PRØVEPLAN FOR OSLOSKOLEN 2013-2014

Download Report

Transcript PRØVEPLAN FOR OSLOSKOLEN 2013-2014

PRØVEPLAN FOR OSLOSKOLEN
2013-2014
Rundskriv nr.3/2013:
Systematisk dokumentasjon av læringsutbytte
i Osloskolen skoleåret 2013-2014
Informasjon i FAU 7.4.2014
1.-3.trinn
Statlige kartleggingsprøver i vårhalvåret 2014:
1.trinn: Lesing 24.4.
Tallforståelse og regneferdighet 30.4.
2.trinn: Lesing 30.4.
Tallforståelse og regneferdighet 24.4.
3.trinn: Engelsk
Lesing 23.4
Tallforståelse og regneferdighet 28.4
Prøvene som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet gir informasjon om
elevene har oppnådd de grunnleggende ferdighetene som forventes på
trinnet.
Prøvene er i 2014 utviklet i ny utgave. Prøvene i regning gjennomføres ved et
papirhefte. I engelsk er det en lesedel og en lyttedel, sistnevnte ved bruk av
CD.
Informasjon: www.udir.no
Forberedelser til de statlige
kartleggingsprøvene på 1.-3.trinn
• Diagnostisering: NSL, Pretesting, LUS, Ammerudprøver,
ukeprøver.
• Tilpasset opplæring gjennom TIEY og mestringsgrupper på
tvers av kontaktgruppene.
• Ny Start i TIEY, forsterket leseopplæring i mindre grupper
for elever med spesielle behov.
• Kontinuerlig begrepsopplæring for alle elever
• Fordypningsgrupper i AKS:
Tilbud for elever som trenger forsterking i forhold til språk,
begreper og tallforståelse.
Holdes av assistenter i AKS under veiledning av barne – og
ungdomsarbeider og undervisningsinspektør.
Resultatmål 1.-2.trinn 2014
• 1.trinn:
Lesing: Lese ord, lese setninger: 15 % under
kritisk grense
Regning: 15 % under kritiske grense
• 2.trinn:
Lesing: Lese setninger 8 % under kritisk grense
Lese tekst 12 % under kritisk grense
Regning: 10 % under kritiske grense
3.trinn
• Engelsk: Resultatmål 12 % u/kr.gr.
Resultat: Lesedelen 9,2 % u/kr.gr.
Lyttedelen 11,4 % u/kr.gr.
Utfordring: Følge instruks fra CD for elever
som er vant til instruks fra kjent lærer.
• Lesing: Resultatmål 12-14 % u/kr.gr.
• Regning: 14 % u/kr.gr.
Forberedelser til Osloprøver og
nasjonale prøver 4.-7.trinn
• Diagnostisering: NSL, LUS, elevsamtaler
• Undervisning etter progresjonsplaner i basisfag
utformet i tråd med sentrale kompetansemål.
• Ukeprøver
• Ammerudprøver
• Tilpasset opplæring gjennom Fagtekster i
Fokus (en videreføring av TIEY)
• Pretesting tidligere års prøver
4.trinn
Statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter
• Holdes 1. og 2.april.
Prøven måler i hvilken grad elevenes
ferdigheter er i samsvar med kompetansemålene i læreplanen, der digitale ferdigheter
er integrert i alle fag.
• Informasjon: www.udir.no
4.trinn
Osloprøve i naturfag
• Holdes 8., 9. og 12.mai.
• Gjennomføres digitalt i prøveplattformen for
Osloprøver www.osloprover.no
• Kartlegger elevenes ferdigheter i kompetansemålene i naturfag
• Forberedelser ved pretesting tidligere års
prøver for å trene på prøveformen.
4.trinn
Overgangsprøver i lesing og regning
• Holdes i uke 22
• Resultatmål:
Lesing: Nivå 1 – 25% Nivå 3 – 25%
Regning: Nivå 1 – 25 % Nivå 3 – 25%
Engelsk: Nivå 1 – 16 % Nivå 3 – 25 %
5.trinn Nasjonale prøver
• Nasjonale prøver i september/oktober
Utarbeides nye prøver hvert år fra
Utdanningsdirektoratet i lesing, regning og
lesing engelsk. Prøven i lesing er i papirutgave,
regning og engelsk er elektroniske prøver.
• Elevene gis skår i nivå 1,2 og 3 – der 3 er det
høyeste.
Resultatoppnåelse 5.trinn
Prøvene ble holdt 11.9 (lesing) 17.9 (engelsk),
14.10 (regning)
Resultater:
• Lesing:
• Regning:
• Engelsk:
Nivå 1 - 21,7 % Nivå 3 – 25 %
Nivå 1 - 18,3 % Nivå 3 - 30 %
Nivå 1 – 13,1 % Nivå 3 - 39,3 %
6.trinn Osloprøve i lesing
• Holdt 23.1. Digitalt kartlegging.
Resultatmål snittskår: 60,5 %
Resultat snittskår:
63 %
Teste henting av informasjon i tekster, tolke
og reflektere.
7.trinn
Overgangsprøver i lesing og regning
• Holdes i uke 22.
• Ungdomsskolen benytter kartleggingen til å
forberede oppstarten av skoleåret på 8.trinn.
• Resultatmål:
Lesing:
Nivå 1 20 % Nivå 3 30 %
Regning: Nivå 1 20 % Nivå 3 30 %
• Pretester 8.trinns Nasjonale prøver fra 2013
Deltakelse i prøver og kartlegginger
• Jfr. Skriv pr.
• På Ammerud gis det fritak for gjennomsnittlig
2-3 elever på hvert trinn,
1.-3.trinn: Av totalt 90 elever.
4.-5.trinn: Av totalt
elever.
6.trinn: Av totalt elever.
7.trinn: Av totalt 89 elever.
Elever som fritas får ofte gjøre prøven med
en ressurslærer, uten tidtaking.
Analyse og bearbeiding av resultater
• Gjennomgang i lederteam, trinnteam og
plenum på skolen.
• Utdanningsetaten holder obligatoriske
skoleringer etter prøvegjennomføringene.
• Retesting i prøven etter en viss tid.
Sosial kompetanse
• Skriftlig vurdering
Våren 2014:
Stikkord fra Gullreglene:
1. Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre
Relasjoner til medelever og voksne.
Samarbeid.
2. Vi kommer presis til timene
Presishet
3. Vi tar godt vare på skolen vår.
Orden
4. Vi arbeider godt og gjør vårt beste.
Arbeidsvaner
Dan Olweusundersøkelsen
• Årlig undersøkelse for elever på 4.-7.trinn
• Prosent av elevene på 4.-7.trinn som har vært
mobbet 2 -3 ganger pr. måned eller mer:
2012: 12,2 %
2013: 11,4 %
2014: 9,3 %
• Funn: Flest tilfeller på 4.5.trinn
Skjer blant elever på samme trinn
Skjer på skoleområdet
Tiltak for ekstra oppfølging av elever
• Tilpasset opplæring:
Gjennom programmene Tidlig innsats (1.-3.tr)
og Fagtekster i fokus (4.-7.tr.).
Mestringsgrupper (periodevis i basisfag)
• Spesialundervisning:
For elever som ikke kan følge ordinær læreplan i et
eller flere fag (Kartlegges, utredes av PPT, vedtak om
spesialundervisning,
utarbeiding av Individuell opplæringsplan (IOP)
• Særskilt norskopplæring (statlige midler) som benyttes
for å opprettholde kontaktgrupper på 18 elever,
begrepsopplæring i alle fag.