Prezentacja DB

Download Report

Transcript Prezentacja DB

Deutsche Bank
Instrumenty finansowania eksportu
Deutsche Bank PBC
Dariusz Filipek, Kierownik Zespołu Sprzedaży Faktoringu
Deutsche Bank PBC
Finansowanie eksportu w Deutsche Bank PBC
1
Instrumenty finansowania eksportu
2
Minimalizowanie ryzyka: płatniczego, politycznego etc.
3
Poprawa płynności
4
Produkty i rozwiązania indywidualnie dostosowane do potrzeb
Deutsche Bank
Biuro Faktoringu i Finansowania Transakcji Handlowych
1
Deutsche Bank PBC
Transakcje handlu zagranicznego - konflikt interesów
IMPORTER
EKSPORTER
 zgodność towaru z
zamówieniem/umową

pewność otrzymania zapłaty
 możliwie najdłuższy termin
płatności

możliwie najkrótszy
termin płatności/przedpłata
Deutsche Bank
Biuro Faktoringu i Finansowania Transakcji Handlowych
2
Deutsche Bank PBC
Instrumenty finansowania eksportu w Deutsche Bank PBC
 Akredytywa eksportowa –
potwierdzona/niepotwierdzona
 Inkaso dokumentowe –
dokumenty za płatność
/dokumenty za akcept
Business
Clients
 Gwarancje bankowe –
gwarancja zapłaty
 Forfaiting - dyskonto
akredytywy eksportowej
/weksla
 Faktoring zagraniczny
 Tailor made solutions prefinansowanie eksportu
Deutsche Bank
Biuro Faktoringu i Finansowania Transakcji Handlowych
3
Deutsche Bank PBC
FAKTORING
Jakie korzyści dla eksportera?
Finansowanie
Inkaso wierzytelności
 Wypłata zaliczki z tytułu nabytych
wierzytelności
 Zarządzanie wierzytelnościami
 Monitorowanie i egzekwowanie płatności
z tytułu nabytych wierzytelności
 Poprawa płynności
FAKTORING
Rozliczanie nabytych
wierzytelności
 Ewidencja wierzytelności i płatności z ich
tytułu
Przejęcie ryzyka niewypłacalności
dłużników
 Przejęcie ryzyka niewypłacalności
odbiorcy
 Profesjonalne raportowanie
Deutsche Bank
Biuro Faktoringu i Finansowania Transakcji Handlowych
4
Deutsche Bank PBC
FAKTORING
Jakie korzyści dla eksportera?

zamiana odroczonej płatności na gotówkę – poprawa płynności

eliminacja ryzyka kursowego, ekonomicznego i politycznego

finansowanie do 100% wierzytelności

możliwość ustalenia stopy dyskonta z góry

szybka realizacja – uproszczony proces
Deutsche Bank
Biuro Faktoringu i Finansowania Transakcji Handlowych