KfW - prezentacja produktowa - organizacja

Download Report

Transcript KfW - prezentacja produktowa - organizacja

Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
1
Globalna struktura Deutsche Bank
Deutsche Bank jest jednym z wiodących, globalnych
banków inwestycyjnych świadczących także wysokiej
klasy usługi bankowe w segmencie Klientów
indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Będąc liderem w dziedzinie usług finansowych w
Niemczech i Europie, Deutsche Bank systematycznie
rozwija swoją działalność w Ameryce Północnej, w Azji
oraz na kluczowych rynkach wschodzących.
Deutsche Bank oferuje usługi finansowe wymagającym
Klientom biznesowym i prywatnym na całym świecie.
Przekrojowa oferta obejmuje prowadzenie rachunków
bankowych, doradztwo w zakresie zarządzania środkami,
aktywami i papierami wartościowymi. Klientom
korporacyjnym i instytucjonalnym Bank proponuje między
innymi obsługę płatności i finansowanie przedsiębiorstw,
poprzez wsparcie w przeprowadzeniu emisji na rynku
pierwotnym oraz doradztwo w zakresie fuzji i przejęć.
Bank jest liderem na międzynarodowym rynku
wymiany walut oraz obrotu obligacjami i akcjami.
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
2
Deutsche Bank w Polsce
Obecnie Grupa Deutsche Bank jest reprezentowana w Polsce przez pięć firm, w tym dwa banki:
• Deutsche Bank Polska - działający w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz
• Deutsche Bank PBC - specjalizujący się w usługach dla Klientów prywatnych i biznesowych.
Deutsche Bank Polska oferuje wszechstronny
pakiet usług dla największych polskich
i międzynarodowych przedsiębiorstw.
Klientów prywatnych oraz małe i średnie
firmy Deutsche Bank PBC obsługuje
poprzez sieć 151 Oddziałów oraz
18 Centrów Doradztwa dla Firm.
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
3
db Rozwiązania
Wiemy, jak wspierać rozwój biznesu
Deutsche Bank PBC zapewnia kompleksowe rozwiązania dla sektora MSP
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
4
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
5
Informacje o pochodzeniu środków
Deutsche Bank PBC podpisał z niemieckim bankiem
państwowym KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
umowę na udzielenie kredytów inwestycyjnych na łączną
kwotę 40 MEUR przeznaczonych na finansowanie
inwestycji z obszaru odnawialnych źródeł energii
i poprawy efektywności energetycznej.
Podstawowym celem Programu, w ramach którego
oferowany jest kredyt inwestycyjny EkoZysk, jest
osiągnięcie znaczącej poprawy (o co najmniej 20-30%)
efektywności energetycznej w polskich firmach
z segmentu MŚP.
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
6
Informacje o pochodzeniu środków
O unikalności i atrakcyjności finansowania oferowanego przez Deutsche Bank PBC
wraz z KfW przesądza fakt, że Klientom w ramach programu przysługuje grant w
łącznej wysokości 2,5 MEUR. W praktyce oznacza to, że każdy Klient może otrzymać
grant w wysokości 6,25% kwoty kredytu. Grant będzie realizowany po zakończeniu
i pozytywnej weryfikacji projektu inwestycyjnego, w postaci przelewu na rachunek
bieżący lub na rachunek kredytu.
Klient w ramach programu otrzymuje ponadto bezpłatny
audyt energetyczny (w przypadkach, gdy Program
wymaga wykonania takiego audytu) oraz doradztwo
i pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej
do złożenia wniosku o włączenie inwestycji do Programu
KfW.
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
7
Beneficjenci Programu db EkoZysk
Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
spełniające łącznie następujące warunki:
zatrudniają
poniżej 250
osób (pełne
etaty)
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
posiadają roczne obroty
nieprzekraczające
50 MEUR, i/lub których
roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 MEUR
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
są samodzielne
zgodnie z
definicją UE
8
Inwestycje objęte kredytem EkoZysk
Inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej
budynków, przemysłu, w tym infrastruktury lub wyposażenia:
Deutsche Bank

izolacje termiczne

okna, drzwi

oświetlenie

ogrzewanie i procesy grzewcze

wentylacja i klimatyzacja

procesy chłodzenia i mrożenia

systemy zarządzania budynkiem i energią
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
9
Inwestycje objęte kredytem EkoZysk
Inwestycje związane z przystosowaniem termomodernizacyjnym
istniejących budynków (w ramach tzw. Buildings Sector Sub-Projects)
mające na celu zwiększenie ich wydajności energetycznej.
Inwestycje te obejmują m.in.:

ogrzewanie,

wentylację i klimatyzację budynków,
które podlegają lub będą podlegać obowiązkowi certyfikacji
energetycznej.
Procesy technologiczne w produkcji:
Deutsche Bank

grzanie

chłodzenie / zamrażanie

systemy zarządzania energią
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
10
Inwestycje objęte kredytem EkoZysk
Działania związane z odnawialnymi źródłami energii mające na celu
redukcję emisji CO2, o ile:
a. towarzyszą one inwestycjom termomodernizacyjnym w ramach
poprawy efektywności energetycznej
b. stanowią samodzielny projekt spełniający szczegółowe kryteria
W tym obszarze mogą zostać sfinansowane m.in. następujące
inwestycje :
Deutsche Bank

farmy wiatrowe

panele solarne

biomasa

ogniwa fotowoltaiczne
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
11
Przykładowe typy projektów
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński

Modernizacja budynków

Technologie procesowe (grzanie, chłodzenie,
zamrażanie, systemy zarządzania energią)

Energia ze źródeł odnawialnych

Wykorzystanie energii odpadowej (gazy
odlotowe i gospodarka parowa)
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
12
Wymogi techniczne dla inwestycji
Inwestycje muszą spełniać przynajmniej jedno z kryteriów wskazanych poniżej:
Wskaźnik oszczędności energii – Energy Savings Ratio (ESR)
– równy lub wyższy niż 30% dla inwestycji związanych
z przystosowaniem istniejących budynków
(tzw. Buildings Sector Sub-Projects), mierzony w skali roku
Wskaźnik ESR równy lub wyższy niż 20% w pozostałych
przypadkach
Redukcja emisji gazów cieplarnianych równa lub wyższa niż 20%
(wyrażona jako równoważność ton CO2)
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
13
Kryteria oceny projektów (1/2)
W przypadku kryteriów technicznych ocena, czy dany projekt inwestycyjny
kwalifikuje się do finansowania w ramach Programu, jest uzależniona od kwoty
kredytu i rodzaju inwestycji i jest dokonywana na podstawie:
Listy Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń
(tzw. LEME) – w przypadku kwoty kredytu poniżej
250 000 EUR (lub równowartości
w innej walucie)
Rekomendacji i niezbędnej dokumentacji
sporządzonej przez zewnętrznego audytora
energetycznego wraz z załączonym audytem
energetycznym dla planowanego projektu
inwestycyjnego – w przypadku kwoty kredytu z
przedziału 250 000 EUR do 4 MEUR
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
14
Kryteria oceny projektów (2/2)
Każdy projekt inwestycyjny podlega ocenie pod kątem spełnienia kryteriów
technicznych w dwóch etapach:
Przed rozpoczęciem inwestycji i podjęciem decyzji
kredytowej przez Bank – w celu prawidłowego
zakwalifikowania projektu inwestycyjnego do Programu
i uzyskania akceptacji KfW
Po zakończeniu inwestycji – w celu dokonania oceny czy projekt został
zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami i kryteriami – ocena ta
stanowi podstawę do wypłaty przewidzianej Programem zachęty
inwestycyjnej dla Kredytobiorcy w postaci grantu
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
15
Parametry finansowania
Maksymalna kwota kredytu wynosi 4 MEUR lub równowartość w innej walucie,
przy czym:
 w przypadku kredytów w kwocie poniżej 250 TEUR (lub równowartości w innej
walucie) projekt inwestycyjny podlega uproszczonej procedurze weryfikacji do
Programu, tzn. na podstawie Listy Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń
(LEME)
 w przypadku kredytów w kwocie poniżej 250 TEUR (lub równowartości w innej
walucie) jeżeli cel kredytu nie znajduje się na liście LEME, w celu weryfikacji
projektu inwestycyjnego do Programu konieczne jest przeprowadzenie audytu
energetycznego

w przypadku kredytów w kwocie z przedziału 250 TEUR - 4 MEUR (lub
równowartości w innej walucie) w ramach procedury weryfikacji projektu
inwestycyjnego do Programu konieczne jest przeprowadzenie audytu
energetycznego
Maksymalny okres kredytowania: 15 lat
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
16
Wyłączenia z finansowania
 Przedsięwzięcia związane z hazardem, bankowością, pośrednictwem
ubezpieczeniowym i finansowym oraz ze zbrojeniami
 Przedsięwzięcia związane z finansowaniem zakupu gruntów /
nieruchomości na własny użytek w ramach czynności o charakterze
kupna-sprzedaży mających na celu osiągnięcie zysku w krótkiej
perspektywie czasowej
 Finansowanie projektów już rozpoczętych (tzw. finansowanie ex-post)
oraz refinansowanie zadłużenia, spłata innego kredytu
 Inwestycje w nowe budynki, które spełniają już standardy efektywności
energetycznej według ustanowionych norm krajowych
 Inwestycje wspierające produkcję bio-paliw dla transportu
 Wydatki na: cła lub inne opłaty importowe; zakup, wynajem lub koszty
operacyjne związane z gruntami i istniejącymi budynkami; grzywny, kary
i wydatki na sprawy sądowe; koszty operacyjne; opłaty bankowe, koszty
gwarancji, itp. koszty wymiany walut, opłaty i wydatki czysto finansowe;
wydatki na aporty rzeczowe; koszty amortyzacji.
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
17
Sposób obliczania i wypłata grantu
Grant zawsze liczony jest od kwoty przyznanego kredytu, przy czym
maksymalnie od kwoty 1 MEUR (ok. 4 MPLN).
Przykład 1:
Jeżeli Klient otrzymał kredyt na kwotę 500 TEUR, to maksymalny grant, jaki Klient może
otrzymać wynosi 500 TEUR x 6,25% = 31 250 EUR
Przykład 2:
Jeżeli Klient otrzymał kredyt na kwotę 2 MEUR, to maksymalny grant, jaki Klient może
otrzymać wynosi: 1 MEUR x 6,25%= 62 500 EUR
Grant może zostać wypłacony po zakończeniu inwestycji z chwilą, kiedy projekt
inwestycyjny zostanie pozytywnie zweryfikowany albo przez pracownika Banku
(w przypadku projektów inwestycyjnych kwalifikowanych do programu na podstawie listy
LEME) , albo audytora energetycznego (w przypadku projektów inwestycyjnych, dla
których wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego). Grant przekazany
może być na rachunek bieżący albo na częściową spłatę kredytu. (Klient będzie składał
odpowiednią dyspozycję).
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych
18
Dziękuję za uwagę
Leszek Sikorski
Departament Produktów dla Firm
E-mail: [email protected]
Deutsche Bank
Paweł Dziekoński
Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych