Transcript Pobierz

Utrzymanie długoterminowej płynności
 Osiąganie długoterminowej rentowności
 Maksymalizacja zysków
 Wzrost rentowności kapitałów własnych
 Wzrost wartości firmy
 Bezpieczeństwo finansowe (przetrwanie)


Aktywne – lokowanie wolnych środków
finansowych w obcych podmiotach

Pasywne - lokowanie wolnych środków
finansowych we własnym
przedsiębiorstwie

Finansowanie zewnętrzne

Finansowanie wewnętrzne
Finansowanie pierwotne – niezbędne do
podjęcia działalności i pokrycia
związanych z tym wydatków
 Finansowanie bieżące – niezbędne do
utrzymania płynności finansowej
 Finansowanie rozwoju – niezbędne do
ekspansji rynkowej


Kapitał krótkoterminowy

Kapitał długoterminowy

Kapitał własny

Kapitał obcy

Finansowanie bezpośrednie

Finansowanie pośrednie

Kapitał rzeczowy

Kapitał finansowy


Kapitał stały
Kapitał zmienny
Emisja akcji
 Dopłaty akcjonariuszy
 Udziały
 Dopłaty wspólników
 Wkłady wpisowe
 Dotacje


Za pośrednictwem rynku finansowego:
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe
- kredyty i pożyczki długoterminowe

Za pośrednictwem rynku towarowego:
- kredyt dostawcy
- kredyt odbiorcy
- szczególne formy finansowania
(factoring, leasing)
Z transformacji majątku:
- z bieżących wpływów
- z odpisów amortyzacyjnych
- ze sprzedaży zbędnego majątku
- z przyśpieszenia obrotu kapitału

Przez kształtowanie kapitału:
- zatrzymanie zysku
- kształtowanie długookresowych rezerw oraz
funduszy emerytalnych


Kredyt bankowy
 Leasing
 Franchising
 Obligacje
 Dotacje
Kredyt bankowy
 Kredyt handlowy
 Factoring
 Pożyczki
 Papiery dłużne

Kapitał własny
Kapitał obcy
Okres zwrotu
Kapitał jest powierzony firmie przez
właścicieli bez terminu zwrotu
Kapitał jest powierzony firmie
przez wierzycieli na określony
czas (okres umowy)
Płatności
Dywidendy są wypłacane
akcjonariuszom w zależności od
możliwości finansowych firmy
(wypracowanego zysku netto)
Bieżące odsetki
(oprocentowanie) oraz
spłaty kapitału są
wypłacane wierzycielom
zgodnie z umową (sztywne
płatności)
Opodatkowanie
Wypłacone dywidendy nie stanowią dla
przedsiębiorstwa kosztu zmniejszającego
podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym
Odsetki (oprocentowanie)
są dla przedsiębiorstwa
kosztami finansowymi
zmniejszającymi podstawę
opodatkowania podatkiem
dochodowym
Kontrola zarządu Akcjonariusze mają prawo głosu w
najważniejszych sprawach firmy
Wierzyciele kontrolują firmę
tylko w zakresie wynikającym
z umowy
Ryzyko
Niewypłacenie
Niewypłacanie dywidend nie może być
F. kreatywna – przypisana do kapitału
założycieli przedsiębiorstwa, wyraża się w
zdolności do pomnażania wartości
 F. finansowa – związana z zasilaniem
przedsiębiorstwa w kapitały własne i
obce
 F. strategiczna – przejawia się w
planowaniu działań zmierzających do
wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa
wobec konkurentów

F. rozwojowa – umożliwia rozwój
przedsiębiorstwa poprzez inwestycje
rzeczowe i finansowe
 F. robocza – odnosi się w szczególności
do kapitału produkcyjnego i polega na
zabezpieczaniu warunków realizacji
produkcji, oddziaływaniu na przedmioty
pracy i zmianie miejsca czynników
produkcji

F. dochodowa - kapitał umożliwia
przedsiębiorstwu realizację jego zadań i
pomnażanie aktywów



F. kosztowa – uwzględnia koszt pozyskania
kapitału i jego wykorzystania
F. gwarancyjna – w formie wewnętrznej funkcja
ta przejawia się w zapewnianiu przez kapitał
ciągłości i równomierności działania, w formie
zewnętrznej odnosi się do kapitału własnego,
stanowiącego gwarancję dla wierzycieli

Fundusz odpowiedzialności finansowej –
gwarant spłaty zobowiązań i podstawa
trwałości
 Podstawa ekonomicznej i prawnej
samodzielności właściciela
 Fundusz ryzyka
 Podstawa wiarygodności kredytowej
przedsiębiorstwa
Jest stabilnym źródłem finansowania
działalności
 Zwiększa płynność finansową
 Stanowi bazę gwarancyjną dla
wierzycieli
 Cechuje go swoboda wykorzystania
 Tworzy podstawę kształtowania
stosunków własnościowych

Zawodność co do oczekiwanych
korzyści w przypadku wystąpienia straty
 Brak gwarancji zwrotu właścicielom
 Mała elastyczność w porównaniu do
kapitału obcego


Jest elastycznym źródłem finansowania

Umożliwia podejmowanie przedsięwzięć
przekraczających możliwości finansowe
przedsiębiorstwa

Wpływa na obniżenie obciążeń
podatkowych

Może wpływać na wzrost rentowności kapitału
własnego

Ma wpływ na optymalizację struktury
kapitałowej
Na ogół nie daje prawa głosu przy
podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie

W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa
wierzyciele są zaspokajani przed właścicielami


Konieczność zwrotu w ustalonym czasie


Obowiązek zapłaty odsetek
Wymóg wniesienia zabezpieczenia lub
gwarancji

W przypadku spadku wartości pieniądza
wierzyciel może żądać dodatkowych
gwarancji
Wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa
powoduje zwiększone ryzyko i wzrost
kosztów obsługi zadłużenia, a w
pewnych przypadkach prowadzi do
zwiększonej kontroli ze strony


Cele działalności firmy


Dostępność kapitału
Czasochłonność i uciążliwość
pozyskiwania środków

Szybkość dopływu gotówki

Pewność osiągnięcia spodziewanych
wpływów

Stopień swobody w decydowaniu o
przeznaczeniu uzyskanych środków

Zabezpieczenie zwrotu środków

Kwota kapitału


Ryzyko obsługi
Harmonogram zwrotu kapitału


Elastyczność
Tempo wzrostu przedsiębiorstwa

Struktura kapitałowa


Struktura aktywów
Zagrożenie wrogim przejęciem

Ujawnienie informacji o firmie

Zyski przedsiębiorstwa i ich stabilność



Opodatkowanie
Płynność finansowa
Rozmiar przedsiębiorstwa i jego wartość

Koszt kapitału

Zasada utrzymania płynności finansowej
 Zasada utrzymania odpowiedniego
poziomu ryzyka
 Zasada efektywności finansowania
 Zasada utrzymania niezależności i
samodzielności finansowej
 Zasada kształtowania optymalnego
obrazu finansowania
Poziom inflacji i oczekiwania
przedsiębiorców w tym zakresie


System podatkowy obowiązujący w
gospodarce

Stopień ryzyka operacyjnego
działalności firmy


Pozycja firmy w sektorze
Uzyskiwane marże i inne mierniki wyniku
finansowego

Jakość zarządzania, szczególnie w
obszarze finansów i rachunkowości
zarządczej

Adekwatność przepływów pieniężnych do
pokrycia przyszłego zadłużenia firmy i jego
obsługi

Elastyczność finansowa firmy w przyszłości
Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się
oddać do dyspozycji kredytobiorcy na
czas oznaczony w umowie kwotę środków
pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony
cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do
korzystania z niej na warunkach
określonych w umowie, zwrotu kwoty
wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami
w oznaczonych terminach spłaty oraz
zapłaty prowizji od udzielonego kredytu
Strona umowy
 Kwota i waluta kredytu
 Przeznaczenie (cel, na który udzielono
kredytu)
 Okres kredytowania
 Zasady i termin spłaty kredytu
 Sposób zabezpieczenia zwrotu kredytu
 Warunki dokonywania zmian i
rozwiązania umowy


Kredyty obrotowe – kredyty na rachunku
bieżącym i kredyty na rachunku
kredytowym
Kredyty inwestycyjne – kredyty
restrukturyzacyjne i kredyty na projekty
inwestycyjne


Kredyty krótkoterminowe – do 1 roku

Kredyty średnioterminowe – od 1 do 3 lat

Kredyty długoterminowe – powyżej 3 lat


Kredyty o stałym oprocentowaniu
Kredyty o zmiennym oprocentowaniu


Kredyty złotowe
Kredyty w walucie obcej
Weksel własny in blanco
 Poręczenie wekslowe
 Poręczenie według prawa cywilnego
 Gwarancja bankowa
 Przystąpienie do długu kredytowego
 Przejęcie długu
 Ubezpieczenie kredytu

Zastaw ogólny
 Zastaw na prawach według kodeksu
cywilnego
 Zastaw rejestrowy
 Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 Przelew (cesja wierzytelności)
 Kaucja, przelew kwoty na rachunek
banku
 Hipoteka

Posiadanie zdolności kredytowej
 Przedstawienie przekonującego biznes
planu
 Ekonomiczna opłacalność projektu,
który ma być finansowany przez bank
 Fizyczna wykonalność projektu
wynikająca z analizy technicznej
 Posiadanie różnych form zabezpieczenia
możliwych do zaakceptowania przez
bank

Różnorodność form umożliwiająca
dostosowanie do wielkości i charakteru
firmy
 Możliwość zastosowania do finansowania
nawet bardzo złożonych inwestycji
 Uzyskanie w trakcie procedury kredytowej
oceny swej kondycji finansowej przez
potencjalnego kredytobiorcę
 Możliwość skorzystania z usług doradcy
kredytowego, który przedstawi także
alternatywne wobec kredytu źródła
finansowania

Niedostępność dla firm działających krócej niż
rok
 Długotrwałość procedury kredytowej
 Skomplikowana procedura dla małego
przedsiębiorcy
 Częste problemy z ustanowieniem
wymaganych zabezpieczeń
 Wpływ na pogorszenie zdolności kredytowej
 Relatywnie wysoki, na ogół często zmieniający
się koszt pozyskania i obsługi
 Możliwość wzrostu opłat i prowizji w trakcie
trwania umowy kredytu

Jest rodzajem umowy użyczenia, oddania do
użytkowania przez jedną stronę (leasingodawcę
- finansującego) drugiej stronie (leasingobiorcykorzystającego) określonego środka trwałego
albo innego zasobu na określony czas za
ustaloną w umowie kwotę.
 Rodzaje leasingu

› leasing operacyjny,
› leasing finansowy,
› leasing zwrotny,
› leasing kombinowany,
› leasing z dźwignią finansową.
zróżnicowany zakres stron umowy
 nabywanie przez korzystającego rzeczy będącej
przedmiotem leasingu w uzgodnieniu z korzystającym
 wydanie nabytej przez finansującego rzeczy do
„używania” lub „używania i pobierania pożytków’
 świadczenie wzajemne korzystającego wobec
finansującego polegające na zapłacie w ratach
wynagrodzenia pieniężnego należnego na poziomie
równym co najmniej cenie nabycia przedmiotu
leasingu
 oznaczenie z gry w umowie czasu trwania umowy
leasingu

Środki transportu
 Sprzęt budowlany, rolniczy
 Sprzęt biurowy
 Maszyny i linie technologiczne
 Cysterny, statki, samoloty, tabor kolejowy
 Nieruchomości


Leasing operacyjny – przedmiot umowy leasingowej nie jest
wliczany do aktywów korzystającego i podlega zwrotowi po
zakończeniu umowy. Cała opłata leasingowa jest kosztem
uzyskania przychodów i pokrywa okresowe konserwacje oraz
naprawy przedmiotu umowy.
Leasing finansowy – przedmiot umowy jest składnikiem
majątku korzystającego, który dokonuje odpisów
amortyzacyjnych. Jedynie część odsetkowa opłaty
leasingowej zwiększa koszty uzyskania przychodów tworząc
efekt osłony podatkowej. Opłata ta nie zapewnia
pokrywania kosztów napraw i konserwacji.

Leasing zwrotny – organizacja jako dotychczasowy
właściciel przedmiotu sprzedaje go innej organizacji (np.
firmie leasingowej, towarzystwu ubezpieczeniowemu), z
którą zawiera umowę dzierżawy tego przedmiotu na
oznaczony termin i określonych warunkach. Leasing
zwrotny może mieć formę zarówno leasingu
finansowego, jak i leasingu operacyjnego.
 Leasing kombinowany – umowa zawierana na
warunkach, obejmujących cechy leasingu finansowego
i operacyjnego.
 Leasing z dźwignią finansową – w transakcji występuje
trzeci uczestnik finansujący przedmiot umowy
leasingowej, z którego usług korzysta leasingodawca.
Wyższy koszty finansowania jest przenoszony na
leasingobiorcę.

wydanie przez finansującego
korzystającemu rzeczy w takim stanie, w
jakim mu ona została wydana przez
zbywcę
 Przekazanie korzystającemu wraz z
rzeczą odpisu umowy zawartej ze
zbywcą, w szczególności odpisu
dokumentu gwarancji jakości

Domaganie się od leasingobiorcy natychmiastowego
zapłacenia wszelkich rat, jeśli umowa leasingu wygasła z
powodu utraty rzeczy po wydaniu jej korzystającemu lub
w przypadku zerwania umowy z powodu zanidbań
korzystającego
 Odstąpienie od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy
 Wypowiedzenie umowy korzystającemu, gdy ten narusza
swoje obowiązki określone w umowie
 Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jeśli korzystający odda w użytkowanie rzecz osobie trzeciej
bez zgody finansującego
 Wyznaczenie korzystającemu terminu dodatkowego do
zapłacenia zaległych należności i wypowiedzenie umowy
ze skutkiem natychmiastowym po upływie tego terminu

nie pomniejsza zdolności kredytowej
przedsiębiorcy;
uproszona procedura weryfikacji potencjalnych
klientów;
 stosunkowy krótki okres decyzyjny;
zabezpieczeniem umowy najczęściej jest weksel
wystawiony przez leasingobiorcę;
 możliwość przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z umowy leasingowej na osobę
trzecią (za zgodą leasingodawcy).



Deklaracja wekslowa
 Blokada środków na rachunku
bankowym
 Gwarancja bankowa
 Hipoteka
 Kaucja
 Poręczenie według prawa cywilnego


Dotyczy wyłącznie wierzytelności wynikających z umów
dostawy, sprzedaży oraz umów o wykonanie usług.
 Uczestnicy transakcji
› Faktorant – przedsiębiorstwo dostarczające produkty lub
usługi, uprawnione do otrzymania świadczenia.
› Dłużnik – odbiorca towarów lub usług, mający
zobowiązania w stosunku do faktoranta.
› Faktor – podmiot nabywający wierzytelności.
 Faktor dokonuje wykupu od faktoranta (dostawcy)
wierzytelności z tytułu sprzedaży produktów lub usług.
Faktorant otrzymuje kwotę pieniężną zgodną z
przedstawionymi fakturami i pomniejszoną o odsetki
dyskontowe i prowizje.
ewentualna
windykacja należności
Faktor
Dłużnik
zapłata za towar lub
usługę
wypłata
wierzytelności
świadczenie
usług
Faktorant
dostawa towaru lub
usługi


F. administracyjna – m.in. badanie wiarygodności
kredytowej dłużnika, prowadzenie rozliczeń z
dłużnikami, inkasowanie należności, monitoring
opóźnień, wysyłanie monitów, windykacja
pozasądowa i sądowa, bieżący monitoring
kondycji finansowej partnerów gospodarczych
F. zabezpieczająca – przejęcie przez faktora ryzyka
niewypłacalności dłużnika
 F. finansowania – uzyskiwanie przez faktoranta
środków pieniężnych w okresie oczekiwania na
spływ należności od dłużnika
Faktoring właściwy (faktoring pełny) – faktor przy
przelewie wierzytelności przejmuje na siebie ryzyko
wypłacalności dłużnika.
 Faktoring niewłaściwy (faktoring niepełny) – ryzyko
niewypłacalności dłużnika nie jest przenoszone na
faktora. W przypadku niewypłacalności dłużnika
faktorant jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki
faktorowi oraz samodzielnego dochodzenia wymaganej
kwoty od dłużnika.
 Faktoring mieszany – w umowie faktoringu faktor określa
kwotę graniczną, do wysokości której ponosi ryzyko
związane z wypłacalnością dłużnika.

F. przyśpieszony - faktorant otrzymuje w
momencie przeniesienia wierzytelności ok.90-95%
kwoty wierzytelności po uwzględnieniu prowizji
 F. zaliczkowy - faktorant otrzymuje w momencie
przeniesienia wierzytelności zaliczkę w wysokości
ok.75-80% kwoty wierzytelności po uwzględnieniu
prowizji
 F. wymagalnościowy – faktor wypłaca należne
kwoty z chwilą nadejścia terminu zapłaty, a nawet
dopiero po zainkasowaniu należności od dłużnika

F. otwarty – po zawarciu umowy
faktoringowej dłużnik zostaje
zawiadomiony o zmianie wierzyciela
 F. tajny – dłużnik nie zostaje w ogóle
zawiadomiony


odsetki dyskontowe naliczane od kwoty zaliczki
(8-15%);
 opłata za usługi dodatkowe np. doradcze,
egzekucja, usługi prawne, księgowe (0,4-4%);
 prowizja przygotowawcza (1%).
 usługa stosunkowa droga pozwalająca na
szybkie uzyskanie środków finansowych.
Nieterminowość spływu należności od
odbiorców
 Brak zdolności kredytowej
 Brak odpowiednich zabezpieczeń
potrzebnych do uzyskania kredytu
 Wysokie koszty kredytów kupieckich
 Nierównomierne w czasie rozłożenie
zapotrzebowania na środki finansowe

Skuteczniejsze i efektywniejsze
zarządzanie gotówką, możliwość
dokładniejszego planowania wpływów i
wydatków
 Poprawa bieżącej płynności firmy
 Zmniejszenie kosztów zarządzania
należnościami

Przeniesienie ryzyka strat z tytułu
należności przeterminowanych na
faktora
 Usunięcie skutków opóźnień płatniczych
dłużnika
 Możliwość korzystania z
krótkoterminowego źródła finansowania

Prawo wyboru faktora – może być
ograniczone prze dłużnika
 Prawo do odsprzedaży faktorowi
wierzytelności - może być ograniczone
przez dłużnika
 Prawo domagania się świadczenia usług
określonych w umowie
 Prawo do zwrotu przez faktora kwot
należnych np. przezeń niewykupionych

udostępnianie oraz dostarczanie dokumentów i
informacji niezbędnych faktorowi
 wnoszenie terminowych opłat
 poniesienie kosztów ustanowienia zabezpieczenia,
jeśli wynika ono z umowy
 zwrot kwot nienależnych faktorantowi,
otrzymanych od faktora
 posiadanie wierzytelności do wykupu
 dokonanie płatności - w przypadku faktoringu
niepełnego – jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązań

wybór faktoranta
 akceptacja dłużników
 wymaganie od faktoranta stosownych opłat
 odmowa wykupu określonych wierzytelności uprzednio
określonych w umowie np. gdy dłużnik się spóźnia
 domaganie się za opłaty za wierzytelności nieistniejące
 domaganie się – w przypadku faktoringu niepełnego –
zapłaty za niespłacone przez dłużnika wierzytelności
 wypowiedzenie umowy w określonych w niej
przypadkach

świadczenie usług objętych umowa
 ponoszenie ryzyka niewypłacalności
dłużnika w faktoringu właściwym i
mieszanym
 zwrot kwot nienależnych
 zapłata za przejęte wierzytelności

jest to proces, w ramach którego następuje
wyodrębnienie w bilansie homogenicznej
niepłynnej grupy aktywów, przeniesienie praw
własności lub praw do czerpania pożytków na
specjalnie powołaną do tego celu jednostkę, która
na ich podstawie dokonuje emisji dłużnych
papierów wartościowych.

Dłużnicy
Kreator
Spółka celowa
Agencja
ratingowa
Gwarant i
dystrybutor
emisji
Finalni
inwestorzy