Kodeks medicinske deontologije Slovenije

Download Report

Transcript Kodeks medicinske deontologije Slovenije

Kodeks medicinske deontologije Slovenije

Zdravniška zbornica Slovenije

VSEBINA

Uvodne določbe

Splošne določbe – dolžnosti zdravnika

Posebne določbe a) Zdravnik in družba b) Zdravnik in bolnik c) Odnosi med zdravniki d) Zdravnik in poklicna molčečnost e) Zdravnik in splav f)Pomoč pri umiranju g) Zdravnik in biomedcininske raziskave h) Prislino zdravljenje i) Zdravnik izvedenec in nadzornik

Uvodne določbe

Povzeta Hipokratova zaprisega ob vstopu zdravnika v poklic

Opredeljene so zdravnikove dolžnosti in pravice pri vprašanjih, ki zadevajo človeško zdravje in življenje

Pravica do skrbi za bolnikovo zdravje nalaga zdravniku naloge in posebne dolžnosti ter osebno odgovornost

Uvodne določbe

Posebna dolžnost je tudi odkrivanje zdravnikov, ki delujejo nestrokovno, nepošteno ter se poslužujejo prevar in pridobitništva

Kodeks zdravniku nalaga stalno izobraževanje ter uporabo znanstveno utemeljenih in strokovno preverjenih diagnostičnih in terapevtskih metod.

Uvodne določbe

S prej poudarjeno nalogo zdravniku direktno prepoveduje črno prakso, večino alternativnih načinov zdravljenja ter pasivnost

Splošne določbe

Kodeks postavlja zdravnika v položaj, kjer je pri opravljanju svojega poklica samostojen v mejah svoje usposobljenosti

Je neodvisen in

Za svoje delo odgovoren pred svojo vestjo, bolnikom in družbo

Splošne določbe

Zdravnika kodeks javnega delavca opredeljuje kot

Nalaga mu dolžnost širjenja znanja med kolegi in v širši javnosti in na ta način pomagati izboljšati kakovost življenja

Opredeljuje medicinske dolžnost nudenja nujne pomoči ter delovanje v izjemnih razmerah

Posebne določbe

V teh v 53 členov določbah kodeks natančno opredeljuje zdravnikovo ravnanje v vseh segmentih njegovega poklicnega dela ter obnašanja v prostem času, kar je zaobseženo v desetih sklopih in razdeljeno

Zdravnik in družba

Zdravnik v strokovnih in ekonomskih odločitvah ravna racionalno

V omejenih finančnih zmožnostih zagotavlja ustrezno zdravstveno varstvo najbolj ogroženim

Zdravnik se je dolžan zavarovati proti odškodninskim zahtevkom

Prepovedana je vsaka posredna ali neposredna reklama, ki nima vzgojnovarstvenega ali izobraževalnega cilja

Zdravnik se ne sme okoriščati s propagiranjem farmacevtskih, kozmetičnih ali drugih proizvodov

Izjave o zdravilih, dietetičnih ali drugih sanitarnih sredstvih morajo biti strokovno neoporečne – tudi v javnih občilih

Prepovedano je v dogovoru z bolnikom objavljati poveličevanje lastnih uspehov

Zdravnik in reklama

Zdravnik in družba

Vsako neustrezno, lahkomiselno in za zdravnika ponižujoče dejanje prizadene tudi druge zdravnike in zdravstvo v celoti

Zdravnik ni samo zdravnik takrat, ko je ob bolniku, ampak je zdravnik 24 ur na dan in vse dni v letu

Zdravnik in bolnik

Odgovorno opravljanje poklica

Zdravnik je svoboden pri izbiri metod in načinov zdravljenja

Dolžan je odkloniti vsak poseg, ki bi po strokovnem prepričanju in po vesti bil neetičen in za bolnika škodljiv

Obveščanje pacienta

Privolitev bolnika

Pojasnilna dolžnost

Odpust mladoletnega bolnika

Prepoved lažnih potrdil ob morebitnem izsiljevanju bolnika samega ali njegovih svojcev

Odnosi med zdravniki

Medsebojno sodelovanje med zdravniki

Obramba kolega, ki je neupravičeno napaden

Skrb za obolelega kolega

Razhajanje v mnenjih ne sme izzvati nekorektnosti

Nevredno dejanje so žalitve in obrekovanja

Prepovedano je podajanje negativnega mnenja o zdravniku v navzočnosti bolnikov

Možnost konziliarnega posvetovanja

Zdravnik in poklicna molčečnost

Definicija poklicne skrivnosti

Razrešitev

Poklicna skrivnost po smrti bolnika

Javno prikazovanje bolnikov – njihov pristanek

V znanstvenih objavah mora biti zagotovljena bolnikova anonimnost

Zdravnik, splav in načrtovanje družine

Spoštovanje življenja

Načrtovanje družine po sodobnih in preverjenih metodah

Splav dopušča le izjemoma

Ugovor vesti

Pomoč pri umiranju

Obsodba evtanazije

Umirajoči ima pravico do dostojne oskrbe in lajšanja bolečin

Pri nezavestnem in nerazsodnem bolniku je potrebno ravnati v skladu z medicinskimi merili

Ne za vsako ceno podaljševati življenja z invazivnimi metodami v terminalni fazi bolezni

Zdravnik in biomedicinske raziskave

Načrtovanje novih metod zdravljenja

Seznanitev bolnika

Neizsiljen bolnikov pristanek

Upoštevanje prepovedi raziskav pri posebnih kategorijah bolnikov – otroci, psihiatrični bolniki, nosečnice

Odvzem organov živim osebam

Zdravnik in prisilno zdravljenje

Zdravnik in psihiatrični bolnik

Sodelovanje zdravnika pri mučenju ali usmrtitvi

Zdravnik pri gladovni stavki

Zdravnik izvedenec

Samostojnost in nepristranskost

Zdravnik izvedenec in njegov bolnik

Izvedensko mnenje

Objektivnost v določenih primerih do svojega znanja in zmožnosti

Zaključek

Kodeks medicinske deontologije Slovenije ter smernice svetovnega zdravniškega in zobozdravniškega združenja so obvezne za vse zdravnike v Sloveniji. Kodeksna načela so zdravniki in zobozdravniki dolžni poznati in se po njih ravnati pri opravljanju vsakodnevnih in splošno zdravniških dolžnostih

“Zdravnik naj bo balzam bolniku in slap za družbo, kateri pripada in se zanjo razdaja”.

(J. Milčinski)