ตัวชี้วัดที่ 7 ของส่วนราชการ

download report

Transcript ตัวชี้วัดที่ 7 ของส่วนราชการ

ต ัวชีว้ ัดที่ 7 : ระด ับความสาเร็จของ
การดาเนิ นการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ
น้ าหนัก : ร ้อยละ 5 (สพภ. / ศพจ.
/ สพน.เชียงแสน)
 ระดับ ความส าเร็จ ของการด าเนิ น การตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่ ว นราชการ จะพิจ ารณาจากความครบถ้ว น
ของข้อมู ล ได้แก่ ข้อมู ลการ
ติดตามการดาเนิ นการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน ข้อมู ลปริมาณการใช้
พลัง งานไฟฟ้ า (kWh) ข้อ มู ล ปริม าณการใช้
้
น้ ามันเชือเพลิ
ง (ลิตร) ข้อมู ล
้
พืนฐานส
าหร ับการจัดทาดัชนี การใช้พลังงาน
่ บริการ จานวน
เช่นเวลาทีให้
้ ของอาคารที
่
่ บริการ เป็ นต้น
บุคลากร พืนที
ให้
่ วงน้ าหนัก
 พิจารณาจากร ้อยละเฉลียถ่
ของพลังงาน 2 ชนิ ด คือ
1. ด้านไฟฟ้า
้
2. ด้านน้ ามันเชือเพลิ
ง
1. ด้าน
ไฟฟ้า
ค่าดัชนี ชวั
ี ้ ดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า = (90%ของปริมาณ
การใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
(Energy Utilization Index,EUI)
การใช้ไฟฟ้าจริง
ปริมาณ
2. ด้านน้ ามัน
้
เชือเพลิ
ง
ค่าดัชนี ชวั
ี ้ ดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน = (90%ของปริมาณ
การใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ ามันจริง
(Energy Utilization Index,EUI)
การใช้น้ ามันจริง
ปริมาณ
กาหนดเกณฑ ์ให้คะแนนของแต่ละ
หน่ วยงาน
้
เป็ นระด ับขันของความส
าเร็จ
(Milestone)
แบ่งเกณฑ ์การให้คะแนน เป็ น 5
ระด ับ ด ังนี ้
1. ด้าน
ไฟฟ้า
ระดับ
คะแนน
1
เกณฑ ์การให้คะแนน
้
1) ตังคณะท
างานลดการใช้พลังงาน
ด้านไฟฟ้า
2) จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารลดใช้
พลังงาน ประจาปี 2556 รอบ 6
เดือน , 12 เดือน และหลักฐาน
แสดงการร ับทราบของหัวหน้าส่วน
ราชการ
3) รายงานผลการติดตามการ
ดาเนิ นการตามมาตรการประหยัด
พลังงานปี งบประมาณ 2556 ตาม
คะแนน
0.50
ระดับ
คะแนน
2
เกณฑ ์การให้คะแนน
้
2.1 มีก ารรายงานข้อ มู ล พืนฐานส
าหร บ
ั
การประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ค่ า ดั ช นี ก า รใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า
ประจาปี งบประมาณ2556 ตาม
หลัก เกณฑ ์และวิธ ก
ี ารที่ สนพ.ก าหนดได้
แล้วเสร็จและครบถ้วน
12 เดื อ นนั บ แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2555 ถึ ง
เดือนก ันยายน 2556 (หลักฐาน
่ ช้
่ มี ผ ล ต่
2.2
การรายงานข้
ไฟฟ
ข้ อ มูมีล
ต ัว แ ป ร ต่ า งอๆมู ลทีการใช้
อ ก้ าที
า รใใช้
่ ั ละเดือน
่ โด
้ ์-ชวโมง)
จริ
ลวัตต
พลังง(kwh;กิ
งานทีเกิ
ขึนในแต่
ประจ
งบประมาณ
2556(มาท
ครบถ้
ว น 12
เช่นจาปี
านวนบุ
คลากรภายใน
างาน
ลา
้ั จานวนบุ
เดื
อน นับตงแต่
เดือนตุคลลากร
าคม
ไปราชการ)
่ นกั
่ ั งหนี ้
2555
ถึงเดือเข้
นยายน
2556านวนช
(ใบแจ้วโมง
ภายนอก(ที
าใช้
บริการ)(จ
้ ของอาคาร)
่ โลวัตต ์การใช้
ฟฟ้า kwh;กิ
ทางานไขนาดพื
นที
่ั
ชวโมง)ส่
ว นราชการจะต้อ งได้ค ะแนนเต็ ม
(เท่าก ับ0.5000)ในระดบ
ั ที่ 2
่
คะแนน
0.25
คะแนน
0.25
ระดับ
คะแนน
3
ระดับ
คะแนน
4
ระดับ
คะแนน
5
เกณฑ ์การให้คะแนน
้
่3–5
ขันตอนที
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้
ไฟฟ้า ประจาปี งบประมาณ
2556 ตามสู ตรการคานวณที่ สนพ.
กาหนด โดยอยู ่ในช่วง
์การให้คะแนน
-0.2000เกณฑ
ถึง -0.3333
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้
ไฟฟ้า ประจาปี งบประมาณ
2556 ตามสู ตรการคานวณที่ สนพ.
กาหนด โดยอยู ่ในช่วง
์การให้คะแนน
-0.0910เกณฑ
ถึง -0.1999
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้
ไฟฟ้า ประจาปี งบประมาณ
2556 ตามสู ตรการคานวณที่ สนพ.
กาหนด โดยอยู ่ในช่วง
0.0000 ถึง -0.0900 กรณี ทมี
ี่ การ
คะแนน
0.0001 0.50
คะแนน
0.0001 0.50
คะแนน
0.0001 0.50
2. ด้านน้ ามัน
้
เชือเพลิ
ง
ระดับ
คะแนน
1
เกณฑ ์การให้คะแนน
้
1) ตังคณะท
างานลดการใช้พลังงาน
้
ด้านน้ ามันเชือเพลิ
ง
2) จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารลดใช้
พลังงาน ประจาปี 2556 รอบ 6
เดือน , 12 เดือน และหลักฐาน
แสดงการร ับทราบของหัวหน้าส่วน
ราชการ
3) รายงานผลการติดตามการ
ดาเนิ นการตามมาตรการประหยัด
พลังงานปี งบประมาณ 2556 ตาม
คะแนน
0.50
เกณฑ ์การให้คะแนน
ระดับ
คะแนน
2
้
2.1 มีก ารรายงานข้อ มู ล พืนฐานส
าหร บ
ั
การประเมินปริมาณการใช้น้ ามัน
้
เชือเพลิ
ง มาตรฐานและค่ า ด ช
ั นี การใช้
้
น้ ามันเชือเพลิ
งประจาปี
งบประมาณ 2556ตามหลัก เกณฑ แ
์ ละ
วิธก
ี ารที่ สนพ.กาหนดได้แล้วเสร็จ
และครบถ้วน12 เดือนนับแต่เดือ นตุล าคม
2.22555
มี ก ารรายงานข้
อ มู ลการใช้น้ ามัน
ถึง เดือนกน
ั ยายน
้
่ จริง(ลิตร)ประจาปี
เชื
อเพลิ
ง
ที
ใช้
2556 (หลัก ฐานข้อ มู ล ต วั แปรต่ า งๆ ที่มี
งบประมาณ
2556
ครบถ้
่ ว
้ 12 เดื อ น
ผลต่อการใช้
พลังงานที
เกิ
ดน
ขึนใน
้ั
ตงแต่
อนตุ
าคม2555
ถึง
แต่นั
ลบะเดื
อ นเดืเช่
น จลานวนบุ
ค ลากรภายใน
เดือ
นกันางาน
ยายน
ใบเสร็จ ค่ า น้ ามัน
(มาท
ลา2556
ไปราชการ)
้
่ วนราชการได้ซอและ
เชือเพลิ
งทีส่
ื้
่ ายน้ ามันเชือเพลิ
้
ใบสังจ่
งให้กบ
ั ยานพาหนะ
ของส่วนราชการทุกคันในแต่
่
ละเดือนหรือหลักฐานแสดงทีมาของข้
อมู ล
้
ปริมาณการใช้น้ ามันเชือเพลิ
ง
คะแนน
0.25
คะแนน
0.25
ระดับ
คะแนน
3
ระดับ
คะแนน
4
ระดับ
คะแนน
5
เกณฑ ์การให้คะแนน
้
่3–5
ขันตอนที
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้
้
น้ ามันเชือเพลิ
ง ประจาปี
งบประมาณ2556 ตามสู ตรการ
คานวณที่ สนพ. กาหนด โดย
์การให้
อยู ่ในช่วเกณฑ
ง -0.2000
ถึค
ง ะแนน
-0.3333
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้
้
น้ ามันเชือเพลิ
ง ประจาปี
งบประมาณ2556 ตามสู ตรการ
คานวณที่ สนพ. กาหนด โดย
์การให้
อยู ่ในช่วเกณฑ
ง -0.0910
ถึงคะแนน
-0.1999
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้
้
น้ ามันเชือเพลิ
ง ประจาปี
งบประมาณ2556 ตามสู ตรการ
คานวณที่ สนพ. กาหนด โดย
อยู ่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.0900 กรณี
คะแนน
0.0001 0.50
คะแนน
0.0001 0.50
คะแนน
0.0001 0.50
หมายเหตุ : EUI คือด ัชนี ว ัดประสิทธิภาพ
การใช้ไฟฟ้า
: สนพ. คือ สานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
: ให้หน่ วยงานรายงานผล รวม
12 เดือน ผ่านระบบ
www.e-report.energy.go.th ภายใน 27
ตุ
ล
าคม
2556
วิธก
ี ารประเมินผล :
่
1. ใช้ขอ
้ มู ลตามทีรายงานและจัดเก็
บใน
ฐานข้อมู ล
www.e-report.energy.go.th ของสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน
่ งอยู
้
2. สาหร ับหน่ วยงานทีตั
่ในส่วนกลาง จะ
ได้ร ับคะแนนประเมินเท่ากัน
1. นางช ัญญาพัชญ ์
สุนทรพลเชฏฐ ์
เลขานุ การกรม
2. นายจร ัลร ัตน์
สุวรรณวัฒน์
่
นักจด
ั การงานทัวไป
ชานาญการ
สานักงาน
เลขานุ การกรม
3. นางสาวสุพต
ั รา ตง้ั
นทีทวีผล
นักวิชาการพัสดุ
ชานาญการ
5. นายจีรวิทย ์ แกล้ว
ทนงค ์
นักวิชาการฝึ ก
อาชีพ
สานักงาน
เลขานุ การกรม
6. นางสาวชรินทิพย ์
ฝี ปากเพราะ
เจ้าหน้าที่
่
บริหารงานทัวไป
สานักงาน
เลขานุ การกรม
7. นายธนพล อุมา
ภิรมย ์
เจ้าหน้าที่
ตัวอย่างการรายงานและ
จัดเก็บข้อมู ลในฐานข้อมู ล
www.ereport.energy.go.th
ของสานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
หน้าแรกของ www.ereport.energy.go.th
หมายเหตุ :
1. การขอ username และ password
ในการเข้าระบบ (1) จากหน่ วยงานต้นสังก ัด หรือ (2) จาก
สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364
2. คู ม
่ อ
ื การใช้งานระบบ e-report โหลดจาก
link -->
่
แบบสารวจข้อมู ลเกียวกั
บอุปกรณ์การ
้
ง
ใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชือเพลิ
ข้อมู ลหน่ วยงาน
คณะทางาน
คณะทางาน (ต่อ 1)
คณะทางาน (ต่อ 2)
การใช้พลังงาน
การใช้พลังงาน (ต่อ)
รู ปแบบการใช้พลังงาน
รู ปแบบการใช้พลังงาน (ต่อ
1)
รู ปแบบการใช้พลังงาน
(ต่อ 2)
หน่ วยงานภายใต้การ
บริหาร
หน่ วยงานภายใต้การ
บริหาร (ต่อ)
ส่งข้อมู ลสมบู รณ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ดัชนี การใช้พลังงาน
ดัชนี การใช้พลังงาน
(ต่อ)