De werkkostenregeling - Administratiekantoor van der AA

download report

Transcript De werkkostenregeling - Administratiekantoor van der AA

De werkkostenregeling
Van der AA Administratie
Van der AA Assurantiën
22 juni 2011, ‘t Woud te Oss
Doel
• Praktische bruikbare informatie geven;
• Daarom: vragen graag!
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat is de werkkostenregeling?;
Voorbeeld van het effect;
De verschillende categorieën;
Administratief;
De overgangsregeling;
Aandachtspunten werkkostenregeling;
Actieplan;
Bijzondere situaties.
Werkkostenregeling algemeen 1
Nieuwe manier van omgaan met vergoedingen
en verstrekkingen.
Bedoeling: minder regels
Per eind 2009 in de wet gekomen
Per begin 2011 van kracht
(tenzij overgangsregeling)
Werkkostenregeling algemeen 2
• Behoudens enkele uitzonderingen alle
vergoedingen en verstrekkingen optellen;
• Loonsom vaststellen;
• 1,4% hiervan berekenen. Dat is de vrije ruimte.
Meerdere: 80% eindheffing van toepassing.
Voorbeeld (1)
Een werkgever geeft de volgende vergoedingen en
verstrekkingen:
• Een kerstpakket van € 70 per stuk 6 stuks;
• Jubileumuitkering 1 maal ad € 2.500;
• Personeelsfeest € 4.000;
• 1 fiets van de zaak ad € 749;
• Een telefoonvergoeding ad € 15 per maand voor 2
medewerkers (heel jaar derhalve € 360).
Voorbeeld (2)
• De loonsom van de werkgever bedraagt
€ 150.000. De vrije ruimte derhalve:
1,4% * 150.000 = € 2.100
Voorbeeld 3
Wat
Huidige wet
Werkkostenregeling
6 kerstpakketten ad € 70
€ 420
20% eindheffing derhalve
eindheffing ad € 84.
Geen bijzondere regeling
meer
Jubileumuitkering ad
€ 2.500
Onder voorwaarden
onbelast
Onder voorwaarden
onbelast regeling wijzigt
niet
Personeelsfeest € 4.000
Onder voorwaarden
onbelast
Geen bijzondere regeling
meer
Fiets van de zaak € 749
Onder voorwaarden
onbelast
Geen bijzondere regeling
meer
Telefoonvergoeding € 360
Onder voorwaarden
onbelast
Geen bijzondere regeling
meer voor vergoeding
Totaal € 8.029
€ 84
?
Voorbeeld (4)
Huidige wet € 84 belasting.
Werkkostenregeling
Vergoedingen en verstrekkingen
exclusief jubileumuitkering
af: vrije ruimte
Restant
• 80% (eindheffing)
Belasting
€ 8.029
€ 2.500
€ 2.100
€ 3.429
80% x
€ 2.743
Categorieën
Brutoloon
Intermediaire kosten/persoonlijke relaties
Gerichte vrijstellingen
Overige vergoedingen en verstrekkingen
(restpost)
Categorieën
betaling aan werknemer
bruto loon
intermediaire
kosten
persoonlijke
redenen
gerichte
vrijstellingen
restpost
Brutoloon
Denk aan loon in geld, maar ook loon in de vorm van
huisvesting, auto van de zaak e.d.
Denk ook aan bruto uitbetaalde
kostenvergoedingen/verstrekkingen
Categorieën
Intermediaire kosten
Kosten voor zaken tot het vermogen van de werkgever
behorend
Persoonlijke relaties
Rouwkransen en fruitmanden
Gerichte vrijstellingen (1)
Limitatief in de wet opgenomen:
• Zakelijke verhuiskosten;
• Zakelijk deel OV;
• Zakelijke km. max. € 0,19;
• Tijdelijke verblijfskosten;
Gerichte vrijstellingen (2)
• Cursussen (vakliteratuur en vakverenigingen);
• EVC procedures;
• Zakelijke maaltijden;
• ET kosten.
Overige vergoedingen en
verstrekkingen
Waardering tegen factuurprijs tenzij:
1. Niet reëel/er is geen factuur. Bijvoorbeeld
producten eigen bedrijf. Dan waarde economisch
verkeer;
2. Nihilwaardering;
3. Afwijkende waardering.
Nihilwaardering (1)
Uitvoeringsregeling LB 2011
Voorzieningen mede voor gebruik op de werkplek
• Normale voorzieningen;
• portable computer, gereedschap
- ter beschikking stellen ;
- nagenoeg geheel zakelijk gebruiken;
• Telefoons e.d.
- ter beschikking stellen;
- meer dan 10% zakelijk gebruik (meer dan
bijkomstig).
Nihilwaardering (2)
Verstrekkingen op de werkplek:
• Consumpties (géén maaltijd);
• Uniformen e.d.;
• Arboverstrekkingen.
Afwijkende waardering (meestal lager)
• Dienstwoningen (let op brutoloon!)
• Rentevoordeel geldlening (soms);
• Maaltijden werkplek;
• Huisvesting en inwoning op de werkplek.
Administratief
• Indeling in categorie laten zien in administratie
(Let op: inclusief BTW);
• Werkkostenregeling maandelijks verwerken
(volloop- en voorschotsmethode);
• Correctiebericht eind van het jaar.
Overgangsregeling
2011, 2012 en 2013
Jaarlijkse keuze
Men gaat ervan uit dat de overgangsregeling wordt
gebruikt tenzij anders blijkt uit de administratie.
Let op: personeelsreizen/feesten in ieder geval
gemaximeerd tot € 454 per jaar per werknemer!
Aandachtspunten werkkostenregeling
• Afspraken met Belastingdienst vervallen bij ingang
werkkostenregeling;
• Vaste kostenvergoedingen moeten met steekproef
aangetoond zijn.
Actieplan (1)
1. Inventarisatie arbeidsvoorwaarden;
2. Vergelijk kosten arbeidsvoorwaarden onder huidige
wet en werkkostenregeling.
Actieplan (2)
Werkkostenregeling duurder?
Kies voor overgangsregeling;
Herzien arbeidsvoorwaarden
(Let op: effect bruto maken loonbestanddelen);
Eenzijdig wijzigingsrecht werkgever?
Aandachtspunt: nieuwe werknemers.
Actieplan (3)
Werkkosten regeling goedkoper?
1. Ga z.s.m. over
Aandachtspunten:
aanpassen administratie
- steekproef vaste kostenvergoeding
- afspraken Belastingdienst
Actieplan (4)
Vrije ruimte over?
Gebruik dit om werknemers extra te belonen.
Grens: gebruikelijkheidstoets
Bijzondere situaties
• De DGA in eigen Holding;
• Cafetariamodel;
• Vaste kostenvergoeding.
Tenslotte
Vragen?
Bedankt voor uw aandacht!