Osmišljavanje i razvoj standarda kvalifikacije i kurikuluma

download report

Transcript Osmišljavanje i razvoj standarda kvalifikacije i kurikuluma

IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske Unije za Hrvatsku

Partner u projektu Projekt provode: Osmišljavanje i razvoj standarda kvalifikacije i kurikuluma

David Tournay 29. i 30. kolovoza 2011.

Ured projekta: Radnička 37b, 1000 Zagreb, Tel: + 385 1 62 74 628

Ukratko o standardima zanimanja:  Sadrže informacije o aktivnostima unutar gospodarske grane  Tjeraju vas da razmišljate iz perspektive poslodavca  Ključan alat u procesu razvoja kvalifikacija  Nije sam sebi svrha!

 Iznimno je teško razviti kvalitetnu kvalifikaciju bez standarda zanimanja

Razradba kvalifikacija Razvoj standarda zanimanja Razvoj standarda kvalifikacije  Predstavlja određene standarde koje učenik treba zadovoljiti – vezano uz zanimanje Opisuje sadržaj i aktivnosti koje učeniku omogućuju ostvarenje zahtjeva kvalifikacije Razvoj kurikuluma na temelju standarda kvalifikacije

Sljedeći koraci: 2. Osmišljavanje i r azvoj standarda zanimanja– odrediti standard koji učenici moraju postići kako bi udovoljili uvjetima radnog mjesta 3. Osmišljavanje i razvoj kurikuluma – odrediti nastavni sadržaj koji će omogućiti ostvarivanje standarda zanimanja

Standardi zanimanja – što želimo postići?

Kvalifikacije izravno povezane s industrijskim praksama – na temelju standarda zanimanja Jasno iskazati što učenici moraju biti sposobni postići Jediničnu strukturu koja će omogućiti prenosivost

Korak 1: Razvoj nacrta kvalifikacije  Daje grubi prikaz potencijalne kvalifikacije  Pomaže odrediti područja koja će zahtijevati dodatnu pažnju  Pomaže odrediti broj potrebnih jedinica

Primjer: Aktivnost 1 Aktivnost 2 Aktivnost 3 Aktivnost 4 Aktivnost 5 Aktivnost 6 Aktivnost 7 Aktivnost 8 Jedinica ishoda učenja 1 Jedinica ishoda učenja 2 Jedinica ishoda učenja 3 Jedinica ishoda učenja 4 Jedinica ishoda učenja 5 Jedinica ishoda učenja 5 Jedinica ishoda učenja 5

Primjer: Kuhar Pripremiti meso Pripremiti ribu Pripremiti povrće Komunicirati s upravom Komunicirati sa suradnicima Sigurnost hrane Jedinica ishoda učenja 1 Jedinica ishoda učenja 2 Jedinica ishoda učenja 3 Jedinica ishoda učenja 4 Jedinica ishoda učenja 5 Jedinica ishoda učenja 5 Jedinica ishoda učenja 5

Razmatranja:  Koje vještine su najvažnije/najznačajnije?

 Jesu li vještine relevantne i aktualne?

 Kakve jedinice želite – jedinice vještine, jedinice znanja ili mješovite?  Razumjeti opseg zadataka prilikom poučavanja i ocjenjivanja predmetnog područja  Jesu li jedinice relevantne za sva radna mjesta?

 Može li se određena jedinica koristiti i u drugim područjima – u drugim kvalifikacijama ili samostalno?

Korak 2: Razvoj ishoda učenja  Svaka jedinica mora sadržavati niz ishoda učenja  Oni navode što učenici moraju znati/biti u stanju napraviti nakon ocjenjivanja  Moraju biti napisani na odgovarajući način

Obrazac: Ishodi učenja (5-10)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ishodi učenja trebaju se odnositi na znanja i vještine podjednako. Ipak, moguće je osmisliti i ishode učenja koji će odnositi isključivo na vještine ili isključivo na znanja.

Primjer: Ishodi učenja (5-10)

1. Odabrati odgovarajuće načine pripreme crvenog mesa 2. Pripremiti crveno meso prema receptu 3. Pripremiti dodatne sastojke slijedeći upute iz recepta 4. Odabrati odgovarajući kulinarski pribor 5. Primijeniti kulinarske metode pomoću kojih će se jelo pripremiti u skladu s navedenim standardom 6. Utvrditi o kakvom problemu se radi ako do njega dođe tijekom procesa kuhanja 7. Primijeniti odgovarajuće metode rješavanja problema i saniranja eventualne štete 8. Prezentirati jelo u skladu sa zahtjevima

Važno je zapamtiti:  Poštujte smjernice i odredbe HKO-a  Koristite aktivne glagole na početku svakog ishoda učenja  Ishodi učenja moraju biti specifični i izmjerljivi  Navedite ih prema logičkom redoslijedu – slijed radnji  Ishodi učenja moraju se odnositi na naziv same jedinice  Izbjegavajte složene ishode učenja

Primjer složenog ishoda učenja:

Izraditi obrazac za analizu podataka i popunjavanje lako dostupnog formata

Korak 3: Razvoj kriterija ocjenjivanja  Kriteriji ocjenjivanja navode što učenici moraju biti u stanju napraviti kako bi pokazali da su ostvarili ishode učenja.  Navode kad se učenje odvijalo.

    Određuju standard koji učenik mora postići kako bi pokazao da su ostvareni odgovarajući ishodi učenja. Odnose se na pojedini ishod učenja što se mora vidjeti i u načinu njihove formulacije.

Dovoljno su detaljni da omoguće pouzdanu, valjanu i dosljednu procjenu je li ishod učenja ostvaren, a da pritom nepotrebno ne opterete nastavnike ili učenike dodatnim procjenama. Odnose se na cijeli ishod učenja, a ne samo na jedan njegov dio.

Primjer:

Ishod učenja

Opisati procese u proizvodnji sira Pripremiti crveno meso prema receptu Provjeriti ispravnost sigurnosnih postavki uređaja prije upotrebe Izračunati bruto dobit u poslovnom razdoblju

Kriterij ocjenjivanja

Izviješće o primjenama procesa proizvodnje sira u određenoj tvornici Pripremiti jelo od crvenog mesa prateći smjernice iz recepta Primijeniti odgovarajuću sigurnosnu provjeru na nizu strojeva i uređaja Napraviti izračun bruto dobiti za određeno poslovno razdoblje

Zapamtite:  Koristite aktivne glagole  Aktivnosti moraju biti ostvarive i u skladu s mogućnostima učenika  Izjave ne smiju biti previše specifične te moraju odgovarati određenom ishodu učenja

Moguće metode ocjenjivanja:  Formulacija kriterija ocjenjivanj samoj metodi ocjenjivanja koja će se primijeniti a ovisit će o  Metode ocjenjivanja odabiru se prema sadržaju i prirodi aktivnosti koj e se ocjenjuje (primjerice, pisani testova i izvješća se koriste za ocjenjivanje znanja, dok se praktične provjere koriste za ocjenjivanje vještina)

Moguće metode ocjenjivanja: Istraživanje i izvještavanje o radnim praksama Promatranje zajedničkog rada skupine učenika u izvršavanju zadatka Prezentacija poslodavcima ili kolegama Promatranje učenika u izvršavanju zadatka Usmeno ispitivanje Vrjednovanje samostalnog rada učenika

Razradba kvalifikacija Razvoj standarda zanimanja Razvoj standarda kvalifikacije Razvoj kurikuluma na temelju standarda kvalifikacije   Opisuje sadržaj i aktivnosti koje učeniku omogućuju ostvarenje zahtjeva kvalifikacije

Dokument kurikuluma osmišljen je kako bi :  služi o za preobrazbu kvalifikacije u obrazovni program  nastavnicima pom ogao u radu  s luži o kao ključni alat za osiguranje kvalitete  odredio sadržaj provedbe

Korak 1: Budite sigurni da ste dobro upoznati sa sadržajem kvalifikacije!

Korak 2: Izradite sliku prosječnog učenika

R azine kvalifikacije HKO-a:  Razine HKO-a omogućuju usporedivost kvalifikacija  Sadržaj kurikuluma mora odgovarati navedenoj razini  Strukovne kvalifikacije pripadaju razini 4 HKO a  Svojstva razine 4 objašnjena su u P riručniku

Korak 1: Budite sigurni da ste dobro upoznati sa sadržajem kvalifikacije !

Korak 2: Izradite sliku prosječnog učenika Korak 3: Odredite redoslijed izradbe sadržaja

1 2 3 4 5 6

Nazivi jedinica kvalifikacije:

Broj jedinice Naziv jedinice

Odaberite materijal za izradbu namještaja Izmjerite dijelove namještaja kako bi ste provjerili odgovaraju li specifikacijama Upotrijebite strojeve za rezanje dijelova namještaja Upotrijebite ručni alat za rezanje dijelova namještaja Sastavite drvene dijelove kako bi ste izradili drveni namještaj Upotrijebite metalne spojeve kako bi ste sastavili dijelove namještaja

• • • • Modul 1: Osnovne ručne vještine– prepoznati različite vrste ručnih alata, složiti i naoštriti ručne alate, sigurno koristiti ručne alate Modul 2: Poznavanje materijala– prepoznati različite vrste drvene građe, poznavati svojstva drvene građe Modul 3: Izrađivati različite drvene spojeve– označavati i mjeriti, rezati oblike spojeva, slagati drvene dijelove koristeći spojeve Modul 4: Metode učvršćivanja– razumjeti svojstva ljepila i metalnih spojnica, razumjeti metode učvršćivanja, primjenjivati metode učvršćivanja, prednosti i nedostatci različitih metoda učvršćivanja.

Koncept modula  Moduli predstavljaju pakete obrazovnih aktivnosti  Mogu se koristiti u određenoj jedinici kvalifikacije ili skupini jedinica  Mogu se odnositi na određeno predmetno područje  Moraju biti logično ustrojeni  Neki moduli se mogu provoditi duže od godinu dana

Korak 1: Budite sigurni da ste dobro upoznati sa sadržajem kvalifikacije!

Korak 2: Izradite sliku prosječnog studenta Korak 3: Odredite redoslijed izradbe sadržaja Korak 4: Izradite sadržaj pojedinih modula, u skladu s redoslijedom sadržaja koji se ob rađuje

Zahtjevi obrasca:  Nastavnici moraju biti upućeni u širinu i dubinu sadržaja  Potrebno se učenja pozvati na odgovarajuće ishode  Predložiti načine učenja  Predložiti metode ocjenjivanja  Predložiti nastavne materijale i literaturu

Ukratko o procesu:  Logičan, postepeni pristup  Svi koraci moraju biti izvršeni – nema preskakanja!

 Potrebno se nadovezivati na potrebe poslodavaca izražene u standardima zanimanja  Dobro razmisliti o ulozi koju ćete imati u pojedinim fazama, odnosno o šeširima koje ćete nositi

Moguće uloge / šeširi:

Standardi zanimanja:

Razumjeti potrebe poslodavca i radnog mjesta

Standardi kvalifikacije:

Razumjeti potrebe poslodavca i radnog mjesta

Kurikulum:

Razumjeti potrebe nastavnika i omogućiti im da učenicima pružaju relevantne i odgovarajuće informacije

Razradba kvalifikacija Razvoj standarda zanimanja Razvoj standarda kvalifikacije Razvoj kurikuluma na temelju standarda kvalifikacije Pomaže nam razumjeti koja su znanja i vještine potrebni za određeno zanimanje Predstavlja određene standarde koje učenik treba zadovoljiti – vezano uz zanimanje Opisuje sadržaj i aktivnosti koje učeniku omogućuju ostvarenje zahtjeva kvalifikacije

Sljedeći koraci:

 Podijeliti se u radne skupine i započeti s razvojem standarda zanimanja, a zatim i cijele kvalifikacije  Članovi radnih skupina izmjenjivat ovisno o zadatku će se  Tijekom rada oslanjajte se na različita iskustva članova skupine  Savjetnici će predvoditi razvojni proces

Potpora u radu:  Savjetnici za pojedine sektore već su se susreli s ovim poslom – posjeduju potrebno iskustvo  Izrađen je P riručnik koji će vam pružiti detaljne smjernice za rad  Možete se služiti i prethodno razvijenim dokumentima koji su dostupni u tiskanom i elektronskom obliku (baza podataka)  Ja vam stojim na raspolaganju!

IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske Unije za Hrvatsku

Partner u projektu Projekt provode:

Zahvaljujem na pažnji!

David Tournay

Ured projekta: Lastovska 23, 1000 Zagreb, Tel: + 385 1 62 74 681