Byggesten til en (mere) inkluderende skole - PU

download report

Transcript Byggesten til en (mere) inkluderende skole - PU

Byggesten til en (mere) inkluderende skole (2)
Susan Tetler
[email protected]
DPU, Aarhus Universitet
Maj 2011
1
Generalister vs. Specialister

Er udviklingen udtryk for afspecialisering?

Eller har ’specialviden’ fået en ny rolle?

Og dermed eksperten/specialisten?
Videndeling som fremtidig udfordring
(som den kommer til udtryk i Rejseholdets Rapport, 2010)





Skolerne skal have tilført specialpædagogiske kompetencer
Specialskolerne skal fungere som eksterne kompetencecentre for den
specialpædagogiske bistand på skolerne
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skal primært bistå lærerne på
skolen; tilknyttes ressourcecentret på den enkelte skole.
Oprettelse af et ressourcecenter på skolen, især med hensyn til
skole/hjemsamarbejdet, de mest almindelige gennemgribende
udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme).
Bedre sammenhæng mellem specialpædagogikken og den
almindelige undervisning.
Et inklusionsberedskab på skolen

Skolens ledelse af inkluderende processer

Ressourcecentret som distributør af viden

En inkluderende skolekultur (værdigrundlag)
Et inklusionsberedskab i klassen

En inkluderende klasserumskultur

Viden om, hvor og hvem man kan hente råd fra

Redskaber

Klasseteamets samlede inklusionskompetencer
Inklusionskompetencer …
i klasserummet
Relationskompetencer
Samarbejdskompetencer
Inklusions-
Didaktiske
kompetencer
kompetencer
Læringsledelseskompetencer
6
Er det et inkluderende klasserum?
(Et svensk feltstudie)
Kriterier:
Forskelligheder skal accepteres/helst ses som positivt
Socialt tilhørsforhold til klassen
Delagtig i klassens læringsprocesser
Claes Nilholm, 2010
7
Et vellykket inkluderende skoleforløb
(Malini, Nørgaard & Tetler, 2005)

Udmøntningen af det pædagogiske grundlag

Lærerens rolle

Støtteressourcernes anvendelse

Designet af kommunikationskulturen

Det specialpædagogiske (specifikt faglige) beredskab
8
Inkluderende kultur, strategier og praksis

Skabe en INKLUDERENDE KULTUR, dvs. at opbygge fællesskaber og
inkluderende værdier: trygt, accepterende, samarbejdende, stimulerende
fællesskab, hvor alle er værdsat som grundlag for personlig udvikling leg.
Fælles inkluderende værdier udvikles og formidles til alt nyt personale, børn
og forældre. De inkluderende principper og værdier er styrende for alle
afgørelser, både når det gælder planlægning, daglig drift og processerne fra
det ene øjeblik til det andet – dvs. i måden at være sammen på

At udvikle INKLUDERENDE STRATEGIER, dvs. at udvikle fællesskaber for
alle og at tilrettelægge hverdagen ud fra et mangfoldighedsperspektiv. Det
handler om at sikre selve kernen i pædagogikken. Strategier der opmuntrer
børn og medarbejdere til deltagelse fra det øjeblik de kommer ind i miljøet –
måden hvorpå værdi omsættes til handling

At udvikle INKLUDERENDE PRAKSIS, dvs. organisere institutionsmiljøet
og aktiviteterne ud fra deltagelsesprincippet – alle kan deltage, og at
mobilisere ressourcer. Det drejer sig om at reflektere den inkluderende
kultur/værdier i al praksis og strategi
Inkluderet i skolens læringsfællesskab?
EDP
En fortløbende problemidentifikations- og
problemløsningsstrategi