Transcript w 2013 r.

Polskie 10 lat
w Unii
Większy budżet
Euroentuzjazm
Polaków
Bezpieczeństwo
energetyczne
ZNACZĄCY AWANS
POLITYCZNY W UE
CZĘŚĆ CENTRUM
DECYZYJNEGO
SILNE WPŁYWOWE
PAŃSTWO
Duża zdolność
koalicyjna –
umiejętność gry
zespołowej
Przełożenie na
najsilniejsze
ugrupowania w
PE
Polska wykorzystuje unijną szansę lepiej niż inne państwa
Skumulowany wzrost gospodarczy 2004-2013 w % PKB
(w kryzysie 2008-2013)
49%
27%
11%
Polska
UE-9
UE-27
(20%)
(0%)
(-1%)
Polska na rynku wewnętrznym UE:
wzrost wiarygodności i atrakcyjności
759 mld PLN
wartość BIZ w 2013 r.
Ponad 3,5-krotny wzrost wartości
inwestycji zagranicznych w Polsce
Polska na rynku wewnętrznym UE:
lider eksportu do UE wśród UE-9
476 mld PLN
wartość eksportu w 2013 r.
Niemal 3,5-krotny wzrost eksportu do UE
Polska na rynku wewnętrznym UE:
nadwyżka handlowa z UE
Korzyści dla obywatela
120 tys.
polskich studentów
skorzystało z
programu Erasmus
Ceny roamingu spadły blisko
4-krotnie.
5-krotnie
więcej kierunków lotniczych z Polski
W latach 2004–2013 na lotniskach obsłużono
185 mln pasażerów
Efekt funduszy unijnych
EU  375,9 mld  PL
PL  125,4 mld  EU
160 tys. realizowanych projektów
Zbudowano
673 km autostrad
Wybudowano lub zmodernizowano:
• 808 km dróg ekspresowych
• 36 tys. km sieci kanalizacyjnej
• 683 oczyszczalnie ścieków
Wypłacono 53,7 mld zł dopłat bezpośrednich dla
1,4 mln gospodarstw
Polacy entuzjastami Europy
Alternatywny scenariusz dla Polski – rozwój poza UE
(Wyniki symulacji scenariusza stanu rozwoju Polski poza UE w 2013 r. dla wybranych wskaźników gospodarczych)
Gdyby Polska nie przystąpiła do UE, to w 2013 r. :
•
polska gospodarka rozwijałaby się wolniej
•
PKB na osobę, mierzony wartością siły nabywczej byłby na
poziomie z 2009 r.: 59% a nie 68% w stosunku do średniej
UE-27, tj. o 11% niższy
•
wyeksportowalibyśmy towary o wartości mniejszej o 25%
(wyniosłaby ona 478 mld złotych a nie 639 mld złotych)
•
nakłady na inwestycje byłyby niższe o 12% w 2013 r., a w
całym okresie 2004–2013 — o 7,8% (czyli o 200 mld
złotych)
•
znacznie więcej osób byłoby bez pracy
•
zatrudnienie byłoby niższe o 10%, a bezrobocie wyższe o
prawie 38%. Osób bezrobotnych byłoby o ponad pół miliona
więcej!
Polskie 10 lat
w Unii