Poslovni informacioni sistemi

download report

Transcript Poslovni informacioni sistemi

Arhitektura informacionih sistema

      Arhitektura IS Relevantni učesnici IS (

Stakeholders)

Uloga sistem analitičara i ostalih učesnika Perspektive IS Fokusi informacionog sistema Fundamentalni blokovi informacionog sistema 30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 1

Arhitektura IS

• Jedinstveni kostur/matrica sastavnih objekata IS • Različiti

učesnici

imaju različite

uloge

u IS: – vide sistem iz različitih

perspektiva

– imaju različite interese i različite

fokuse

– specifično organizuju i grade fundamentalne blokove za razvoj IS.

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 2

Fundamentalni blokovi IS

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 3

Relevantni učesnici razvoja IS

-

Uloga sistem analitičara-

Upravni odbor

• • •

Proučava poslovne procese

, probleme i mogućnosti, • •

Prevodi poslovne i informacione zahteve u IS

i računarske aplikacije

Korisnik 2

• Obavlja

SE analizu

.

Projektuje IS

i rač. aplikacije.

Korisnik N Prezentuje

krajnjim korisnicima i menadžmentu

nove tehnologije Ukazuje

kako IS može povećati efektivnost i efikasnost poslovanja.

Korisnik 1 Menadžment ili vlasnik sistema Sistem analitičar Administrator baze podataka

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi

Prodavci informacione tehnologije Programeri aplikacija Administrator mreže Ekspert za projektovanje interfejsa

4

Relevantni učesnici razvoja IS - Ostale uloge-

• • • •

Vlasnici sistema (

System Owners

),

mogu biti i korisnici sistema

:

– odobravaju, finansiraju razvoj i održavanje IS, – postavljaju prioritete u razvoju IS, određuju politiku za korišćenje IS.

Korisnici sistema (

System Users

):

– zaposleni koji za obavljanje svojih poslova koriste IS, – rade zajedno sa projektantima sistema.

Projektanti sistema

– projektuju IS, BP, interfejse, RM i programe u skladu sa zahtevima kor.

– čine ih administratori BP, grafički dizajneri, eksperti za bezbednost, web dizajneri i arhitekti

(System Designers),

mogu biti i mreža u nekim slučajevima.

graditelji

sistema:

Graditelji sistema (

System Builders

):

– tehnička lica koja konstruišu, testiraju i isporučuju sistem – čine ih programeri, administratori mreže,

webmasters

i dr.

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 5

Fokusi sistema

PODACI

:  sirov, neobrađen i nepovezan materijal koji se koristi za kreiranje informacija .

• • 

PROCESI:

 sekvencijalno izvršavane aktivnosti koje postižu misiju i poslovne ciljeve organizacije (

ITTT

).

 transformatori ulazniv veličina u izlezne  integratori ljudi, tehnologija i metoda

INTERFEJSI

 : obezbeđuju interakciju ljudi i sistema i pokazuju kakav je međusoban uticaj sistema na ljude i druge sisteme.

GEOGRAFIJA:

 prostorna dimenzija IS, pokazuje gde su podaci uskladišteni i gde se odvijaju procesi i nalaze interfejsi.

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 6

MATRICA INFORMACIONOG SISTEMA 30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 7

Fundamentalni blokovi matrice PIS

• •

Fundamentalni blokovi PIS su:

– ćelije matrice PIS

preseci

:

• •

uloga, perspektiva ili pogleda svakog fokusa PIS

( kolona ). ( redova ) i

Blokovi informacionog sistema:

– ne egzistiraju izolovano, – moraju biti

sinhronizovani

– moraju delovati

sinergijski

– moraju se

izbeći nedoslednosti

i nekompatibilnosti unutar sistema . 30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 8

Fundamentalni blokovi PODATAKA

Pogled vlasnika sistema na sistem PODATAKA :

– Strateški interes za podatke o ukupnim resursima poslovanja -

kupci, proizvodi, oprema, porudžbine. plaćanja

– Identifikuju podatke o

problemima, mogućnostima, ciljevima i ograničenjima

za svaki objekat i relaciju između objekata. •

Pogled korisnika sistema na sistem PODATAKA :

– Taktički zainteresovan, svakodnevno prikuplja, skladišti, obrađuje, uređuje i koristi podatke. – Koristi podatke smeštene po fasciklama, knjigama, tabelama datoteka, ili uskladištene unutar baza podataka itd.

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 9

Fundamentalni blokovi

PODATAKA

Pogled projektanta sistema na sistem

PODATAKA

:

– Prevode zahteve korisnika u datoteke i

BP

– Organizuje sistem podataka u obliku

šeme BP

Pogled graditelja sistema na sistem

PODATAKA

:

– Najbliži su korisnici tehnologije baze podataka (

BP

) – Predstavljaju podatke u preciznoj jezičkoj formi. – Obezbeđuju komunikaciju sa

BP

korišćenjem standardnog upitnog jezika -

Query Language

).

SQL

(

Structured

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 10

Fundamentalni blokovi

PROCESA

Pogled vlasnika sistema na PROCESE sistema:

– Prati grupe procesa PS koji izvršavaju poslovne funkcije:

proizvodnja, prodaja, usluge, računovodstvo, nabavka i

– Daje informacije o problemima, mogućnostima, ciljevima i ograničenjima poslovnih procesa.

– Zahteva uvođenje

modela procesa

, dr.

sistema kvaliteta

i

povratak investicija.

– Diskutuje o prednostima projektovanja IS.

Pogled korisnika sistema na

– Zahteva procese u SA na bazi

PROCESE

– Vidi ulaze i izlaze, kao i vremena početka i završetka poslovnih procesa.

reprojektovanje poslovnih procesa,

sistema:

analizu i poboljšavanje procesa u cilju smanjenja troškova i povećanja vrednosti poslovanja.

– Učustvuje u identifikovanju, izražavanju i analizi zahteva za poslovne

modela procesa (npr. CMMI).

Poslovni informacioni sistemi 11 30.4.2020.

Fundamentalni blokovi PROCESA

Pogled projektanta sistema na PROCESE sistema:

– Određuje

koje poslovne procese treba automatizovati

na osnovu zahteva korisnika i kako ih najbolje automatizovati.

– Izrađuje

aplikacionu šemu -

model koji govori o tome kako su i kako će biti implementirani poslovni procesi (sa IS).

Pogled graditelja sistema na PROCESE

– Prikazuju procese pomoću programskih jezika koji opisuju ulaze, izlaze, logiku i kontrolu.

– Neki primeri programskih jezika su

sistema:

C#, Visual BASIC, Java...

– Izrađuje

aplikacioni program

jezički-zasnovan, mašinski čitljiv prikaz o tome šta bi računarski proces trebao da radi.

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 12

Fundamentalni blokovi

INTERFEJSA

Pogled vlasnika sistema na

INTERFEJS

sistema:

– Predstavlja sistem kao jedini proces ( prikazuje sve U/I tokove procesa sa korisnicima, poslovnim jedinicama, kupcima i dr.

model konteksta)

koji •

Pogled korisnika na

INTERFEJS

sistema:

– – Standardni korisnički interfejs je grafički korisnički interfejs (

Korisnički interfejs

uneli podatke, pravili upite, dobili

GUI

koje definiše kako korisnici pristupaju IS da bi izveštaje i koristili ) u kojem se svi objekti crtaju u

help

grafičkom obliku.

.

– Svim nacrtanim objektima mogu se pripisivati razne osobine, određuju pojavljivanje i ponašanje na ekranu.

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 13

Fundamentalni blokovi INTERFEJSA

Pogled projektanta sistema na INTERFEJS sistema:

– Opisuje kako se korisnik kako bi obavio zadatak.

– Crta

interfejs šemu korisničkog dijaloga

u interakciji sa aplikacionim programom, pomera sa prozora na prozor osobina interfejsa, stanja sistema, događaje koji menjaju stanje sistema i odzive na događaje.

Pogled graditelja sistema na

– Izgrađuju, instaliraju, testiraju i integrišu korisničke i sistemske interfejse-

INTERFEJS

middleware

sistema:

interfejs tehnologiju,

Primer

: Alat za

povezivanje otvorenih BP - ODBC

(

Open Database Connectivity), koji

dozvoljava aplikacionim programima da rade sa različitim

sistemima za upravljanje BP

-

DBMS

(

Database Management Systems

), bez prilagođavanja . 30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 14

Fundamentalni blokovi

GEOGRAFIJE

• • •

Fokus IS na GEOGRAFIJU

opisuje: (1) distribuciju podataka, procesa i interfejsa na poslovne lokacije i (2) kretanje podataka i informacija između ovih lokacija.

Pogled vlasnika sistema na GEOGRAFIJU sistema:

– Određuje

operativne lokacije,

konfiguraciju sistema-centralizovan, distribuiran ili dupliran.

– Sistem analitičar sa vlasnikom utvrđuje mape, planove prostora i matrice koje pokazuju koje se funkcije obavljaju na određenoj lokaciji .

Pogled korisnika sistema na

– Zanima ga individualna kancelarija i druge poslovne prostorije u zgradi.

– Postavlja –

komunikacione zahteve

Sistem analitičar GEOGRAFIJU

sa operativnih lokacija. – Informacioni resursi operativnih lokacija uključuju ljude, podatke, procese i interfejse koji su neophodni na svakoj lokaciji.

sistema:

prikazuje mrežu jednog PIS koristeći

dijagram toka podataka

između lokacija.

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 15

Fundamentalni blokovi GEOGRAFIJE

• •

Pogled projektanta sistema na GEOGRAFIJU sistema

– Izrađuje

šemu mreže

(konfiguraciju ili topologiju) tehnički model koji identifikuje sve r. centre i RM uključene u aplikaciju.

– Određuje optimalnu distribuciju podataka, procesa i interfejsa RM .

Pogled graditelja sistema na

mrežnih programa -

GEOGRAFIJU sistema

– Koristi mrežne jezike, protokole i standarde za pisanje mašinski čitljivih specifikacija parametara:

adrese čvora, protokoli, brzine linija, kontrola tokova, bezbednost, privilegije

i dr.

– Instalira, integriše, konfiguriše i podešava prema zadatim performansama komunikacione mrežne softvere.

Primer

i komunikacionih softvera sa mrežnim OS su:

Netware

,

OS/2 LAN Manager

,

Windows/NT Server

itd.

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 16

Zaključak

• Arhitektura IS je jedinstveni kostur/matrica sastavnih objekata IS njihovih međusobnih veza i veza sa okruženjem. • Matricu IS čine

relevantni učesnici

– pogledi na sistem (redovi) i fokusi IS (kolone).

• Relevantni učesnici IS su:

analitičar, vlasnik, korisnik, programer i graditelj sistema

.

• Fokuse IS čine:

podaci, procesi, interfejsi i prostorna dimenzija

(

geografija

).

• Svaki relevantni učesnik IS ima specifičnu ulogu –pogled na

fundamentalne blokove

IS (ćelije). 30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 17

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi -PIS-

    ERP sistemi Moduli ERP sistema Merljive i nemerljive koristi Lanac vrednosti Poslovni informacioni sistemi 18

Poslovni informacioni sistemi (PIS)

Namena

: – podržava upravljanje poslovnim procesima,

HR

i tehnologijama, – obezbeđuje poslovnu inteligenciju i analitiku različite korisnike,

,

– skladišti poslovne informacije samo jedanput, u formi dostupnoj za – obezbeđuje donošenja različitih tipova odluka. •

Obuhvata resurse

: – – – – –

Ljudske

: sve relevantne učesnike.

Hardverske:

računari, ruteri, PDA (

Personal Digital Assistant

), DVD i dr.

Softverske:

sistemske/aplikativne programe, priručnike, politiku i dr.

Komunikacione:

mrežnu infrastrukturu, hardver i softver za podršku.

Podataka:

svih kojima organizacija ima pristup, bez obzira na njihovu formu, baze podataka, fajlove, dosijea, fascikle i dr. 30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 19

ERP

(Enterprise Resource Planning)

programska rešenja

Obezbeđuju:

– automatizaciju i integrisanje glavnih poslovnih procesa, – deljenje opštih podatake i pristup informacijama u realnom okruženju . •

ERP rešenje:

– za

većinu korisnika podrazumeva termin PIS

uključuje CRM

– uvodi „ (

Customer Resource Mmanagement

optimizaciju poslovanja (poslovnu inteligenciju i analitiku) i dr. – predstavlja značajnu poslovnu investiciju – osigurava konkurentnost i fleksibilnost na globalnom tržištu ...

najbolju praksu poslovnih procesa

“ ) sisteme, alate za – integriše IKT resurse i omogućava reinženjering poslovne prakse

Primeri

na domaćem tržištu: SAP R/3,

Oracle Applications

,

Microsoft Dynamics NAV

,

HansaWorld

,

..

. 30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi

Datalab PantheonTM

20

Evolucija ERP rešenja

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 21

Moduli ERP rešenja

• •

Treba da omoguće:

– upravljanje finansijama, odnosima, servisima e-trgovine, analitike itd. – proizvodnju i distribuciju.

ERP vendori (SAP, Oracle i Microsoft )

podržavaju glavne funkcije posla: –

obradu porudžbina, nabavke, planiranja proizvodnje, računovodstva, HR

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 22

Varijante implementacije ERP rešenja

1. Kompletna implementacija gotovog ERP rešenja (

tzv. „

vanila

“):  skupa i vremenski zahtevna  obezbeđuje totalnu integraciju i reinženjering poslovnih procesa.

2

.

Implementacija ERP modula:

 modul finansija i računovodstva, manje košta i zahteva manje vremena,  nedostaje totalna integracija podataka različitih poslovnih procesa.

3. Alternativna izgradnje ERP sistema organizaciji

(

in-house

):  donosi brojne rizike i najduže traje  prednost je izgradnja softvera koji odražava jedinstvene procese org.

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 23

Merljive koristi ERP rešenja

• Jedan od glavnih zahteva za izbor

ERP

rešenja • Opravdava investiciju u izabrano

ERP

rešenje  Zahteva ocenu: 

merljivih

(opipljivih) i 

nemerljivih

koristi. 30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 24

Nemerljive koristi ERP rešenja

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 25

Lanac vrednosti (Porter)

•  

Koncept lanca vrednosti:

serija povezanih PRIMARNIH i aktivnosti PODRŠKE dodaju vrednosti proizvodima ili uslugama organizacije

• 

Analiza lanca vrednosti:

ukazuje na oblasti koje obezbeđuje konkurentnu prednost organ.

30.4.2020.

Poslovni informacioni sistemi 26