Transcript ITRF a ICRF

ITRF a ICRF
diplomový seminář
Jan Andrle
Brno 2014
ITRF
 Mezinárodní terestrický referenční rámec (International Terrestrial
Reference Frame)
 množina bodů realizující svými trojrozměrnými kartézskými
souřadnicemi a jejich časovými změnami geocentrický neinerciální
systém ITRS
 rámec vztažen k určitému datu (ITRF2008)
 přesnost souřadnic vůči geocentru s přesností 2-3 cm
 spravován IERS
ITRS
 Mezinárodní terestrický referenční systém (International
Terrestrial Reference Systém)
 globální geocentrický pravoúhlý souřadnicový systém
 rovina tvořená osami X a Z realizována Greenwichským
poledníkem
 rovina tvořená osami X a Y realizována rovníkem
ITRS
Realizace ITRF
 definice počátku, měřítka a orientace systému
 Měření: -VLBI
- SLR
- LLR
- DORIS
- GNSS
ITRF
ITRF
Význam ITRF
 vyjádření výsledků družicové geodézie
 sledování pohybů kontinentů
ICRF
 Mezinárodní nebeský referenční rámec (International
Celestial Reference systém)
 realizuje referenční systém ICRS
 referenční rámec je definován souřadnicemi nebeských
objektů
 spravován IERS
ICRS
 Mezinárodní nebeský referenční systém (International





Celestial Reference Systém)
od roku 1997 nahrazuje souřadnicový systém realizovaný
katalogem FK5
počátek soustavy v barycentru sluneční soustavy
základní rovina v blízkosti středního rovníku v epoše J2000.0
osa Z prochází konvenčním efemeridovým pólem CEP
osa X směřuje do Jarního bodu
ICRS
Realizace ICRF
 realizován pozorováním technologií VLBI na extragalaktické
radiové zdroje
 prvotní realizace - 106 extragalaktických zdrojů, z toho 23
primárních tvořící opěrnou síť
 v současnosti 212 extragalaktických zdrojů
 určování dynamického středního jarního bodu
Význam ICRF
 slouží k popisu pohybu družic
Transformace mezi ITRF a ICRF
 transformace je nezbytná pro technologii GNSS
 vzájemná vazba dána precesními a nutačními konstantami a
pěti orientačními parametry EOP (Earth Orientation
Parameters)
Zdroje:
 Oficiální stránky IERS. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z:
www.iers.org
 MACHOTKA, Radovan a Jan FIXEL. Geodetická astronomie a
kosmická geodézie II: Modul 01 Kosmická geodézie. Brno: CERM,
2007.
 MACHOTKA, Radovan a Jan FIXEL. Geodetická astronomie a
kosmická geodézie I: Modul 01 Sférická astronomie. Brno: CERM,
2007.
Děkuji za pozornost!