámát és címét, valamint a számla sorszámát és
Csomagolás számítási módszerek (az ÖkoPannon ajánlásaival összhangban)
•
•
•
•
•
•
•
Termékspecifikus módszer
Raktári készletfogyás módszere
Súlyozott bruttó-nettó súly módszere
Statisztikai mintavétel módszere
Egyedi mérés módszere
(Hulladék-nyilvántartás – nem megfelelő)
(Beszerzések nyomon követése – nem
megfelelő)
Termékspecifikus módszer
• A kiépítés nehéz, utána egyszerű
• Adatbázis létrehozása szükséges
• Fajlagos mérések, vagy adatbekérés a
beszállítótól – érdemes a súlyokat egy nagyobb
egységű termékre vetíteni
• Értékesítési (felhasználási) adatok × fajlagos
adatok
• Változások nyomán frissíteni kell
• Kapcsolódhat vállalatirányítási rendszerhez is
Raktári készletfogyás módszere
•
•
•
•
•
Egyszerű, de kevésbé pontos
Belföldi gyártás esetén alkalmazható
Havi készletmérés
Készletfelvétel rendezettsége alapvető
Havi készletek különbsége a kibocsátás
(korrigálva az új készlet mennyiségével)
• Export és selejt mennyiségekre érzéketlen
Súlyozott bruttó-nettó tömeg módszere
• Nettó súly = termék, Bruttó – Nettó =
Csomagolás
• Számlánként, vagy adatbázisban találhatók meg
a súlyos
• Több anyagfajta esetén el kell
különíteni/súlyozni kell
Statisztikai mintavétel módszere
• A módszer nem teljesen pontos, alkalmazása
csak a hatóság jóváhagyása esetén javasolt
• Hasonló termékeket egy statisztikai csoportba
kell sorolni
• Meg kell határozni a vezértermékek fajlagos
adatait
• A csoport összes termékére ezeket az adatokat
kell vetíteni
A nyilvántartás-vezetés módszerei
•
•
•
•
•
Vállalatirányítási rendszerhez fűzve
Excel táblázat-rendszerek segítségével
Leírt szabályzat készítése javasolható
Az adatáramlás áttekinthető legyen
Az egyes adatforrások könnyen
visszakereshetőek legyenek és
megegyezzenek a számviteli
bizonylatokkal
A környezetvédelmi termékdíj kódok (KT-kódok)
Bevallások és egyéb eljárások során speciális azonosító számokat kell
használni
A KT-kódok 5+2 számjegyből, illetve betűjelekből állnak,
-az első három számjegyet a termék típusa határozza meg,
-a 4. és 5. számjegy attól függ, hogy a kötelezett milyen típusú
termékdíj-fizető (teljes fizető, a termékdíjat nem kell megfizetni,
vissza lehet igényelni, a termékre mentességben, vagy
kedvezményben részesül, esetleg ezeknek valamilyen
kombinációja).
-A +2 az ún. származáskód
A kódok részletesen a 10/1995. KTM rendelet 7. számú mellékletében,
illetve a bevallási nyomtatványokhoz készített, és a vámhatóság
honlapjáról letölthető kitöltési útmutatóban található meg.
2012-től:
-a kódrendszer egyszerűsödik
-a végrehajtási rendelet mellékletében lesznek
A „múlt rendezése”
• A vámhatóság 2006-tól ellenőrizhet
• A korábbi jogszabályok rendelkezései alapján (a
vámhatóság honlapján van segédanyag)
• 2003-2007: pótbevallással, illetve
önellenőrzéssel lehet rendezni
• Nyilvántartások itt is kellenek
• Visszamenőleges befizetés és pótlékok
• Esetleges mulasztási bírság
Számlán való feltüntetés kötelezettsége 2011
•
Az első belföldi forgalomba hozatalkor kiállított számlán
•
Csak nagykereskedelmi értékesítés esetén
•
Kézzel írt számlák esetén kódok feltüntetése
•
Nem összekeverendő a számlán történő átvállalással
teljes termékdíjfizetés esetén:
díjtételenként „a ......................... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból
...............: ..................... Ft” szöveget,
termékdíj-kedvezmény esetén:
„a ..... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból .....
környezetvédelmi termékdíja: ..... Ft”
termékdíjmentesség esetén (díjtételenként):
„a .................. környezetvédelmi termékdíj alól ...............%-ban mentes, az ezen felül
fennmaradó termékdíj a bruttó árból ..... Ft”
koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: „a ..........................
környezetvédelmi termékdíj alól .....%-ban mentes, a hasznosítási díj
megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból
......................... Ft” szöveget,
újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén:
Számlán való feltüntetés kötelezettsége 2012
3 esetben:
a) számlán történő átvállalás esetén, vagy
b) a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő
partnerei által igényelt esetben, vagy
c) csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi
forgalomba hozatalakor
A pontos feltüntetendő szövegek a végrehajtási rendeletben kerülnek
meghatározásra, a fenti c) esetben – amely a kötelezettek nagy részét
érinti – feltehetően egy egyszerű és állandó szöveg lesz kötelező.
A Kötelezettség alapja 2011-ben – a
csomagolás
Definíció (Cskt. szerint):
csomagolóanyag,
-eszköz,
illetve olyan termék, amelyet
termék, áru
befogadására,
megóvására,
kezelése,
szállítása, csoportosítása és
kínálása
érdekében
felhasználnak.
 Minden fogyasztási (elsődleges),
 gyűjtő- (másodlagos) és
 szállítói (harmadlagos)
csomagolás
A Kötelezettség alapja 2012-ben – a csomagolóeszköz és
az egyéb csomagolószer
Definíciók:
csomagolóanyag: a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes
védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok
gyűjtőfogalma;
csomagolóeszköz: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe
fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű - általában ipari, vagy
szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított - ideiglenes
védőburkolat, továbbá a raklap;
csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként
felhasználható - így különösen záró, rögzít ő, párnázó, díszít ő - elemek,
valamint kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú,
ragasztó gyűjtőfogalma;
egyéb csomagolószer: csomagolóanyag, csomagolási segédanyag.
Többutas csomagolások kérdései 2011 I.
Nyilvántartás:
• a többutas csomagolás belföldön kibocsátott
mennyisége,
• a visszaérkező többutas csomagolás
mennyiség,
• a visszaérkezett mennyiségből selejtezett
mennyiség,
• a többutas csomagolás újonnan beszerzett
mennyisége,
• Az újonnan beszerzett mennyiségből először
belföldön forgalomba hozott mennyiség
• Külön kell nyilvántartani a saját és más
tulajdonában lévő mennyiségeket is
Többutas csomagolások kérdései 2011 II.
A kötelezettségek:
• A termékdíj esetén az először belföldön
forgalomba hozott mennyiség után kell
fizetni
• A hasznosítási kötelezettség a hulladékká
váló (körforgásból kikerülő) mennyiséget
tekinti a kötelezettség alapjának
• Külföldi kör (jellemzően saját célú
felhasználásnál) levonással működik
Többutas csomagolások kérdései 2011 III.
Feltételek:
• GTIN szám
• Külön bejelentés (BJ2 lapon)
• Külön nyilvántartás és éves
adatszolgáltatás
Többutas csomagolások kérdései 2012
Belföldi kör:
-betétdíjas rendszer
-hatósági nyilvántartásban való
szereplés
Külföldi kör:
-Visszaszállítás (nettósítás, illetve
visszaigénylés)
Termékdíjas képviselet
Az Art. szabályai szerinti képviselő, jövőre a
termékdíj ügyintézői végzettséggel rendelkezők is:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a bejelentési kötelezettség teljesítése;
a bevallási kötelezettség teljesítése;
az igazolások kérése;
a termékdíj visszaigénylési eljárás;
a mentességi eljárás;
az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás;
a koordináló szervezettel történő kapcsolattartás;
a nyilvántartás vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;
a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások
a termékdíj befizetése
Egyéb fontos jövő évi
szabályok
A termékdíj átalányfizetési lehetőség
kiterjesztése
Csekély mennyiségű csomagolást
forgalomba hozó kötelezett:
Meghatározott mennyiségű csomagolást
kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó
számára forgalomba hozó, vagy saját célra
felhasználó gazdálkodó szervezet
A mentességi rendszer megszűnése

Megszűnik a mentesség
A koordináló szervezetek feladatait az állami
OHÜ veszi át

Mindenki teljes termékdíjat fizet, kivéve, aki
egyéni hasznosítási teljesítést végez

Nem termékdíj, de fontos:
Hasznosítási kötelezettség
• Csomagolás
• Elektronikai termék
• Akkumulátor és szárazelem
Hulladék-nyilvántartás
Változnak még (a teljesség igénye
nélkül):
•
•
•
•
•
A termékdíj tételek
A termékdíjköteles termékek köre (pl.
elektronika)
Az átvállalás esetei
A visszaigénylés esetei
A kötelezettség tartalmának egyértelmű
felsorolása
Bejelentés
•
Egyéni hulladékkezelés 2012. jan. 15-ig
EZ JOGVESZTŐ.
• Mindenki más 2012. április 20-ig
A RÉGI KÖTELEZETTEK IS,
ÚJRAHASZNÁLHATÓT IS,
KÉPVISELETET IS. KORÁBI ÉS ÚJ
KÉSZLETRE VEVŐK IS.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Bendik Gábor
Vezető tanácsadó
Környezetvédelmi szakjogász
Termékdíj ügyintéző (OKJ)
Viveo Hungary Kft.
1095 Budapest, Váci út 95,
E-mail: [email protected]
32