2-mahalli idareler eğitim programı

download report

Transcript 2-mahalli idareler eğitim programı

Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri 2009 Mali Yılı Yaz Turne Programı Uyarınca Mahalli İdareler Eğitim Programı

İshak AVCIOĞLU Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü

PROGRAM

PROGRAM

DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

MAHALLİ İDARELERCE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE SIK YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 Ulusal Program,  IMF Niyet Mektupları,  IMF ve Dünya Bankası’nın Türkiye Raporları ve Dünya Bankası ile Yapılan Yapısal Uyum Kredisi (PFPSAL) Anlaşması,  8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu,  5018 sayılı KMYKK ve değiştirilen kanunlar

 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,  Ortak Yardımcı Hesaplar Tebliği  Muhasebe işlemleri uygulama yönetmelik ve yönergeleri,  Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muhasebe Yönergesi,  Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği,  Muhasebe içerikli yönetmelik, esas ve usuller ve tebliğ olarak yaklaşık 30 adet düzenleme,

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilileri sertifika eğitimine tabi tutularak “MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKASI” verilmesi,

ULUSLAR ARASI ALANDA MUHASEBE İÇERİKLİBELGELER

 SNA 93 (Ulusal Hesaplar Sistemi 1993)  ESA 95 (Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi 1995)  GFS 2001 (Devlet Mali İstatistikleri)  IPSAS-B (Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu) Kamu Muhasebe Standartları El Kitabı.

Hesap Planı - TEDM

Bilanço Hesapları

Faaliyet Hesapları

Bütçe Hesapları I-VARLIKLAR 1.Dönen Varlıklar 2.Duran Varlıklar II-KAYNAKLAR 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5. Öz Kaynaklar III FAALİYET HESAPLARI 6. Faaliyet Hesapları IV BÜTÇE HESAPLARI 8. Bütçe Hesapları

Nazım Hesaplar V-NAZIM HESAPLAR 9. Nazım Hesaplar

8

EN SIK YAPILAN HATALAR

  

1 Hesap Bakiyesi Hataları 2 Devirlerin Doğru Yapılmamasından Kaynaklanan Hatalar 3 Hiç Kullanılmayan Ya da Yanlış Kullanılan Hesaplar

      

100 101 Kasa Hesabı Alınan Çekler Hesabı 108 258 920 Diğer Hazır Değerler Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Gider Taahhütleri Hesabı 810 25 Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubundaki Hesaplarda Yapılan Hatalar 910 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Teminat Mektupları Hesabı

EN SIK YAPILAN HATALAR

      

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı Sayım Fazla ve Noksanları Hesapları 29 Diğer Duran Varlıklar Hesap grubu 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 362 Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 363 Bütçe Gelirlerinden Ayrılan Payların Muhasebesi Ödenek Kullanımı ve Bütçenin Muhasebeleştirilmesi

EN SIK YAPILAN HATALAR

    

4- Yans ıtma Hesaplarında Yapılan Hatalar 5 Tertip Kullanılması Gerektiği Halde Kullanılmayan Hesaplar 6 Yardımcı Defter – Yevmiye Defteri – Mizan Eşitliğinin Bulunmaması 7 İller Bankası Paylarının Hatalı Muhasebeleştirilmesi 8 Gelir Hesaplarının Kullanımında Yapılan Hatalar

100 Kasa Hesabı Kullanılmaması

Muhasebe birimleri veznelerince kanuni niteliğine sahip ulusal paraların; Alınması, dolaşım -Verilmesi, Saklanmasına, ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır.

İstisna:Döviz olarak alınan tutarlar (105) 12

X Belediyesi Muhasebe Birimi Veznesi tarafından Yapılan Bütçe Geliri Tahsilatı Tahakkuksuz

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 100 KASA HESABI 600 805 800 GELİRLER HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 2.500

2.500

Müteahhit (M)’den 1.000.- TL’lik geçici teminat tahsil edilmiştir.

Alacak 2.500

2.500

NOH. Kod Hesabın Adı 100 KASA HESABI 330 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HS.

Kasa Fazlasının Bankaya Yatırılması

NOH. Kod Hesabın Adı 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 100 KASA HESABI Borç 1.000

Alacak 1.000

Borç 500.000

Alacak

13

500.000

101 Alınan Çekler Hesabının Kullanılmaması

 Muhasebe birimlerinin yapacakları her türlü tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka çekleri ve katılım bankası çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen aynı nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullanılır.

14

X Belediyesince 2.000.TL’lik Çekle Tahakkuklu Bütçe Geliri Tahsilatı Yapılmıştır.

Alacak NOH. Kod Hesabın Adı 101 120 805 800 ALINAN ÇEKLER (Muhasebe Birimindeki Çekler) GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

Çekin Tahsil İçin Bankaya Gönderilmesi Çek Karşılığının Bankaca Tahsil Edildiğinin Bildirilmesi

Borç 2.000

2.000

NOH. Kod Hesabın Adı 101 101 ALINAN ÇEKLER HESABI (Tahsildeki Çekler) ALINAN ÇEKLER (Muhaseb Birim.ki Çekler) Borç 2.000

2.000

2.000

Alacak 2.000

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 102 BANKA HESABI 101 ALINAN ÇEKLER (Tahsildeki Çekler) 2.000

Çekin Karşılıksız Çıkması Nedeniyle Bankaca İadesi

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 120 101 800 805 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI ALINAN ÇEKLER (Tahsildeki Çekler) BÜTÇE GELİRLERİ HESABI GELİR YANSITMA HESABI 2.000

2.000

2.000

Alacak 2.000

15

2.000

Banka Hesabı ile Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Arasındaki Uyumsuzluk

  102 Banka Hesabı ile 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının uyumsuz olduğu, çeklerin bankadan gelen hesap özet cetvellerine göre kapatılmadığı saptanmıştır. Yönetmeliğin 57 nci maddesinin “(b) Alacak” başlıklı bendinde; “Bankaca kuruma gönderilen banka hesap özet cetvelleri ödendiği veya ilgili yerlere gönderildiği bildirilen çek veya gönderme emirleri tutarları bu hesaba alacak, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedilir.” denilerek her iki hesap arasındaki ilişki açıkça belirlenmiştir. 16

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

Muhasebe birimlerinin, bankalardan çekle veya gönderme için kullanılır.

emri düzenlemek suretiyle yaptıracakları ödeme ve göndermelerin izlenmesi 17

Çekle veya Gönderme Emri ile Yapılan Bütçe Gideri Ödemesi

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 630 103 830 835 GİDERLER HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR.

BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI 2.500.000

2.500.000

Kasa İhtiyacı İçin Veznedar Adına Çek Düzenlenmesi

Alacak 2.500.000

2.500.000

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 108 103 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR.

1.000.000

Günlük Vaziyet Cetveline Göre Ödemenin Yapıldığının Anlaşılması

1.000.000

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI 102 BANKA HESABI 3.500.000

12 Faaliyet Alacaklarının Kullanılmaması

120 Gelirlerden alacaklar / Alıcılar hesabı 121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı 122 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı 126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı 21

X Belediyesi 400.- TL tutarındaki emlak vergisinin tahakkuk kaydını, beyanname verilmesi üzerine yapmıştır

NO H. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 120 600 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİRLER HESABI

Emlak Vergisinin Nakden Tahsilatı

400 400 NOH. Kod Hesabın Adı 100 KASA HESABI 120 805 800 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Borç 400 Alacak 400 400 400

Hesapta Kayıtlı Tutarlardan Uzun Süreli Tecil ve Tehir Edilenler

NOH. Kod Hesabın Adı 222 120 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HES GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI Borç 5.000

Alacak 5.000

22

Hesapta Kayıtlı Tutarların Takibe Alınması

NOH. Kod Hesabın Adı 121 120 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI Borç 2.350

Alacak 2.350

X Belediyesi abonelerinin su kullanımlarına ilişkin faturaları kayıt altına almıştır. Toplam su kullanım bedeli 12.000.- TL. + Katma Değer Vergisidir.

NO H. Kod Hesabın Adı 120 600 391 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİRLER HESABI HESAPLANAN KDV HEABI Borç 13.760

Alacak 12.000

1.760

23

140 Kişilerden Alacaklar Hesabının Kullanılmaması

Faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan diğer alacakların izlenmesi için kullanılır.

26

Fazla ve Yersiz Bütçe Gideri Ödemesinin Alacak Kaydı

NOH. Kod Hesabın Adı 140 600 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİRLER HESABI Borç 5.000.000

Alacak 5.000.000

Avans ve Kredilerden Süresinde Mahsup Edilmeyen Tutarlar

NOH. Kod Hesabın Adı 140 160 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI Borç 1.000.000

Alacak 1.000.000

Hesapta Kayıtlı Tutarlara Faiz Tahakkuk Ettirilmesi

NOH. Kod Hesabın Adı 140 600 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİRLER HESABI Borç 25.000

Alacak 25.000

27

150 İlk madde ve malzeme hesabının Kullanılmaması yada yanlış kullanılması

Kurum tüketilmek faaliyetlerinde üzere malzemelerinin izlenmesi kullanılmak edinilen ya da tüketim için kullanılmaktadır.

28

X Belediyesince 3.000.-TL +KDV tutarında Kırtasiye Malzemesi Alınmıştır.

NOH. Kod Hesabın Adı 150 191 103 830 835 İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI İNDİRELECEK KDV HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLE BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Borç 3.000

540 Alacak 3.540

3.540

3.540

Faaliyetlerde Kullanılan Kırtasiyenin Giderleştirilmesi

NOH. Kod Hesabın Adı 630 150 GİDERLER HESABI İLK MADE VE MALZEMELER HESABI Borç 3.000

Alacak 3.000

29

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

Mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılmaktadır 30

Belediye Hesap İşleri M.’ce harcama yetkilisi mutemedine kırtasiye malzemesi alımı için 250.- TL iş avansı ödemesi yapılmıştır.

NOH. Kod Hesabın Adı 160 103 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ Borç 250 Alacak 250

Mahsup süresi içerisinde avansa ilişkin 236. TL tutarında mahsup evrakı, ödeme belgesi ekinde, artan para da belediye veznesine yatırılmıştır .

NOH. Kod Hesabın Adı 150 191 İLK MADDE VE MALZEME ALIMLARI HESABI İNDİRİLECEK KDV HESABI 100 KASA HESABI 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 835 GİDER YANSITMA HESABI Borç 200 36 14 Alacak 250 236 236

31

Avansın Süresinde Mahsup Edilmemesi

NOH. Kod Hesabın Adı 140 160 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI

Avans veya Kredinin Mahsup Dönemine Aktarılması

Borç 700 Alacak 700 NOH. Kod Hesabın Adı 165 160 906 900 901 907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİ İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI MAHSUP DÖNE.AKT. KULLANILACAK ÖDENEKLER GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HS.

BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI MAH.DÖN.AKTA. ÖDENEKLER HESABI Borç 500 Alacak 500 500 500 500 500

32

161 Personel Avansları Hesabı

Kamu bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen personel idarelerince mevzuatı gereğince avanslarının izlenmesi için kullanılır.

33

Sürekli veya Geçici Görev Yolluğu Avansı Verilmesi

NOH. Kod Hesabın Adı 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR Borç 500 Alacak 500

Maaş ve Ücretlerin Ödeme Gününden Önce Ödenmesi

NOH. Kod Hesabın Adı 161 PERSONEL AVANSLARI 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR Borç 1.500

Alacak 1.500

34

Avansların Mahsubunun Yapılması

NOH. Kod Hesabın Adı 630 GİDERLER HESABI 161 830 835 PERSONEL AVANSLARI HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI

Avans Artığının Nakden İadesi

NOH. Kod Hesabın Adı 100 KASA HESABI 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI

Avansın Süresinde Mahsup Edilmemesi

NOH. Kod Hesabın Adı 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI Borç 2.500

Alacak 2.500

2.500

2.500

Borç 1.000

Alacak 1.000

Borç 500 Alacak 500

35

162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının Kullanılmaması

Kurumlarca mal ve hizmet olmak üzere üzere, avanslar; emanetler maddi duran ilgilendirmeksizin ertesi verilen personel hesabına alımı karşılığı varlık hesaplarını yüklenicilere verilen yıl bütçesinden karşılanmak ilgililerine avans olarak izlenmesi alınan avansları ile tutarlardan ödenen tutarların için kullanılmaktadır .

Örnek: Aralık ayı maaşları 36

15 Aralık’ta Ertesi Yıl 01-14 Ocak Dönemi Maaş Ödemesi

NOH. Kod Hesabın Adı 162 103 BÜTÇE DIŞI AVANSLAR HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR Borç 2.500.000

Alacak 2.500.000

Bütçe Dışı Avansın Belirlenen Sürede Kapatılmaması

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 140 162 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI BÜTÇE DIŞI AVANSLAR HESABI 500.000

Geçmiş Yılda Verilen Avansın Yılı Başında Dönüştürülmesi

Alacak 500.000

NOH. Kod Hesabın Adı 160 162 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI BÜTÇE DIŞI AVANSLAR HESABI Borç 1.000.000

Alacak 1.000.000

37

165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

Bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avans ve kredilerden mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.

38

İş Avans ve Kredilerinin Mahsup Dönemine Aktarılması

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 165 160 906 900 901 907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİ İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI MAHSUP DÖN.AKT.KULLANILACAK ÖDENEKLER GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI MAH.DÖN.AKT. ÖDENEKLER HESA 2.500.000

2.500.000

2.500.000

Alacak 2.500.000

2.500.000

2.500.000

Personel Avanslarının Mahsup Dönemine Aktarılması

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİ 161 906 903 901 907 PERSONEL AVANSLARI HESABI MAHSUP DÖN.AKT.KULLANILACAK ÖDENEKLER KULLANILACAK ÖDENEKLERİ BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI MAH.DÖN.AKT. ÖDENEKLER HESA 1.000.000

1.000.000

1.000.000

Alacak 1.000.000

1.000.000

1.000.000

39

Mahsup Döneminde İş Avans ve Kredilerinin Mahsubu

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 630 165 834 835 907 906 GİDERLER HESABI MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI GİDER YANSITMA HESABI MAH.DÖN.AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI MAH.DÖN.AKT.KULLANILACAK ÖDENEK 2.500.000

2.500.000

2.500.000

Alacak 2.500.000

2.500.000

2.500.000

Süresinde Kapatılmayan Personel Avansının Kişi Adına Borç Kaydı

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 140 165 907 906 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS MAH.DÖN.AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI MAH.DÖN.AKT.KULLANILACAK ÖDENEK 1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

40

190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabının Kullanılmaması

Katma değer vergisi mükellefi kamu idarelerince, bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.

41

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının Kullanılmaması ya da Yanlış Kullanılması

Katma idarelerince yapılan her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında ilgililere ödenen katma kullanılır.

değer değer vergisi vergisinin mükellefi izlenmesi kamu için 42

Ticari Mal Alımı

NOH. Kod Hesabın Adı 153 191 103 830 835 TİCARİ MALLAR HESABI İNDİRİLECEK KDV HESABI VERİLEN ÇEKLE VE GÖNDERME EMİRLER BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI

3.000.000 TL lik Ticari Malın 3.500.000 TL ye Satılması

NOH. Kod Hesabın Adı 102 BANKA HESABI 153 600 TİCARİ MALLAR HESABI GELİRLER HESABI 391 805 800 HESAPLANAN KDV HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Borç 4.000

720 Alacak 4.720

4.720

4.720

Borç 4.130

Alacak 3.000

500 630 4.130

4.130

Ay Sonunda Artan Dönem Katma Değer Vergisinin Sonraki Döneme Devri

NOH. Kod Hesabın Adı 190 DEVREDEN KDV HESABI 391 HESAPLANAN KDV HESABI 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI Borç 90 630 Alacak

43

720

Maddi Duran Varlıklar

Kamu idarelerince faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlenmesi için kullanılır.

44

25 Maddi Duran Varlıklar Hesaplarının Kullanılmaması

250 Arazi ve Arsalar 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 252 Binalar Hesabı 253 Tesis, Makine, Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Hesabı Hesabı Hesabı 255 256 257 258 259 Demirbaşlar Hesabı Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Yatırım Avansları Hesabı 45

 hesaplarda yer almayan maddi duran varlıklardan envanter ve değerlemesi yapılanlar tahakkuk birimince bildirildikçe, muhasebe birimlerince ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.

 Henüz kayıtlara alınmamış olan maddi duran varlıklardan herhangi bir nedenle elden çıkarılanlar, öncelikle çıkarma değerleriyle, ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.

elden  Değeri Bakanlıkça belirlenen tutarı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar maddi duran varlık hesaplarıyla ilişkilendirilmeden doğrudan doğruya gider yazılabilir.

46

250 Arazi ve Arsalar Hesabı

Kamu idarelerinin her türlü arazi ve arsalarının izlenmesi için kullanılır.

47

251 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı Hesabı

Herhangi sağlamak bir veya işin kamu idarelerine ait her gerçekleşmesini kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş türlü yol , köprü , tünel , bölme , sarnıç , iskele , yapıların izlenmesi için kullanılır.

hark vb.

48

252 Binalar Hesabı

İdarelerine ait her türlü binalar ile bunların ayrılmaz parçalarının izlenmesi için kullanılır.

49

253-Tesis, Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı

İdarelerinin her türlü makine, tesis, cihaz ve aletleri ile bunların eklentileri ve yükleme, boşaltma, aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır.

50

254 Taşıtlar Hesabı

İdarelerinin izlenmesi her için kullanılır.

türlü taşıtlarının 51

255 Demirbaşlar Hesabı

İdarelerinin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun izlenmesi süre kullanılabilen varlıkların için kullanılır.

52

Bina Satın Alınması İşlemi (Maliyet Bedeli ile Kaydedilir)

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 252 103 830 835 BİNALAR HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI 1.000.000

1.000.000

Mevcut Binalardan Envanteri Yapılanların Kaydı

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 252 500 BİNALAR HESABI NET DEĞER HESABI 3.000.000

1.000.000

1.000.000

Alacak 3.000.000

Bedelsiz Olarak Hesaplara İntikal Eden Binalar

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 252 600 805 800 BİNALAR HESABI GELİRLER HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 500.000

500.000

Alacak 500.000

500.000

Yapımı Tamamlanıp Geçici Kabulü Yapılan Binalar

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 252 BİNALAR HESABI 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESA.

2.000.000

Alacak

53

2.000.000

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının Kullanılmaması

Maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

(Faydalı ömürlerle İlgili tebliğe bakılmalı) 54

Maddi Duran Varlıklar İçin Amortisman Ayrılması

NOH. Kod Hesabın Adı 630 257 GİDERLER HESABI BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI Borç 2.500.000

Alacak 2.500.000

Maddi Duran Varlıkların Herhangi Bir Şekilde Elden Çıkarılması

NOH. Kod Hesabın Adı 257 252 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI BİNALAR HESABI Borç 2.500.000

Alacak 2.500.000

55

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Kullanılmaması

her Yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde idarece geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın onaylandığı tarihte , tamamlandığı duran veya fiilen diğer hallerde bırakıldığı işin fiilen tarihte, ilgili maddi varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

(Bu hesapta kayıtlı tutarlar, girişilen taahhütler için yapılan toplam ödemeleri gösterir.) 56

Yıllara Sari, Yapılmakta Olan Yatırıma Ait Hakediş Ödemesi

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 103 830 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 835 GİDER YANSITMA HESABI 8.000.000

8.000.000

Alacak 440.000

7.560.000

8.000.000

Envanteri Yapılan Yapılmakta Olan Yatırımlar

NOH. Kod Hesabın Adı 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 500 NET DEĞER HESABI Borç 1.000.000

1.000.000

Geçici Kabulü Yapılan Yapılmakta Olan Yatırım (Bina)

Alacak NOH. Kod Hesabın Adı 252 BİNALAR HESABI 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESAB Borç 3.000.000

Alacak

259 Yatırım Avansları Hesabı

Yurt içi veya dışından sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır.

58

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesaplarının Kullanılmaması

260 Haklar hesabı 264 Özel maliyetler hesabı 268 Birikmiş amortismanlar hesabı (-) 59

10 Yıllığına Kiralanan Binaya 500.000.-TL Büyük Onarım Yapılmıştır

NOH. Kod Hesabın Adı 264 103 830 835 ÖZEL MALİYETLER HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Borç 500.000

Alacak 500.000

500.000

500.000

Özel Maliyet için Yıl Sonunda % 10 Amortisman Hesaplanmıştır

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 630 268 GİDERLER HESABI BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 50.000

Alacak 50.000

60

300 Banka Kredileri Hesabı

Bu hesap, kamu idarelerince banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarlar ve bu tutarlara eklenen kur farkları ile 400-Banka Kredileri Hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

Örnek: İller bankasından alınan krediler

61

İller Bankasından 10 Ay Vadeli Kredi Kullanımı NOH. Kod Hesabın Adı 102 BANKA HESABI 300 BANKA KREDİLERİ HESABI Borç 10.000.000

Alacak 10.000.000

Banka Kredisiyle Taşıt Alımı NOH. Kod Hesabın Adı 254 300 830 835 TAŞITLAR HESABI BANKA KREDİLERİ HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Borç 15.000.000

15.000.000

Alacak 15.000.000

15.000.000

İller Bankası Kredisinin Faiziyle Birlikte Ödenmesi 300 630 103 830 835 BANKA KREDİLERİ HESABI GİDERLER HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖN. EMİRLERİ BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI 10.750.000

1.250.000

1.250.000

12.000.000

1.250.000

62

400 Hesapta Yer Alan Tutarlardan Vadesi 1 Yılın Altına İnen NOH. Kod Hesabın Adı 400 300 BANKA KREDİLERİ HESABI BANKA KREDİLERİ HESABI Borç 5.000.000

Alacak 5.000.000

Kredi için Hesaplanan Faizin Vadesinin 1 Yılın Altına İnmesi NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 481 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 1.500.000

1.500.000

Söz konusu Kredinin 200.000.- TL’si İçinde Bulunulan Yıla Ait Olmak Üzere 1.700.000.-TL Faiziyle Birlikte Belediye Payına Mahsuben Ödenmesi 300 381 630 103 830 835 805 800 BANKA KREDİLERİ HESABI GİDER TAHAKKUKLARI HESABI GİDERLER HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖND. EMİRLERİ BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 5.000.000

1.500.000

200.000

1.700.000

6.700.000

6.700.000

1.700.000

63

6.700.000

Faaliyet Borçları

Bu hesap grubu, kamu idarelerinin, ödeme emrine bağlandığı halde henüz hak sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetleri ve mal alınıp, hizmet gördürülmüş olmakla birlikte ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen bütçeleştirilecek borçları ile kamu idarelerinin mal ve hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçlarının izlenmesi için kullanılır.

64

320 Bütçe Emanetleri Hesabının Kullanılmaması

Bu hesap, mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emrine bağlandığı halde, etmemesi tutarların izlenmesi için kullanılır. nakit yetersizliği veya istihkak sahibinin müracaat nedeniyle ilgililerine ödenemeyen 65

Bina Satın Alınmış, Bedeli Nakit Yetersizliğinden Ödenememiş

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 252 320 830 835 BİNALAR HESABI BÜTÇE EMANETLERİ HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI 10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Ödeme Yapılması NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 320 103 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR 500.000

500.000

Zaman Aşımına Uğrayan Tutarların Gelir Kaydedilmesi (5 Yıl) NOH. Kod Hesabın Adı 320 600 805 800 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI GELİRLER HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Borç 750.000

Alacak 750.000

750.000

750.000

66

322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabının Kullanılmaması

Bu hesap, öngörülen bir hizmet veya husus karşılığı olmak üzere mevzuatı gereğince yapılması gerçekleştiği halde; ödeneği bulunmaması veya kanunen ödenek üstü sarfiyata izin verilmemesi ödeme izlenmesi emrine için kullanılır.

gibi nedenlerle bağlanamayan borçların 67

Ödenek Yokluğu Sebebiyle Hesaba Alınmayan İlaç Bedeli NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 630 322 GİDERLER HESABI BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI 5.000.000

5.000.000

Ödenek Yokluğu Sebebiyle Hesaba Alınamayan Elektrik Bedeli

NOH. Kod Hesabın Adı 630 322 GİDERLER HESABI BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI Borç 3.000.000

Alacak 3.000.000

Ödeneği Temin Edilen İlaç Bedeli Ödenmiştir NOH. Kod Hesabın Adı 322 103 830 835 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Borç 5.000.000

5.000.000

Alacak 5.000.000

5.000.000

68

EMANET YABANCI KAYNAKLAR 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

Bu hesap, mevzuatları gereği nakden mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

veya 69

Temizlik İhalesi İçin 5.000.000 TL Geçici Teminat Alınmıştır.

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 100 KASA HESABI 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HES 5.000.000

5.000.000

Teminatlardan Bir Kısmı Alındığı Gün İade Edilmiştir.

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 100 KASA HESABI 3.000.000

3.000.000

Zaman Aşımına Uğrayan Teminat Gelir Kaydedilmiştir. (4735/13 mad. Gereği 2 yıl) Hesabın Adı Borç Alacak 330 600 805 800 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI GELİRLER HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

70

36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı

     360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı 361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı 362 Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı 363 Kamu idareleri payları hesabı 368 Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı 71

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının Kullanılmaması

   Bu hesap, muhasebe birimlerince mevzuatı gereği nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken tutarların izlenmesi için kullanılır.

Örnek: KDV Mahsuplaşması Tutarların ödenmemesi 72

Ay Sonunda Ödenecek KDV nin Hesabı NOH. Kod Hesabın Adı 391 HESAPLANAN KDV HESABI 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI Borç 2.500.000

Alacak 2.000.000

500.000

Muhasebe Birimince Maaşlarda Kesilen Gelir Vergisi NOH. Kod Hesabın Adı Borç 630 360 361 103 830 835 GİDERLER HESABI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI 1.200.000

1.200.000

Alacak 126.000

360.000

714.000

1.200.000

Hesapta Kayıtlı Tutarların Vergi Dairesine Yatırılması NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 360 103 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR 626.000

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının Kullanılmaması

  Bu hesap, muhasebe birimlerince sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

Örnek: memur ve işçilerden kesilen paylar 74

Sandık veya Kurum Adına Mahsuben (veya Nakden) Tahsilat

630 360 361 103 830 835 GİDERLER HEABI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR.

BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI 3.600.000

378.000

1.080.000

2.142.000

3.600.000

3.600.000

Hesapta Kayıtlı Tutarlardan Sandık veya Kuruma Aktarma

NOH. Kod Hesabın Adı 361 103 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR Borç 1.080.000

Alacak 1.080.000

75

391 Hesaplanan KDV Hesabının Kullanılmaması ya da Ay Sonunda Kapatılmaması

Bu hesap, katma değer vergisi mükellefi kamu idarelerince teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile ödenen ve mahsup edilen vergilerin izlenmesi için kullanılır. (Her ay sonunda kapanmalıdır,mahsuplaşma yapılmalıdır ) 76

Ticari Mal Alınması NOH. Kod Hesabın Adı 153 191 103 830 836 TİCARİ MALLAR HESABI İNDİRELECEK KDV HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLE BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Borç 500.000

90.000

Alacak 590.000

590.000

590.000

500.000 TL lik Ticari Malın 600.000 TL ye Satılması NOH. Kod Hesabın Adı Borç 102 BANKA HESABI 153 TİCARİ MALLAR HESABI 600 GELİRLER HESABI 391 805 800 HESAPLANAN KDV HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 708.000

708.000

Alacak 500.000

100.000

108.000

708.000

Ay Sonunda Ödenecek KDV nin Hesabı NOH. Kod Hesabın Adı 391 HESAPLANAN KDV HESABI 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI Borç 108.000

Alacak 90.000

18.000

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının Kullanılmaması

Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır. 78

Belediyede çalışan işçiler adına 2009 yılı için 175.000.-TL kıdem tazminatı hesaplanmış ve kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır NOH. Kod Hesabın Adı 630 472 GİDERLER HESABI KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI HESABI Borç 175.000

Alacak 175.000

31.12.2009 tarihi itibariyle takip eden dönemde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatı tutarı 30.000.-TL olarak tespit edilmiştir. NOH. Kod Hesabın Adı 472 372 KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI HESABI KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI HESABI Borç 30.000

Alacak 30.000

79

ÖZ KAYNAKLAR

Bu ana hesap grubu, yabancı kaynaklar toplamı arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır.

varlıklar toplamı ile       50 Net Değer, 51 Değer Hareketleri, 52 Yeniden Değerleme Farkları, 57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları, 58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları, 59 Dönem Faaliyet Sonuçları 80

500 Net Değer/Sermaye Hesabı

Bu hesap, Hesaplarda kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark; Hesaplarda kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklardan kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar, Öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin, izlenmesi için kullanılır 81

X Belediyesince 01.01.2009 tarihinden önce edinilmiş olan varlıkların envanter işlemleri tamamlanmış ve yapılan envanter sonucunda 4.500.000. TL tutarında muhtelif taşıt aracı tespit edilmiştir.

NOH. Kod Hesabın Adı 254 500 TAŞITLAR HESABI NET DEĞER HESABI Borç 4.500.000

Alacak 4.500.000

X Belediyesince 01.01.2009 tarihinden önce gerçekleştirilmiş işlemler sonucunda genel bütçe kapsamındaki idarelere olan borçlardan muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemiş 12.000.000.-TL tutarında borcun bulunduğu tespit edilmiştir.

NOH. Kod Hesabın Adı Borç 500 403 NET DEĞER HESABI 12.000.000

KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI Alacak 12.000.000

82

57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları

Bu hesap grubu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır. Bu hesap grubundaki hesaplar en az beş yıllık geçmiş faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde bölümlenir ve ayrı ayrı gösterilir 83

X Belediyesinin 2008 yılında gerçekleşen 12.432.000,80-TL dönem olumlu faaliyet sonucu 01.01.2009 tarihinde açılış kaydını takiben geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabına aktarılmıştır. NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 590 570 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 12.432.000,80 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SON.HES.

12.432.000,80 X Belediyesince 01.01.2012 tarihinde hesabına aktarılmıştır. 2008 yılına ilişkin dönem olumlu faaliyet sonucu (123.400.000.-TL) net değer NOH. Kod Hesabın Adı 570 500 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI NET DEĞER HESABI Borç Alacak 123.400.000

123.400.000

84

X Belediyesinin 2008 yılında gerçekleşen 12.432.000,80 TL dönem olumlu faaliyet sonucu 31.12.2009 tarihinde kayıtların güncellenmesi amacıyla yardımcı hesaplar itibariyle kaydedilmiştir.

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 570 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SON.HES. (N-1 Yıla Ait Faaliyet Sonucu) 12.432.000,80 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SON.HES. (N-2 Yıla Ait Faaliyet Sonucu) 12.432.000,80

85

58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları

Bu hesap grubu, geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır. Bu hesap grubundaki hesaplar en az beş yıllık geçmiş faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde bölümlenir ve ayrı ayrı gösterilir 86

X Belediyesinin 2008 yılında gerçekleşen 34.987.650.-TL dönem olumsuz faaliyet sonucu 01.01.2009 tarihinde açılış kaydını takiben geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabına aktarılmıştır.

NO H. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 580 591 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SON. HES.

DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HES.

34.987.650,00 34.987.650,00 X Belediyesince 01.01.2014 tarihinde 2009 yılına ilişkin dönem olumsuz faaliyet sonucu (43.650.120. TL) net değer hesabına aktarılmıştır. NOH. Kod Hesabın Adı 500 580 NET DEĞER HESABI GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI Borç 43.650.120

Alacak 43.650.120

87

XXX Belediyesinin 2008 yılında gerçekleşen 34.987.650. yapılmıştır.

TL dönem olumsuz faaliyet sonucu 31.12.2009 tarihinde faaliyet sonuçlarının yıllar itibariyle güncellenmesi gerekli muhasebe kaydı NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 580 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SON.HES. (N-3 Yıla Ait Faaliyet Sonucu) 34.987.650,00 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SON.HES. (N-2 Yıla Ait Faaliyet Sonucu) 34.987.650,00

88

59 Dönem Faaliyet Sonuçları

Bu hesap grubu, dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır. Dönem faaliyet sonuçları, sonucun olumlu veya olumsuz olmasına göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

  590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) 89

X Belediyesince 2009 yılındaki dönem olumsuz faaliyet sonucunun 34.987.650. TL olduğu tespit edilmiştir.

NO H. Kod Hesabın Adı 591 690 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HES.

FAALİYET SONUÇLARI HESABI Borç 34.987.650,00 Alacak 34.987.650,00 X Belediyesince 2009 yılındaki dönem olumlu faaliyet sonucunun 12.432.000,80. TL olduğu tespit edilmiştir.

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 690 590 FAALİYET SONUÇLARI HESABI 12.432.000,80 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 12.432.000,80

90

6 Faaliyet Hesapları

   600 Gelirler Hesabı 630 Giderler Hesabı 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 91

600 Gelirler Hesabı

 Bu hesap, genel kabul bütçe ile ilgili olsun veya olmasın görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden her kullanılır.

türlü gelirin izlenmesi için 92

Tahakkuk Servislerinden Gelen Gelir Tahakkuku Tutarları

NOH. Kod Hesabın Adı 120 600 GELİRDEN ALACAKLAR HESABI GELİRLER HESABI Borç 13.000.000

Alacak 13.000.000

Tahakkuksuz Bütçe Geliri Tahsilatı NOH. Kod Hesabın Adı 100 KASA HESABI 600 GELİRLER HESABI 805 GELİR YANSITMA HESABI 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Borç 5.000.000

Alacak 5.000.000

5.000.000

5.000.000

Tahsilinde Bütçe Geliri Yazılacak Kişilerden Alacak Tahakkuku NOH. Kod Hesabın Adı 140 600 KİŞİLERDEN ALACALAR HESABI GELİRLER HESABI Borç 3.000.000

Alacak 3.000.000

93

630 Giderler Hesabı

 Bu hesap, kullanılır.

bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden her türlü giderin izlenmesi için 94

Bütçe Giderlerine Kaydedilerek Ödenen Harcamalar NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 630 103 830 GİDERLER HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI 6.000.000

6.000.000

6.000.000

835 6.000.000

Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına Kaydedilen Harcamalar NOH. Kod Hesabın Adı 630 322 GİDERLER HESABI BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI Borç 1.000.000

Alacak 1.000.000

Maddi Duran Varlıklar İçin Amortisman Ayrılması NOH. Kod Hesabın Adı 630 257 GİDERLER HESABI BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI Borç 3.300.000

Alacak 3.300.000

95

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

 Bu hesap, bir faaliyet gelirleri ve faaliyet giderlerinin tahakkuk esasına göre karşılaştırılarak dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi dönemine ait faaliyet için kullanılır.

96

Gelirler Hesabı Alacak Bakiyesinin Faaliyet Sonucuna Aktarılması

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 600 690 GELİRLER HESABI FAALİYET SONUÇLARI HESABI 2.500.000

2.500.000

Giderler Hesabı Borç Bakiyesinin Faaliyet Sonucuna Aktarılması

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 690 630 FAALİYET SONUÇLARI HESABI GİDERLER HESABI 3.000.000

3.000.000

Olumsuz Faaliyet Sonucunu 591 Dönem Faaliyet Sonucuna Aktarma

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 591 690 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI FAALİYET SONUÇLARI HESABI 500.000

500.000

Olumlu Faaliyet Sonucunu 590 Dönem Faaliyet Sonucuna Aktarma

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 690 591 FAALİYET SONUÇLARI HESABI DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 250.000

250.000

8 Bütçe Hesapları

       800 Bütçe Gelirleri Hesabı 805 Gelir Yansıtma Hesabı 810 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 98

800 Bütçe Gelirleri Hesabı

 Bu hesap, kanunları gereğince bütçe geliri olarak tanımlanan nakden veya mahsuben yapılan her idarelerin bütçeleri veya özel türlü tahsilatın izlenmesi için kullanılır.

99

Tahakkuklu Bütçe Geliri Tahsilatı NOH. Kod Hesabın Adı 100 KASA HESABI 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 805 800 GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Tahakkuksuz Bütçe Geliri Tahsilatı NO H. Kod Hesabın Adı 100 KASA HESABI 600 GELİRLER HESABI 805 GELİR YANSITMA HESABI 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Borç 4.000.000

Alacak 4.000.000

4.000.000

4.000.000

Borç 3.000.000

Alacak 3.000.000

3.000.000

3.000.000

100

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

 Bu hesap, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.

yapılan tahsilattan mevzuatı 101

805 Gelir Yansıtma Hesabı

 Bu hesap, idarelerce veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına kaydedilen tutarların ilgisine göre faaliyet hesaplarına bütçe gelirleri hesabına veya ilgili hesaplarına yansıtılması için kullanılır.

bilanço 102

Tahakkuklu Bütçe Geliri Tahsilatının Yansıtma İşlemi NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 100 KASA HESABI 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 805 GELİR YANSITMA HESABI 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Tahakkuku Tahsiline Bağlı Bütçe Geliri Tahsilatının Yansıtması

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 100 KASA HESABI 600 GELİRLER HESABI 805 GELİR YANSITMA HESABI 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Kişilerden Alacak Tahsilatının Yansıtma İşlemi 1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

NOH. Kod Hesabın Adı 100 KASA HESABI 140 805 800 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİR YANSITMA HESABI GELİRLER HESABI Borç 500.000

Alacak 500.000

500.000

500.000

103

830 Bütçe Giderleri Hesabı

 Bu hesap, idarelerin bütçeleri ile ilgili olup; ödeneğine dayanılarak veya bütçe mevzuatı ve diğer mevzuatın verdiği yetkilerle ödenek üstü olarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

104

Elektrik Faturası Ödemesi NOH. Kod Hesabın Adı Borç 630 103 830 835 GİDERLER HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLE BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI 7.000.000

7.000.000

Alacak 7.000.000

7.000.000

Hizmet Binası Satın Alınması NOH. Kod Hesabın Adı 252 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR 830 B ÜTÇE GİDERLERİ HESABI 835 BİNALAR HESABI GİDER YANSITMA HESABI Borç 18.000.000

Alacak 18.000.000

18.000.000

18.000.000

105

Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabındaki Tutarların Ödeneği Sağlanması Sebebiyle Ödenmesi NOH. Kod Hesabın Adı Borç 322 103 830 835 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLE BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI 7.000.000

7.000.000

Alacak 7.000.000

7.000.000

Yılı İçinde Ödeneğine İade İşlemi (fazla ödemenin tespiti) NOH. Kod Hesabın Adı 140 600 835 830 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİRLER HESABI GİDER YANSITMA HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI Borç 4.000.000

Alacak 4.000.000

4.000.000

4.000.000

106

834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

 Bu hesap, mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerden bütçe giderine dönüşenlerin izlenmesi için kullanılır.

107

Mahsup Dönemine Aktarılan Avansın Mahsubu NOH. Kod Hesabın Adı 630 165 834 835 907 906 GİDERLER HESABI MAH.DÖNEM.AKTARILAN AVANS KREDİ GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI GİDER YANSITMA HESABI MAH.DÖN.AKTARILAN ÖDEME EMİRLERİ HESABI MAH.DÖN.AKT.KULLANI.ÖDEME EMİRL Borç 1.250.000

Alacak 1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Mahsup Dönemi Sonunda Hesabın Kapatılması NOH. Kod Hesabın Adı 835 834 GİDER YANSITMA HESABI GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESA Borç 1.250.000

Alacak 1.250.000

108

835 Gider Yansıtma Hesabı

 Bu hesap, bütçe giderleri hesabı, bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı ve geçen yıl bütçe mahsupları hesabına kaydedilen tutarların giderler hesabına veya ilgili bilanço hesabına yansıtılması için kullanılır.

109

Bütçe Giderine Yazılarak Alınan Demirbaş Bedelinin Yansıtılması

NOH. Kod Hesabın Adı 255 103 830 835 DEMİRBAŞLAR HESABI VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI Borç 1.000.000

Alacak 1.000.000

1.000.000

1.000.000

Geçen Yıl Büt.Mahsupları Hesabına Yazılan Tutarın Yansıtılması

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 630 165 834 835 GİDERLER HESABI MANSUP DÖNEM.AKTARILAN AVANS K GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI GİDER YANSITMA HESABI 1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

110

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

 Bu hesap, bir bütçe yılına ait bütçe gelir ve bütçe gider hesaplarından bütçe uygulama sonuçlarının elde edilmesi için kullanılır.

111

Bütçe Giderleri Hesabı Borç Bakiyesini 895 Hesaba Aktarma

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 895 830 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 5.000.000

5.000.000

Bütçe Gelirleri Hesabı Alacak Bakiyesini 895 Hesaba Aktarma

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 800 895 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESAB 4.000.000

4.000.000

Gider Yansıtma Hesabı Alacak Bakiyesini 895 Hesaba Aktarma

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 835 895 GİDER YANSITMA HESABI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESAB 5.000.000

5.000.000

Gelir Yansıtma Hesabı Borç Bakiyesini 895 Hesaba Aktarma

NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 895 805 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI GELİR YANSITMA HESABI 4.000.000

4.000.000

112

Muhasebe birimlerinde en sık görülen hata, yansıtma hesapları ve karşılığında bütçe hesapları kullanılmamasıdır .

 İdarelerin, dönem sonu işlemlerine geçmeden önce çıkarttıkları mizanlarda, aşağıda belirtilen eşitlikleri mutlaka sağlamaları gerekmektedir.

805.Gelir Yansıtma Hesabının Borç Bakiyesi

= 800.Bütçe Gelirleri Hesabının Alacak Bakiyesi – 810.Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabının Borç Bakiyesi 

835.Gider Yansıtma Hesabının Alacak Bakiyesi

830.Bütçe Giderleri Hesabının Borç Bakiyesi = + 834.Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabının Borç Bakiyesi

Nazım Hesaplar

  Nazım Hesaplarda İzlenecek İşlemler İki veya Daha Fazla Nazım Hesap Arasında Muhasebeleştirilir.

Nazım Hesaplar   Varlık Hesaplarıyla, Yükümlülük Hesaplarıyla,   Öz Kaynak Hesaplarıyla, Gelir Gider Hesaplarıyla Karşılıklı Çalıştırılamaz.

 Nazım Hesaplar Kalanları Mizanda ve Bilançoda Varlık ve Kaynaklardan Sonra Bilgi Olarak Yer Alır.

114

Nazım Hesaplar

                

90 Ödenek Hesapları

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı 903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı 904 Ödenekler Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı

91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları

910 Teminat Mektupları Hesabı 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

92 Taahhüt Hesapları

920 Gider Taahhütleri Hesabı 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

X Belediyesi Bütçesine hizmet alımları ekonomik kodundan 50.000.- TL ödenek konulmuştur.

NO H. Kod Hesabın Adı 900 901 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HS BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI Borç 50.000

Alacak 50.000

Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler

NO H. Kod Hesabın Adı 900 901 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HS BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI Borç XXX

Kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler

Alacak XXX NO H. Kod Hesabın Adı 901 900 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HS Borç XXX Alacak XXX

116

905 Ödenekli giderler hesabı

Bu hesap, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile ödeneğine iade edilmesi bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır

NOH. Kod Demirbaş Alımı Hesabın Adı 255 830 905 DEMİRBAŞLAR HESABI 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 835 GİDER YANSITMA HESABI ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HS.

Borç 500 500 500 Alacak 500 500 500

117

Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler

Bu hesap grubu, teminat veya depozito olarak ve menkul alınan teminat mektupları kıymetler ile kişi malı olarak muhasebe birimlerine teslim edilen menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

910 Teminat 911 Teminat 912 913 Mektupları Hesabı Mektupları Emanetleri Hesabı Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 118

Taahhüt Hesapları

Bu hesap grubu, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.

Taahhüt hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

920 Gider Taahhütleri Hesabı 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 119

İLLER BANKASI PAYININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Örnek; Mahalli idare için hesaplanan merkezi hükümet vergi geliri payı toplamı 300.000.- TL’dir.

        Bu tutardan 1.000. TL kredi borcunun ana parası, 200. TL kredilerden işlemiş faiz borcu, (150 TL’si geçmiş dönemlere ait; 50. TL’si cari döneme ait) 1.800. TL merkezi hükümete vadesi geçmiş ve taksitlendirilmiş vergi borcu, 1.200. TL merkezi hükümete vadesi geçmiş vergi borcu, 2.100.- TL SGK Prim Borcu, 600 TL Mahalli İdare Birlikleri Aidatı, 23.000. TL İller Bankası Payı, Kesintileri Yapılmıştır.

Geri kalan 270.100. TL belediyenin hesabına aktarılmıştır.

Bu bilgiler ışığında Mahalli idare aşağıdaki kaydı yapacaktır.

İLGİLİ KAYIT

----------------------------------------------------- / ------------------------------------------------------

300.01 Banka Kredileri Hesabı 630.04.02.09.01 Giderler Hesabı 381.04.02.09.01 Gider Tahakkukları Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 361.02.01.02 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı 630.20.02.07 Giderler Hesabı 240.01.03 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 102 Bankalar Hesabı 600.05.02.02.51 Gelirler Hesabı 1.000. 50. 150. 1.200. 1.800. 2.100. 600. 23.000. 270.100. 300.000. ------------------------------------------------------- / ---------------------------------------------------- 805 Gelir Yansıtma Hesabı 300.000. 800.05.02.02.51 Bütçe Gelirleri Hesabı 300.000. ------------------------------------------------------- / ---------------------------------------------------- 830.04.02.09.01 Bütçe Giderleri Hesabı 200. 830.05.02.05.04 Bütçe Giderleri Hesabı 600. 830.07.01.05.51 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 23.000. 23.800. -------------------------------------------------------- / ------------------------------------------------------

DİKKAT

   1 kodu ile hesaplar başlayıp 5 koduna kadar devam eden hesaplar bilanço hesabıdır. Bilanço; belli bir tarihte varlıkları, yükümlülükleri ve öz kaynakları gösteren tablodur. Kesin mizanda yer alan hesapların borç kalanları bilançonun aktif hesaplarını, alacak kalanları da bilançonun pasif hesaplarını verir. Aktif ve pasifi düzenleyici bulundukları grupta eksi değer olarak gösterilir.

Bu nedenle; verecektir.

Bilançonun aktifinde yer alan, 1 ve 2 kod numarası ile başlayan hesaplar, (aktifi düzenleyici 103, 106, 257, 268 ve 299 numaralı hesaplar hariç) ya bakiye vermeyecek ya da borç bakiyesi İstisna olan aktifi düzenleyici hesaplar hariç olmak üzere, 1 ve 2 kodu ile başlayan hesaplar kesinlikle alacak bakiyesi vermeyecektir.

Bilançonun pasifinde yer alan, 3 ve 4 kod numarası ile başlayan hesaplar, (pasifi düzenleyici hesaplar hariç) ya bakiye vermeyecek ya da alacak bakiyesi verecektir. Pasifi düzenleyici hesaplar hariç olmak üzere, 3 ve 4 kodu ile başlayan hesaplar kesinlikle borç bakiyesi vermeyecektir.

DİKKAT

  Faaliyet Hesapları 6, Bütçe Hesapları ise 8 kodu ile başlamaktadır.

Bu hesaplar faaliyet ve dönem içinde niteliklerine uygun bir şekilde bakiye verecek; ancak

dönem sonunda kesinlikle bakiye vermeyecektir.

Muhasebe birimlerinde, aralık ayı işlemlerinin yapılmasını takiben geçici mizan çıkarılacak ve geçici mizanda bakiyeleri bulunan bütçe hesaplarının tamamı dönem sonu işlemleri yapılarak kapatılacaktır. Böylece, kesin mizanda bu hesapların bakiyesi bulunmayacak, bu hesaplara ilişkin tek bir sonuç, dönem faaliyet sonucu olarak 590 veya 591 nolu hesaplar aracılığıyla bilançoya aktarılacaktır.

Nazım Hesaplar ana hesap grubu; varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır.

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN 1-www.muhasebat.gov.tr

2-www.mukder.org.tr

3-www.malikilavuz.com

4-www.erkankaraarslan.org

TEŞEKKÜRLER

124