EVIDENCIJA UVOZA I IZVOZA ROBE

Download Report

Transcript EVIDENCIJA UVOZA I IZVOZA ROBE

EVIDENCIJA UVOZA I
IZVOZA ROBE
Pojam i značaj spoljnotrgovinskog
prometa


U spoljnotrgovinskom prometu preduzeća su dužna da
se pridržavaju dobrih poslovni običaja i poslovnog
morala, da čuvaju interes i ugled zemlje i da posluju na
način kojim se ne nanosi šteta drugim organizacijama,
odnosno društvenoj zajednici
Spoljnotrgovinski promet posredno služi i za unošenje
u zemlju savremene tehnologije, proizvodnog iskustva,
moderne organizacije i sl. Devizni prihodi od izboza
omogućuju da se pokriju uvozne potrebe, čime se
nacionalna privreda svestranije i potpunije uključuje u
međunarodnu podelu rada.
Osnovne karakteristike uvoza i
izvoza


-
-
Poslove spoljnotrgovinskog prometa može da obavlja organizacija koja je za
te poslove upisana u sudski registar.
Spoljnotrgovinske organizacije mogu taj promet obavljati :
U svoje ime i za svoj račun
U svoje ime i za tuđ račun
U tuđe ime i za tuđ račun
Trajna orijentacija naše zemlje je slobodan uvoz i izvoz. Kontigentima se
određuje obim uvoza pojedine robe za određeni period ili po količini ili po
vrednosti robe. I uvoz i izvoz se mogu regulisati izdavanjem dozvole.
Roba se razvrstava na slobodan uvoz i izvoz, osim one robe koja se pri
uvozu razvrstava na određene kontigente i robe koja se pri izvozu
i uvozu razvrstava na robu na osnovu dozvole.
Kalkulacije uvoza i izvoza




Kalkulacija uvoza ili izvoza jeste obračun sastavljen u određenoj
formi koji treba da pokaže poslovni rezultat pojedinog uvoznog
ili izvoznog posla.
S obzirom na vreme izrade, kalkulacija može biti predračunska,
obračunska i konačna (definitivna)
Obično se izrađuje po unapred utvrđenom obrascu
Uvozna kalkulacija , u prvom delu sadrži opšte podatke o poslu:
naziv i mesto dobavljača, vrstu i količinu robe, paritet, vrednost –
franco granica u stranoj valiti i u dinarima, broj prijave zaključka,
broj i datum prijave o izvršenom uvozu, oznaku carine…U
drugom, računskom delu, kalkulacijom su obuvaćeni elementi
obračuna, i to u stranoj valuti i u dinarima
Struktura uvozne kalkulacije
1. Faktura inostranog dobavljača
2. Troškovi u inostranstvu
I Vrednost robe na granici
3. Carina, carinske dažbine i PDV
4. Troškovi u zemlji
5. Opšti troškovi uvoza
II Nabavna vrednost uvezene robe
6. Trgovačka marža
III. Prodajna vrednost uvezene robe bez PDV-a
7. Porez na dodatu vrednost
IV. Prodajna vrednost uvezene robe sa PDV-om
Izvozna kalkulacija


-
-
Sadrži bitne odredbe ugovora (ime inostranog kupca, mesto,
zemlju, valutu plaćanja i njen kuts, vrstu i količinu robe, cenu i
vrednost u stranoj valuti i u dinarima, rok i način isporuke,
datum izvoza, način i rok plaćanja, broj prijave…). U drugom
delu sadrži nabavnu cenu i vrednost izvezene robe, zavisne
troškove prodaje, izvozne olakšice, carinske dažbine, ruc. Kod
izvozne kalkulacije se pojedine stavke iskazuju i u odgovarajućoj
stranoj valuti i u dinarima i javlja se i kursna razlika.
Moguće je više situacija sa primenom pdv-a:
Da uvoznik nije u sistemu PDV-a i u tom slučaju mu obračun
pdv-a čini deo nabavne vrednosti uvezene robe
Da se ulazni pdv ne može koristiti kao odbitak
Da se ulaznio pdv može koristiti kao odbitak
Dokumentacija
(Uvoz robe)


Složenu knjigovodstvenu evidenciju spoljnotrgovinskog poslovanja prati
specifična i obimna dokumentacija
Svaki pojedini posao, posebno se evidentira u knjigovodstvu i za to postoji
poseban dokumenat Zaključak, koji nosi svoj broj i koji se javlja kao nosilac
svih troškova “pri uvozu robe”. Svaki zaključeni posao s inostranstvom se
prijavljuje – podnosi se prijava Devizno dokumentarnoj kontroli. Uz prijavu
se prilažu dokazi o obezbeđenju prava na uvoz i podaci o obezbeđenju
sredstava za plaćanje uvoza. Posle pribavljanja profakture kupac obično
uplaćuje avans za uvoz po konkretnom Zaključku. Najčešći način plaćanja
uvoza je akreditivom i to Dokumentarnim akreditivom. Suština
dokumentarnog akreditiva je u tome što kupac preko banke stavlja prodavcu
na raspolaganje iznos kupovne cene koji prodavac može podići tek kada
izvršnoj banci podnese dokumente da je poslao robu na adresu kupca. Banka ,
izvršilac akreditiva, dužna je da se strogo pridržava dati uputstava i snosi
odgovornost ako primi dokumente koji ne odgovaraju instrukcijama.


Kupljena, uvezena roba se carini. Posle
carinjenja se dobija dokumenat Uvozna
carinska deklaracija i tada kupac može da
preuzme robu. Faktura inostranog dobavljača
je dokumenat na osnovu koga će se obračunati
fakturna vrenost uvezene robe
Posle završenog uvoza sastavlja se na osnovu
svih prethodnih dokumenata, uvozna
kalkulacija , koja se dostavlja knjigovodstvu na
knjiženje.
Dokumentacija
(Izvoz robe)






Svaki izvoz robe ima Zaključak – sa svojim brojem.
Ima još i sledeća dokumentacija:
Prijava o sklopljenom ugovoru o izvozu
Izvozna carinska deklaracija
Faktura koja se ispostavlja inostranom kupcu
Posle prodaje robe transporteru dobija se dokumenat, i
to zavisno od vrste prevoznog sredstva : železnički
tovarni list, brodski tovarni list ili avionski tovarni
list.
Naplata potraživanja od inostranog kupca pri izbozu
robe obavlja se akreditivom, doznakom ili čekom
Evidencija uvoza robe
Imamo sledeću evidenciju:
a)
Uvoz robe iz inostranstva u svoje ime i za sopstveni
račun
b)
Uvoz robe iz inostranstva u svoje ime a za tuđi račun
Vrlo često trgovinska preduzeža koja su registrovana za
obavljanje spoljnotrgovinskih poslova uvoze robu za
račun domaćih preduzeža koja nemaju pravo da se
bave uvozno izvoznim poslovima (najčešće za račun
proizvodnih preduzeća koja treba da uvezu
reprodukcioni materijal ili trgovinsku robu)

Evidencija izvoza robe
a) U svoje ime i za sopstveni račun
b) U svoje ime i za tuđi račun
a) Spoljnotrgovinska preduzeća mogu nabaviti robu od rpoizvodnih
preduzeža, platiti je u dinarima, a zatim te proizvode za svoj
račun prodati u inostranstvu i naplatiti u devizama. Zakonskim
propisima je utvrđeno da spoljnotrgovinska preduzeća koja se
bave izvozom robe moraju sa domaćim proizvođačima sklopiti
sporazum o zajedničkom poslovanju.Spoljnotrgovinsko
preduzeće dužno je da plati fakturu za kupljenu robu domaćem
proizvođaču u zakonskom roku nezavisno od toba da li je
izvršena naplata te prodate robe od inostranog kupca.
b) Ako domaći proizvođač želi da proda robu u
inostranstvu a za to nema ovlašćenja,
spoljnotrgovinsko preduzeće može da izveze
robu u svoje ime a za račun domaćeg
proizvođača.