Mal ve Hizmet Gelirleri

download report

Transcript Mal ve Hizmet Gelirleri

Analitik Bütçe ve
Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Hakan KARA
Maliye Uzmanı
Sunum Planı
 Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği
 Bütçe Sınıflandırması
 Kurumsal Sınıflandırma
 Giderin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırması
 Gelirin Ekonomik Sınıflandırması
 Muhasebe Sistemi
 Hesap Planı ve Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler
 Bütçe Gider ve Gelir Hesapları
 Ödenek Hesapları
2
Detaylı Hesap Planı Tebliği
 5018 sayılı Kanunun 53’üncü maddesine göre genel yönetim
sektörüne dahil kurumların mali verilerinin konsolide edilerek,
genel yönetim sektörü düzeyinde mali rapor, tablo ve
istatistiklerin üretilip belirlenen sürelerde yayımlanması
gerektiğinden,
 Genel yönetim sektörü kapsamında bulunan döner sermayeli
işletmelerin hesap planlarında da konsolide mali rapor, tablo
ve istatistiklerin üretilmesine imkan verecek detayda ortak
yardımcı hesapların kullanılması amacıyla,
 Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği hazırlanmıştır.
3
Detaylı Hesap Planı Tebliği
 5018 52/4 gereğince, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla,
uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, ayrıca genel
yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu
kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye
Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
 2 sıra no.lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile
genel yönetim kapsamı belirlenmiştir.
4
Detaylı Hesap Planı Tebliği

5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurumların kullandığı Analitik
Bütçe Sınıflandırmasına uyumlu bir bütçe sınıflandırması
oluşturuldu.

Bütçe gelir ve giderlerinin izlenmesi amacıyla
bütçe gelir ve gider hesapları ile bütçe ödenek hesapları açıldı.

Bazı hesaplar yardımcı hesaplara dönüştürüldü.

Döner sermayeli işletmelerin detaylı hesap planlarının
hazırlanmasına ilişkin esas ve usuller belirlendi.

Döner sermaye hesaplarında konsolidasyonun sağlanabilmesi
amacıyla “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu” oluşturuldu.
5
Bütçe Sınıflandırması
Kurumsal
Sınıflandırma
(Dört Düzey)
Giderin
Fonksiyonel
Sınıflandırması
(İki düzey)
Giderin
Ekonomik
Sınıflandırması
(Dört düzey)
Gelirin
Ekonomik
Sınıflandırması
(Üç düzey)
6
Kurumsal Sınıflandırma
İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME
- Bakanlıklar ile Eşdeğer Kurumlar
- Yükseköğretim Kurumları
- Diğer Özel Bütçeli Kurumlar
I
II
III
IV
Bakanlık veya Bütçe
Türü
İşletmenin Bağlı
Olduğu Birim
İşletmenin
Kurulduğu İl
İşletme Kodu
01-37
38
40
I. Düzey
Genel bütçeli kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu bakanlıklar ve anayasal
olarak eşdeğer idareler kodları; yüksek öğretim kurumlarına bağlı döner sermayeli işletmelerde "38"; diğer özel
bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde "40" kodu kullanılacaktır.
II. Düzey
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu I. düzeyde
tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimin genel bütçe kodu; özel bütçeli idarelere bağlı döner
sermayeli işletmelerde, özel bütçeli idarenin özel bütçe kurumsal kodu kullanılacaktır.
III. Düzey
İşletmenin kurulduğu ilin il plaka kodu kullanılacaktır.
IV. Düzey
Aynı il sınırlarında kurulan işletmelere "1"den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılacaktır.
Üniversitelerde işletmeyi oluşturan ve hesapları ayrı tutulan birimlerce 1'den başlayan ve ardışık olarak verilen kod
kullanılabilir.
V. Düzey
İşletmelerin bölümlerinin (üniversitelerde birimlerin bölümlerinin) bütçe uygulamaları ve faaliyetleri ayrı olarak
izlenmek isteniyorsa bölüm bazında beşinci düzey olarak kod açılacaktır.
Kurumsal Sınıflandırma
Sağlık Bakanlığı
Ankara Üniversitesi
8
Fonksiyonel Sınıflandırma (1.Düzey)
01 Genel Kamu Hizmetleri
02 Savunma Hizmetleri
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler
05 Çevre Koruma Hizmetleri
06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
07 Sağlık Hizmetleri
08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
09 Eğitim Hizmetleri
10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri



Birinci düzey işletme faaliyetlerinin ana fonksiyonlarını, İkinci
düzey alt fonksiyonlarını ifade eder.
Faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca
izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkanı elde edilmesi,
fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir.
Bütçe politikalarının oluşturulmasında sektörel ayrımların
yapılabilmesi de bu sınıflandırmanın hedefleri arasındadır.
Fonksiyonel Sınıflandırma (2.Düzey)
01
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
03 Genel Hizmetler
01
04 Temel Araştırma Hizmetleri
01
06 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler
01
08 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
01
09 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri
02
SAVUNMA HİZMETLERİ
02
08 Savunmaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
02
09 Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri
03
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
01 Güvenlik Hizmetleri
03
08 Kamu Düzeni ve Güvenliğe İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
03
09 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
04
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
06
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
06
06
01 İskan İşleri ve Hizmetleri
02 Toplum Refahı Hizmetleri
06
03 Su Temini İşleri ve Hizmetleri
06
06
08 İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
09 Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
07
07
07
07
07
07
07
08
01
02
03
04
08
09
SAĞLIK HİZMETLERİ
Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler
Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri
Hastane İşleri ve Hizmetleri
Halk Sağlığı Hizmetleri
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
08
08
01 Dinlenme ve Spor Hizmetleri
02 Kültür Hizmetleri
08
04
01 Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler
04
02 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri
08
03 Yayın ve Yayım Hizmetleri
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme
08 Hizmetleri
04
03 Yakıt ve Enerji Hizmetleri
04
04 Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri
08
09
09 Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
EĞİTİM HİZMETLERİ
04
05 Ulaştırma Hizmetleri
04
06 İletişim Hizmetleri
09
09
01 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Hizmetleri
02 Ortaöğretim Hizmetleri
09
03 Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri
04
07 Diğer Endüstriler
04
08 Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
09
09
04 Yükseköğretim Hizmetleri
05 Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri
04
09 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler
09
09
06 Eğitime Yardımcı Hizmetler
08 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
09
09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
01 Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri
05
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
05
01 Atık Yönetimi Hizmetleri
05
02 Atık Su Yönetimi Hizmetleri
10
10
05
03 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri
10
02 Yaşlılık Yardımı Hizmetleri
05
04 Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması
10
05
08 Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
05
09 Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri
04 Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme
08 Hizmetleri
09 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
10
10
Giderin Ekonomik Sınıflandırması (1.Düzey)
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
08 Borç Verme ve Geri Ödeme
10 Ek Ödeme
 Ödeneklerin
hangi
amaç
ve
nitelikte
harcandığını
göstermektedir.
 Harcama, cari ya da sermaye nitelikli olabilir; mal veya hizmet
alımında olduğu gibi bir şey karşılığında yapılabileceği gibi
karşılıksız olarak da yapılabilir.
Giderin Ekonomik Sınıflandırması (2.Düzey)
01
Personel Giderleri
05
Cari Transferler
01
01 Memurlar
05
04 Hane Halkına Yapılan Transferler
01
02 Sözleşmeli Personel
05
08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
01
03 İşçiler
06
01
04 Geçici Personel
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
02
01 Memurlar
02
02 Sözleşmeli Personel
02
03 İşçiler
02
04 Geçici Personel
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03 Yolluklar
03
04 Görev Giderleri
03
05 Hizmet Alımları
03
06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
07
Giderleri
03
08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Sermaye Giderleri
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt,
iş makinası, yayın)
06
01
06
02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06
03 Gayri Maddi Hak Alımları
06
04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
06
05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
06
07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
06
09 Diğer Sermaye Giderleri
08
Borç Verme ve Geri Ödeme
08
01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
08
02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
10
Ek Ödeme
10
01 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
10
02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
10
03 Diğer Ek Ödemeler
Hizmet Alımları (4.Düzey)
03
05
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
05
01
03
03
05
05
01
01
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Bilgisayar Hizmeti Alımları
Müteahhitlik Hizmetleri
Harita Yapım ve Alım Giderleri
Enformasyon ve Raporlama Giderleri
Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
Yemek Hizmeti Alım Giderleri
Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
Personel Hizmet Alım Gideri
Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım
32
Giderleri
33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
03
05
02
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05
02
02
02
02
02
02
02
Haberleşme Giderleri
03
05
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
05
03
03
03
03
03
03
05
04
03
03
03
03
05
05
05
05
04
04
04
04
03
05
05
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
03
05
05
10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
03
03
03
05
05
05
05
05
05
11 Tersane Kiralaması Giderleri
12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
90 Diğer Kiralama Giderleri
03
05
09
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09
09
09
09
09
01
02
03
04
05
06
90
Posta ve Telgraf Giderleri
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
Uydu Haberleşme Giderleri
Hat Kira Giderleri
Diğer Haberleşme Giderleri
Taşıma Giderleri
01
02
03
04
90
Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
Yolcu Taşıma Giderleri
Yük Taşıma Giderleri
Geçiş Ücretleri
Diğer Taşıma Giderleri
Tarifeye Bağlı Ödemeler
01
02
03
90
İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Komisyon Giderleri
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
Kiralar
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
Taşıt Kiralaması Giderleri
İş Makinası Kiralaması Giderleri
Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
Lojman Kiralama Giderleri
Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
01
02
03
04
05
06
90
Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (1.Düzey)
03 Mal ve Hizmet Gelirleri
04 Alınan Bağış ve Yardımlar
06 Sermaye Gelirleri
08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
09 Diğer Gelirler

Yurtiçinden veya yurtdışından elde edilen, geri ödemesiz,
karşılıklı veya karşılıksız tahsilatları içerir.
Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (2.Düzey)
03
Mal ve Hizmet Gelirleri
03
01 Sağlık Hizmeti Gelirleri
03
02 Orman Gelirleri
03
03 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
03
04 Mesleki Eğitim Gelirleri
03
05 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
03
06 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
03
07 Barınma ve Konaklama Gelirleri
03
08
İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma
Gelirleri
03
09 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
03
10 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
03
11 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
04
Alınan Bağış ve Yardımlar
04
01 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar
04
02 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
04
03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04
04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04
05 Proje Yardımları
06
Sermaye Gelirleri
06
02 Taşınır Satış Gelirleri
06
03 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
08
Verilen Borçlardan Kaynaklanan
Alacaklardan Tahsilat
08
09
01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan
Alacaklardan Tahsilat
Diğer Gelirler
09
01 Faiz Gelirleri
09
02 Alınan Paylar
03
12 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
09
03 Para Cezaları
03
13 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
09
04 Kira Gelirleri
03
99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
09
05 Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
09
09 Diğer Çeşitli Gelirler
Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey)
03 01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
99
03 02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
Sağlık Hizmeti Gelirleri
03 03
Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
Laboratuvar Gelirleri
Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
Tıbbi Uygulama Gelirleri
Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
Diyaliz Gelirleri
Hasta Nakil Gelirleri
Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Orman Gelirleri
01
02
03
04
05
06
07
08
09
99
Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri
Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri
Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
Süs Bitkileri Satış Gelirleri
Tohum Satış Gelirleri
Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler
Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri
Av Yaban Hayatı Gelirleri
Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri
Diğer Orman Gelirleri
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
99
Tohum Gelirleri
Bitkisel Üretim Gelirleri
Tahıl Gelirleri
Bakliyat Gelirleri
Endüstri Bitkileri Gelirleri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri
Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri
Fide ve Fidan Gelirleri
Sebze Gelirleri
Meyve Gelirleri
Süs Bitkileri Gelirleri
Ziraat Sanatları Gelirleri
Hayvancılık Gelirleri
Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri
Biyolojik Mücadele Gelirleri
Mücadele İlaç Gelirleri
Tali Ürün Gelirleri
Dezenfeksiyon Gelirleri
Fümügasyon Gelirleri
Sertifikasyon Gelirleri
Suni Tohumlama Gelirleri
Fidan Muayene Gelirleri
Çırçırlama Gelirleri
Tohum Temizleme Gelirleri
Soğuk Hava Deposu Gelirleri
Deney Hayvanları Gelirleri
Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey)
03 04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Mesleki Eğitim Gelirleri
03
04
26 Matbaa Bölümü Gelirleri
Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri
Bahçecilik Bölümü Gelirleri
Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri
Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri
Denizcilik Bölümü Gelirleri
Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri
El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri
Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri
Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Böl. Gelirleri
Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri
Gazetecilik Bölümü Gelirleri
Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri
Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri
İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri
Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri
Konaklama ve Seyahat Hiz. Bölümü Gelirleri
Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri
Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri
03
04
27 Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri
03
04
28 Metalürji Bölümü Gelirleri
03
04
29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri
03
04
30 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri
03
04
31 Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri
03
04
32 Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri
03
04
33 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri
03
04
34 Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri
03
04
35 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri
03
04
36 Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri
03
04
37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri
03
04
38 Uçak Bakım Bölümü Gelirleri
03
04
39 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri
03
04
40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri
03
04
41 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri
03
04
42 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri
03
04
43 Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri
03
04
44 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri
03
04
45 Meteoroloji Bölümü Gelirleri
03
04
46 Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri
03
04
99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri
Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey)
03 05
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05
05
05
01
02
03
04
05
06
07
08
99
03 06
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
01
02
03
04
99
08
08
08
08
08
Bilet Satış Gelirleri
Belgelendirme Gelirleri
Yetki Belgesi Gelirleri
Ruhsat Gelirleri
Sertifikalandırma Gelirleri
Lisans Gelirleri
İzin Verme Gelirleri
Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri
Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
03
09
01 Proje Gelirleri
03
09
02 Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
Basılı Yayın Gelirleri
Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
Darphane ve Damga Gelirleri
Telif Hakları Gelirleri
Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
Barınma ve Konaklama Gelirleri
01
02
03
04
99
03 08
03
03
03
03
03
03 09
Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
03 07
03
03
03
03
03
Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
01
02
03
04
99
03 10
Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
03
10
01 Kurs Gelirleri
03
10
02 Eğitim Hizmeti Gelirleri
03
10
03 Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
03
10
04 Bilirkişi Hizmet Gelirleri
03 11
Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
03
11
01 Sınav Hizmeti Gelirleri
03
11
02 Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
03 12
Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim
Gelirleri
Huzurevi Gelirleri
Kreş Gelirleri
Bakımevi Gelirleri
Otelcilik Gelirleri
Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
03
12
01 Muayene Gelirleri
03
12
02 Ölçüm Gelirleri
03
12
03 Tahlil ve Analiz Gelirleri
03
12
04 Kontrol ve Denetim Gelirleri
İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve
Kurtarma Gelirleri
03 13
İmalat Gelirleri
Yenileştirme Gelirleri
Bakım ve Onarım Gelirleri
Kurtarma Gelirleri
Diğer Gelirler
Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
03
13
01 Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
03
13
02 Hurda Gelirleri
03 99
03
99
Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
01 Ticari Mal Satış Gelirleri
Gider Bütçesi Örneği
K.Kod
F. Kod
E.Kod
38
Gider Kalemleri
Tutar
Üniversiteler
99
A Üniversitesi
06
01
07
03
01
02
02
02
03
01
02
03
05
07
08
05
08
06
01
03
06
07
08
01
10
02
Ankara İli Döner Sermaye İşletmeleri
A Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Hizmetleri
Hastane İşleri ve Hizmetleri
Personel Giderleri
Sözleşmeli Personel
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sözleşmeli Personel
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Yolluklar
Hizmet Alımları
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Cari Transferler
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
Sermaye Giderleri
Mamul Mal Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Borç Verme ve Geri Ödeme
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
Ek Ödeme
Gelirler Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
1.000.000
1.000.000
1.000.000
50.000
50.000
10.000
10.000
360.000
20.000
120.000
10.000
250.000
30.000
10.000
10.000
10.000
150.000
30.000
10.000
40.000
70.000
20.000
20.000
330.000
330.000
Gelir Bütçesi Örneği
E.Kod
Gelir Kalemleri
Tutar
Mal ve Hizmet Gelirleri
820.000
03 01 Sağlık Hizmeti Gelirleri
820.000
03
04
Alınan Bağış ve Yardımlar
80.000
04 02 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
50.000
04 03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
10.000
04 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
10.000
04 05 Proje Yardımları
10.000
06
20.000
Sermaye Gelirleri
06 02 Taşınır Satış Gelirleri
20.000
08
Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan
08 01
Alacaklardan Tahsilat
09
Diğer Gelirler
30.000
09 01 Faiz Gelirleri
20.000
09 04 Kira Gelirleri
20.000
09 09 Diğer Çeşitli Gelirler
10.000
TOPLAM
30.000
50.000
1.000.000
Tahakkuk Esaslı Muhasebe
 Hesap Planındaki Değişiklikler
 Detaylı Hesap Planı
 Muhasebeleştirme Esasları
 Bütçe Gelir ve Gider Hesapları
 Ödenek Hesapları
Yeni Açılan ve Değiştirilen Hesaplar
Açılan Hesaplar
800 Bütçe Gelirleri Hesabı
805 Gelir Yansıtma Hesabı
Yardımcı Hesaba Dönüştürülen Hesaplar
Eski Kod Yeni kod
Hesap adı
364
360.05
İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık
Yapılan Kesintiler Hesabı
365
361.09.02
İstihkaklardan Sosyal Güvenlik Kurumu
Prim Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler
Hesabı
367
360.04.02
Katma Değer Vergisi Tevkifatları Hesabı
603
600.01.08
601.01.08
İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Gelirleri
Hesabı
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı
830 Bütçe Giderleri Hesabı
835 Gider Yansıtma Hesabı
895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
970 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
971 Bütçe Ödenekleri Hesabı
975 Ödenekli Giderler Hesabı
980 Gider Taahhütleri Hesabı
981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı
990 Performansa Dayalı Ek Ödemeler Hesabı
991 Performansa Dayalı Ek Ödemeler Alacaklı
Hesabı
Detaylı Hesap Planı Sınıflandırması
X
Ana Hesap Grubu
XX
Hesap Grubu
XXX
Hesap (Büyük Defter Hesabı)
XXX. XX
1 inci Düzey Yardımcı Hesap
XXX. XX. XX
2 nci Düzey Yardımcı Hesap
XXX. XX. XX. XX
3 üncü Düzey Yardımcı Hesap
XXX. XX. XX. XX. XX
4 üncü Düzey Yardımcı Hesap
23
Detaylı Hesap Planı
Çerçeve
Hesap Planı
• Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinde belirtilen ana hesap grupları, hesap
grupları ve hesapların tamamından oluşmaktadır.
Detaylı
Hesap Planı
• Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapları içeren
hesap planı ile her bir düzeyi iki haneli yardımcı
hesaplardan oluşur.
İşletme
Hesap Planı
• Çerçeve hesap planından işletme ihtiyacı olarak
seçilen hesaplar ile Bakanlığımızın uygun görüşüyle
ihdas edilip işletme hesap planına eklenen hesapların
tamamından oluşur.
İşletme
Detaylı Hesap Planı
• İşletme hesap planına eklenecek Tebliğ eki ortak
yardımcı hesaplar ile işletme ihtiyaçlarına göre açılan
yardımcı hesapların tamamından oluşur.
Muhasebe Esasları
 İşlemler gerçekleştiğinde; tahakkuk esasına göre faaliyet
hesaplarına, müteakiben işlemin bütçe hesapları ile
ilişkilendirilmesi gerekli ise nakit esasına göre bütçe hesaplarına
yansıtma hesapları aracılığıyla kaydedilecektir.
 “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu”nun beş numaralı
dipnotunda açıklanan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap
kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal ve
fonksiyonel kodlar da kullanılacaktır.
 Bütçe hesaplarında, işletme bütçelerinde yer alan bütçe
gelirleri ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına
paralel şekilde yardımcı hesaplar açılacaktır.
 Ödenek hesaplarının detaylarında kesin hesabın çıkarılmasına
yönelik olarak oluşturulan kodlar ile bütçe giderlerine ilişkin
olarak işletme bütçelerinde yer alan ekonomik kodlar bir arada
kullanılacaktır.
Bütçe Gelir Hesapları
800 Bütçe
Gelirleri
Hesabı
• İşletmelerin mevzuatı veya bütçeleri
gereğince bütçe geliri olarak belirlenen
ve bunlardan nakden veya mahsuben
yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır.
• İşletmelerin bütçe gelirleri hesabı, bütçe
gelirlerinin ekonomik sınıflandırmasına
uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır.
805 Gelir
Yansıtma
Hesabı
• Gelir tablosu hesapları veya bilanço
hesaplarına kaydedilen tutarların, ilgisine
göre bütçe gelirleri hesabı veya bütçe
gelirlerinden ret ve iadeler hesabına
yansıtılması için kullanılır.
• Bütçe gelirleri hesabının bakiyesi ile
bütçe gelirlerinden ret ve iadeler
hesabının bakiyesi arasındaki fark, gelir
yansıtma hesabının bakiyesine eşittir.
Örnek Gelir Kayıtları
1- Gelir tahakkuk kaydı
120.05
600.01.06
ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar)
YURT İÇİ SATIŞLAR HS. (Ameliyat ve Anestezi Gelirleri)
50.000
50.000
2- Tahakkuklu tahsilat kaydı
102.01
120.05
805
800.03.01
BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap)
ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar)
GELİR YANSITMA HS.
BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Sağlık Hizmeti Gelirleri)
50.000
50.000
50.000
50.000
3- Tahakkuksuz tahsilat kaydı
102.01
602.02
805
800.04.02
BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap)
DİĞER GELİRLER HS. (Bağlı Olunan İdareden Al. Bağış ve Yard.)
GELİR YANSITMA HS.
BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Bağlı Ol. İdareden Al. Bağış ve Yard.)
10.000
10.000
10.000
10.000
Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler
810 Bütçe
Gelirlerinden
Ret ve
İadeler
Hesabı
• Bütçe geliri olarak nakden veya
mahsuben yapılan tahsilattan
mevzuatı gereğince yapılan ret ve
iadelerin izlenmesi için kullanılır
Bütçe Gider Hesapları
830 Bütçe
Giderleri
Hesabı
• İşletmelerin mevzuatı veya bütçelerinin
verdiği yetkiye dayanılarak nakden veya
mahsuben yapılan bütçe giderlerinin
izlenmesi için kullanılır.
• İşletmelerin bütçe giderleri hesabı, gider
bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına
uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır.
835 Gider
Yansıtma
Hesabı
• Gelir tablosu veya ilgili bilanço hesabı ile
maliyet hesaplarına kaydedilen
tutarlardan bütçe giderlerini
ilgilendirenlerin bütçe giderleri hesabına
yansıtılması için kullanılır.
Örnek Gider Kayıtları
1- Stok alımı
150
38.99.06.01
100
830.03.02.01.01 38.99.06.01
835
07.03 03.02 İLK MADDE VE MALZEME HS.
KASA HS
07.03 03.02 BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Tüketim malz.)
GİDER YANSITMA HS
40.000
07.03 10.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS (Ek ödeme)
ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HS
07.03 10.02 BÜTÇE GİDERLERİ HS (Ek ödeme)
GİDER YANSITMA HS
20.000
40.000
40.000
40.000
2- Ek ödeme
770.08.99
38.99.06.01
363.01.02
830.10.02.01.01 38.99.06.01
835
20.000
20.000
20.000
3- Elektrik faturası ödemesi
740.06.01
100
830.03.02.03.03
835
38.99.06.01
38.99.06.01
07.03 03.02 HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ HS (Dışardan sağ.fayda.- Enerji gid)
KASA HS
07.03 03.02 BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik alım)
GİDER YANSITMA HS
20.000
20.000
20.000
20.000
Maliyet Hesaplarının Kullanımı
1- Stok alımı
150
100
830.03.01.04.0
1
835
38.99.06.01
38.99.06.01
07.03 03.01 İLK MADDE VE MALZEME HS.
KASA HS
07.03 03.01 BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Üretim malz.)
GİDER YANSITMA HS
40.000
40.000
40.000
40.000
2- Üretime verilmesi
710
150
38.99.06.01
07.03 03.01 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS
İLK MADDE VE MALZEME HS
20.000
07.03 01.03 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret)
07.03 02.03 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim)
PERSONELE BORÇLAR HS
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (G.V)
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (D.V)
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İştirakçi)
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İşveren)
07.03 01.03 BÜTÇE GİDERLERİ HS (Personel Gid.– İşçi ücreti.)
07.03 02.03 BÜTÇE GİDERLERİ HS (Sos.Güv.Prim Dev– İşçi)
GİDER YANSITMA HS
10.000
2.000
20.000
3- İşçilik giderleri
720.01.01
720.01.06
335
360.01.01
360.03
361.01
361.02
830.01.03.01.01
830.02.03.06.01
835
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
6.840
1.500
60
1.600
2.000
10.000
2.000
12.000
4- Genel üretim giderleri
730.06.01
100
830.03.02.03.03
835
38.99.06.01
38.99.06.01
07.03 03.02 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS (Elektrik gid)
KASA HS
07.03 03.02 BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik)
GİDER YANSITMA HS
5.000
5.000
5.000
5.000
Maliyet Hesaplarının Kullanımı
5- Üretim sonucu mamul kaydı
152
711
721
731
38.99.06.01
07.03 03.01 MAMULLER HS
DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS
37.000
20.000
12.000
5.000
6- Maliyet yansıtma hesaplarının kapatılması
711
721
731
710
720.01.01
720.01.06
730.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
07.03
07.03
07.03
07.03
03.01
01.03
02.03
03.02
DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS
DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret)
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim)
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS
20.000
12.000
5.000
20.000
10.000
2.000
5.000
Bütçe Uygulama Sonuçları
895 Bütçe
Uygulama
Sonuçları
Hesabı
• Bütçe gelir hesapları ve bütçe
gider hesapları hesap grupları ile
bütçe gelirlerinden ret ve iade
hesapları hesap grubunda yer alan
hesaplardan, bütçe uygulama
sonuçlarının üretilmesi için
kullanılır.
Bütçe Uygulama Sonuçları
800 Bütçe Gelirleri Hesabı
(1) 10.000
805 Gelir Yansıtma Hesabı
10.000
10.000
10.000 (3)
895
Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
830 Bütçe Giderleri Hesabı
9.000
(2) 9.000
(2) 9.000
10.000 (1)
(3) 10.000
9.000 (4)
835 Gider Yansıtma Hesabı
(4) 9.000
9.000
Ödenek Hesapları
970
Kullanılacak
Bütçe
Ödenekleri
Hesabı
• İşletme bütçelerinde öngörülen
ödeneklerin, ödenek aktarma,
düşme, iptal, kesinti ve devir
işlemleri ile yıl içindeki ödenek
kullanımlarının izlenmesi için
kullanılır.
• Bu hesap, gider bütçesinin
ekonomik sınıflandırmasına
uygun olarak birinci ve ikinci
düzey yardımcı hesaplara ayrılır.
Ödenek Hesapları
971 Bütçe
Ödenekleri
Hesabı
• İşletme bütçelerinde öngörülen
ödenekler ile ödenek aktarma,
düşme, iptal, kesinti ve devir
işlemlerinin izlenmesi için
kullanılır.
• Bütçe Ödenekleri Hesabı, birinci
düzey yardımcı hesap olarak bu
Tebliğ eki Detaylı Hesap Planı
Ortak Yardımcı Hesaplar
Tablosunda (EK:5) gösterilen
yardımcı hesaplardan sonra
gelmek üzere, gider bütçesinin
ekonomik sınıflandırmasına
uygun olarak ikinci ve üçüncü
düzey yardımcı hesaplar açılır.
Ödenek Hesapları
975
Ödenekli
Giderler
Hesabı
• Ödeneğine dayanılarak tahakkuk
ettirilip nakden veya mahsuben
ödenen bütçe giderlerinin
izlenmesi için kullanılır.
• Bu hesap, gider bütçesinin
ekonomik sınıflandırmasına
uygun olarak birinci ve ikinci
düzey yardımcı hesaplara ayrılır.
Detaylı Ödenek Hesapları
Hesap No
Hesap Adı
970
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
971
Bütçe Ödenekleri Hesabı
975
Ödenekli Giderler Hesabı
Yardımcı Hesap
1
2
E.Kod1 E.Kod2
3
yok
01…13 E.Kod1 E.Kod2
E.Kod1 E.Kod2
yok
971 Bütçe Ödenekleri Hesabı
971
971
971
971
971
971
971
971
971
971
01
02
03
04
05
08
10
11
12
13
Bütçe Başlangıç Ödeneği
Bütçe İle Yapılan Kesintiler
Geçen Yıldan Devreden Ödenek
Aktarmalarla Eklenen Ödenek
Aktarmalarla Düşülen Ödenek
Yılı İçinde Eklenen Ödenek
Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım
Yılı İçinde İptal Edilen Ödenek
Ertesi Yıla Devredilen Ödenek
Yıl Sonunda İptal Edilen Ödenek
38/41
38
Örnek Ödenek Kayıtları
1- Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Muhasebeleştirilmesi
970.01.02
970.02.02
970.03.01
970.03.02
970.03.03
970.03.05
970.03.07
970.03.08
970.05.08
970.06.01
970.06.03
970.06.06
970.06.07
970.08.01
970.10.02
971.01.01.02
971.01.02.02
971.01.03.01
971.01.03.02
971.01.03.03
971.01.03.05
971.01.03.07
971.01.03.08
971.01.05.08
971.01.06.01
971.01.06.03
971.01.06.06
971.01.06.07
971.01.08.01
971.01.10.02
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
01.02
02.02
03.01
03.02
03.03
03.05
03.07
03.08
05.08
06.01
06.03
06.06
06.07
08.01
10.02
01.02
02.02
03.01
03.02
03.03
03.05
03.07
03.08
05.08
06.01
06.03
06.06
06.07
08.01
10.02
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği)
50.000
10.000
20.000
120.000
10.000
250.000
30.000
10.000
10.000
30.000
10.000
40.000
70.000
20.000
330.000
50.000
10.000
20.000
120.000
10.000
250.000
30.000
10.000
10.000
30.000
10.000
40.000
70.000
20.000
330.000
Örnek Ödenek Kayıtları
2- Aktarmalarla Eklenen Ödenek
970.03.01
38.99.06.01 07.03
971.04.03.01 38.99.06.01 07.03
03.01
03.01
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Aktarmalarla Eklenen Ödenek)
15.000
15.000
3- Aktarmalarla Düşülen Ödenek
971.05.03.02 38.99.06.01
970.03.02
38.99.06.01
07.03
07.03
03.02
03.02
Bütçe Ödenekleri Hesabı (Aktarmalarla Düşülen Ödenek)
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
15.000
03.01
03.02
03.03
03.05
03.01
03.02
03.03
03.05
Ödenekli Giderler Hesabı
Ödenekli Giderler Hesabı
Ödenekli Giderler Hesabı
Ödenekli Giderler Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
2.000
15.000
1.000
30.000
15.000
4- Ödenek Kullanımı
975.03.01
975.03.02
975.03.03
975.03.05
970.03.01
970.03.02
970.03.03
970.03.05
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
38.99.06.01
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
07.03
2.000
15.000
1.000
30.000
İletişim:
[email protected]