suvremeno poduzetništvo i učeća organizacija diplomski rad ii

Download Report

Transcript suvremeno poduzetništvo i učeća organizacija diplomski rad ii

Prof.dr. sc. Vidoje Vujić
Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu
i ugostiteljstvu Opatija
KONCEPCIJE I UVJETI RAZVITKA
PODUZETNIŠTVA
TEMATSKA PODRUČJA
Komponente preduzetništva
Teorije i koncepcije preduzetništva
Mitologija preduzetnika i menadžera
Uloge i funkcije pred. menadžera
Poduzetničko planiranje i razine
odlučivanja
KOMPONENTE PREDUZETNIŠTVA
ZAKONODAVNO OKRUŽENJE
TRŽIŠNO OKRUŽENJE
POLITIČKO OKRUŽENJE
Potporne
institucije
DEMOGRAFSKO OKRUŽENJE
EKONOMSKO OKRUŽENJE
KULTURNO OKRUŽENJE
TEORIJE I KONCEPCIJE PODUZETNIŠTVA
 Poduzetništvo se najčešće povezuju s privatnim
biznisom, a poduzetnike s pojedincima koji imaju
vlastita poduzeća, njima upravljaju i od toga žive.
 No, pojam poduzetništva daleko je širi. Poduzetništvo
predstavlja način razmišljanja i nije usko vezan samo
za vođenje poduzeća.
 Poduzetnici su ljudi koji preuzimaju inicijative i
donose promjene u okruženju u kojem žive i rade.
 Poduzetnik je prije svega inovator, hrabar, ali
oprezan pojedinac spreman za preuzimanje rizika, a
pokreću ga PRILIKE za ostvarenje dobiti i vjera u
uspjeh.
Definicije poduzetništva
Izvor
Definicija
Knight (1921.)
Profit ostvaren za podmirenje nesigurnosti i rizika
Schumpeter (1934.)
Izrada novih proizvoda, usluga, proizvodnih metoda
novih sirovina, novih oblika organizacije
Hoselitz (1952.)
Podnošenje nesigurnosti... koordiniranje produktivnih
izvora... uvođenje inovacija i kapitalnog dobitka
Cole (1959.)
Svrsishodna aktivnost na započinjanju i razvoju
poslovanja okrenutog prema profitu
McClelland (1961.)
Umjereno preuzimanje rizika
Casson (1982.)
Odluke i sudovi o upravljanju oskudnim resursima
Gartner (1985.)
Kreiranje novih organizacija
Stevenson, Roberts
(1989.)
Traganje za mogućnostima bez obzira na trenutno
raspoložive resurse
Moderna definicija preduzetništva
V. Vujić
 Poduzetništvo je sposobnost stvaranja vizije, NOVIH ideja,
kapitala, znanja i preuzimanja rizika. Ono je usmjereno na
pronalažene resursa i njihovo kombiniranje, aktiviranje,
neprestano inoviranje sredstava i procesa rada radi trajnog
ostvarivanja profita (dobiti).
 Poduzetnik se obično opisuje kao osoba koja ima
izuzetnu intuiciju, upornost, samouvjerenost u uspjeh,
samopouzdanje i apsolutnu vjeru u svoje znanje i
sposobnosti.
 Transformacija tradicionalnih poduzeća u učeće organizacije
postaje veliki izazov poduzetnika i menadžera koji žele
ostvariti, ili zadržati, konkurentsku prednost na tržištu.
MITOLOGIJA i MITOVI O PODUZETNICIMA
Poduzetnici su rođeni a ne stvoreni!
Poduzetnici su hazarderi!
Poduzetnici žele sve raditi sami!
Poduzetnici su potpuno su nezavisni!
Poduzetnici rade duže i teže od menadžera!
Poduzetnici se suočavaju s visokim stupnjem
stresa i cijena uspjeha je previsoka!
7. Poduzetnik treba imati novac koji je najvažniji za
poduzetnički pothvat!
8. Poduzetnik treba biti mlad i energičan!
9. Poduzetnici uvijek uspostave moć i vlast!
10. Poduzetnik je uspješan kad ostvari ideju u
razdoblju od jedne do tri godine!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SUVREMENA TRŽNA EKONOMIJA
 U suvremenom poimanju tržišne ekonomije
poduzetnici:








primjenjuju ideje i inovacije u poslovanju
standardiziraju i poboljšavaju svoj proizvod
oblikuju procese i alate za promjene
Inoviraju znanja svojih djelatnika
prilagođavaju djelatnost globalnim promjenama
povećavaju kvalitetu svog produkta
istražuju i stvaraju nova tržišta
ostvaruju poslovnu izvrsnost.
 Poduzetnik se obično opisuje kao osoba koja ima
izuzetnu intuiciju, upornost, samouvjerenost u
uspjeh, samopouzdanje i apsolutnu vjeru u svoje
znanje i sposobnosti.
Politički poduzetnički i pravni kriteriji EU
KRITERIJI IZ KOPENHAGENA
POLITIČKI
demokracija
vladavina prava
poštivanje ljudskih
prava
poštivanje prava
manjina
prihvaćanje
političkih ciljeva
Unije
DODATNI KRITERIJI (PSP)
Regionalna suradnja
PODUZETNIČKI
postojanje
djelotvornoga
tržišnog
gospodarstva
sposobnost tržišnih
čimbenika da se
nose s
konkurentskim
pritiscima i tržišnim
zakonitostima
unutar EU-a
Suradnja s Haškim
sudom
PRAVNI
usvajanje
cjelokupne
pravne stečevine
EU-a
MADRIDSKI
KRITERIJ
ADMINISTRATIVNI
jačanje
administrativne
sposobnosti
učinkovita
državna uprava
NEINVENTIVNO I MODERNO PODUZEĆE
NEINVENTIVNO PODUZEĆE
MODERNO PODUZEĆE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Financijski kapital
Klasična tehnologija
Nacionalno gospodarstvo
Dugoročno planiranje
Centralizacija
Potpora društva
Spore promjene
Hijerarhijska struktura
Lokalno tržište
Pojedinačne odluke
Proizvodnja za tržište
Ljudski kapital
Moderna tehnologija
Globalno gospodarstvo
Strateško planiranje
Decentralizacija
Samopomoć, putem znanja
Brze promjene
Mrežna struktura
Globalno tržište
Timske odluke
Proizvodnja za kupca
ULOGE MENADŽERA I PODUZETNIKA
VIZIJU
PODUZETNIK KREIRA
STRATEGIJE
PLANOVE
MENADŽMENT STVARA
REZULTATE
(PROFIT)
RAZINE - ULOGE I VJEŠTINE POD. MENADŽERA
TRI RAZINE
1. Institucionalna ili strateška razina.
2. Organizacijska ili koordinativna
3. Izvršna ili operativna.
TRI ULOGE
 personalna, informacijska i uloga odlučivanja.
TRI VIJEŠTINE
 Tehničke vještine - stručnost u određenom području
 Socijalne vještine - komuniciranje, motiviranje i vođenje
 Konceptualne - strategijske vještine I KOMPETENCIJE
FUNKCIJE MENADŽMENTA
DOP
Upravljanje rizicima
Informacije i komunikacije
Praćenje i procjena sustava
Višedimenzionalno planiranje
Programirano planiranje
Funkcionalno planiranje
Strateško
Taktičko
Operativn
o
Organizacija procesa rada
Organizacijski dizajn
Etičko ponašanje
Organizacijska kultura
PLANIRA
KONTROLIRA
ORGANIZIRA
HRM I Financijski
Menadžment
UPRAVLJA
ZNANJEM
KOORDINIRA
ODLUČUJE
Radni sastanci
Razmjena informacija
Internet / Telekonferencije
Timski rad
Očekivane i neočekivane odluke
Grupno donošenje odluka
Faze donošenja odluka
Zamke pri odlučivanju
Motivacija
Inoviranje znanja
Sukobi
Stres
Profesionalni rad
STRATEŠKO UPRAVLJANJE
Misija
Zašto postojimo
Temeljne vrijednosti
U što vjerujemo
Vizija
Što želimo biti
P
Strategija
Plan igre
P
Strateške aktivnosti i inicijative
Što moramo napraviti
P
P
POJEDINAČNI CILJEVI
Što ja moram napraviti
Strateška postignuća
Zadovoljni Zadovoljni
vlasnici
korisnici
Učinkoviti
procesi
Motivirani i
pripremljeni radnici
OBLICI PLANIRANJA I RAZINE ODLUČIVANJA
 Strateška razina
 obuhvaća organizaciju u cjelini te sve najvažnije utjecaje
 odnosi se na najvažnija pitanja o dugoročnom razvoju i glavnim
pravcima kretanja
 Taktička razina
 obuhvaća pojedine organizacijske dijelove (službe, pogone,
tvornice, odjele i sl.) ili pojedine poslovne funkcije (prodaja,
nabava, proizvodnja i dr.).
 na toj se razini strategijski ciljevi razrađuju u precizne zadatke
koji su namijenjeni poznatim izvršiteljima. Vremenski horizont
taktičkih planova najčešće se određuje u jednom obračunskom
razdoblju, a to je godina dana
 Operativna razina
 u nadležnosti je nižeg menadžmenta (poslovođe, šefa) koji
mora precizno podijeliti zadatke izvršiteljima s ciljevima i
planovima poslonog sustava.
 operativno planiranje obuhvaća dnevni tjedni i mjesečni plan
ZAKLJUČAK
 Suvremeni poduzetnik napušta ulogu krutog šefa
kojeg se svi boje i koji je nedodirljiv.
 Njegova uloga postaje sve više uloga trenera koji
motivira, hrabri i potiče kreativnu energiju članova
svoga tima ka ostvarenju zajedničkih ciljeva.
 Suvremeni poduzetnik najveći dio svoje stvaralačke
energije troši na stimuliranju kreativnosti i
inovativnosti poduzetničkog duha, svoga, i svojih
suradnika.
 Oni sve više postaju inovatori koji se, ne samo
prilagođavaju sredini i njenom utjecaju već nastoje
anticipirati i mijenjati tijek događaja.
ZAHVALJUJEM NA
PAŽNJI!
[email protected]