Predavanja

download report

Transcript Predavanja

Informacioni sistemi
1
Predavanja
Vezbe
PRISUSTVO NIJE
OBAVEZNO!!!
2
Polaganje ispita
Teorijski
kolokvijumi
Prakticni kolokvijum 2/
termini u dogovoru sa
saradnicima
I kol: Prva nedelja novembra
Raspored ce biti naknadno objavljen
II Prva nedelja decembra
Raspored ce biti naknadno objavljen
3
LITERATURA
• Skripta
• Slajdovi
4
Materija koja ce se obradjivati na
casovima predavanja
1. Uvod u informacione sisteme
•
•
•
•
•
Pojam i trendovi informacionih sistema;
Veza izmedju IS I organizacije;
Razlozi uvodjenja IS
Problemi kod uvodjenja IS
Zablude u razvoju IS…
5
Materija koja ce se obradjivati na
casovima predavanja
7. SSA
8. UML
6
Materija koja ce se obradjivati na
casovima predavanja
2. Informacioni sistemi poslovnih procesa
• Sistemi transakcione obrade podataka;
• Poslovni IS;
–
–
–
–
–
–
–
–
Informacioni podsistem marketinga
Informacioni podsistem istrazivanja i razvoja
Informacioni podsistem poslovnog planiranja
Informacioni podsistem nabavke
Informacioni podsistem upravljanja proizvodnjom
Informacioni podsistem prodaje
Informacioni podsistem racunovodstva i finansija
Informacioni podsistem upravljanja ljudskim resursima
7
Materija koja ce se obradjivati na
casovima predavanja
3. Informacioni sistemi I Internet
• Pojmovno odredjenje Interneta;
• Elektronska trgovina
8
Materija koja ce se obradjivati na
casovima predavanja
4. Data Warehouse
•
•
•
•
Pojmovno odredjenje;
Svrha, funkcija I glavni zadaci DW,
Arhitektura
Dimenzioni modeli…
9
Materija koja ce se obradjivati na
casovima predavanja
5. Sistemi za podrsku odlucivanju
• Pojmovno odredjenje;
• Svrha, funkcija I glavni zadaci,
• Aktivnosti I vrste
10
Materija koja ce se obradjivati na
casovima predavanja
6. Inteligentni sistemi za podrsku
odlucivanju
• Pojmovno odredjenje;
• Podrucja poslovne inteligencije,
• Ekspertni sitemi
• Data Mining
• Automatizacija kancelarijskog poslovanja
11
bodavanje
•
•
•
•
•
Kolokvijum I (predavanja) 0 do 45 poena
Kolokvijum II (predavanja) 0 do 25 poena
Test I+II (praktični) od 0 do 30 poena
Prisustvo na casu se ne boduje
Ne vodi se evidencija prisustva
STUDENT ZA PROLAZ TREBA DA SKUPI MIN 50% (SA
POLOZENIH DELOVA ISPITA)!!!
12
Ocena
Broj
poena
A
B
C
D
E
90-100
80-90
70-80
60-70
50-60
13
1. Konsultacije: Posle predavanja
2. e-mail:
[email protected]
14
INFORMACIONI SISTEMI, STA,
KAKO, ZASTO?
15
INFORMACIONI SISTEM KAO MODEL POSLOVNOG SISTEMA
POSLOVNI SISTEM
Ulazi
Stanje sistema
programi za
prikupljanje i
azuriranje
Baza Podataka
Izlazne
transformacije
Izlazi
Programi za izvještaji
izvještavanje
INFORMACIONI SISTEM
16
ZAŠTO INFORMACIONI SISTEMI?
• Uspešno upravljanje preduzećem i uspešno vođenje biznisa je
nemoguće organizovati bez pouzdanih podataka odnosno
informacija. Podatke treba organizovano prikupljati, obrađivati,
skladištiti i po potrebi izvestavati. U tom smislu, pretpostavka
uspešnog biznisa je i dobro razvijen informacioni sistem.
• Informacioni sistem se moze predstaviti kao proces prikupljanja,
obrade, skladistenja i distribucije, odnosno korišćenja informacija,
usmeren ka kvalitetnom upravljanju nekim poslom odnosno
preduzećem. Informacija je skup obrađenih podataka datih u formi
koja podstiče donošenje poslovnih odluka.
• Informacioni sistem je struktuirani, međusobno povezani kompleks
osoba, uređaja i postupaka organizovanih radi generisanja tokova
podataka i informacija za potrebe poslovnog sistema
17
FAZE RAZVOJA INFORMACIONIH SISTEMA
•
•
•
•
•
AOP
EOP
UIS
DSS (SPO)
VESTACKA INTELIGENCIJA
Osnovna funkcionalna namena faza IS je:
•kod faza AOP i EOP - obrada transakcija,
•kod faze UIS - kreiranje informacija,
•kod faze SPO - podrška procesu odlučivanja
•kod faze VI – racunar treba da zameni coveka
18
Kompjuterizovaninekompjuterizovani IS
Poslovni IS mogu da funkcionisu bez racunara!
Postojanje racunara ne garantuje kvalitet funkcionisanja
sistema
Formalni i neformalni IS
19
STRUKTURA INFORMACIONOG SISTEMA
HARDWARE
SOFTWARE
ORGWARE
LIFEWARE
DATA BASE
NETWARE
20
PRODUKTIVNOST BITNIH ELEMENATA
INFORMACIONOG SISTEMA
HARDWARE
SOFTWARE
ORGWARE
LIFEWARE
DATA BASE
NETWARE
21
AKTIVNOSTI POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA
1.
PRIKUPLJANJE PODATAKA
Interni izvori
Eksterni izvori
Primarni podaci
Sekundarni podaci
2.
OBRADA PODATAKA
3.
SKLADIŠTENJE PODATAKA
4.
DISTRIBUCIJA INFORMACIJA
22
Razlozi razvoja I upotrebe IS?
Funkcionisanje organizacije
Pad troskova
Izdvajanje od konkurencije
Ostvarenje i unapredjenje
partnerskih odnosa
Povecanje kvaliteta i efikasnosti
Inovativnost
Trziste
Postici veci razvoj…
23
VREDNOVANJE KVALITETA IS
Osnovni kriterijumi za ocenu vrednosti IS su:
1) Fleksibilnost sistema
2) Pouzdanost
3) Korisnost –
4) Ekonomicnost
5) Opravdanost
6) Mogucnost prihvatanja IS
7) Bezbednost IS
8) Integralnost IS
9) Jednostavnost
10)Lakoca odrzavanja
…
24
Od IS se, po pitanju informacija,
ocekuje:
Blagovremena isporuka,
Isporuka u planiranim finansijskim okvirima,
Kvalitetna isporuka u smislu preciznosti, tacnosti, forme I
relevantnosti informacija,
Isporuka u skladu sa ocekivanjima krajnjih korisnika
25
ŽIVOTNI CIKLUS
ORGANIZACIJE
• Analogija sa biološkim organizmima
• Organizacione promene su prouzrokovane
internim uzrocima (‘’interni motor promena’’) I
eksternim uzrocima
• Tok organizacionih promena tokom životnog
ciklusa je unapred zadat
• Promene tokom životnog ciklusa su kumulativne
26
ADIŽESOV MODEL ŽIVOTNOG
CIKLUSA
Stabilnost
Top forma
Aristrokratija
Adolescencija
Rana birokratija
Dečja faza
(go – go)
Birokratija
Novorodjenče
Udvaranje
Smrt
27
JOŠ NEKE DIMENZIJE ORAGINZACIJE
MISIJA I FILOZOFIJA ORGANIZACIJE
INTERAKCIJA ORGANIZACIJE I OKRUŽENJA
(makro, relevantno- okruzenje industrije, okruzenje zadatka)
KULTURA I KLIMA ORGANIZACIJE- prica o 5 majmuna
EFEKTIVNOST I EFIKASNOT ORGANIZACIJE
29
Sta moze IS uciniti za jednu
organizaciju
PORAVNAVAJU LI
IS I IT ORGANIZACIONE STRUKTURE?
MOŽE LI IS SVESTI NA MINIMUM PROIZVOĐENJE I DISTRIBUCIJU
PISANIH DOKUMENATA?
U KOJOJ MJERI IS MOŽE BITI PRIMJENJIV KAO OSNOV
REINŽENJERINGA ORAGNIZACIJE, TRANSFORMIŠUĆI JE U
STABILNU, EFIKASNU I KONKURENTU SNAŽNU TVOREVINU?
MOŽE LI ORGANIZACIJA ISKORISTITI INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE I IS ZA DECENTRALIZACIJU MOĆI I PRENOŠENJE
AUTORITETA NA NIŽE HIJERARHIJSKE NIVOE?
30
Ako imate hardver V generacije, softver IV generacije,
kadrove III generacije, a organizaciju II generacije,
na nivu koje generacije ce raditi vas IS?
UTICAJ ORGANIZACIJE NA INFORMACIONI SISTEM
Kako organizacija koristi IS?
Ko ima presudnu ulogu u inovaciji i razvoju IS-a?
Ko radi sa IS?
Zašto organizacija prihvata IS?
UTICAJ INFORMACIONOG SISTEMA NA ORGANIZACIJU
Ekonomske teorije/ Da li je vrednost
ulazne informacije veca od vrednosti izlazne?
Bihejviorističke teorije
UTICAJ INFORMACIONOG SISTEMA NA KULTURU
ORGANIZACIJU
31
INFORMACINI SISTEM I MENADŽMENT
OCENJIVANJE EFEKTIVNOSTI I EFIKASNOSTI I S -a
Planiranje
Odlucivanje
- Relevantnost informacija
- Adekvatnost distribucije
Kontrola
Usmeravanje
- Pravovremenost dobijanja informacija
- Podesnost forme informacija
- Primerenost količine informacija
- Dostupnost ad hoc potrebnih informacija
Racunar nece od loseg menadzera napraviti dobrog, najcesce pomaze dobrom da bude
32
jos bolji, a losem da bude jos gori!!!
Različiti nivoi menadžmenta imaju
različite potrebe za informacijama
Viši menadžment
Srednji menadžment
Niži menadžment
33
Šta kome treba?
Najviši menadžment
Kako da strateški
pozicioniram
preduzeće?
Srednji menadžment
Kako da poboljšam
procese?
Operativni menadžment
Kako funkcioniše proces?
34
Šta kome NE treba?
Najviši menadžment
Kako da smanjim
troškove?
Srednji menadžment
Šta ko nije uradio?
Operativni menadžment
Šta je ko pogrešio?
35
Problemi razvoja i upravljanja razvojem:
1. Problem složenosti IS
2. Problem realizacije softverskih rešenja koja su
adekvatna potrebama poslovnih sistema
36
Modeliranje-osnove razvoja IS
Model je uprošćena predstava dela realnog sistema
Funkcionalni pristup vs. Objektno orijentisani pristup
1. Dekompozicija sistema na delove
– Definiše arhitekturu sistema
2. Podela razvoja na faze
– Definiše tzv. životni ciklus razvoja ili proces razvoja
37
38
LINEARNI PRISTUP
39
LINEARNI PRISTUP
Uporedni prikaz klasičnog razvoja (a), pseudostrukturiranog razvoja (b)
40
LINEARNI PRISTUP
41
Prikaz V modela razvoja (b)
Modeliranje-osnove razvoja IS
• Cilj:
1. Stvoriti “jezik” za komunikaciju izmedju korisnika i
analiticara
2. Omoguciti pravilnu i formalizovanu “specifikaciju”
zahteva
3. Veća efikasnost
4. Lakse definisanje medjuzavisnosti aktivnosti
5. Lakse definisanje uloge pojedinih komponenti u
sistemu
6. Lakse pronalazenje kritičnih funkcija i uskih grla...
43
USED AT:
Dekompozicioni dijagram procesa
“Praćenje agencijskog poslovanja”
AUTHOR: NENAD
DATE: 6/15/2000
WORKING
PROJ ECT: IS1506
REV: 1/12/2001
DRAFT
READER
DATE CONT EXT:
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PUBLICATION
A0
Izvestaj o s provedenoj kontroli
Inf. iz plana i
analize
Uporedni pregled cena
TURISTICKA
KOMERCIJ ALA
Izvestaj o
zakupljenim
kapac itetima
2.1
Operativni
nalozi za
rad
Izvestaj o s mes taju gos tiju
Zaveden ugov. o
izgrad. Hotela
Operativni podaci o
agenc ijs kom pos lvanju
Operativni predlog planova
Predlog za
isplatu s tete
Izvestaj o vremens kom
planu popune
Pregled kapac iteta
CENT RALNI
BUKING
Potvrdjeni otkaz
Potvrda prethodne
ras podele kapaciteta
Predlog ugovoria o
turistic kim
uslugama
2.2
Plan i
program
rada
Zaveden
ugovor s a
c lanic ama
Promena
rezervacije
agenc iji
Potvrdjena rezervac ija
Promena rezervac ije
AGENCIJ SKA korisniku
PRODAJ A
Naplaceni vauc er
USLUGA
agenc ijs ko
Fakturisanje
korisniku
Zahtev koris nika
Zavedeni dokumenti
Interno fakturis anje
2.3
preras podela prethodne raspodele kapac iteta
Zahtevi za rezervaciju
NODE:
TIT LE:
A2
PRACENJE AGENCIJSKOG POSLOVANJA
NUMBER:
44
Nazivi nekih strukturiranih komercijalnih metodologija za razvoj informacionih
sistema :
Strukturno usmerene metodologije:
• AD/Cycle (Application Development Cycle),
• BSP (Business System Planning),
• CASE*Method,
• IEM (Information Engineering Methodology, Martin),
• JSD/JSP (Jackson System Development/ Jackson System Programming),
• SA/SD (Structured Analysis / Structured Design),
• SASS (Structured Analysis and System Specification),
• SSM/M (Soft Systems Method / Multiview),
• SSA (Structured System Analysis),
• SSADM (Structured System Analysis and Design Method),
• Yourdon (Yourdon Structured Method).
Objektno usmerene metodologije:
• Yourdon/OO (Yourdon / Object Oriented),
• OMT (Object Modelling Technique),
• BOOCH (Booch’93),
• Schlaer-Mellor,
• Unified Modelling Process (Rational).
45
Programski alati za razvoj IS
– CASE tool (mogu da
automatizuju jedan korak).
– CASE toolkit (alati za
automatizaciju jedne faze
životnog ciklusa).
– CASE workbench (alati za
automatizaciju
kompletnog životnog
ciklusa).
– CASE environment (alati
sa hardverskom
podrškom za
automatizovano
projektovanje).
alati za modeliranje
struktura podataka;
alati za izradu dijagrama
toka podataka i
hijerarhije modula;
alati za izradu prototipa
korisničkog interfejsa;
generatori koda.
46
Koristi od primene CASE alata
•
Poboljšana produktivnost (kroz automatizaciju zadataka i ubrzan razvoj
aplikacija).
•
Poboljšani kvalitet (CASE alati proveravaju kompletnost, konzistentnost i
kontradiktornost).
•
Bolja dokumentacija (alati olakšavaju kreiranje i sakupljanje konzistentne,
visoko-kvalitetne dokumentacije).
•
Smanjeno vreme održavanja (prethodno spomenuta poboljšanja kvaliteta
sistema se kombinuju sa boljom dokumentacijom).
•
Metodologije koje stvarno rade (kroz primenu pravila i ugrađene ekspertize).
Primeri CASE alata: BPWin, ERWin, System Architect, UML, DataArchitect,
Oracle Designer, SmartDraw, Power Designer, Select i mnogi drugi.
47
SSA
Strukturna Sistemska
Analiza
SSA
Uvod
• SSA – nova metodologija za specifikaciju informacionog
sistema, odnosno softvera
• Specifikacija IS treba da prikaže (potpuno, tačno,
formalno i jasno) ŠTA budući informacioni sistem treba
da radi
• Treba da opiše funkcionisanje IS u ”idealnoj tehnologiji”,
gdje praktično nikakva ograničenja ne postoje
SSA
Uvod
• SSA posmatra informacioni sistem kao funkciju (proces
obrade) koja, na bazi ulaznih, generiše izlazne podatke
• Osnovni koncepti za specifikaciju IS u SSA su funkcije,
odnosno procesi obrade podataka, tokovi podataka,
skladišta podataka i interfejsi.
SSA
Uvod
TOK_PODATAKA_1
SPOLJNI_
OBJEKAT_1
TOK_PODATAKA_6
TOK_PODATAKA_2
PROCES_A
SPOLJNI_
OBJEKAT_2
1.
TOK_PODATAKA_3
TOK_PODATAKA_5
TOK_PODATAKA_4
PROCES_B
2.
SKLADIŠTE_PODATAKA
Osnovni koncept DTP
SSA
Uvod
• Dijagram toka podataka koristi simbole:
– krug ili elipsa – funkcija ili proces obrade
podataka
– pravougaonik – interfejs
– usmjerena linija – tok podataka
– dve paralelne linije (”otvoreni pravougaonik”)
– skladište podataka