Εισαγωγή στα πολυμέσα

Download Report

Transcript Εισαγωγή στα πολυμέσα

Πανεπιστημιακό κέντρο εκπαίδευσης επιμορφωτών Δυτικής Ελλάδας
Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕΑΠΗ - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΤΚΕΠ
Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β΄Επιπέδου

Ενότητα 3.2.0 Εισαγωγή στα
Πολυμέσα

Διδάσκων:
Χρήστος Κατσάνος
[email protected]
Οργάνωση της ενότητας 3.2

Εισαγωγή στον κόσμο των πολυμέσων
 Ορισμός & χρήση
 Δομικά στοιχεία
 Εργαλεία δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών

Ανάλυση-Σχεδίαση εφαρμογών πολυμέσων

Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων
 Υλοποίηση σεναρίων με χρήση Powerpoint
Ορισμός του όρου: Πολυμέσα (MultiMedia)

Η χρήση πολλαπλών μέσων ή μορφών για την
παρουσίαση πληροφορίας:
 Κείμενο
 Γραφικά
 Ακίνητη εικόνα
 Κινούμενη εικόνα (animation)
 Ήχος
 Βίντεο

Πολυμεσικές εφαρμογές (ή Πολυμέσα)
 Ελέγχονται από υπολογιστή
 Είναι ολοκληρωμένα (integrated)
 Η πληροφορία είναι σε ψηφιακή μορφή
Ας δούμε ένα παράδειγμα!
http://www.e-yliko.sch.gr
Κατηγορίες Πολυμέσων

Ανάλογα με τον τρόπο διανομής
 Οπτικοί δίσκοι (CD-ROM, DVD-ROM)
 Περίπτερα πληροφοριών(Kiosks)
 Πραγματικού χρόνου (Online)
 Διαδίκτυο (Internet)

Ανάλογα με την χρήση
 Ενημέρωση
 Εκπαίδευση
 Ψυχαγωγία
Κύρια χαρακτηριστικά πολυμέσων

Η πληροφορία έχει ψηφιακή φύση

Είναι αλληλεπιδραστική

Είναι συμπιεσμένη
Κείμενο

Κείμενο περιεχομένου
 Παρέχει ουσιαστική πληροφόρηση στον χρήστη
περιγράφοντας τις πληροφορίες
 Εισαγωγή με πληκτρολόγηση ή σάρωση κειμένου

Κείμενο Περιβάλλοντος
 Τίτλοι, Κουμπιά πλοήγησης, Μενού επιλογών
Υπερκείμενο και Υπερμέσα

Υπερκείμενο
 Μη-γραμμικό
 Δίκτυο από κόμβους &
συνδέσμους
 Οι σύνδεσμοι είναι
προσαρτημένοι σε λέξεις

Μιλάμε πλέον για Υπερμέσα
Πολυμέσα στο Διαδίκτυο

Adobe Flash

Java applets

Video, Streaming Video

Ήχος

Άλλα Plugins
Εικόνα – Ψηφιογραφική

Πίνακας Εικονοστοχείων (bitmap)

Κύρια Χαρακτηριστικά
 Διαστάσεις, Ανάλυση (ppi), Βάθος
χρώματος,

Πηγές
 Έτοιμες συλλογές, Ψηφιακή
φωτογραφική, Σάρωση, Screenshot

Επεκτάσεις Αρχείων
 JPG, BMP, GIF, TIF
Παράδειγμα
96 pixels per inch = 96px /
2.54 = 37.79 px per cm
1024px / 37.79 px per cm =
27cm
Μια έγχρωμη εικόνα 1024Χ768 pixels (27cmX20cm στα
96ppi) με βάθος χρώματος 24 bit καταλαμβάνει
2,25MByte
Με τι αλγόριθμο
συμπίεσης?
Αρχεία Εικόνας
ΟΝΟΜΑ
Μορφοποίησης
Επέκταση
αρχείου
TIFF
(Tagged Image File)
*.tif
Ασυμπίεστη πληροφορία
χωρίς απώλειες.
Μεταφερσιμότητα ανάμεσα σε
διάφορες πλατφόρμες υλικού
και λογισμικού
Μεγάλο μέγεθος
αρχείου
Δύσκολο στην
αποθήκευση
GIF
(CompuServe
Graphics Interface
Format)
*.gif
Μικρό μέγεθος, εύκολη
αποθήκευση και μεταφορά,
δυνατότητα διαφάνειας
Περιορισμός χρωμάτων Εικόνες grayscale,
στα 256
εικόνες με διαφάνεια ή
εικόνες με λίγα χρώματα
JPEG
(Joint Photo graphics
Expert Group)
*.jpg
Προσφέρει «πραγματικό
χρώμα» (16,8 Μ) και
δυνατότητα καθορισμού του
βαθμού συμπίεσης
Απωλεστική συμπίεση
BMP
(Standard Windows
Bitmap)
*.bmp
Αποδίδει καλά σε εφαρμογές
των Windows και του OS/2
Απώλεια πληροφορίας, Σε εφαρμογές των
δύσκολο στη διαπλαWindows και του OS/2
τφορμική μεταφορά του
PSD
(PhotoShop images)
*.psd
Διατηρεί πλήθος
πληροφοριών (πχ. channels,
layers, paths) για την
ολοκληρωμένη επεξεργασία
της εικόνας.
Συμβατό μόνον με
συγκεκριμένες
εφαρμογές
Δεν χρησιμοποιείται στο
Web
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Συνηθισμένη Χρήση
Αρχειοθέτηση ψηφιακών
εικόνων με όλη την
αρχική πληροφορία
διαθέσιμη
Παρουσίαση εικόνων
συνεχούς τόνου (πχ.
φωτογραφίες) στο Web
Ενδιάμεση φόρμα
αποθήκευσης για
παραπέρα επεξεργασία
της εικόνας.
JPEG Συμπίεση
No Compression
167 KB
50%
Compression
46 KB
99%
Compression
9 KB
GIF Transparency (διαφάνεια)
Διάφανο Φόντο
Λευκό Φόντο
Εικόνα – Διανυσματική

Αποτελείται από γεωμετρικά σχήματα
 Γραμμές, Καμπύλες κλπ

Κύρια Χαρακτηριστικά
 Διαστάσεις
 Μικρά μεγέθη
 Έλλειψη Φωτορεαλισμού

Επεκτάσεις Αρχείων
 ΑΗ, DXF, CDR, EPS, WNF
Κινούμενη Εικόνα (animated)
Frame1
Frame2
Animated.gif
Frame3
Ήχος

Ήχος περιεχομένου
 Αφηγήσεις για γεγονότα ή περιστατικά σχετικά με το θέμα
 Μαρτυρίες (Ιστορικό Ντοκουμέντο – Απαγγελία ενός
ποιήματος)
 Εκφωνήσεις περιεχομένων εφαρμογής – οδηγίες
πλοήγησης – Επεξηγήσεις

Ήχος περιβάλλοντος
 Ενίσχυση του μηνύματος (αέρας – φωνές ζώων)
 Μουσική επένδυση
 Ηχητικά εφέ
Βασικά Αρχεία Ήχου
Επέκταση
Πρότυπο
.wav
Wave
.mid
MIDI
.mp3
MPEG-layer 3
.wma
WMA
.ra
Real Audio
Περιγραφή
Αποτελεί το πρότυπο αποθήκευσης ψηφιακού ήχου και
είναι υποσύνολο του πρότυπου RIFF.
Διεθνές πρότυπο για την αποθήκευση μουσικών αρχείων
MIDI.
Πρότυπο συμπιεσμένων αρχείων ήχου. Χρησιμοποιείται
κυρίως για τη διακίνηση αρχείων μουσικής στο διαδίκτυο.
Windows Media Audio. Αναπτύχθηκε από την Microsoft
με στόχο την υποστήριξη απωλεστικής συμπίεσης.
Προορίζεται για την άμεση αναπαραγωγή ήχων μέσω του
διαδικτύου.
Βίντεο

Βίντεο περιεχομένου
 Έμφαση σε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το θέμα
 Αναλυτική παρουσίαση πολύπλοκων διαδικασιών
 Παρουσίαση ιστορικών ντοκουμέντων και μαρτυριών
 Επεξήγηση δυσνόητων εννοιών
 Δημιουργία κατάλληλης διάθεσης

Βίντεο βοήθειας (video tutorial)
 Οδηγίες πλοήγησης και χρήσης της εφαρμογής
Βίντεο: Δημιουργία & Χαρακτηριστικά

Δημιουργία Βίντεο
 Χρήση κατάλληλων συσκευών (ψηφιακή βιντεοκάμερα,
webcam κλπ)
 Με ψηφιοποίηση αναλογικού video (μέσω κατάλληλης
κάρτας)

Βασικά Χαρακτηριστικά
 Συχνότητα δειγματοληψίας (sampling rate)
 Ταχύτητα εναλλαγής των πλαισίων (frame rate)
 Μέγεθος των πλαισίων (frame size)
 Χρωματικό βάθος (color depth)
Συμπίεση Video

Χωρική (μεμονωμένα πλαίσια)
 Cinepak της Radius (*.avi)
 Microsoft Video 1 (*.avi)
 DV (*.avi)
 M-JPEG (*.avi)
 Διάφοροι συμπιεστές καρτών σύλληψης (*.avi)

Χρονική (ομάδα πλαισίων)
 MPEG -1 (*.mpg) [VCD]
 MPEG -2 (*.mpg) [SVCD – DVD]
 Quick Time (*.mov)
 MPEG -4 (*.avi)
 Real Media (*.rm)
Ανάλυση
Σχεδίαση
Ανάπτυξη
Έλεγχος
Διανομή
Ανάλυση

Προγραμματισμός και Συλλογή απαραίτητων
πληροφοριών

Καθορισμός τελικών χρηστών, αναγκών και
ικανοτήτων τους

Ανάλυση στόχων

Ανάλυση κόστους

Δημιουργία ομάδων εργασιών
Σχεδιασμός

Μετασχηματισμός απαιτήσεων

Χάρτης πλοήγησης

Διάγραμμα ροής

Πρωτότυπο διεπαφής
Ανάπτυξη

Συλλογή Υλικού (φωτογραφίες, ήχοι κλπ)

Ψηφιοποίηση υλικού (αν χρειάζεται)

Ενσωμάτωση πολυμέσων με τη βοήθεια κάποιου
εργαλείου ή γλώσσας προγραμματισμού
Έλεγχος (ή Αξιολόγηση)
Ανάλυση Απαιτήσεων
Και Σχεδιασμός
Δημιουργία
πρωτοτύπου
Έλεγχος
Διανομή

Εγγραφή είτε σε οπτικό δίσκο είτε μεταφορά στον
server για διαδικτυακή διάθεση

Αντίγραφα ασφαλείας

Γράφεται εγχειρίδιο χρήστη (εγκατάσταση, χρήση)