UNIT 6 TEORI PERKEMBANGAN AWAK KANAK

Download Report

Transcript UNIT 6 TEORI PERKEMBANGAN AWAK KANAK

UNIT 6
TEORI PERKEMBANGAN
AWAK KANAK-KANAK
DEFINISI BERKAITAN PERKEMBANGAN AWAL
KANAK-KANAK
 Menurut Kostelnik dan rakan-rakan
(1993) dalam Nor Hashimah Hashim &
Yahya Che Lah (2003) early childhood
meliputi kanak-kanak sejak daripada
lahir sehingga lapan tahun, iaitu kanakkanak sejak daripada lahir sehingga
lapan tahun, iaitu kanak-kanak di taman
asuhan atau taman didikan, prasekolah
dan sekolah rendah.

sambungan
 Menurut Kamus Dewan edisi keempat
tahun 2005 perkembangan merupakan
perihal atau proses berkembang
menjadi maju atau tersebar, membiak,
meluas, pertumbuhan, kemajuan dan
sebagainya. Kanak-kanak pula
bermaksud budak lelaki atau
perempuan yang masih kecil biasanya
yang belum berumur lebih daripada 7
atau 8 tahun.
MODEL MONTESSORI (1870-1952)
 Menurut Montessori, kanak- kanak
akan menunjukkan minat kepada
sesuatu aktiviti pembelajaran
apabila mereka cukup matang dan
bersedia mempelajarinya.
Montessori telah mengemukakan
beberapa konsep asas dalam
pembentukan kurikulum kanakkanak pada peringkat awal.
Konsep Yang Kikemukakan Oleh
Montessori
 Penggunaan sensori-deria
 Penerokaan kepada
persekitaran
 Belajar melalui aktiviti
bermain
 Tempoh sensitif
Teori Maria Montessori
 TEORI INTERAKSI
 pengalaman belajar yang tidak formal
dapat dihasilkan bukan sahaja dari
interaksi dengan guru tetapi juga dengan
sesama rakannya. Interaksi antara rakan
sebaya ini juga dapat menghasilkan
teladan moral dan sosial kepada diri
kanak- kanak tersebut. Selain itu, teori
interaksi ini juga dapat membantu
pertukaran informasi sehingga menjadi
sumber yang penting bagi pembelajaran
tidak formal kanak- kanak.
FRIEDRICH WILHELM FROEBEL 1782-1852
 Model ini merupakan perluasan dari
pandangannya terhadap dunia dan
pemahamannya terhadap hubungan
individu, Tuhan, dan alam. Menurutnya
lagi, pendidikan dapat membantu
perkembangan anak secara wajar. Ia
menggunakan taman sebagai suatu
simbol dari pendidikan anak. Apabila
anak mendapat pendidikan yang tepat, ia
akan berkembang secara wajar dan
mengikuti hukumnya sendiri.
Model Froebel:
 Main dan Kanak-kanak
 Aspek Perkembangan Sosial dan Emosi
 Aspek Perkembangan Fizikal
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
 Aspek Perkembangan Psikomotor Kasar
 Aspek Perkembangan Motor Halus
TEORI TINGKAH LAKU FOEBEL
 Foebel berpendapat bahawa pembelajaran adalah
berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Teori
pembelajaran ini kebanyakkannya dihasilkan
daripada ujian dan juga pemerhatian yang
dilakukan ke atas haiwan seperti anjing, tikus,
kucing dan burung di dalam makmal. Mereka
menumpukan ujian kepada perhubungan antara
‘rangsangan’ dan ‘gerakbalas’ yang menghasilkan
perubahan tingkahlaku. Secara umumnya teori
behavioris menyatakan bahawa pengajaran dan
pembelajaran akan mempengaruhi segala
perbuatan atau tingkah laku kanak- kanak sama
ada baik atau sebaliknya. Teori ini juga
menjelaskan bahawa tingkah laku kanak- kanak
boleh diperhatikan, dikawal dan juga diramal.
Model dan Teori oleh Pestalozzi
 Anak- anak perlu dibimbing secara
perlahan- lahan
 Pendidikan adalah diasaskan kepada
pengalaman- pengalaman deria
 Membentuk pengajaran-pengajaran yang
berdasarkan objek
 Kumpulan pelbagai umur (multiage
grouping)
 Ibu adalah orang yang terbaik untuk
mengajar anaknya
JEAN PIAGET

Beliau telah menggunakan model
biologi untuk menghuraikan
perkembangan kognitif manusia.
Pada pandangan Piaget, minda
boleh berkembang, berubah dan
dapat mengadaptasi masalah yang
berlaku apabila berinteraksi
dengan persekitaran.
Model dan Teori Oleh Jean Piaget
 Pemikiran Kanak-kanak Berkembang
Mengikut Tahap-tahap
 Kanak-kanak Memainkan Peranan Aktif
Dalam Menyusun Pengetahuannya
Mengenai Realiti
TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF
MENURUT PIAGET
 Perkembangan Masa Bayi
 Perkembangan Masa Awal
Kanak-kanak
 Perkembangan Masa
Pertengahan dan Akhir KanakKanak
 Perkembangan Masa Remaja