Ενότητα 3

Download Report

Transcript Ενότητα 3

ΠΑΚΕ Αττικής
Επιμορφώτρια: Γραμματική Τσαγκάνου
Ενότητα 3. 2
Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και
υπερμέσων
Περιεχόμενα παρουσίασης
 Αναγκαιότητα προτυποποίησης μαθησιακών






τεχνολογιών
Λογισμικά ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών
Βήματα για το σχεδιασμό και τη παραγωγή
πολυμεσικών εφαρμογών
Πολυμέσα και εκπαίδευση
Διαδραστικοί πίνακες
Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία
Δραστηριότητες-Ερωτήσεις-Ασκήσεις
Αναγκαιότητα προτυποποίησης
μαθησιακών τεχνολογιών
 Πολυμέσα (multimedia): πολλοί τρόποι
αναπαράστασης και εκφοράς της πληροφορίας
(συνύπαρξη κειμένου, εικόνας, βίντεο, γραφικών
και κινούμενης εικόνας και διαλογικότητα)
 Ασαφής διάκριση πολυμέσων- υπερμάσων
 Γραμμικότητα και μη-γραμμικότητα
 Κατηγοριοποίηση εφαρμογών πολυμέσων με
κριτήρια
 Τρόπος διανομής (οπτικοί δίσκοι, μέσω διαδικτύου)
 Χρήση (εκπαίδευση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία,
προβολή προϊόντων, κατάρτιση, τηλε-εφαρμογές)
κείμενο
 Κείμενο και υπερκείμενο
 Τρόποι εισαγωγής
κειμένου
Εικόνες - γραφικά
 Εικόνα είναι σύνολο από εικονοστοιχεία
(ψηφιογραφική μορφή)
 χαρακτηριστικά : ανάλυση, βάθος χρώματος,
μέγεθος, διαστάσεις
 παραγωγή: έτοιμες, με σάρωση, με σύλληψη
 Γραφικά είναι σύνολο από αντικείμενα
(διανυσματική μορφή)
 χαρακτηριστικά : διαστάσεις, μικρό μέγεθος, χαμηλή
ποιότητα απόδοσης
 παραγωγή: με χρήση γεωμετρικών σχημάτων
Κινούμενη εικόνα και βίντεο
 Διαδοχή εικόνων ώστε να δίνουν την αίσθηση της
κίνησης
 χαρακτηριστικά: αριθμός καρέ, ρυθμός προβολής,
χρώματα, φωτισμός
 Μετατροπή γραφικών σε βίντεο
 Ψηφιακό βίντεο
 Αλγόριθμοι συμπίεσης: MPEG, MJPEG, DVI, DVX
 Παραγωγή: έτοιμα, με σύλληψη από βιντεοκάμερα ή
από οθόνη
ήχος
 Μορφές: μουσική, ομιλία, ηχητικά εφέ
 χαρακτηριστικά: ποιότητα, διάρκεια, συγχρονισμός
με άλλα μέσα
 Ψηφιοποίηση
 Πρότυπα συμπίεσης: MP3, MP4
 Παραγωγή: έτοιμα αρχεία, με ηχογράφηση
Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων
Διάκριση πολυμεσικών εφαρμογών
 Σειριακές πολυμεσικές εφαρμογές
 Γραμμική δόμηση
 Διαλογικές πολυμεσικές εφαρμογές
 Ιεραρχική δόμηση
 Υπερμέσα
 Δικτυακή δόμηση
 Μεικτή δόμηση
Λογισμικά ανάπτυξης πολυμεσικών
εφαρμογών
 Εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων
 Εργαλεία συγγραφής (authoring tools)
 Κατηγορίες εργαλείων ανάλογα με την οργάνωση,
τη δόμηση και τη παρουσίαση, βασίζονται:
 σε κάρτες (μορφή βιβλίου)
 σε εικονίδια (διάγραμμα ροής)
 στο χρόνο (χρησιμοποιούν χρονογραμμή)
Βήματα για το σχεδιασμό και τη
παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών
 Ανάλυση
 Σχεδίαση
 Ανάπτυξη
 Έλεγχος
 Διανομή
Ανάλυση
 Βασική ιδέα
 Πληροφορίες για το υλικό
 Προσδιορισμός χρηστών που απευθύνεται
 Επιθυμητό και διαθέσιμο
 Επιλογή εργαλείου ανάπτυξης
 Συγκρότηση ομάδας και κατανομή εργασιών
 Χρονοπρογραμματισμός
Σχεδίαση
 Σχεδιασμός των τμημάτων
 Χάρτης πλοήγησης, διάγραμμα ροής
 Σχεδιασμός διεπαφής
Ανάπτυξη και έλεγχος/ αξιολόγηση
 Συγκέντρωση/ κατασκευή πολυμεσικού υλικού
 Επεξεργασία και ψηφιοποίηση
 Ενσωμάτωση στοιχείων πολυμέσων στην
εφαρμογή στο συγγραφικό εργαλείο
 Πρώτες διορθώσεις
 Στάδια ελέγχου, επανασχεδιασμός, διαμορφωτική
αξιολόγηση
Διανομή
 Ψηφιακό μέσο διανομής
 Πνευματικά δικαιώματα δημιουργών (κλείδωμα,
κρυπτογράφηση)
 Εγχειρίδιο χρήστη
 Αναπαραγωγή / δημοσίευση στο διαδίκτυο
Πολυμέσα και εκπαίδευση
 Υποβοήθηση της μαθησιακής διαδικασίας
εκπαιδευόμενου
 Υποστήριξη επιμορφωτή
 Αυτόνομα διδακτικά συστήματα
 Εγκυκλοπαίδειες /λεξικά
Διαδραστικοί πίνακες ΔΠ
 Ψηφιακοί λευκοί πίνακες που συνδέονται με
υπολογιστή, απεικονίζουν την οθόνη του σε
πραγματικό χρόνο και δέχονται απευθείας εντολές
από το χρήστη με αφή ή γραφίδα.
 http://www.youtube.com/watch?v=bb3wcZ3RQ2M
(Διαδραστικοί πίνακες και διαδραστικές
επιφάνειες)
 Συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των εποπτικών
μέσων με τα ψηφιακά συστήματα
 Άρχισαν να χρησιμοποιούνται από τα τέλη της
δεκαετίας του 1990
Το ερώτημα της Διδακτικής χρησιμότητας
 Καινοτόμος χαρακτήρας
 Τι υπόσχεται η νέα τεχνολογία
 Επένδυση στην εκπαίδευση / Σύνδρομο του
εκκρεμούς
 Μελέτες σύγκρισης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων
με ή χωρίς χρήση τεχνολογίας. nsd (no significant
difference phenomena)
 Το πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφεται η χρήση της
τεχνολογίας, οι τρόποι χρήσης της (δάσκαλος,
μαθητές, διδακτικό συμβόλαιο)
Λειτουργικά χαρακτηριστικά ΔΠ
 Επιτρέπουν την υπογράμμιση, επιλογή,




αποκοπή/αντιγραφή και επικόλληση κειμένων,
τμημάτων κειμένου και εικόνων
Επιτρέπουν τη λειτουργία συνδέσμων αφού
αναγνωρίζουν το «κλικ» και το «διπλό κλικ», την
«ολίσθηση και απόθεση»
Δυνατότητα διαχωρισμού της επιφάνειας σε
ανεξάρτητα τμήματα (σαν να έχουμε 2 οθόνες)
Εμφάνιση εικονικών λειτουργιών και περιφερειακών
με ρυθμιζόμενες διαστάσεις (πχ. πληκτρολόγιο)
Δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών του χρήστη
και των αντιδράσεων απομακρυσμένων χρηστών
Πλεονεκτήματα ΔΠ
 μέσο οργάνωσης συλλογικών δραστηριοτήτων
 παρουσιάζουν όλα τα πλεονεκτήματα ψηφιακών
παρουσιάσεων σε συνδυασμό με την απευθείας
αλληλεπίδραση
 Έχουν τις διεθνείς έρευνες ...με το μέρος τους
 Είναι χρήσιμοι σε διδακτικές πρακτικές όπως:




Συγκρίσεις οντοτήτων
Διαμορφωτικές δραστηριότητες (ανακεφαλαίωση)
Έλεγχος /επαλήθευση υποθέσεων
Διαπραγμάτευση εννοιών με λεκτικά ή εικονικά
στοιχεία (πχ εννοιολογικός χάρτης)
Μειονεκτήματα ΔΠ
 ?
 ?
Τύποι Διαδραστικών Συστημάτων
Υπάρχουν 5 τύποι Διαδραστικών πινάκων, όπου ο καθένας προσφέρει δυνατότητες και ευκολίες
που διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το που απευθύνονται.
Διαδραστικός Ασπροπίνακας Οπτικής Τεχνολογίας Τύπου 1
Τρόπος Λειτουργίας: Μία ειδική γραφίδα «διαβάζει» από τον πίνακα ειδικά κωδικοποιημένες
συντεταγμένες, οι οποίες προσδιορίζουν την θέση της γραφίδας στον πίνακα.
Διαδραστικός Ασπροπίνακας Μηχανικής Πίεσης (αφής) Τύπου 2
Τρόπος Λειτουργίας: Το σημείο επαφής που προκαλείται λόγω μηχανικής πίεσης σε δύο
παράλληλες ειδικές επιφάνειες, καθορίζει τις συντεταγμένες της θέσης της γραφίδας ή του
δακτύλου επάνω στον πίνακα.
Διαδραστικός Ασπροπίνακας Ηλεκτρομαγνητικού Πλέγματος Τύπου 3
Τρόπος Λειτουργίας: Ένα ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα, ενσωματωμένο στον πίνακα, προσδιορίζει
τις συντεταγμένες της ειδικής γραφίδας, εντοπίζοντας το «στίγμα» της ηλεκτρομαγνητικής μύτης
της.
Φορητή συσκευή - Διαδραστικό Σύστημα (ΔΣ) Οπτικής/Ηχητικής Τεχνολογίας Τύπου 4
Τρόπος Λειτουργίας: Η ειδική γραφίδα εκπέμπει οπτικά ή/και ηχητικά σήματα τα οποία
καταγράφονται από μία συσκευή/δέκτη. Η συσκευή/δέκτης προσαρμόζεται στην επιφάνεια
εργασίας και προσδιορίζει τη θέση (συντεταγμένες) της γραφίδας πάνω σε αυτήν.
Βιντεοπροβολέας με Ενσωματωμένο Διαδραστικό Σύστημα (ΔΣ) Τύπου 5
Τρόπος Λειτουργίας: Η ειδική γραφίδα εκπέμπει οπτικά ή/και ηχητικά σήματα τα οποία
καταγράφονται από μία συσκευή/δέκτη, η οποία προσδιορίζει τη θέση (συντεταγμένες) της
γραφίδας στην επιφάνεια. Η συσκευή/δέκτης έχει ενσωματωθεί στον βιντεοπροβολέα.
Για τα σχολεία, οι διαδραστικοί πίνακες τύπου 2, 3 και 5 αποτελούν την καταλληλότερη επιλογή,
προσφέροντας πλεονεκτήματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά που σε συνδυασμό με την προσιτή
τιμή αποτελεί ιδανικό συνδυασμό ποιότητας – κόστους -απόδοσης.
Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία
 http://www.mirandanet.ac.uk/news/archive.php#pa
 http://www.nosignificantdifference.org/faq.asp#Q1 nsd
 http://www.merlot.org/merlot/index.htm
Πολυμεσικοί πόροι.
 http://www.uen.org/general_learner/multimedia_resourc
es.shtml Πολυμεσικοί πόροι UTAH
 http://www.agocg.ac.uk/mmedia.htm τεχνικές
αναφορές για πολυμέσα
 http://www.techlearning.com/article/13910
Αξιολόγηση Διαδραστικών πινάκων
Δραστηριότητες
 Κατασκευή παρουσίασης (έως 5 διαφάνειες)
(powerpoint) με ενσωμάτωση πολυμεσικών
στοιχείων και ενεργοποίηση συνδέσμων, με θέμα
πληροφορίες για ένα εργαλείο web 2.0.
 Δημοσίευση παρουσίασης με τη βοήθεια εργαλείου
web 2.0 (slideshare)