Zahraniční obchod s vojenským materiálem

download report

Transcript Zahraniční obchod s vojenským materiálem

Provádění zahraničního obchodu
s vojenským materiálem
Ing. Roman Samiec
pověřen vedením oddělení vojenského materiálu
MPO Licenční správa
11. května 2010
Osnova

Úvod

Právní úprava provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Zákon č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - rozsah působnosti

Povolování obchodu s vojenským materiálem

Podmínky udělování licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským
materiálem, využívání licence, neudělení či odnětí licence

Kontrolní činnost, rizika a předcházení možným rizikům

Zabezpečení úkolů odVM LS, shrnutí za rok 2009 a začátek roku 2010

Další působnost odVM LS

Závěr
Úvod

Důvod kontroly zahraničního obchodu s vojenským materiálem
- v mezinárodním měřítku zodpovědnost České republiky za nezneužití
vojenského materiálu k nelegálním účelům,
- preventivní zabránění nelegálních exportů

Cílem
- transparentnost,
- důvěryhodnost,
- sladění různorodých zájmů uplatňovaných při této činnosti (mezinárodní i
vnitrostátní)
Právní úprava provádění zahraničního obchodu
s vojenským materiálem
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (zákon)
(posledně novelizovaný zákonem č. 220/2009 Sb., ze dne 17. června 2009)
upravuje:
a) podmínky provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem a působnost orgánů
státní správy v této oblasti,
b) výkon státní správy v této oblasti musí být v souladu s mezinárodními závazky ČR
a jejími zahraničně politickými, obchodními a bezpečnostními zájmy.
Vyhláška č. 332/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška) ze dne 22. září 2009
Zahraniční obchod s vojenským materiálem
a)
b)
c)
d)
e)
Obchodem s vojenským materiálem se rozumí
vývoz/dovoz vojenského materiálu z/na území ČR do/ze zahraničí, včetně
vývozu/dovozu do/z jiných členských států EU,
nákup/prodej vojenského materiálu od zahraniční osoby/zahraniční osobě, jakož
i plnění závazků vůči zahraniční osobě a přijímání plnění od zahraniční osoby,
jejichž předmětem je vojenský materiál
zprostředkování činností uvedených v bodě a) a b),
nákup vojenského materiálu v zahraničí a jeho následný prodej do jiného než
členského státu EU,
Písemný projev vůle směřující k uzavření smluv, které upravují vztahy uvedené
v bodech a), b), c) a d).
Zahraniční obchod s vojenským materiálem
Zákon se nevztahuje:
a) vývoz/dovoz a nakládání s vojenským materiálem mimo/na území ČR při působení/ v
souvislosti s působením …,
- ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, základní složky integrované záchranné systémy ČR
(mezinárodní smlouvy),
- ozbrojené a záchranné složky jiných států, OSN a další mezinárodní organizace na území
ČR (mezinárodní smlouvy),
- dovoz a vývoz humanitární pomoci a záchranné operace (podmínky určuje vláda);
b) úkony v souvislosti s vojenským materiálem uskutečňované vojenskou vysokou školou.
Předmětem obchodu s vojenským materiálem nesmí být:
a) zbraně hromadného ničení (jaderné, chemické a biologické),
b) zboží, na které se vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů, nebo vyhlášených
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána; použití, skladování, výrobu a převod
protipěchotních min; některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné
utrpení, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.
Zahraniční obchod s vojenským materiálem
Vojenským materiálem pro účely tohoto zákona jsou:
a) výrobky, jejich součásti a náhradní díly, které jsou vzhledem ke svým charakteristickým
technicko-konstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované především pro
použití v ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech, nebo jsou hromadně v těchto
složkách užívány k zabezpečení úkolů obrany a bezpečnosti státu
b) stroje, zařízení a investiční celky, technologie, programové vybavení, technická dokumentace
nebo návody, vyrobené, upravené, zkonstruované nebo přizpůsobené pro vojenské
použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí
a náhradních dílů uvedených v písmenu a)
Vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí i služby poskytované
v souvislosti s vojenským materiálem uvedeným v bodě a) a b), zejména provádění
oprav, úprav, jakož i poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu,
vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu
Povolování zahraničního obchodu s vojenským
materiálem
Obchod s vojenským materiálem může provádět pouze právnická osoba se sídlem na
území České republiky na základě povolení k provádění zahraničního obchodu s
vojenským materiálem (povolení)
Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správa, na dobu max. 5 let
a to na základě závazných stanovisek
- Ministerstvo zahraničních věcí
- Ministerstvo vnitra
- Ministerstvo obrany
Obchodovat v vojenským materiálem lze v souladu v vydaným povolením, nejdříve od
zápisu tohoto předmětu činnosti do obchodního rejstříku.
Obchod s vojenským materiálem může též provádět jménem ČR Ministerstvo obrany
nebo Ministerstvo vnitra, je-li to nutné z důvodu zajišťování obrany a bezpečnosti České
republiky, nebo děje-li se tak v rámci pomoci jiným státům, rozhodla-li o tom vláda a pokud
druhou smluvní stranou je jiný stát.
Povolování zahraničního obchodu s vojenským
materiálem
Zánik povolení
a)
b)
c)
d)
e)
f)
výmazem právnické osoby z obchodního nebo jiného rejstříku,
rozhodnutím o úpadku právnické osoby,
uplynutím doby platnosti povolení,
rozhodnutím ministerstva o zrušení povolení,
oznámením právnické osoby o ukončení výkonu povolované činnosti,
rozhodnutím vlády.
Povolení k obchodování s vojenským materiálem je nepřenosné, při zániku
právnické osoby nepřechází na jejího právního nástupce
Podmínky udělování licence k zahraničnímu obchodu
s vojenským materiálem
Právnická osoba, které bylo uděleno povolení, je oprávněna provádět zahraniční
obchod s vojenským materiálem, v rozsahu a za podmínek stanovených v licenci
O udělení licence je třeba požádat pro každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod
s vojenským materiálem na základě žádosti o udělení licence po písemném projevu vůle
zahraničního smluvního partnera, učiněném za účelem uzavření smlouvy v oblasti obchodu
s konkrétním druhem a množstvím vojenského materiálu
Žádost o licenci musí být doložena
- návrhem na uzavření smlouvy anebo uzavřenou smlouvou s přesnou specifikací vojenského
materiálu včetně uvedení jeho množství,
- dokladem o konečném užití,
- dalšími doklady identifikujícími vojenský materiál, pokud je to nezbytné pro řádné posouzení
žádosti.
Pozn.
U dovozní licence - doklad obsahující prohlášení o konečném užití vojenského materiálu dováženého do ČR
vystavuje pro potřeby zahraničních osob ministerstvo.
Podmínky udělování licence k zahraničnímu obchodu
s vojenským materiálem
Rozeznáváme 3 typy žádostí o udělení licence:
a) dovozní/vývozní - § 15, odst. 3 písm h) 1 nebo 3
b) tzv. eurolicence - § 14 odst. 3
c) dovozně-vývozní - § 15, odst. 3 písm h) 2 nebo 4 (příp. § 2 odst. 2 písm. b)
Podmínky udělování licence k zahraničnímu obchodu
s vojenským materiálem
Ministerstvo rozhodne o žádosti na základě závazných stanovisek Ministerstva
zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a u významného vojenského materiálu
Ministerstva obrany - ve lhůtě do 60 dnů (kalendářních) ode dne doručení žádosti
Správní řízení vedoucí k udělení licence je zpoplatněno v souladu s položkou
č. 104 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích
Druhy rozhodnutí o udělení licence
Ministerstvo vydává v zásadě 5 druhů rozhodnutí o udělení licence (licence)
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci:
a) vývozu
b) dovozu
c) obchodu v rámci členských států EU
d) dovozu a vývozu bez pohybu přes území ČR
e) dovozu a vývozu s pohybem přes území ČR
Rozhodnutí o udělení licence obsahuje (viz info v pdf):
a) část výrokovou,
b) část odůvodnění,
c) část poučení, příp. poznámka
Poznámka:
Držitelé povolení mají též možnost v případě, kdy zvažují vývoz významného vojenského materiálu, podat žádost o předběžný
souhlas. Toto vyjádření je indikativní a nikterak nepředjímá rozhodnutí o udělení vývozní licence v rámci licenčního řízení.
Využívání licence, neudělení licence
Povinnosti držitele licence
a) informovat ministerstvo o využívání licence (do 10 dne ledna a července),
b) vrátit licenci, která nebude použita nebo na základě které byl splněn účel, pro který byla
udělena, nebo jejíž platnost skončila
c) sdělit písemně ministerstvu pokud se dozví o okolnostech, které brání využít udělenou
licenci (do 15 dní od okamžiku, kdy se dozví o důvodech nevyužití)
Neudělení licence
a) žadatel nesplnil náležitosti stanovené zákonem,
b) žadatel porušil závažným způsobem ustanovení zákona, předpis EU, právní předpis
členských států EU, vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je ČR vázána,
c) je to odůvodněno zahraničně politickými, obchodními zájmy ČR nebo ochranou veřejného
pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
Odnětí licence
Udělenou licenci ministerstvo odejme, jestliže obchod s vojenským materiálem nebyl
uskutečněn nebo nebyl ještě plně dokončen, a
a) licence byla udělena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,
b) je to odůvodněno zahraničně politickými zájmy ČR nebo ochranou veřejného pořádku,
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
c) nebyly dodrženy podmínky stanovené v udělené licenci,
d) zaniklo povolení podle § 13 tohoto zákona.
Stát neodpovídá právnické osobě, které byla udělena licence, za případnou
škodu, která jí vznikla odnětím licence.
Další některá ustanovení zákona o zahraničním obchodu
s vojenským materiálem
Správního deliktu se právnická osoba, dopustí když
a)
- neoznámí a nedoloží ministerstvu změnu každého údaje, obsaženého
v žádosti o vydání povolení, nebo dokladech připojených k žádosti, a o
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala,
- pozmění údaje v povolení,
b)
- nesplní informační povinnost o využívání licence (2x ročně),
- pozmění údaje v licenci, včetně celních záznamů,
- do 15 dnů nevrátí originál licence, která nebude použita, nebo u níž byl
splněn účel,
- nesdělí do 15 dnů ministerstvu skutečnost, která brání využít udělenou
licenci.
Za správní delikt se uloží pokuta.
Kontrolní činnost provádění zahraničního obchodu
s vojenským materiálem
Ministerstvo
kontroluje dodržování zákona zákona č. 38/1994 Sb. u právnických osob, kterým bylo
vydáno povolení k obchodu s vojenským materiálem a u právnických i fyzických osob,
o nichž lze důvodně předpokládat, že uskutečňují obchod s vojenským materiálem
Celní orgán
a)
dohlíží zda je obchod s vojenským materiálem prováděn pouze právnickými osobami,
kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda je prováděn v rozsahu a za
podmínek stanovených příslušnými licencemi.
b) je při výkonu dohledu oprávněn vyzvat držitele licence k předložení jejího originálu a
zapisovat na originál licence podstatné údaje o skutečnostech, které se váží k jejímu
využívání
c) shledá-li, že obchod s vojenským materiálem není prováděn v souladu s tímto zákonem
nebo dalšími právními předpisy nebo podmínkami související licence, neprodleně o tom
písemně informuje ministerstvo
Rizika vedoucí k porušení ustanovení zákona
1) z pozice podnikatele, držitele povolení
a) nevědomé porušení zákona
- neznalost právního prostředí v ČR,
- vývozem vojenského materiálu bez povolení v důsledku nedostatečného vyhodnocení
zboží (nezařazení zboží do seznamu vojenského materiálu),
- nedostatečná způsobilost zpracovatele žádosti
b) vědomé porušení zákona
- vědomým vývozem vojenského materiálu bez povolení či bez udělené licence,
- doložením nepravdivých nebo vědomě neúplných údajů držitele povolení v podkladech
k žádostem o udělení licence,
- laxnost držitele povolení při plnění ustanovení zákona a nedodržení ustanovení výrokové
části udělené licence
2) z pozice ministerstva a ostatních spolupracujících státních orgánů
- chybné vyhodnocení podkladů pro vydání závazného stanoviska (obchodní, zahraničněpolitické, ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva),
- chybné vyhodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí (povolení, licence),
- nedostatečná či nekoncepční preventivní kontrolní činnost ministerstva a celních orgánů,
- nedostatečná odbornost referentů připravující podklady ve správním řízení,
- podcenění zpětné kontroly zpracovaných výstupů, chybějícíí zpětná vazba
Předcházení rizikům
Pravidelné vyhodnocování rizik (spolupráce MPO s držiteli povolení a státními orgány)
a) získáváním potřebných informací jako další podklad pro:
1. zpracování žádostí o vydání povolení (MV, MZV, MO, NBÚ)
2. zpracování žádostí o udělení licence (s držitelem povolení - při identifikaci a specifikaci
vojenského materiálu, MV, MZV. MO, GŘ cel, Policie ČR)
b) využitím informací z kontrolních činností celních úřadů, Policie ČR a ze spolupráce
s veřejnosti – např. neziskovými organizacemi zabývající se monitoringem obchodu s
vojenským materiálem,
c) využitím informací z kontrolní činnosti státních složek a státních orgánů při předání
vojenského materiálu v místě určení (plnění podmínek licence), preventivní či oprávněné
kontroly ministerstva, kontrolní činnost celních orgánů,
d) pravidelné a důsledné vyhodnocování plnění podmínek licence - porovnáním
dokladů zaslaných držiteli licence na MPO na základě plnění dalších podmínek licence,
e) pravidelná školení a semináře s podnikateli a držiteli povolení, kontrolními orgány.
Kdo zabezpečuje úkoly oddělení VM, kontaktní spojení
Oddělení vojenského materiálu
Bc. Nachtigalová Dana
Ing. Klímková Jana
Ing. Malý Libor
Ing. Obdržálek Pavel
Linka
649
661
684
645
Holíková Hana
povolovací řízení
licenční řízení
licenční řízení
licenční řízení
čerpání licencí, evidence a odesílání
rozhodnutí, IIC
licenční řízení - administrativa
Cettlová Eva
Bc. Moulisová Jana
Kapalová Vlasta
Fax
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
657
224 907 675 [email protected]
654
224 907 680 [email protected]
rozkladová komise, agenda povolení
646
[email protected]
porušení zákona o ZOVM,
mezinárodní spolupráce
648
[email protected]
Vedení správních řízení v roce 2009
Ke konci roku bylo u správního úřadu evidováno 161 držitelů povolení.
Podané žádosti o vydání rozhodnutí
Povolení 46
Licence - 1.973
Udělené povolení tzv. základní - 46
Následné
- 64
Udělené licence základní - 1.910
Následné
- 143
Neudělené licence
16
Zastavení správního řízení 63
Zahájené správní řízení ve věci porušení ustanovení zákona č. 38/1994 Sb. –
- celkem - 3
Ukončené správní řízení - zastaveno
- ukončeno bez pokuty
- rozhodnutí o zrušení povolení
-1
-1
-1
Vedení správních řízení v roce 2010
Za období 1. 1. až 30. 4. 2010
Ke 30. 4. 2010 bylo u správního úřadu evidováno 166 držitelů povolení.
Podané žádosti o vydání rozhodnut
Povolení - 12
Licence - 663
Udělené povolení tzv. základní - 14
Následné
- 28
Udělené licence
Následné
Neudělené licence
Zastavení správního řízení
- 644
- 23
- 3
- 12
Zahájené řízení ve věci porušení ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.- celkem
Ukončené správní řízení - zastaveno
- rozhodnutí o zrušení povolení, včetně uložení pokuty
- rozhodnutí o uložení pokuty
- 10
- 5
- 1
- 2
Další úkoly v působnosti oddělení vojenského materiálu
Posuzování žádostí celních úřadů, Policie ČR a podnikatelů dle ustanovení § 5 zákona
č. 38/1994 Sb.
Účasti na jednáních pracovní skupiny COARM (pracovní skupina Rady EU pro vývoz
konvenčních zbraní) v Bruselu
Účasti na jednáních skupiny a pracovní skupiny tzv. Wassenaarského ujednání (WA),
která se zabývá kontrolou vývozu konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití ve
Vídni
Zpracování
a) Výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní
použití a zboží a technologie dvojího užití v České republice za rok 2009
b) hlášení o vývozech a dovozech ručních lehkých zbraní a konvenční výzbroje do OSN,
OBSE a EU
c) hlášení do WA
Kontaktní spojení
www.mpo.cz
Zahraniční obchod
Licenční správa
Zahraniční obchod s vojenským materiálem
tel. 224 907 676
e-mail: [email protected]