Rétorika - Snooffik.cz

download report

Transcript Rétorika - Snooffik.cz

Rétorika
Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D.
1
• Schopnost dobře mluvit před širokou
veřejností – komunikační prostředek
– živý hlas
• Vznik v antice – starověké Řecko a
Řím
• Politik, herec, soudce, učitel,
obchodník, vojenský velitel – jak
hlasem ovládnout prostor a mysl lidí
2
Věda o mluvení - 5. století př.n.l.,
antické Řecko
• Vládne filozofie, rétorika – tvůrčí umění
• První škola rétoriky založená sicilským
Řekem Gorgiasem z Leontin (483-380
př.n.l.) – umění řeči vyrovnat básnictví
• Sokrates, jeho žák Platon (ucelený systém
vědění) a slavný Aristoteles (umění, hledat
cestu k pravdě)
3
Aristoteles - Rétorika
• Invence – podklady, dokumenty, data pro
vystoupení
• Logická struktura projevu – úvod, vlastní
stať a závěr
• Styl – kdo bude naslouchat, typ projevu –
humorný, poučný, oslavný
• Zapamatování – psaný text jen pomůckou
• Přednes – slyšet (síla hlasu), rozumět
(artikulace), porozumět, jednat
4
Demosthenes (384-322 př.n.l.)
• Nejslavnější řečník starého Řecka
• Motivace – soudy, řečnický výcvik
• Trénink slabého hlasu, dechu – běh po pobřeží,
překřikování příboje moře
• Nedobrá výslovnost – oblázky v ústech
• Řečnické otázky, věty krátké, úderné, řeč jasná,
srozumitelná
• Projevy vzorem pro řečníky mnoha generací,
„filipiky“
5
Římské řečnictví
• Marcus Tullius Cicero (106-43 př.n.l.)
• O řečníkovi – úvaha o řečnictví, hájit
mravnost a pečovat o estetickou hodnotu
řeči
• Marcus Fabius Quintilianus (35-96 n.l.),
Základy řečnictví, 1. státem placený učitel
řečnictví, učebnice – pramen středověké
rétoriky
6
Rétorika a středověk
• Křesťanská kázání, sv. Augustin (354-430)
• Univerzita – vývoj akademické řeči
• 7 svobodných umění - gramatika, dialektika
a rétorika, na ně navazovala aritmetika,
geometrie, astronomie a hudba
7
Renesanční rétorika
• Zájem o antickou rétoriku
• Veškerá pojednání o řečnictví byla v latině
• Desiderius Erasmus (1466-1536),
Jean Luis Vives (1492-1540),
Giambattista Vico (1668-1744)
8
Česká rétorika
• Jan Blahoslav (1523-1571) – první česká
rétorika
• R. 1348 – na univerzitě „mluvokrása“, vznik
první pražské rétorické školy
• Rektor univerzity Mistr Jan Hus
• 17. stol. – J. A. Komenský – řečník (kazatel)
se musí svému umění neustále učit
9
Zpráva a naučení o kazatelství
(1651)
4 zásady mistrovské řeči:
• HOJNOST – bohatství slov, význam a
původ slov, synonyma
• SVĚTLOST – srozumitelnost
• LÍBEZNOST – obsah řeči, příjemný hlas,
gesta, přirovnání i ironie
• MOCNOST – slovo váznout v myslích a
hýbat posluchači
10
Příprava a přednes
Podle Cicerona je úkolem řečníka především:
• dokázat pravdivost tvrzení
• získat sympatie posluchačů
• přimět posluchače, aby jednali podle jeho
přání.
Řekni posluchačům, co jim řekneš řekni jim to - řekni posluchačům, co jsi jim
řekl
11
Mluvené slovo – komunikační útvary
•
•
•
•
•
•
•
•
Referát – aktuální téma
Diskuse – účastníci, vědecké konference
Proslov – méně oficiální, přátelský
Projev – zahajovací
Přípitek – slavnostní, krátký
Přednáška – vědecký, odborný problém
Zpráva – hlášení o stavu
Interview - otázky
12
Mluvené slovo - zásady
•
•
•
•
•
•
Cíl – osnova
Kdo jsou mí posluchači
Jaký slovník použiji, jak sděluji
Délka projevu
Místo, kde budu vystupovat
Kdy budu vystupovat
13
• Přehlednost
• Logická struktura
• Srozumitelnost
14
Jak na to
Dýchání a příprava před projevem
• dech – normální, přirozené dýchání, ne
mělké, dýchejte zhluboka a pomalu, mluvte
s výdechem
• srovnat tělo na střed
• navlhčete si hlasivky – voda s citronem,
trik
• cvičení
15
Vybrané zásady rétoriky
• kultivovanost projevu, kultura jazyka a
myšlení
• spisovná čeština
• NE – strojeně, umělá slovní spojení,
archaismy
• respektujte stylovou normu – ke komu
mluvím (kosmický efekt)
16
• slovní zásoba aktivní, pasivní
• používejte synonyma (autonyma – slovní
hříčka)
• NE módní slova – šablona, ochuzují projev
• cizí slova přiměřeně – musíte jim rozumět,
správně vyslovovat
• promluvové úseky
• dělejte menší přestávky po obsahových
celcích
17
• tempo řeči – střídat, důležité pomalu
• nedbalá výslovnost – ruší, nezdvořilá
• zdokonalujte dikci (zřetelnou artikulaci a
správné ovládání hlasu)
• Zdokonalujte elokuci (zběhlost souvisle
mluvit)
• tropy (užití slova v přeneseném významu) –
metafora, přirovnání
18
• figura – řečnická otázka, apostrofa
(oslovení nepřítomné osoby nebo děje),
hyperbola (nadsázka), apozyopéze
(řečnické tři tečky)
• aforismy – vtipné myšlenky, oživují,
doplňují obsah
19
Řečnické zlozvyky
• mnutí brady, oděvů, lalůčku ucha, papírů,
tužky, kořene nosu, očních víček, spánků
• žvýkání žvýkačky, cvakání propiskou,
prohlížení si nehtů, okusování nehtů, kůže
kolem nehtů, rtů, olizování se, drbání se,
parazitní pazvuky,
20
• Přihlazování vlasů, vousů, popotahování
nosem, kravaty, skrývání dolního rtu za
horní zuby, kývání celým tělem, …
21
Vytváření veřejného image
•
•
•
•
•
•
Vyřešit problémy fyzického vzhledu
Oblečení, upravenost
Osobní image vyjadřuje:
zaujetí pro věc
vitalitu a energii
profesionalitu
22
Vyladěný hlas – 38 % image
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Když mluvíte, slyšíte jiný hlas (vyšší)
Máte hlas jako dospívající
Žádají vás, ať mluvíte nahlas
„ehm“, „tak“, „prostě“, „víte“, „teda“…
V mikrofonu zníte bezvýrazně
Bolí vás v krku po 15 – 20 min řeči
Máte silný krajový přízvuk
Věta končí zvednutím hlasu
Nezníte autoritativně
23
Rady
• Přátelé – jak zním?
• Hlas jasný, bohatý, autoritativní, barevný,
energický, příjemný, ujišťující, důvěrný,
přátelský, inteligentní, přirozený, …
• Požádejte o to samé nadřízeného
• Čtěte nahlas (dětem, strašidla)
• 3 min nahrávky, téma, schovat
24
Rétorické desatero
•
•
•
•
•
•
Aktuální téma?
Složení pléna?
Vzrušovalo téma i mě?
Nenudil chudý jazyk?
Monotónní hlas?
Osvěžení řeči – přirovnání, mtafory,
gradace?
25
•
•
•
•
Psychopřestávky?
Měřil jsem očima?
Mimoslovní komunikace? Smutný muž
Kolikrát jsem posluchače rozesmál?
26
Zdroje
• http://pohodaveskole.net/referatydejepis/anticke-divadlo-iii-cast/
• http://www.vivia.cz/retorika
• www.cesky-jazyk.cz/slovnicekpojmu/mluveny-projev
• http://www.mluvtejakomluvci.cz/
• www.profitraining.cz/Retorika/tipy/Tipy.h
tm
27