Idea Szkół Promujących Zdrowie

Download Report

Transcript Idea Szkół Promujących Zdrowie

Idea Szkół Promujących
Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie:
• tworząca warunki (fizyczne i społeczne)
sprzyjające ochronie i pomnażaniu
zdrowia,
• umożliwiająca aktywne uczestnictwo
społeczności szkolnej w działaniach na
rzecz zdrowia.
Zdrowie:
• ma swój wymiar fizyczny, psychiczny,
społeczny i duchowy, które powinny być
w harmonii,
• decyduje o jakości życia ludzi obok
wykształcenia i warunków ekonomicznych.
Jak to się zaczęło…
Pomysł na szkołę promującą zdrowie narodził się wiele
lat temu w Europie. Już w połowie lat osiemdziesiątych,
kiedy działać zaczął ruch zdrowych miast narodziła się
również jako „bliźniacza” koncepcja zdrowiej szkoły.
W 1989 roku ukazał się pierwszy międzynarodowy
dokument programowy pn.: Zdrowa szkoła opracowany
przez WHO i Szkocką Grupę Edukacji. Publikacja ta
została przetłumaczona na język polski i ukazała się
jako pierwsze tłumaczenie w Europie w 1990 roku.
1989
Healthy School Report
I. Young, T. Williams
1990
polska wersja
30 000 egz.
przesłane przez MEN
do szkół
Jak to się zaczęło…
Od 1991 roku rozpoczęła się polska przygoda ze szkołą
promującą zdrowie.
-pierwsze Porozumienie między Ministrem Edukacji
Narodowej a Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.
-powołanie Koordynatora i Polskiego Zespołu ds.
Projektu Szkoła Promująca Zdrowie.
-wyłonienie 14 szkół podstawowych zlokalizowanych
w 14 województwach.
Placówki – szkoły projektowe - podjęły się tworzenia
strategii, wypracowywania i sprawdzania metod pracy
szkoły promującej zdrowie oraz organizacji projektu.
Jak to się zaczęło…
Od 1992 roku Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie.
W 1997 roku zorganizowano I Konferencję Europejskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Salonikach.
Strategia tworzenia
szkoły promującej zdrowie
•
•
•
•
Podejście siedliskowe
Podejście „od ludzi do problemu”
Uczestnictwo społeczności szkolnej
Demokratyzacja życia w szkole
Jesteśmy liderami w Europie
co do liczby szkół
Szacunkowa liczba szkół
w sieci - 2659
Kryteria przynależności szkoły
do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie
Warunki wstępne
• aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku
(działania w tym zakresie są zapisane w misji i wizji szkoły oraz
widoczne są w dokumentacji szkoły lub szkolnego koordynatora
ds. promocji zdrowia),
• otwartość na zmiany,
• przekonanie dyrektora oraz większości rady pedagogicznej
o słuszności koncepcji szkoły promującej zdrowie (SzPZ)
i gotowości do wdrażania jej w praktyce,
• aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji
zdrowotnej.
Kryteria przynależności szkoły
do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie
Okres przygotowawczy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Okres przygotowawczy trwa co najmniej 1 rok, w tym czasie niezbędne jest:
kontakt z rejonowym/wojewódzkim koordynatorem,
uchwała rady pedagogicznej,
pisemna deklaracja szkoły o chęci przystąpienia do sieci,
szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zasad tworzenia SzPZ,
powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia,
co najmniej dwukrotne badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej (badanie stopnia
zadowolenia ze szkoły),
podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza potrzeb i zasobów,
wybranie problemu priorytetowego i opracowanie planu działań,
zawarcie porozumienia pomiędzy szkołą a wojewódzkim koordynatorem
(60% społeczności szkolnej wyraża gotowość wstąpienia do sieci).
Po spełnieniu ww. warunków wojewódzki koordynator wraz z zespołem wspierającym
przyjmują szkołę do wojewódzkiej sieci.
Kryteria przyznawania szkole
Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie
Po upływie co najmniej 2 lat przynależności do wojewódzkiej sieci szkoła
może ubiegać się o wojewódzki certyfikat pod warunkiem:
• Zrealizowania projektu opracowanego na podstawie przeprowadzonej
diagnozy.
• Przedstawienia raportu, który powinien zawierać:
• wyniki diagnozy, opis problemu priorytetowego, sprawozdanie z realizacji
projektu mającego na celu rozwiązanie problemu priorytetowego, ewaluację
projektu,
• opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ, w tym stopień
świadomości i zaangażowania rady pedagogicznej,
• opis realizacji edukacji zdrowotnej,
• informacje o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
• informacje o zakresie szkolenia rady pedagogicznej, uczniów, rodziców,
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
• opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia,
Podnoszenie jakości pracy szkół
promujących zdrowie
• Opracowanie standardów i narzędzi do
autoewaluacji
• Opracowanie procedury ubiegania się
o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
• Powołanie Centralnej Kapituły Krajowego
Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie
• Ocena i rekomendacja wniosków nadesłanych
przez szkoły ubiegające się o Krajowy Certyfikat
Do tej pory 100 szkół posiada Krajowy Certyfikat