KEPU KNJIGA - ekonomski kutak

Download Report

Transcript KEPU KNJIGA - ekonomski kutak

KEPU KNJIGA
KEPU - KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA ROBE I
USLUGA

Kepu knjiga je obrazac propisan pravilnikom u
kome se finansijski prikazuje ulaz, izlaz i stanje
robe u skladištu.
DOKUMENTI NA OSNOVU KOJIH SE FORMIRA
KEPU KNJIGA








Kepu knjiga se automatski formira na osnovu sledećih dokumenata:
Kalkulacija. Prodajna vrednost robe sa kalkulacije se prikazuje na strani zaduženja,
čime se finansijski evidentira ulaz robe u skladište.
Nivelacija. Vrednost nivelacije se prikazuje na strani zaduženja. Na taj način se
evidentira promena vrednosti robe u skladištu.
Račun. Prodajna vrednost se prikazuje na strani razduženja, čime se evidentira izlaz
robe iz skladišta.
Otpremnica. Prodajna vrednost se prikazuje na strani razduženja, čime se evidentira
izlaz robe iz skladišta.
Povratnica (kupac). Vrednost po kojoj je roba prodata kupcu se prikazuje u minusu
na strani razduženja, što uzrokuje umanjenje ukupne vrednosti robe koja je izlašla iz
skladišta.
Povratnica (dobavljac). Prodajna vrednost robe koja je vraćena dobavljaču se
prikazuje na strani zaduženja u minusu, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.
Otpis. Prodajna vrednost otpisane robe se prikazuje na strani zaduženja u minusu,
čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.


KEPU KNJIGA U VELEPRODAJI
Privredna društva koja vrše prodaju robe na
veliko mogu u kepu knjizi da prikazuju prodajne
vrednost bez PDV ili sa PDV saobrazno članu 3
Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o
evidenciji prometa robe i usluga.

KEPU knjiga je paralela trgovačke knjige u maloprodaji, kako bi se ulaz i izlaz robe
evidentirali po maloprodajnim cenama. Mnogi smatraju da je KEPU knjiga suvišna, ali
će inspekcija kazniti svakoga ko u posedu nema KEPU knjigu.
KEPU knjigu proverava samo tržišna inspekcija, a u Zakonu već nekoliko godina
postoji predlog da se ova knjiga ukine. Vodjenjem KEPU knjiga je osmišljeno da
inspektorima olakša izvršenje kontrole.
Kako bi KEPU knjiga pravilno radila neophodno je da postoji jedan referentni
cenovnik u dinarima za određeno veleprodajno skladište – cena bez PDV-a.
Na svim dokumentima prijema, prenosa i izdavanja neophodno je upisati cenu koja je
trenutno važeća u referentnom cenovniku.
Vodjenje KEPU knjige
Sve promene koje se odnose na cene u cenovniku koji je referentan, vrše se samo
preko dokumenata nivelacije, jer može da se desi da u skladištu ima zaliha robe.
Prilikom izdavanja sa veleprodajnog skladišta na dokument izdavanja beleži se
prodajna cena (cena bez PDV)koja je važeća u tom trenutku u referentnom cenovniku
a takođe se beleži i cena po kojoj je roba prodata.
Ukoliko se vrši prekucavanje prodajne cene direktno na domunetu izdavanja, javiće se
razlika u ceni po kojoj se roba zadužuje na veleprodajno skladište iz referentnog
cenovnika, i cene po kojoj je roba prodata naznačenoj na dokumentu izdavanja.

Sledeće slajdove samo informativno pročitati, ne
trebate prepisivati u vaše sveske kao i izgled
kepu obrasca, samo pogledati.
"Službeni glasnik RS", broj 7/2010 Ovaj pravilnik je donet na osnovu èlana 16. stav 6. Zakona o uslovima
za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom
nadzoru, a stupio je na snagu 20. februara 2010. godine.











Član 1.
U Pravilniku o evidenciji prometa robe i usluga ("Službeni glasnik RS", br. 45/96,
48/96, 9/97, 6/99 i 109/09), u članu 5. stav 2. taèka se zamenjuje zapetom i dodaju
reči:
"osim dnevnom štampom, pasterizovanim mlekom i osnovnim vrstama hleba (hleb za
dnevnu potrošnju), koje se mogu staviti u promet po kalkulisanim cenama u skladu sa
zakonom i drugim propisom, pre evidentiranja zaduženja, s tim da se evidentiranje
zaduženja izvrši najkasnije do kraja radnog vremena na dan prijema te robe u
prodajnom
prostoru, prostoriji, odnosno prodajnom mestu.“
Član 2.
U članu 6. stav 6. reči: "lične podatke odgovornog lica" zamenjuju se rečima:
"podatke o odgovornom licu", a u zagradi reèi: "broj lične karte, JMBG," brišu se.

























Član 3.
U Članu 8. tačka 4) podtaèka a) stav 3. reèi: "promet proizvoda i usluga" zamenjuju
se rečima: "dodatu vrednost", a posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:
"Izuzetno od stava 1. ove podtaèke, ako se u trgovini na veliko zalihe robe vode po
nabavnim cenama ili po veleprodajnim cenama bez poreza na dodatu vrednost u skladu
sa propisima o računovodstvu, zaduženje u koloni 4. u trgovini na veliko može se vršiti
po tim cenama, s tim da se prilikom knjiženja prodaje robe, istovremeno, zadužuje
kolona 4. na odgovarajuæi naèin shodno dokumentu o razduženju."
U tački 5) podtačka a) alineja 1. menja se i glasi:
"- za robu prodatu u gotovom i za èekove graðana - na osnovu iznosa
evidentiranog preko fiskalne kase, u fiskalnom računu, raèunu i drugom dokumentu o
gotovinskoj naplati prodate robe;"
Tačka 6) menja se i glasi:
"6) U kolonu 6. upisuju se uplate na raèun na osnovu prometa robe i usluga u
prometu robe i to odvojeno:
- uplate pazara u gotovom novcu, na osnovu dokumentacije o uplati na račun,
odnosno potvrde i specifikacije o predaji licu zaduženom za uplatu na raèun privrednog
subjekta;
- uplate pazara u čekovima građana, na osnovu dokumentacije o predaji čekova
na realizaciju, odnosno na osnovu potvrde o predaji èekova licu zaduženom za njihovu
realizaciju u korist raèuna privrednog subjekta;
- bezgotovinske uplate za robu, ako se te uplate prate u prostoru, odnosno u
prostoriji za koje se vodi knjiga evidencije prema dokumentaciji o tim uplatama koja se
nalazi u tom prostoru, odnosno prostoriji u skladu sa poslovnim odlukama privrednog
subjekta donetim na osnovu zakona i drugih propisa."