Τεχνική υποστήριξη παραγωγής οπτικοακουστικού

Download Report

Transcript Τεχνική υποστήριξη παραγωγής οπτικοακουστικού

Τεχνική υποστήριξη παραγωγής
οπτικοακουστικού υλικού, επεξεργασίας
βίντεο
Εισηγητής: Δρ. Σάββας Αναστασιάδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Α.Π.Θ.
1
Περιγραφή υπηρεσίας – ανάγκη
που καλύπτει
 Δυνατότητες της υπηρεσίας
 Ανάγκες που καλύπτει
 Παραδείγματα
Α.Π.Θ.
2
Δυνατότητες της υπηρεσίας
• Παραγωγή νέου ψηφιακού υλικού
• Μετατροπή παλαιότερου / υπάρχοντος
αναλογικού υλικού σε ψηφιακό
Α.Π.Θ.
3
Παραγωγή νέου ψηφιακού υλικού
•
•
•
•
Α.Π.Θ.
Εύκολη επεξεργασία
Άμεση επέμβαση / παρέμβαση
Διασφάλιση της διαχρονικότητας του υλικού
Μεγάλο εύρος χρήσεων
4
Μετατροπή αναλογικού υλικού σε
ψηφιακό
•
•
•
•
•
Όγκος μέσου
Βελτίωση οπτικού αποτελέσματος
Ταχύτερη / καλύτερη / άμεση επεξεργασία
Προστασία από τον χρόνο
Όγκος συσκευών αναπαραγωγής
Α.Π.Θ.
5
Παραδείγματα
 Βιντεοσκόπηση διαλέξεων σε αίθουσα
διδασκαλίας
 Βιντεοσκόπηση σε ειδικό χώρο
 Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού από κασέτες
VHS
Α.Π.Θ.
6
Βασικές πηγές




Πηγή: Κασέτες VHS
Πηγή: Ψηφιακοί δίσκοι DVD / VideoCD
Πηγή: Ζωντανές μεταδόσεις
Πηγή: Βιντεοσκοπήσεις
- Εργαστήριο, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο
- Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και στούντιο
- Όργανα με έξοδο video, π.χ. μικροσκόπια
Α.Π.Θ.
7
Κασέτες VHS
•
•
•
•
•
•
•
Α.Π.Θ.
Παλιό / ξεπερασμένο format
Μεγάλη υπάρχουσα βάση
PAL vs NTSC
Χαμηλή ποιότητα
Γραμμική πρόσβαση
Μονής “κατεύθυνσης”
Όγκος
8
Ψηφιακοί δίσκοι DVD / VideoCD
•
•
•
•
•
•
Α.Π.Θ.
Σύγχρονο format
Πιο κοντά στους υπολογιστές
PAL vs NTSC
Υψηλή ποιότητα
Τυχαία πρόσβαση
Όγκος
9
Ζωντανές μεταδόσεις
•
•
•
•
•
Α.Π.Θ.
Μέγεθος εικόνας
Ποιότητα μετάδοσης
Ταχύτητες δικτύου
Αποθήκευση (encoder / server / client)
Διαχρονικότητα
10
Βιντεοσκοπήσεις
•
•
•
•
•
Διδακτικές αίθουσες
Αίθουσες τηλεκπαίδευσης
Γραφεία
Ειδικές αίθουσες
Επιστημονικά όργανα
Α.Π.Θ.
11
Τελικά προϊόντα και χρήσεις
Αρχεία video για αναπαραγωγή σε Η/Υ
Ψηφιακοί δίσκοι DVD / VideoCD
Διάθεση βίντεο-διαλέξεων στο διαδίκτυο
Βίντεο-διαλέξεις συγχρονισμένες με τις
διαφάνειες
 Βίντεο-διαλέξεις και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση




Α.Π.Θ.
12
Αρχεία βίντεο
• Τοπική αναπαραγωγή
• Απομακρυσμένη αναπαραγωγή?
Α.Π.Θ.
13
Τοπική αναπαραγωγή
• AVI (Audio Video Interleaving)




Μέγεθος εικόνας
Συμπίεση
Μέγεθος αρχείου
Επεξεργασία (κόψε / ράψε / εφέ)
• MJPEG / MPEG1 / MPEG2 / DiVX / XViD
Α.Π.Θ.
14
Απομακρυσμένη αναπαραγωγή
• HTTP Delivery




Α.Π.Θ.
Χρόνος
Μέγεθος εικόνας
Συμπίεση
Μέγεθος αρχείου
15
DVD / VideoCD
• DVD (Digital Versatile Disk)




Σύγχρονο
Μέγεθος μέσου
Αποθηκευτικό μέγεθος (4.5 - 18 Gbytes)
Ποιότητα εικόνας / ήχου
• VideoCD
 Παλαιότερο
 Μέγεθος μέσου
 Αποθηκευτικό μέγεθος (~700 Mbytes)
Α.Π.Θ.
16
Διάθεση βίντεο-διαλέξεων στο
διαδίκτυο (streaming)
• WMV (Windows Media Format)
• RM (Real Media Format)
• MOV (QuickTime)
Α.Π.Θ.
17
Βίντεο-διαλέξεις συγχρονισμένες
με τις διαφάνειες
• Microsoft Producer
• SMIL
Α.Π.Θ.
18
Βίντεο-διαλέξεις και ασύγχρονη
τηλεκπαίδευση
• BlackBoard
• E-CLASS
Α.Π.Θ.
19
Ολοκληρωμένα “κλειστά”
συστήματα
• Λύσεις πακέτο που περιλαμβάνουν
 υπολογιστή (συνήθως φορητός ή μεταφερόμενος)
 λειτουργικό σύστημα βελτιστοποιημένο για τον σκοπό
που προορίζεται
 ειδικές εφαρμογές για σύλληψη και επεξεργασία
ψηφιακού video
 απαραίτητες είσοδοι και έξοδοι εικόνας και ήχου
Α.Π.Θ.
20
Πλεονεκτήματα
• Δεν υπάρχει ανάγκη για εγκατάσταση
λειτουργικού / εφαρμογών
• Βελτιστοποιημένη απόδοση
• Ένα σημείο για προβλήματα – υποστήριξη
• Συνήθως εξειδικευμένα πληκτρολόγια για
επιτάχυνση διαδικασιών επεξεργασίας
Α.Π.Θ.
21
Μειονεκτήματα
• Κλειστά συστήματα με περιορισμένες
•
•
•
•
δυνατότητες επικαιροποίησης / αναβάθμισης
Αδυναμία υποστήριξης καινούριων προτύπων /
τεχνολογιών
Κόστος
Όγκος / βάρος
Ανάγκη εκπαίδευσης χειριστή στα
συγκεκριμένα, συνήθως όχι εμπορικά ή ευρέως
διαδεδομένα, εργαλεία
Α.Π.Θ.
22
Ανοικτά συστήματα
• Κοινοί υπολογιστές γραφείου ή φορητοί εφοδιασμένοι με
•
•
•
τις απαραίτητες εισόδους και εξόδους για video και ήχο
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές
επεξεργασίας
Συνεργασία με δύο ή και τρεις οθόνες (μία για
επεξεργασία και μία -ή δύο- για προεπισκόπηση)
Εξειδικευμένα πληκτρολόγια και καταδεικτικές συσκευές
(ποντίκια, trackballs, shuttle/jog controls)
Α.Π.Θ.
23
Πλεονεκτήματα
• Δυνατότητες άμεσης αναβάθμισης τόσο του
•
•
•
•
Α.Π.Θ.
υλικού (H/W) όσο και του λειτουργικού –
εφαρμογών (S/W)
Κοινή πλατφόρμα και τρόπος εργασίας με τους
καθημερινούς υπολογιστές γραφείου
Άμεση υιοθέτηση νέων προτύπων και
τεχνολογιών
Πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες
Κόστος
24
Μειονεκτήματα
• Όγκος / βάρος / μεταφερσιμότητα
• Προβλήματα ασυμβατότητας τόσο στο υλικό όσο
και στις εφαρμογές
• Πολλαπλοί προμηθευτές / δυσκολία εντοπισμού
αιτιών και λύσεων προβλημάτων
• Δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένων
περιφερειακών στην Ελληνική αγορά
• Υψηλό κόστος σε κάρτες επεξεργασίας και
συμπίεσης ψηφιακού video στο υλικό (Digital
Signal Processors / H/W Encoders)
Α.Π.Θ.
25
Σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής
•
•
•
•
•
•
•
•
Μητρική
Επεξεργαστής
Μνήμη
Σκληρός δίσκος
Τρόπος σύλληψης video
Κάρτα απεικόνισης
Δίκτυο
Κάμερα
Α.Π.Θ.
26
Μητρική
• Εύρος διαύλου μεταξύ του ολοκληρωμένου ελέγχου
•
•
μνήμης (northbridge), του ολοκληρωμένου ελέγχου
περιφερειακών και διαύλου επέκτασης (southbridge) και
του κεντρικού επεξεργαστή
Μεγάλο εύρος διαύλου <=> μεγάλη ταχύτητα ρολογιού
συστήματος (≥ 800 MHz)
Επικοινωνία μεταξύ κεντρικού επεξεργαστή και μνήμης
χωρίς την ανάγκη προσθήκης σταδίων αναμονής (wait
stages)
 ίδιο εύρος διαύλου, άρα διπλά κανάλια πρόσβασης στη μνήμη
 Διαφύλλωση (interleaving) μνήμης
Α.Π.Θ.
27
Διαφορά ενός και δύο καναλιών
πρόσβασης στη μνήμη
AGP
+
Μονό κανάλι
+
Northbridge
+
Κεντρικός
επεξεργαστής
Μειωμένη
απόδοση
6.4 GB/s
6.4 GB/s
Κεντρικός
επεξεργαστής
+
3.2 GB/s
AGP
+
Ισορροπία
απόδοσης
Διπλό
κανάλι
+
Northbridge 6.4 GB/s
+
+
Southbridge
Southbridge
Α.Π.Θ.
28
Επεξεργαστής
• Υψηλή ταχύτητα πυρήνα (≥ 2.8 GHz)
• Υψηλή ταχύτητα επικοινωνίας με «τον έξω κόσμο» (Front Side
•
•
•
•
•
•
Bus) (≥ 800 MHz)
Διακριτή λανθάνουσα μνήμη 1ου επιπέδου (L1 Cache memory)
μεταξύ εντολών και δεδομένων (Instruction cache / Data cache)
Μεγάλου μεγέθους λανθάνουσα μνήμη 2ου επιπέδου (L2 Cache
memory) (≥ 512 ΚΒ) ίδιας ταχύτητας με τον πυρήνα
Υποστήριξη ειδικών εντολών επιτάχυνση διαδικασιών
πολυμέσων (π.χ. Intel MMX)
Δυνατότητα εφαρμογής μιας εντολής σε πολλά σετς δεδομένων
(Single Instruction Multiple Data)
Δυνατότητα πλήρους και συνεχούς «εκμετάλλευσης» του
συνόλου των διαθέσιμων πόρων του επεξεργαστή (π.χ. Intel
Hyper-Threading)
Dual-Core
Α.Π.Θ.
29
Hyper-Threading
Hyper-Χωρίς Hyper
Threading
«Φυσικός»
επεξεργαστής
Thread 2
Λογικός επεξεργαστής
ορατός στο Λ/Σ
Thread 1
Δέσμευση πόρων
φυσικού επεξεργαστή
Πόρος 1
Απόδοση
Time
Πόρος 2
Με Hyper
Hyper-Threading
Πόρος 3
1
hread
T
Thre
ad
2
Πόρος 1
Πόρος 2
+
Πόρος 3
•Το Hyper-Threading συμβάλει στη συνεχή εκμετάλλευση πόρων, βελτιώνοντας:
-Προσβάσεις μνήμης (στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας / video)
-Αλληλουχία εξαρτήσεων στις καθυστερήσεις εκτέλεσης μεγάλων εντολών
(κωδικοποιήσεις / αλλαγή κωδικοποίησης ψηφιακού video)
-Εσφαλμένη πρόβλεψη διακλάδωσης (επεξεργασία 3D γραφικών)
-Ταυτόχρονη αξιοποίηση μονάδων επεξεργασίας ακεραίων και δεκαδικών υπολογισμών
Α.Π.Θ.
30
Παράδειγμα απόδοσης
Pentium® 4 processor 2.40 GHz /533
on Intel® 875P Chipset
Normalized to Pentium 4 Processor 2.40 GHz
2.00
Pentium® 4 processor with HT Technology
2.40 GHz /800 on Intel® 875P Chipset
Industry Standard Benchmarks
Single Applications
1.75
Pentium® 4 processor with HT Technology
3GHz /800 on Intel® 875P Chipset
Multitasking Performance
1.65
1.50
1.43
1.25
1.00
1.07
1.00
1.27
1.20
1.14
1.00
1.45
1.38
1.29
1.29
1.28
1.57
1.00
1.00
1.00
1.00
Performance Baseline
0.75
0.50
0.25
Productivity
Performance
On Line Gaming
Performance
Content Creation
Performance
Digital Content
Creation
Productivity
Multitasking
Video Playback
and Encoding
0.00
SYSmark* 2002
Α.Π.Θ.
Quake* III Arena Demo
IV
Adobe* After Effects*
XMPEG* with DivX*
VirusScan* +
Windows* Media Player
Powerpoint* + Acrobat*
+ Movie Maker*
Πηγή: Intel Corporation
31
Μνήμη
• Μεγάλο μέγεθος (≥ 1 GB)
• Υψηλή ταχύτητα επικοινωνίας με την μητρική (≥
400 MHz)
• Δυνατότητα ανίχνευσης και επιδιόρθωσης
λαθών (ECC)
• Επώνυμος κατασκευαστής / εγγύηση
• Σωστή τοποθέτηση μνήμης DDR σε μητρικές με
διπλό κανάλι
Α.Π.Θ.
32
Σκληρός δίσκος
• Πολλαπλοί σκληροί δίσκοι
 ανεξάρτητος για το Λ/Σ
 ανεξάρτητος για προεπισκόπηση
 ανεξάρτητος για τελικό αποτέλεσμα
• Μεγάλες χωρητικότητες (≥ 80 GB)
• Υψηλές ταχύτητες περιστροφής (≥ 7200 rpm)
• Μεγάλο μέγεθος μνήμης προσωρινής αποθήκευσης
•
•
•
(buffer) (≥ 8 MB)
Parallel ATA vs. Serial ATA
SCSI
RAID
Α.Π.Θ.
33
Παράδειγμα τοποθέτησης
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ
Α.Π.Θ.
34
Τρόπος σύλληψης video
• IEEE 1394a (Το πρότυπο σήμερα)
 400 Mbps
 συμβατότητα / υποστήριξη από όλους
• USB 2.0
 480 Mbps
 συμβατότητα με USB 1.1
 υποστήριξη από χαμηλού κόστους συσκευές, κυρίως ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές
• IEEE 1394b (Αύριο)
 800 Mbps
 64 bit
• Αναλογικός τρόπος
 Κάρτες σε όλο το «εύρος» τιμών
 PCI άρα σχετικά χαμηλής απόδοσης χωρίς συμπίεση στο υλικό
 Υψηλή τιμή όταν υπάρχει συμπίεση στο υλικό
Α.Π.Θ.
35
Κάρτα απεικόνισης
•
•
•
•
•
AGP x4 τουλάχιστον (> 1 GB/s)
AGP x8 καλύτερα (> 2 GB/s)
128 MB μνήμη (DDR)
Υποστήριξη DirectX 8 ή καλύτερο
Υποστήριξη 2 οθονών ταυτόχρονα ή 3 ακόμα
καλύτερα
• Αποφυγή χρήσης ενσωματωμένων κυκλωμάτων
σύλληψης video (για σοβαρή χρήση)
Α.Π.Θ.
36
Δίκτυο
•
•
•
•
•
Streaming
DVTS
Ethernet 100 Mbps switched
Gigabit on the M/B
CSA
Α.Π.Θ.
37
Intel® Communications Streaming
Architecture (CSA)
Intel®
Intel® PRO/1000 CT
For GbE Networking
2000
CSA
ICH5
Throughput
1800
266MB/s
PCI
133MB/s
Improved Platform Performance
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
928
Mbps
PCI
1,672
Mbps
CSA
0
See detailed test configuration in Appendix D
CSA Technology
CSA Benefits
• Direct Access to System Memory
• Reduced CPU Utilization
• Prioritized Access to GbE traffic
• 1.5V Interface
• Better management of
simultaneous data streams
• Low Latency Design
• Lower GbE component power
• 266 MB/s dedicated to Networking I/O • Bursts of network traffic handled
with ease
Α.Π.Θ.
38
Κάμερα
• Επιτραπέζιες USB ή IEEE1394a μη αποδεκτές για σύλληψη και
•
•
•
•
•
•
•
•
επεξεργασία
IEEE1394a κάμερες χειρός αρκετά έως πολύ καλές (ανάλογα την μάρκα και
το μοντέλο)
Παρέχουν πλήρη δυνατότητα ελέγχου όλων των λειτουργιών από το
πρόγραμμα επεξεργασίας (play, stop, ff, rew, rec etc)
Χρήση μόνο του οπτικού zoom (συνήθως μέχρι x16) λόγω μεγάλης
παραμόρφωσης εικόνας στο ψηφιακό (φτάνει μέχρι και x480!!!)
Φακοί Carl-Zeiss επιβεβλημένοι!
Δυνατότητα άμεσης εγγραφής του τελικού αποτελέσματος σε κασέτα DV ή
miniDV χωρίς απώλεια ποιότητας
Νέας γενιάς κάμερες με ενσωματωμένο DVD Recorder πολύ καινούριες και
μάλλον αδοκίμαστες.....
DV και miniDV τα standards που επικρατούν σήμερα
Memory sticks, Flash memories etc proprietary τεχνολογίες για ειδικές
χρήσεις
Α.Π.Θ.
39
Παράδειγμα «κλειστού»
συστήματος
• ViewCast Niagara MAXPAC




NiagaraMAX (Το H/W)
Niagara SCX (Το control S/W)
SimulStream (Το streaming S/W)
Focus Enhancements MXProDV Mixer Kit (Η κονσόλα
των εφέ)
 Accordent PresenterPRO (S/W για δημιουργία
παρουσιάσεων)
http://www.viewcast.com/products/Niagara/niagara
max_propac.html
Α.Π.Θ.
40
Παράδειγμα ανοικτού συστήματος
•
•
•
•
•
•
Μητρική

Intel D865PERL (Audio, Gigabit LAN, IEEE1394a)
CPU

Intel P4 @ 3 GHz (H/T) 800 MHz FSB
Μνήμη

1 GB (4 x 256 MB) DDR400
Δίσκοι

3 x Seagate Barracuda 7200.7 (80 GB) SATA
VGA

Matrox Parhelia 128 MB (triple head)
Κάρτα σύλληψης video

Matrox RT.X100 Extreme
http://developer.intel.com/design/motherbd/rl/
http://www.matrox.com/mga/products/parhelia/128mb.cfm
http://www.matrox.com/video/products/rtx100xtreme/home.cfm
Α.Π.Θ.
41
Διάκριση είδους επεξεργασίας
• Τηλεοπτικές παραγωγές και εφαρμογή εφέ
ζωντανά
 ανεξάρτητο κεφάλαιο, ΠΟΛΥ ακριβός εξοπλισμός
• Γραμμική επεξεργασία (Linear Editing)
 επεξεργασία ΠΑΝΩ στο μέσο (κασέτα, DV) που
περιέχει την αρχική έκδοση
• Μη γραμμική επεξεργασία (non-Linear Editing)
 επεξεργασία με ενδιάμεση μεταφορά της αρχικής
έκδοσης σε άλλο μέσο (συνήθως σκληρό δίσκο) και
επαναφορά της στο αρχικό μετά την ολοκλήρωση της
επεξεργασίας
Α.Π.Θ.
42
Γραμμική επεξεργασία
• Η επεξεργασία γίνεται χωρίς ενδιάμεση μεταφορά της «πηγής» σε κάποιο
•
ενδιάμεσο μέσο.
Η επεξεργασία γίνεται με εξειδικευμένο, ακριβό, εξοπλισμό που
αποτελείται από:
 video (beta, vhs, s-vhs, DV)
 editing / effects / mixing console (video + audio)
 video controller
• Standards κυρίως τηλεοπτικά (CMX, SONY)
• Αποθήκευση ΜΟΝΟ των διαδικασιών παρεμβάσεων (edit number, edit
•
•
mode, effect type, source data, etc.) σε EDL format σε floppy ή εξωτερικό
σκληρό δίσκο
Διαδικασίες και format βασικά ασύμβατα με τα χρησιμοποιούμενα στους
υπολογιστές
Παλιότερα υπήρχαν κάρτες επέκτασης για υπολογιστές (π.χ. AV-FAST)
που παρείχαν τον έλεγχο της διαδικασίας από υπολογιστή
Α.Π.Θ.
43
Μη γραμμική επεξεργασία
•
•
•
•
•
•
Σύλληψη video
Βασικά formats
Επεξεργασία video
Συμπίεση video
Εξαγωγή video
Εφαρμογές επεξεργασίας
Α.Π.Θ.
44
Σύλληψη video
• Αναλογικά
Συνδέσεις
 s-video connector
 composite video connector
 USB 1.1, USB 2.0
• Ψηφιακά
 IEEE 1394a (IEEE 1394b) [Firewire, i-Link]
 SDI (BNC type connector) επαγγελματικές λύσεις
•
•
Σύλληψη
Ασυμπίεστη (ΠΟΛΥ μεγάλος όγκος) πρακτικά χωρίς
χρήση
Συμπιεσμένη είτε στο υλικό (H/W encoding) είτε με
προγράμματα (codecs)
Α.Π.Θ.
45
Αναλογικός τρόπος
• Κυρίως παλιότερος τρόπος
• Σχετικά αξιόπιστος (σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της
•
•
•
•
•
κάρτας σύλληψης και τις δυνατότητες του υπολογιστή)
Δεδομένη η μείωση ποιότητας (σε ακριβούς
συνδυασμούς υπολογιστή / κάρτας πολύ περιορισμένη)
Κυρίως για οικιακή ή εισαγωγική χρήση
Video for Windows, Video for Linux, Mac
Ειδικές κάρτες (Osprey, Pinnacle, Matrox, Winnov)
Μάλλον μπήκε στο περιθώριο.....
Α.Π.Θ.
46
Ψηφιακός τρόπος
• Σύγχρονος
• Αποδοτικός
• Αποδεκτός από όλους (συμβατότητα μεταξύ του
•
•
•
•
κόσμου των υπολογιστών και του κόσμου του
video)
Υψηλή ποιότητα
Χαμηλές απαιτήσεις από τον υπολογιστή
Έλεγχος της «πηγής» εξ ολοκλήρου από τον
υπολογιστή
Συμβατότητα formats με τα τηλεοπτικά
Α.Π.Θ.
47
Βασικά formats
• Τηλεοπτικά (PAL, NTSC)
 PAL 720 x 576 pixels x 25 fps (Ευρώπη)
 NTSC 720 x 486 pixels x 30 fps (ΗΠΑ)
• Υπολογιστών (CIF, VCD, SVCD, DVD)







Α.Π.Θ.
CIF 352 x 288 pixels
VCD 352 x 576 pixels
SVCD 704 x 576 pixels
DVD 720 x 576 pixels
Τα fps εξαρτώνται από το format του «τελικού» προϊόντος
υπάρχουν και χαμηλότερα formats αλλά είναι μη αποδεκτά
Τα εξ ορισμού formats αρχείων είναι .AVI για PC και .MOV για
Mac χωρίς να είναι δεσμευτικά!
48
Επεξεργασία video
• Πρώτα επιλογή «τύπου» εργασίας (project type)
π.χ. πηγή, format, συμπίεση, προορισμός
• Δύο τρόποι μεταφοράς στο δίσκο
 ολόκληρη την πηγή με έναρξη εγγραφής και έλεγχο
από τον χειριστή του υπολογιστή για την λήξη
 μαρκάρισμα περιοχών στην πηγή για έναρξη και λήξη
εγγραφής αυτοματοποιημένα από τον υπολογιστή
 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΩΡΟ!!!
– 1 sec. ασυμπίεστο CIF @ 25 fps, CD audio ≈ 7.5 MB
Α.Π.Θ.
49
Επεξεργασία video
• Γραμμή χρονικής
αλληλουχίας (timeline)
Α.Π.Θ.
50
Επεξεργασία video
• Παράθυρο (ή
ανεξάρτητη οθόνη)
προεπισκόπησης
(monitor window)
Α.Π.Θ.
51
Επεξεργασία video
• Story board
• Project window / bins
Α.Π.Θ.
52
Επεξεργασία video
• Αντικείμενα
 «κόψε ράψε»
Α.Π.Θ.
53
Επεξεργασία video – Εργαλεία
μετάβασης
εφέ ήχου
εφέ video
Α.Π.Θ.
54
Επεξεργασία video
«φωτογραφική»
Α.Π.Θ.
55
Επεξεργασία video
Τίτλοι
Α.Π.Θ.
56
Συμπίεση video
• Στο υλικό, μικρή καθυστέρηση, καλύτερη ποιότητα
• Με πρόγραμμα (codec) καθυστέρηση, συνήθως χαμηλή
•
ποιότητα
Formats
 M-JPEG (βασίζεται ο DV που χρησιμοποιείται σε Digital8, DV,
miniDV)
 MPEG1 (VCD, Internet)
 MPEG2 (SVCD, DVD, SatTV)
 MPEG4 (Internet, Multimedia)
 DivX (open source MPEG4 στην αρχή, ανεξάρτητο σήμερα)
Α.Π.Θ.
57
Εξαγωγή video
• Αναλογικά μέσω s-video ή composite video σε
VHS ή SVHS
• Ψηφιακά μέσω IEEE 1394a σε DV ή miniDV
• Ψηφιακά μέσω του υπολογιστή σε CD, VideoCD,
DVD, αρχείο
• Επιλογή κατάλληλης συμπίεσης και format
Α.Π.Θ.
58
Εφαρμογές επεξεργασίας
• Για αρχή
•
•
•
Α.Π.Θ.
 Windows Movie Maker
 Apple iMovie
Για λίγο καλύτερα
 Ulead VideoStudio
 Pinnacle Studio
 Roxio VideoWave
Οι άρχοντες
 Adobe Premiere (PC ή Mac)
 Apple Final Cut Pro
 Pinnacle Edition DV
 Ulead MediaStudio Pro
Οι επαγγελματίες
 AVVID
 Sonic Foundry
 Sony
59
Στούντιο παραγωγής βίντεο
(Ίδρυμα)
 Κάθε ίδρυμα έχει δημιουργήσει μία αίθουσα
τηλεκπαίδευσης.
 Συμπλήρωση του εξοπλισμού της αίθουσας
τηλεκπαίδευσης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και ως στούντιο βιντεοσκόπησης.
Α.Π.Θ.
60
Στούντιο παραγωγής βίντεο
(GUnet)
• Απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ
• Ψηφιακό βίντεο από διαλέξεις, οι οποίες αφορούν είτε
 σε κάποιο(α) μάθημά(τα) στα πλαίσια του προπτυχιακού ή
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών,
 είτε σε διαλέξεις εκτός προγράμματος σπουδών στα πλαίσια κάποιας
δράσης κατάρτισης ή διάχυσης αποτελεσμάτων.
• Δεν είναι ελεύθερης χρήσης λόγω του υψηλού κόστους της.
• Εκπαίδευση: Τεχνικά, σκηνοθετικά θέματα εικονοληψίας και
φωτισμού.
Α.Π.Θ.
61
Στούντιο παραγωγής βίντεο
(Προσωπικό / Ιδιωτικό)
Στον ιστότοπο του ΚΥηΜΑ/GUnet (http://mc.gunet.gr)
μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με το πως
μπορείτε εσείς ή οι συνεργάτες σας να ψηφιοποιήσετε
και να πραγματοποιήσετε μοντάζ στο βίντεο της
διάλεξης σας.
Α.Π.Θ.
62
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΣΗΖΗΤΗΣΗ
Α.Π.Θ.
63
Τέλος
WHAT DO YOU WANT TO DIGITIZE TODAY?
Δρ. Σάββας Θ. Αναστασιάδης
Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
[email protected]
Α.Π.Θ.
64