Dursun AYDIN - Üniversite Hastaneleri Birliği

download report

Transcript Dursun AYDIN - Üniversite Hastaneleri Birliği

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
( 27 OCAK 2012 AFYON)
KOORDİNATÖR
DR. DURSUN AYDIN
SAĞLIK TURİZMİ
SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir
ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için
yapılan planlı seyahate ‘‘Sağlık Turizmi’’, seyahat edene
de ‘’ sağlık turisti’’ denir.
TURİSTİN SAĞLIĞI: İkamet edilen yerden
başka bir ülkeye seyahat amaçlı
giden turistlerin seyahat halindeyken
acil veya plansız sağlık hizmeti almak
zorunda kalmasına “Turistin Sağlığı” denir.
TURİZM SAĞLIĞI: Turistin konakladığı ve gezdiği
çevrelerin sağlığı, bu yerlerin sağlıklı olması, turistin
çevreye, çevrenin turiste sağlık açısından etkisi çevre
sağlığının konusudur.
SAĞLIK TURİZMİ
ÇEŞİTLERİ
1.
2.
3.
Medikal Turizm (Sağlık Kuruluşları)
Termal Turizm (Termal Tesisler)
Yaşlı ve Engelli Turizm
(Sağlık Yaşam Tesisleri)
DÜNDEN BUGÜNE SAĞLIK TURİZMİ
 2000’li yıllardan önce:
 Ülkemizde sağlık hizmetleri yaygın ve kaliteli değildi.
Özel sağlık kuruluşları yok denecek kadar azdı.Yüz
binlerce insanımız batı ülkelerine tedaviye gidiyordu.
Hatta doğu illerimizde hastane ve hekimlerimiz olmadığı
için İran’a, Irak’a tedavi için giden birçok vatandaşımız
vardı.
5
 2000-2005 Yılları arası:
 Özel sağlık sektörü ile ilgili mevzuatlar yayınlanmaya
başladı. Özel sağlık sektörünün önü açıldı. Sağlıkta
dönüşüm programı başladı. Ülke sathına yaygın kaliteli
ve yüksek teknolojili sağlık hizmetleri başladı.Yurtdışına
tedavi için giden vatandaşlarımızın sayısı azaldı. Doğuda
eksik olan sağlık personeli tamamlandı. Doğu ülkelerine
tedavi için gidiş bitti. Ülkemizde sağlık turizmi
konuşulmaya başlandı.Yurtdışından Ülkemize tedavi için
gelen hastaların sayısı artmaya başlayarak yıllık 10 binleri
buldu.
6
 2005-2008 yılları arası:
 Ülkemizde sağlıkta dönüşüm programı ciddi oranda tamamlandı. Özel Sağlık
kuruluşları çok yaygın olarak özellikle İstanbul, Ankara, İzmir vb. büyük şehirlerde
açıldı. Emekli Sandığı, SSK, Bağ kur, SGK olarak, tüm kamu hastaneleri Sağlık
Bakanlığı çatısı altında toplandı. Tüm vatandaşlarımız kaliteli sağlık hizmetlerine
erişim sağlandı. Birçok yasal düzenlemeler yapıldı. Sağlık hizmetlerimiz
planlanması her yönüyle yapıldı. Sürdürebilir sağlık politikalar üzerine ciddi
çalışmalar yapılmaya başlandı.
 Özel sağlık sektörü sağlık turizmi ve turistin sağlığını konuşup tartışmaya başladı.
Konuyla ilgili birçok organizasyonlar yapıldı. Sayın bakanımızın katılımıyla 2008’de
düzenlenen 1. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi sağlık turizminde ciddi bir
dönüm noktası oldu. Sağlık bakanlığının sağlık turizmindeki duruşu netleşmeye
başladı. Sağlık turizminin önündeki en önemli engel olarak sağlık personelinin
azlığı ve yabancı hekimin ülkemizde çalıştırılmaması olarak görüldü. Bu yıllarda 1520 milyon/yıl Turist sayısı ile ülkemizde turistin sağlığı önemli bir konu olmaya
başladı.
7
 2008-2010 Yılları arası:
 Sağlık turizmi dünyada ve Türkiye’de en önemli ve hızlı gelişen hizmet sektörü
olarak gündeme oturdu. Çalışmalar hızlandı. Karlılık oranı düşen özel sağlık
sektörünün yeni yöneldiği önemli bir Pazar halini aldı. Sağlık turizminin
çeşitliliği standartları konuşulup tartışılmaya başlandı.
 2010 yılında sağlık turizmi:
 2010-2014 T.C. Sağlık Bakanlığı Stratejik eylem planında Sağlık Turizmine
geniş yer verildi. 2.9.2. “Stratejik Hedef Türkiye bölgesinde sağlık
alanında cazibe merkezi olacaktır.” Standartları konuşulup tartışılmaya
başlandı. Artık hızla gelişen bu sektörün mutlaka standardize edilmesi ve
sağlıklı gelişimi için çeşitli yasal düzenleme ve planlama yapılması kaçınılmazdı.
 Sağlık Bakanlığında 31 Mart 2010 sağlık turizmi koordinatörlüğü kuruldu.
Böylelikle Hükümet resmen sağlık turizmini kabul etmiş ve tek elden
koordinasyonu benimsemiş ve tek bir adres göstermiş oldu.
8
 2012’de Sağlık Turizmi Planladıklarımız:
 www.saglikturizmi.gov.tr 4 dilde yayına girecek,
 Yapılan araştırmalar (Medikal Turizm araştırması, Türkiye’de





9
medikal turizm) 4 dilde kitap olarak bastırılacak,
Türkiye Sağlık Turizmi Rehberi Arapça ve İngilizce basılacak,
Türkiye Sağlık Turizmi tanıtım (3 dakikalık) filmi yapılacak,
7/24 4 dilde yurtdışı çağrı merkezi geliştirilecek,
Yurtdışından birçok alanda danışmanlık hizmeti alınacak (şu anda
Yunanistan ve Almanya’dan almaya başladık)
Sağlık Turizmi ile ilgili Genel Mevzuat hazırlanacak (sağlık turizmi
ve turistin sağlığı ile ilgili yönetmelik)
 13 Haziran 2011 – 2011/41 sayılı sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile
ilgili genelge yayınlandı.
 Kamu hastaneleri belirli şartlarda yabancı hastalara farklı ücretten hizmet
vermesinin önü açıldı.
 112 ve 184 hatlarına 7/24 saat 4 dilde (Almanca, İngilizce, Arapça, Rusça)
hizmet başladı.
 Tüm otellerde ve sağlık kuruluşlarına yabancı dilde 184 şikâyet hattını
arayabileceklerini bildirir ilanların asılma zorunluluğu getirildi.
 Özel ve Kamu tüm sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti alan yabancı uyruklu
hastaların web’ten kayıt zorunlu hale getirildi. (Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı
ile düzenli veriler toplanmış olacak)
 Konuyla ilgili 7 ilde koordinasyon merkezi diğer illerde il sağlık müdürlüğünde
temsilcilikler belirlendi.
 Sağlık turizmi Sağlık Bakanlığının 2023 vizyonuna girdi, Hükümet Programında
yerini aldı.
10
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ
 1990-2000 sağlık turizmi konuşulmaya başlandı.
 2000-2005 sağlık turizmi gündeme girdi.
 Sağlık turizmi çeşitliliğinde Tıp Turizmi öne çıktı.
 2005-2010 STK, Kamu ve Özel sektör de sağlık turizmi farkındalığı oluştu.
 2010-2014 Stratejik eylem planında yer aldı.
 2010 Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü kuruldu.
 2011 yılı Sağlık Turizmi ile ilgili ilk mevzuat değişikliği yayınlandı.
 Genelge (2011/41) yayınlandı. (Kamuda Sağlık Turizmi)
 663 KHK Sağlık Turizmi ile ilgili ve koordinasyon Bakanlığımıza verildi.
 Sağlık Bakanlığı 2023 vizyonuna girdi.
 Hükümet programında yer aldı.
 Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeline işaret etti.
SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
TEŞKİLAT ŞEMASI ( KHK 663 )
BAKAN
MÜSTEŞAR
MÜSTEŞAR YRD.
SAĞLIK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK TURİZMİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
TERMAL TURİZM
SPA-WELLNESS
BİRİMİ
MEDİKAL TURİZM
BİRİMİ
İLERİ YAŞ VE
ENGELLİ TURİZM
BİRİMİ
TURİSTİN SAĞLIĞI
BİRİMİ
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/663
 Madde 8/1/i. Sağlık turizmi
uygulamalarının geliştirilmesine
yönelik düzenlemeler yapmak,ilgili
kurumlarla koordinasyonu
sağlamaktır.
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/663


Madde 6/1. Sağlık Politikaları Kurulu, Bakanlığın
sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili
temel görevlerini yerine getirmek üzere
görevlendirilen on bir üye ile Müsteşar ve Müsteşar
Yardımcılarından meydana gelir.
Madde 6/5. Kurul bünyesinde,Bakanlığın görev alanı
ile ilgili olarak bilimsel ve uzmanlık gerektiren
konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek üzere
danışma kurulları ve komisyonlar oluşturulabilir.
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/663



Madde 47/4. Sağlık personeli istihdam eden kamu kurum ve
kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek
kişiler,istihdam ettiği personeli ve personel hareketlerini
Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. (Termal Tesisler dahil)
Madde 49/1. Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir
cazibe merkezi haline getirilmesi,yabancı sermaye ve yüksek
tıbbi teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla,06.06.1985
tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri
çerçevesinde,sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve
yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu ile
belirlenir.
Madde 49/2. Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
SAĞLIK TURİZMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SAĞLIK TURİZMİ DAİRE
BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ
GÖREVLERİ
●
●
●
●

Sağlık turizmiyle ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak,
Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında ki
gelişmeleri takip etmek,
Bu genelge kapsamında hizmet verecek sağlık kurum
ve kuruluşlarının planlamasını yapmak, bu kurumlara
sağlık turizmi açısından gerekli izinleri vermek,
Yurt dışından Türkiye'ye gelecek hastaların hasta kabul
kriterlerini oluşturmak, bu hastaların talep ve
şikâyetlerini incelemek,
Termal turizm ile ilgili çalışmalar yapmak,
SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ
● Sağlık turizminde uygulanacak fiyatlandırma çalışmalarında
görüş bildirmek,
● Sağlık turizmi ile ilgili bakanlık içinde, diğer kamu ve özel
kurumlar arası koordinasyonu sağlamaktır.
● Turistin sağlığı ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.
● Ayrıca Koordinatörlük bünyesinde Tıp Turizmi, Termal
Turizm ve Yaşlı – Engelli Turizmi birimleri bulunmaktadır ve
bu alanlarda ayrı ayrı çalışmalar yapmaya devam etmektedir.
KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ
 2011/41 kamu hastanelerinde Sağlık Turizmi ve Turistin sağlığı
hakkında sağlık hizmet sunumu genelgesi yayınlanıp yürürlüğe girdi.
 Yabancı hastalara kamuda farklı ücret tarifesi uygulanmaya başladı.
Bu ücretleri üniversite hastaneleri dahil tüm kamu hastaneleri
uygulamak zorundadır.
 40 hastanede yurtdışı hasta birimi kuruldu. 7/24 saat 4 dilde
tercümanlık hizmeti verilmeye başladı.
YABANCI HASTALARA TERCUMANLIK
HİZMETİ
 112 Acil çağrı merkezine, 184 hasta hakları ve şikayet hatlarına
hastanelerimize ve bakanlık idari mercilere merkez ve
hastaneye gelen yabancı çağrı telefonlara tercümanlık destek
hizmeti vermektedir.
 Bakanlıkta koordinatörlük bünyesinde yurtdışı çağrı merkezi
oluşturuldu. 4 dilde (İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça) 24
saat hizmet verilmeye başlanıldı.
 Yurtdışı sigortalarla yazışmak ve provizyon almakla ilgili iş ve
işlemler takip edilmektir.
2010 Yılı Sağlık Turizmi Verileri
 Gelen Yabancı Turist İstatistiği: 27.598.312
 Gelen Yabancı Tıp Turisti İstatistiği : 109.678
 Termal Tedavi İçin Gelen Yabancı İstatistiği: 270.000
 Kamu hastanelerine başvuran yabancı hasta Sayısı
(çoğunluğu turistin sağlığı %92 Özel, %8 Kamu) :
132.327
Tablo 1: Termal Turizm Tesis Sayıları ve Yatak Kapasitesi 2012
TERMAL TURİZM
TESİSLERİ
2006
2011
TESİS
SAYISI
TURİZM
İŞLETME
37
BELGELİ
TURİZM
YATAK SAYISITESİS SAYISI YATAK SAYISI
9.736
63
19.212
YATIRIM
8
2.438
18
8.454
BELEDİYE BELGELİ
33
5.593
35
6.174
GENEL TOPLAM
78
17.767
116
33.840
BELGELİ
2023 TERMAL TURİZM
 2012 Yılı
: 34.000 Yatak
 Kısa Vadede : 50.000 Yatak
 Orta Vadede : 250.000 Yatak
 Uzun Vadede : 500.000Yatak
Dünyanın en önemli Avrupa’nın
1. Termal Turizm destinasyonu olmak
hedeflenmektedir.
Şekil 3: Termal Turizm Kentleri Bölgeleri Haritası
TERMAL TURİZM MEVZUATI
 Planlama ve konaklamanı işleyişi Kültür ve
Turizm Bakanlığına bağlı,
 Termal Tesis İşleyişi Valiliklere ( İl Sağlık
Müdürlükleri ) bağlı,
 Tedavi Üniteleri işleyişi Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne bağlıdır.
24
SAĞLIK TURİZM MEVZUATI
 24 Haziran 2011 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde




Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
3 Ağustos 2011 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
16 Nisan 2010 Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.12.2004 / 25665 Resmi Gazete Kaplıcalar
Yönetmeliği
2011/41 Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı
Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Genelgesi
T.C
Sağlık Bakanlığı Stratejik Eylem Planı
(2010-2014)
Hedef 2.9.2 Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’yi
bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek
 Sektör ve STK’larla sağlık turizmi alanında işbirliği yapılacak,
 Sağlık turizmini yürüten ve yürütecek tesislere ait kriterler
belirlenecek ve denetimleri sağlanacak,
 Termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün
yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak,
 Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi
çalışmalarına destek olunacak,
 Hasta kabulünde ve tedavi sırasında yaşanan sorunların en aza
indirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
Kaynak:S.B Stratejik Eylem Planı Sayfa 80
Stratejik Uygulama Programı
Stratejik Amaç 2 İhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak
Stratejik Hedef 2.9.2 Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek
Program sorumlusu
Yürütülen Program
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
Açıklamalar
•Sağlık turizmi ile ilgili mevzuatlar
tamamlanacak,
•Sağlık turizmini yürüten ve yürütülecek
tesislere ait kriterler belirlenecek ve
denetimleri sağlanacak,
Sağlık
Dr. Dursun
Turizmine
AYDIN
yönelik mevzuat
Sağlık
çalışması yapmak ve
Turizmi
Kriterlerin
Koordinatörü
belirlenmesi
•Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı
toplantı,kongre ve organizasyonlara katılım
sağlanması (gelişmeler izlenip, bilgi paylaşımı
yapılacak).
27
Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2
Stratejik Uygulama Programı
Stratejik Amaç 2 İhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak
Stratejik Hedef 2.9.2 Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek
Program sorumlusu
Yürütülen Program
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
Açıklamalar
• Termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel
sektörün yurt dışı-sağlık turizmi çalışmalarına destek
olunacak
•Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık
turizmi çalışmalarına destek olunacak
Dr.Dursun
AYDIN
Sağlık
Turizmi
Koordinatörü
Sağlık
Turizmi
sektörüne
destek olunması
+
Sağlık Turizminin
kurumsallaşması
Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2
•Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı toplantı,kongre
ve organizasyonlara katılım sağlanması (gelişmeler
izlenip, bilgi paylaşımı yapılacak)
28
Stratejik Uygulama Programı
Stratejik Amaç 2 İhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak
Stratejik Hedef 2.9.2 Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek
Program sorumlusu
Yürütülen Program
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
Açıklamalar
•Hasta kabulünde ve tedavi sırasında yaşanan sorunların
en aza indirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
Dr. Dursun
AYDIN
Sağlık
Turizmi
Koordinatörü
Sağlık
turizmi
hizmetlerini
uluslar arası
seviyede
tutmak
+
Sürdürülebilirlik
Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2
•Sağlık turizmi hizmetinin ülkemizde kurumsallaşmasını
ve standardize edilmesinin tamamlanması
•Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı
toplantı,kongre ve organizasyonlara katılım sağlanması
(gelişmeler izlenip, bilgi paylaşımı yapılacak)
TEŞEKKÜRLER
web : www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi
e-mail : [email protected]
[email protected]