sukree - ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Download Report

Transcript sukree - ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

e- Learning
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ กรี รอดโพธิ์ทอง
electronics
Learning
การศึกษาเนือ้ หาความรู้ และสาระต่ าง ๆ
ผ่ านเครือข่ าย และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
โดยอาศัยเทคโนโลยีบนเว็บในการบริหาร
จัดการ การเรียนการสอน การตรวจสอบ
และการประเมินผล
electronics
(Systems)
Learning
e-Learning : การเรียนรู้ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
ระบบ
การจัดเก็บ
รู ปแบบการเรี ยน
1
Stand alone
Computer systems
CD-ROM
e-book, CAI
Memory
LAN/WAN
Server
CAI, CBT
Internet
Server
CAI, CBT
WBI,WBT
Telelearning
Distance learning
Internet
Satellite
Web board
e-mail e-book
e-Learning : การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายโดยอาศัย
Web technology
2
• Web- based Learning and Instruction
• Web-based Training
• Virtual Classroom
• Learning Management System (LMS)*
e-Learning ดีอย่างไร?
•
•
•
•
•
•
•
•
เป็ นมัลลติมีเดีย
มีระบบติดตามความก้ าวหน้ า
Anywhere Anyplace Anytime
ประหยัดเวลาและค่ าใช้ จ่าย
ควบคุมการเรียนด้ วยตนเอง
สร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
แลกเปลีย่ นความรู้ ในวงกว้ าง
แก้ ปัญหาการขาดทรัพยากรบุคคล
ทาไมต้ อง e- Learning
เรียนอะไร
• เรี ยนที่ไหน
• เรี ยนเมื่อใด
•
• ยุคข้ อมูลข่ าวสาร
• ความรวดเร็วเพือ่ การแข่ งขัน
• อนาคตของรู ปแบบการเรียนรู้
เปลีย่ นไป
Smart e- Learning
• มีเป้ าหมายชัดเจน
• มีความร่ วมมือระหว่ างหน่ วยงานและ
ผู้ออกแบบ e- Learning
• มีความร่ วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเนือ้ หา (SME)
• ผู้เรียนร่ วมประเมิน
วัฎจักรแห่ งความสาเร็จ
คุณภาพการสอน
การวางแผนกลยุทธ์
และการสนับสนุน
การเรียนรู้
ทีม่ คี ุณค่ า
วัฏจักรแห่ งความล้ มเหลว
การสอนที่น่าเบื่อ
ไม่ ลงทุน
ไม่ สนับสนุน
การเรียนรู้
ทีข่ าดคุณค่ า
เหตุความล้ มเหลว
• ต้ องมีผลงาน
• ต้ องทาให้ เสร็จภายในเวลา
• ต้ องปิ ดโครงการ / งบประมาณ
• มีโครงการอืน่ รออยู่
• ไม่ ประเมินโครงการ
ความสูญเสี ยทับซ้ อนจากความล้ มเหลว
ค่ าเสี ยโอกาสด้ านธุรกิจ
ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมเพิม่ เติม (OJT)
ค่ าใช้ จ่ายในการปรับแก้ ข้อผิดพลาด
ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนา e-Learning
ผู้บริหาร + การออกแบบ = ความสาเร็จของ e- Learning
Bridge over trouble e-learning
DEMO CD
องค์ ประกอบการออกแบบการสอน
• การออกแบบข้ อความ
• การออกแบบภาพประกอบ
• การออกแบบเทคนิคการสอน
• การออกแบบโต้ ตอบ
• การออกแบบ Interface
• การออกแบบกราฟิ ก
บุคคลทีต่ ้ องเกีย่ วข้ องกับการออกแบบ
• ผู้บริหาร
• ผู้เชี่ยวชาญเนือ้ หา
• ผู้เชี่ยวชาญการสอน
• ผู้เรียนเป้ าหมาย
หัวใจการออกแบบการสอน
• มีการสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูเรียน
• ให้ เนือ้ หาที่น่าสนใจ
• มีความหมายและน่ าจดจา
แรงจูงใจ
• ท้ าทาย
• อยากรู้ อยากเห็น
• กระตุ้นจินตนาการ
• การควบคุมการเรียน
NO MO , NO GO
Learning
Motivation
Motivation
Frustrated
DEMO CAI
สูตร e-Learning
2
e=m c
e = learning Outcomes
m = motivation
c = content presentation
สูตร e-Learning
e = m ci
2
e = learning Outcomes
m = motivation
c = content presentation
i = interaction
เนือ้ หาน่ าสนใจ
• ประยุกต์ ใช้ ได้
• ไม่ ยากไม่ ง่าย
• หลากหลายให้ เลือก
มีความหมายและน่ าจดจา
• มีประสบการณ์ ร่วม
• เหมาะสมกับการใช้ งาน
• สถานการณ์ แปลกใหม่
• เรียนรู้ จากการแก้ ปัญหา
• ได้ ฝึกฝนอย่ างสนุกสนาน
• มีอารมณ์ ขันแฝง
กญ
ุ แจเพิม่ แรงจูงใจ
•
•
•
•
•
•
ได้ ประโยชน์ จากการเรียนรู้
ถ้ าไม่ เรียนรู้ จะเสี ยเปรียบ
เลือกเนือ้ หาที่ตอบสนอง
ออกแบบหน้ าจอและการสอนให้ น่าสนใจ
ให้ งานที่ท้าทาย
ให้ การตอบสนองทีจ่ ูงใจ เพิม่ ความรู้ สึกที่ดี
การออกแบบหน้ าจอบทเรียนบนเว็บ
Homepage
แนะนาการเรียน
ป้อนรหัส แนะนา
การใช้ งาน ข้ อมูล
การปรับปรุงสถิติ
ผู้เข้ าใช้ รายการ
และการช่ วยเหลือ
การออกแบบหน้ าจอบทเรียนบนเว็บ
Homepage
การออกแบบหน้ าจอบทเรียนบนเว็บ
• Homepage
• หน้ าแสดงชื่อรายวิชา
• หน้ าแรกของรายวิชา
- รายการให้ เลือกเพือ่ ขอดูข้อมูล การเชื่อมโยงข้ อมูล
- ส่ วนการต้ อนรับและให้ ข้อมูลผู้เรียน
- ส่ วนเมนูย่อยหัวข้ อเนือ้ หา ข้ อมูลผู้สอน และผู้เรียน
- ส่ วนกิจกรรมเสริม (web board,chat,e-mail)
การออกแบบหน้ าจอบทเรียนบนเว็บ
• ส่ วนนาเสนอเนือ้ หา
- ส่ วนเนือ้ หา
- ส่ วนสื่ อภาพและเสี ยง
- ส่ วนการควบคุม
- ส่ วนการเชื่อมโยง
• ส่ วนแบบฝึ กหัด และการทดสอบ
ประเภทของการออกแบบบทเรียน
• Tutorials
• Drills
• Games
• Simulations
• Problem solving
DEMO
Learning Management Systems
ระบบจัดการเรียนรู้
•
•
•
•
•
•
•
ใส่ เนือ้ หา ภาพ และเสี ยง
สร้ างแบบฝึ กหัดและข้ อสอบ
ตรวจสอบและลงบันทึกข้ อมูลผู้เรียน
เรียกดูผลการเรียน
สร้ างกระดานข่ าว และห้ องสนทนา
ส่ ง e-mail ภายในระบบ
ดูแลการลงทะเบียน และการบริหารจัดการ files
Learning Management Systems
ระบบจัดการเรียนรู้
• WebCT
• Lotus Learning Space
• BlackBoard
• TopClass
DEMO CMU
ถ้ าเราต้ องการเรียน เราจะหาหนทาง
ถ้ าเราไม่ ต้องการ เราจะไม่
ถ้ าเราต้ องการเรียน แต่ สภาพ e-Learning ไม่ อานวย
เราจะไม่ เลือกเรียนอีก
END
โครงสร้ างเนือ้ หา คือ หัวใจ
• ใช้ ผ้ ูเรียนเป็ นหลัก
 วิเคราะห์ ว่าต้ องการให้ ผ้ ูเรียนรู้ อะไร
 รวบรวมเนือ้ หาและวางโครงสร้ าง
ให้ มคี วามหมายและสอดคล้ องกับเป้าหมาย
 ให้ ผ้ ูเรียนเลือกกิจกรรม ความยากง่ าย
โครงสร้ างเนือ้ หา คือ หัวใจ
• ใช้ เนือ้ หาเป็ นหลัก
 เนือ้ หาจากหลักสู ตร
 สอนจากง่ ายไปยาก
 สอนตามลาดับขั้น
 ความยืดหยุ่นมีน้อย