Enterprise Europe Network_podnikání v SRN

download report

Transcript Enterprise Europe Network_podnikání v SRN

Podnikání v Německu
Vysílání pracovníků do SRN
Liberec, 22. 6. 2011
Title of the presentation | Date |‹#›
Základní informace o síti EEN
• Evropská síť, jejímž hlavním cílem je podpora rozvoje malého a
středního podnikání
• Iniciativa Evropské komise
• Představuje komplexní sítě integrovaných služeb pro MSP
• Podpora podnikání a inovačních přístupů
• Vytváření podmínek pro spolupráci podnikatelské sféry a institucí
výzkumu a vývoje
• Předávání zpětných informací od podnikatelů Evropské komisi k
vytváření politik pro podporu MSP
• Cca 600 kontaktních míst působících na místní úrovni ve více než 40
zemích
• V ČR se nachází celkem 11 kontaktních míst sdružených do jednoho
konsorcia.
Title of the presentation | Date |‹#›
Kontaktní místo při ARR
ARR je hostitelskou organizací sítě Enterprise Europe Network,
poskytuje služby pro MSP z Libereckého a Královéhradeckého kraje
• Informační servis (podnikání v EU)
• Registrace v databázi pro vyhledávání obchodních kontaktů a pomoc
při navazování obchodní spolupráce
• Asistence při navazování přeshraniční spolupráce firem
• Odběr aktuálních nabídek a poptávek uveřejněných v databázi a síti
včetně aktuálních informací o výzvách a akcích sítě, zasíláno
elektronicky 2x měsíčně (registrace na [email protected])
• Poskytování zpětné vazby Evropské komisi od podnikatelů
• Zpracování/poskytování publikací a jiných informačních materiálů
• Organizace seminářů
• Vyhledání vhodných dotačních zdrojů pro projektové záměry
• Poradenství pro přípravu podnikatelských záměrů do evropských
fondů
PODNIKÁNÍ V NĚMECKU
Title of the presentation | Date |‹#›
PODNIKÁNÍ V NĚMECKU
• Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat
samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za
stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé.
• Podnikatelé a OSVČ se mohou v SRN usadit, pokud splňují
platné předpoklady k podnikání dle národního práva, vč.
požadavků na kvalifikaci a předpisy EU k pobytu.
Dva způsoby poskytování služeb
• Dočasný rámec bez nutnosti usazení - služby v zahraničí jsou
poskytovány z ČR, kdy OSVČ nebo vysílaní pracovníci vyjíždějí
do zahraničí poskytovat danou službu. Podmínka – krátkodobá
činnost.
• Usazení - trvalá činnost v jiné zemi, tj. vytvoření podniku v dané
zemi či založení pobočky. Vyžaduje registraci.
Title of the presentation | Date |‹#›
ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Rozdílný přístup:
• Region (spolková země), kde se chce český
podnikatel usadit
• Charakter živnosti některé živnosti vyžadují povolení (např.
koncesovaná živnost, či prokázat fyzické
prostory pro podnikání)
ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Title of the presentation | Date |‹#›
Koncesované živnosti
• Povolení vyžaduje také zahájení činností řemeslného podniku.
• Vymezení činnosti konzultovat s živnostenským úřadem, IHK,
HWK. Obecně se jedná o činnosti řemeslné, hostinskou činnost,
služby v oblasti ubytování, cestovní kanceláře, doprava, služby
v oblasti dohledu.
Svobodná povolání
• Podle definice nevykonává žádnou živnost.
• Není povinnost ohlášení, pouze sdělení finančnímu úřadu
zahájení výkonu samostatné činnosti.
• Jedná se tradičně o: vědeckou, uměleckou, vyučovací,
léčitelskou, právně poradenskou činnost a podobný výkon
služeb vyžadující vyšší vzdělání.
Title of the presentation | Date |‹#›
ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Ohlášení živnosti
• Povinnost ohlášení platí pro každý podnik bez ohledu na právní
formu.
• Přihlášení u příslušného úřadu v místě sídla podniku.
• Časový okamžik: pronájem prostor k podnikání, vstoupení na trh,
zaměstnání pracovníků.
Formality při založení živnosti
• Živnostenskému úřadu
• Formulář žádosti o zápis do živnostenského rejstříku
• Doklad identity (občanský průkaz nebo cestovní pas)
• Doklad o povolení k pobytu
• příp. výpis z OR u jednatele nebo prokuristy nebo plná moc
k jednání u třetích osob
• příp. povolení (řemeslnická koncese, makléřské povolení apod.)
Title of the presentation | Date |‹#›
ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Doklady při zřízení samostatné organizační složky podniku /
provozovny (2x kopie vč. překlad)
•
•
•
•
•
•
výpis z OR mateřské společnosti
společenská smlouva mateřské společnosti
plná moc k jednání mateřské firmy
doklad o sídle firmy
příp. povolení (řemeslnická koncese, makléřské povolení apod.)
příp. prokázání existence provozovny
ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Title of the presentation | Date |‹#›
Živnostenský úřad následně informuje další instituce:
•
•
•
•
•
•
•
•
Finanční úřad
IHK/HWK
Úřad na ochranu před imisemi
Úřad státního dozoru nad živnostenským podnikáním
Cechovní úřad
Agentura práce
Profesní sdružení zaměstnanců
Všeobecné místní pojišťovně
ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Title of the presentation | Date |‹#›
Registrace a povolení k pobytu
• Platí pouze při pobytu v SRN delším než 3 měsíce.
• Povolení je udělováno příslušným cizineckým úřadem.
• Podmínky pro povolení (bydliště v Německu):
• zaměstnanci
• usazení jako OSVČ
• poskytovatelé služeb
• oprávnění k setrvání v místě pobytu (zaměstnanci nebo OSVČ, kteří
mohou po ukončení své činnosti smí v Německu setrvat)
• nepracující, pokud mají dostatečné zdravotní pojištění a prostředky
k zajištění své existence (např. rodinní příslušníci)
Pobyt do 3 měsíců - bez jakýchkoli formalit a povolení (stačí pouze
platný průkaz)
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V SRN
Německý název
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH)
Nejbližší český
ekvivalent
Společnost s ručením
omezeným
Aktiengesellschaft (AG)
Akciová
společnost
Kleinunternehmer
(Kleingewerbetriebender)
Malý
živnostenský
podnik
Title of the presentation | Date |‹#›
Poznámky, popis
Minimální základní kapitál je 25.000 EUR.
Min. počet zakladatelů: 1
Minimální vklad společníka je 100 EUR, ručení omezeno výší
základního kapitálu, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku.
Před zápisem do obchodního rejstříku společnost s r. o. (GmbH)
jako
právnická osoba ještě neexistuje. Teprve v okamžiku notářského
ověření společenské smlouvy vzniká „společnost s r.o. v
založení“ (GmbH i. G. německy GmbH in Gründung). Od této
chvíle je možno ohlásit živnost s označením GmbH i. G. (tzv.
předspolečnost). Teprve zápisem do obchodního rejstříku a
existencí výpisu z OR zaniká dodatek
i.G. a společníci ručí jen do výše svých vkladů. Tuto změnu je
nutno v ohlášení živnosti oznámit.
Minimální základní kapitál je 50.000 EUR. Min. počet
zakladatelů: 1.
Ručení omezené, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku.
Min. 5 % z ročního zisku musí být ročně vkládáno do zákonného
rezervního fondu a to do chvíle, kdy jeho hodnota dosáhne 10 %
základního kapitálu.
Tuto formu podniku je možné použít v případě, kdy je obrat
podniku v roce založení maximálně 17.500 EUR a v
následujících letech ročně max. 50.000 EUR. Není požadován
minimální kapitál, ručení je neomezené, nezapisuje se do
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V SRN – II.
Německý název
Nejbližší český
ekvivalent
Title of the presentation | Date |‹#›
Poznámky, popis
Einzelunternehmen
Podnikatel
(OSVČ)
Není požadován minimální kapitál, neomezené ručení,
povinně se zapisuje do obchodního rejstříku.
Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR)
Není
ekvivalent
Sdružení charakteru podle občanského práva (Bürgerlichen
Gesetzblatt), minimálně dva společníci, kteří mají společný
vlastní kapitál nebo podnikatelský záměr, není požadován
minimální kapitál, neomezené ručení, nezapisuje se do
obchodního rejstříku. Tato právní forma je často používána
nejen malými podniky, ale i většími v případě např. joint
ventures apod.
Gesellschaft mit
beschränkter Haftung und
Complementär
Kommanditgesellschaft
(GmbH Co. KG)
Není
ekvivalent
Není požadován minimální kapitál, ručení je omezené,
povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Spojení s.r.o. s
komanditní společností vhodné pro podnikatele, kteří chtějí
formu komanditní společnosti, ale neomezené ručení je pro
ně příliš riskantní.
Offene
Handelsgesellschaft
(OHG)
Kommanditgesellschaft
Veřejná
obchodní
společnost
Komanditní
Obdoba české v. o. s.
Obdoba české k. s.
PŘÍKLAD: založení společnosti s ručenímTitle
omezeným
of the presentation | Date |‹#›
Celková délka procesu: 16 dní
Náklady na založení:
cca 250 €
Krok
Činnost
Náklady
Trvání
Místo vyřízení
1.
Schválení jména společnosti na
zdarma
místní průmyslové a obchodní komoře
(www.ihk.de )
1 den
IHK (Industrie und
Handskammer)
2.
Notářské ověření zakládací smlouvy a 84 € (podle výše
stanov společnosti (výše poplatků se základního
odvíjí od hodnoty základního kapitálu) kapitálu)
1 den
Notář
3.
Otevření bankovního účtu a vklad
společného kapitálu společnosti, min.
¼ kapitálu musí být splacena předem
zdarma
1 den
Libovolná banka
4.
Podání žádosti o registraci do OR
(Handelsregister) a její úschova u
místního soudu a oznámení o
založení společnosti v místním tisku.
½ odvedených
poplatků při kroku 2
+ 100 – 150 €
místní soud + 50 €
oznámení
10 dní
Handelsregister
(obchodní rejstřík)
Následující kroky probíhají současně
Title of the presentation | Date |‹#›
Krok
Činnost
Náklady
Trvání
Místo vyřízení
5.
Ohlášení místnímu ŽÚ (Gewerbeamt), 31 €
některé druhy podnikání musí žádat o
povolení živnosti (viz předchozí slide).
ŽÚ vydá ŽL (Gewerbeschein) a
informuje o ohlášení živnosti další
instituce (viz předchozí slide)
3 dny
Gewerbeamt
(Živnostenský úřad)
6.
Registrace u profesní komory –
zdarma
řemesla vyjmenovaná v zákoně o
řemeslech (Handwerkskammer)
Ohlášení na místním úřadu práce
zdarma
(Arbeitsamt) – přidělení tzv.
podnikového čísla
Registrace ke zdravotnímu a
zdarma
sociálnímu zabezpečení zaměstnanců
u místní nemocenské pokladny
1 den
Handwerkskammer
1 den
Arbeitsamt
1 den
AOK (Allemeine
Ortskrankenkasse)
Registrace k platbě daní (do jednoho
měsíce od zahájení činnosti)
1 den
Steuerbehörde
7.
8.
9.
zdarma
VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO
NĚMECKA
Vysílání pracovníků do SRN
Title of the presentation | Date |‹#›
Pracovník
(zaměstnanec),
který
na
pokyn
zaměstnavatele vykonává práci na území jiného státu
(realizaci smluvní zakázky mezi vysílajícím podnikem a
odběratelem zakázky z jiného státu, aj.).
Přechodné období: od 1. května 2011 platí v 25 z 27
členských států EU neomezený
volný pohyb
pracovníků v EU.
Vysílání pracovníků do SRN
Title of the presentation | Date |‹#›
Základní pravidlo:
Firma může vyslat pouze svého zaměstnance a pouze
v oborech, v nichž působí v zemi původu.
Pracovníky lze vyslat:
1. při přeshraničním poskytování služeb
2. v rámci skupiny podniků
3. pracovními agenturami
Poslední dvě jmenované možnosti se řídí specifickými
pravidly.
Vysílání pracovníků do SRN - legislativa
Title of the presentation | Date |‹#›
Vedle primárního práva EU je problematika upravena
směrnicí 96/71/ES o vysílání pracovníků.
Na vysílané zaměstnance se vztahuje právo platné
v místě, v němž obvykle vykonávající svou práci –
v případě klasického vyslání platí právo země původu
(vysílajícího státu).
Vysílání pracovníků do SRN - legislativa
Title of the presentation | Date |‹#›
Nezávisle na tomto právu je však nutné dodržovat následující
parametry:
a) Maximální délka pracovní doby a minimální délka odpočinku.
b) Minimální délka dovolené za kalendářní rok.
c) Minimální mzdy včetně sazeb za přesčasy.
d) Podmínky poskytování pracovníků, zejména prostřednictvím podniků pro
dočasnou práci.
e) Ochrana zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci.
f) Ochranná opatření týkající se pracovních podmínek těhotných, žen krátce
po porodu a mladistvých.
g) Rovného zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o
nediskriminaci.
(Výjimka pro případ první instalace nebo montáže v max. délce 8
dnů – na body b) a c).
Title of the presentation
| Date |‹#›
Co je třeba učinit před vysláním, jaké doklady
jsou
potřeba
• Potvrzení formuláře A 1 (případně E 101) vydané ČSSZ – 30 dnů
• Formulář dokazuje, že vyslaný pracovník platní sociální a
zdravotní pojištění v ČR. Zaměstnanec je v systému pojištění ČR
min. 1 měsíc, platí 2 roky.
• Evropský průkaz zdravotního pojištění: právo na nutné zdravotní
ošetření za stejných podmínek.
• Ohlásit kvalifikaci, pokud zakázka v zemi vyslání patří mezi
regulované profese (dokládá se kvalifikace vysílajícího podniku)
Dále se doporučují doklady:
• kopie pracovní smlouvy (forma a délka trvání)
• doklad potvrzující výši mzdy
• kopie smlouvy nebo objednávky, na jejímž základě došlo
k vyslání
Co je třeba učinit na místě
Title of the presentation | Date |‹#›
• Pobyty delší než 3 měsíce – povolení občana EU k přechodnému
pobytu
• Kumulované vyslání, které v součtu překročí 183 dní za
referenční období – zaměstnavatel se registruje u místně
příslušného daňového úřadu (platba daně ze závislé činnosti)
• Hlídat podmínky pro daně z příjmu a DPH
• Pobyty nad 2 roky – žádat o výjimku z platby sociálního pojištění
v zemi vyslání
Minimální mzda
• V Německu neexistuje zákonná minimální mzda platná na celém
území SRN.
• Minimální mzdy jsou upraveny kolektivními smlouvami
(zaměstnavatel, odborové svazy).
Daň z příjmu
Title of the presentation | Date |‹#›
Smlouvy o zabránění dvojímu zdanění: daně jsou odvedeny
pouze v jedné ze zemí.
Obecně
zaměstnanec bude platit daň z příjmu v domovské zemi pokud:
1.doba působení je kratší než 183 dnů ve 12 po sobě jdoucích
měsících (či kalendářním roce)
2.mzda nejde na vrub stálé provozovně v Německu
3.vysílající firma nemá sídlo v Německu
Pravidlo určení:
•vznik stálé provozovny v Německu, tj. povinnosti registrovat se a
platit daň z příjmu firmy,
•stanovení daňové rezidentury (místo, kde poplatník daní veškeré
své příjmy).
Odvody za zaměstnance
Title of the presentation | Date |‹#›
V Německu odvádí zaměstnavatel za zaměstnance tyto
příspěvky:
•
•
•
•
Zdravotní pojištění (Krankenversicherung)
Pojištění pro případ nezaměstnanosti (Arbeitslosenversicherung)
Penzijní pojištění (Rentenversicherung)
Pojištění pro případ ošetřovatelské péče (Pflegeversicherung)
V celkovém úhrnu se odvody zaměstnavatele pohybují
okolo 50 % ze mzdy zaměstnance.
Seznam užitečných odkazů
Title of the presentation | Date |‹#›
Průmyslová a obchodní komora (Industrie- und Handelskammer – IHK)
Web: http://www.ihk.de
Řemeslnické komory (Handwerkskammer)
http://www.handwerkskammer.de/
Handelsregister (Obchodní rejstřík)
http://www.handelsregister.de
Všeobecná nemocenská pokladna (Allgemeine Ortskrankenkasse – AOK)
Kontakt na místní nemocenské pokladny:
http://www.aok.de/bundesweit/aok-kontakt-2660.php
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
www.dtihk.cz
Agentur für Arbeit (Agentury práce)
www.arbeitsagentur.de
Děkuji za pozornost
Kontakt:
Dagmar Veselovská
Enterprise Europe Network
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Třída 1.máje 97/25
460 01 Liberec III
Telefon: 488 577 070
[email protected]
www.arr-nisa.cz