Transcript phuong_phap

HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
BỘ MÔN - YTCC
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔ TẢ
ThS. Đỗ Văn Pha
1
MỤC TIÊU
2

Nêu được khái niệm về phương pháp nghiên cứu mô tả

Trình bày được các phương pháp nghiên cứu mô tả

Liệt kê được các đặc trưng của phương pháp nghiên cứu mô tả
Nội dung
3

Khái niệm về phương pháp nghiên
cứu mô tả

Các phương pháp nghiên cứu mô tả

Các đặc trưng của phương pháp
nghiên cứu mô tả
Khái niệm về PP nghiên cứu mô tả

Định nghĩa:
–

Mục đích
–
–
–

4
NC mô tả là NC về hình thái xuất hiện của bệnh
có liên quan đến các biến số như con người,
không gian và thời gian
Đánh giá chiều hướng SKCĐ, so sánh giữa các
vùng với nhau
Cung cấp số liệu để lập kế hoạch thực hiện và
đánh giá các dịch vụ CSSK
Xác định các vấn đề cần nghiên cứu
Ý nghĩa
Các phương pháp nghiên cứu mô tả




5
Mô tả một trường hợp bệnh
Báo cáo chùm bệnh
Điều tra ngang
Nghiên cứu tương quan
Các đặc trưng của PP nghiên cứu mô tả

Con người
–
–
–
–
–
–
–
–
6
Tuổi
Giới
Dân tộc, chủng tộc
Tầng lớp xã hội
Nghề nghiệp
Tình trạng hôn nhân
Các đặc trưng về gia đình
Các đặc trưng về con người
Các đặc trưng của PP nghiên cứu mô tả

Không gian
–
–
–
–
–
–
7
Biên giới tự nhiên
Theo vùng hành chính
Bản đồ
Giữa thành phố và nông thôn
Giữa các nước
Nghiên cứu với nhóm người di cư
Các đặc trưng của PP nghiên cứu mô tả

Thời gian
–
–
–
8
Sự tăng tần số mắc bệnh trong một
thời gian
Tính chu kỳ
Xu thế của bệnh
Ưu nhược điểm của PP nghiên cứu mô tả

Ưu điểm:
–
–

Nhược
–
–
9
Sử dụng cho xây dựng kế hoạch cho
các hoạt động chăm sóc SK
Mô tả hình thái bệnh, cung cấp thông
tin để hình thành giả thuyết căn nguyên
Thiếu nhóm so sánh
Thường không biết rõ mối quan hệ
phơi nhiễm và bệnh, không thể kiểm
định được giả thuyết căn nguyên