NABAVKA ROBE - ekonomski kutak

Download Report

Transcript NABAVKA ROBE - ekonomski kutak

NABAVKA ROBE
Poslovi nabavke u zemlji
-ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠTA
-ANALIZA POSLOVANJA
MI
(NABAVNA SLUŽBA)
DOBAVLJAČ
-UPIT
-PONUDA
-PORUDŽBINA
-OTPREMNICA, FAKTURA
SKLADIŠTE
-NALOG ZA NABAVKU
- NALOG ZA PRIJEM

-
-
Istraživanje tržišta
Pronalaženje dobavljača
Stupanje u kontakt sa dobavljačem
Poslovna korespondencija sa dobavljačima
- Slanje upita
- Prijem ponuda
- Slanje porudžbenice
- Prijem ulaznih računa
- Slanje urgencije za isporuku robe

-
-
Prijem robe
Kvantitativni i kvalitativni pregled robe
Sastavljanje komisijskog zapisnika
Sastavljanje reklamacije
Saradnja sa drugim službama
- Saradnjasa opštom službom
- Slanje skladištu naloga za prijem robe
- Slanje ulaznih računa i kalkulacija za knjiženje

-
-
Izrada kalkulacije nabavne cene
Kalkulacija nabavnecene
Analiza nabavke
Analiza nabavke po vrsti robe
Analiza nabavke po dobavljačima






Kako pronaći dobavljača?
Kako ostvariti kontakt sa dobavljačem?
Kako izabrati najpovoljnijeg dobavljača?
Kako poručiti robu? (slanje porudžbine u vidu
poslovnog pisma, gotovog obrasca
porudžbenice, telefonomili preko on-line
prodavnice)
Kako odbiti neodgovarajuću ponudu?
(Negativan odgovor na ponudu)
Šta kada dobavljač kasni sa isporukom robe?
(Urgencija za isporuku robe)





Da li je primljeni račun ispravan i šta sa njim?
(računska , suštinska i formalna kontrola)
Knjiga primljenih računa
Šta sa viškom ili manjkom robe pri prijemu?
(Komisijski zapisnik, Reklamacija)
Šta sa robom pristiglom od dobavljača? (Nalog
za prijem robe br. 1)
Po kojoj ceni prodajemo kupljenu robu?
(Kalkulacija)


Kako sačuvati podatkeo dobavljačima?
Od kog dobavljača se najčešće nabavlja roba?