IMPORT & EXPORT USA

download report

Transcript IMPORT & EXPORT USA

IMPORT & EXPORT
USA
AUTOR: LUKÁŠ HANKO
KRÚŽOK: POCR10
DÁTUM: 13.10.2014
Obsah

Obchodná bilancia (2009-2013)

Teritoriálna štruktúra

Komoditná štruktúra

Podmienky dovozu

Ochrana domáceho trhu

Zóny voľného obchodu

Perspektívne obory pre vývoz do USA
Obchodná bilancia (2009-2013)
mil. USD
2009
2010
2011
2012
2013
Vývoz
1578,2
1844,5
2112,9
2210,6
2271,4
Výrobky
1069,5
1288,8
1495,9
1561,2
1589,7
Služby
508,7
555,7
617
649,3
681,7
Dovoz
1961,8
2343,9
2669,7
2745,2
2746,2
Výrobky
1580
1939
2240
2302,7
2293,6
Služby
381,8
404,9
429,7
442,5
452,7
Bilancia
-383,6
-499,4
-556,8
-534,7
-474,9
Výrobky
-510,5
-650,2
-744,1
-741,5
-703,9
Služby
126,9
150,8
187,3
206,8
229
Teritoriálna štruktúra

Najväčší obchodný partner USA (v rokoch 2011 a 2012) je Kanada
(hodnota vzájomného obchodu za minulý rok je 604,2 mld. USD)

Ďalší významní obchodní partneri:
 Čína
(506 mld. USD)
 Mexiko
(465 mld. USD)
 Japonsko
(199 mld. USD)
 Nemecko
(149 mld. USD)
 Veľká
Británia (109 mld. USD)
 Južná
Kórea (103 mld. USD)
 Brazília
(74 mld. USD)
 Francúzsko
 Taiwan
(69 mld. USD)
(68 mld. USD)
Teritoriálna štruktúra (2)

Najväčší exportný trh: Kanada (282), Mexiko (198), Čína (105)
Japonsko (68), Veľká Británia, Nemecko, Južná Kórea, Holandsko,
Brazília a Hongkong

Najväčší importný trh: Čína (412), Kanada (322), Mexiko (268),
Japonsko (132), Nemecko, Južná Kórea, Veľká Británie, Venezuela,
Taiwan a Francúzsko

Najväčší obchodný deficit: Čína (295), Mexiko (70), Japonsko (64),
Nemecko (50), Kanada, Venezuela, Taliansko, Indie, Taiwan, Južná
Kórea.

Najväčší prebytok obchodnej bilancie: Hongkong (33), Holandsko
(19), Austrália (17), Belgicko (12), Singapur , Brazília, Argentína, Veľká
Británia, Luxembursko a JAR.
Komoditná štruktúra EXPORT
2011
2012
Plynový olej
52 804
60 161
Ropné produkty (okrem pl. oleje)
54 239
56 973
Farmaceutické prípravky
45 469
47 913
Priemyslové stroje
45 244
46 128
Civilné lietadlá
33 352
45 267
Polovodiče
43 775
42 087
Telekomunikačné vybavenie
35 848
38 282
Elektrické prístroje
35 119
38 171
Zlato
33 228
36 308
Organické chemikálie
39 393
35 634
Plasty
36 026
35 241
Lekárske zariadenia
32 041
33 632
Počítačové príslušenstvo
31 567
32 319
Priemyslové motory
28 103
30 142
Komoditná štruktúra IMPORT
2011
2012
Ropa
331 616
312 800
Farmaceutické prípravky
91 878
87 095
Vybavenie domácnosti
77 681
81 284
Počítače
64 902
65 757
Počítačové príslušenstvo
54 795
56 484
Telekomunikačné vybavenie
48 462
52 794
Ropné produkty (okrem pl. oleje)
50 788
50 326
Priemyslové stroje
44 945
47 977
Bavlnený textil
50 382
47 440
Plynový olej
46 943
45 591
Elektrické prístroje
41 539
42 826
Polovodiče
37 941
40 302
Oblečenie a textil
36 956
39 378
Hračky
31 960
33 457
Podmienky dovozu
Podmienky pre dovoz tovaru a služieb sa odlišujú pre štáty s udelenou a bez
udelenej doložky najvyšších výhod:

normálne obchodné vzťahy (NTR – Normal Trade Relations)

štáty zaradené do programu GSP – Generalized System of Preferences
(pomoc rozvojovým a transformujúcim sa ekonomikám) – umožňujú dovoz
s nulovými tarifami

Výsada NTR členským krajinám GATT a WTO automaticky (napríklad Čína)

Dovoz sa riadi zákonom „Tariff Act of 1930“ – podmienky zahraničného
obchodu a pravidlá pre výpočet cla
Ochrana domáceho trhu
Hlavné vládne organizácie zaoberajúce sa ochranou domáceho trhu alebo záujmov
amerických spoločností v zahraničí:

U.S. Department of Commerce (Ministerstvo obchodu) navrhuje základné
princípy domácej obchodnej politiky vrátane programu GSP, riadi
antidumpingové šetrenie

Office the U.S. Trade Representative (Úrad obchodného predstaviteľa)
pôsobnosť v oblasti práv duševného vlastníctva, prekážok obchodu
a vyjednávanie vo WTO

U.S. International Trade Commission - riešenie obchodných sporov,
predovšetkým v oblasti antidumpingu a dodržiavaniu amerických zákonov
a technických predpisov zo strany zahraničných dovozcov a predajcov

U.S. FDA (U.S. Food and Drug Adminisstration) vydáva nové predpisy
a kontroluje nezávadnosť potravín, nápojov a liečiv dovážených do USA
Zóny voľného obchodu

250 zón voľného obchodu (FTZ – Foreign Trade Zone)

V každom z 50 štátov je aspoň jedna

Cieľom je podpora obchodu a exportnej výkonnosti domácich,
predovšetkým lokálnych firiem

Tovar prechádzajúci FTZ je oslobodený od cla a dovozných kvót
v prípade, že je po úprave alebo spracovaniu reexportovaný, alebo
je platba cla odložená do doby, pokiaľ je tovar po úprave a
spracovaniu uvoľnený na americký trh.

Tovar je taktiež v niektorých štátoch oslobodený od skladovacích
daní
Perspektívne obory pre vývoz do USA

Vyspelé informačné a telekomunikační technológie, výpočtová technika,
vývoj software – USA svetový líder inovačných technológií vo výpočtovej
technike, búrlivý vývoj odvetvia -> možnosti uplatnenia malých firiem
schopných rýchlo reagovať na dopyt, obzvlášť v oblasti softwaru

Energetika – národný energetický plán počíta s výstavbou nových elektrární
v nasledujúcich 20 rokoch, výstavbou nových distribučných sietí v smere
východ–západ, rekonštrukciu jadrových elektrární, dôležitá je aj oblasť tzv.
zelených/čistých technológií a obnoviteľné zdroje energie

Biotechnológie a nanotechnológie – najrýchlejšie rozvíjajúci sa odbor v USA,

Letecký a obranný priemysel – americké nadnárodné spoločnosti
vyhľadávajú možnosti výrobných kooperácií s cieľom zlacnenia výroby vo
vysoko konkurenčnom odvetví
Perspektívne obory pre vývoz do USA (2)

Systémy mestskej verejnej dopravy – v podmienkach globálnej recesie,
ktorá silno zasiahla automobilový priemysel, rastie záujem o alternatívne
dopravní prostriedky (prímestská ľahká vlaková doprava, mestská hromadná
doprava)

Priemyslové zariadenia – týka sa prakticky všetkých priemyslových odvetví,
predovšetkým strojárenstva, chemického priemyslu, potravinárstva

Zdravotnícka technika – zdravotníctvo je jedným z odborov, ktorý
administratíva B. Obamu podporuje a investuje

Čisté technológie – Cleantech – investícia súčasnej administratívy do sektoru

Výrobná kooperácia, výroba na zákazku pre americké firmy – obecne platí
pre všetky priemyslová odvetvia a služby

Súkromné vzdelávanie – v USA veľmi drahé, možnosť stráviť časť štúdia
(semester) na kvalitnej európskej škole
Zdroje

www.businessinfo.cz

www.census.gov

www.bea.gov

www.google.com/images
ĎAKUJEM VÁM ZA
POZORNOSŤ