Transcript Click

บูรณาการทุตยิ ภูม-ิ ตติยภูมิ
13/04/58
สบรส.
1
ปัญหา
รอนาน
OPD
เตียงว่างรพช.
เตียงเต็ม รพศ/รพท.
IPD
13/04/58
ผู้ป่วยมาก
เข้ า กทม. รร.แพทย์
รพช.เข้ า รพศ./รพท.
(C/S APPENDECTOMY)
ความแออัด
สบรส.
REFERมาก
2
มาตรการที่ 3
พัฒนาระบบการ
ขับเคลือ่ นระบบบริการ
กลไก 3
(1)พัฒนาบุคลากร สถานที่ ครุ ภณั ฑ์ ระบบ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์
(2)พัฒนาระบบการกากับติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา SERVICE PLAN ทุกสาขา (M&E)
(3)ศึกษาเรี ยนรู ้ระบบการขับเคลื่อนในแต่ละเขตบริ การ
สุ ขภาพ
(Quality of management)
กลไก Quality of service
-พัฒนาระบบบริการตามมาตรการBetter Service
(1)มีระบบสื่ อสารและสั่ งการสาหรับการเฝ้ าระวัง
การให้ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินเร่ งด่ วน ได้ รับการ
ดูแลโดยแพทย์ ทุกราย
(2)เพิม่ การเข้ าถึงบริการของประชาชน
-ขยายเวลาบริการนอกเวลาราชการ
-ขยายจุดให้ บริการออกนอก รพ. ให้ พอเพียง
-ลดระยะเวลารอคอย
(3)ระบบยาเดียวกัน
กลไก Quality of care
-พัฒนาระบบบริการตามService Plan
(1) พัฒนาคุณภาพสถานบริการสุ ขภาพ (HA)
(2)พัฒนาขีดความสามารถของสถานบริการตาม
ศักยภาพแต่ ละระดับ
(3)พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ 10 สาขาให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์
13/04/58
(4)พัฒนาศั
กยภาพบุคลากรทุกสาขา
ผลลัพท์ 3 (1)สถานบริ การทุกแห่งมีมาตรฐาน
การดูแลผูป้ ่ วยตามศักยภาพของแต่ละระดับ
(2)SERVICE PLAN ทุกสาขา มีแนวทางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับปั ญหาสุ ขภาพ ปชช.
มาตรการที่ 1
พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหาร
จัดการเครือข่ าย (NODE)
กลไก 1
(1) การพัฒนาะบบบริการ รพช.แม่ ข่าย (M2) รพท.
ระดับ M1 (รพท.ขนาดเล็ก +รพช.ขนาดใหญ่ที่
ยกระดับเป็ น M1)
- พัฒนาศักยภาพ
- พัฒนาความเชื่อมโยงสถานบริการและระบบ
การส่ งต่ อและรับกลับอย่างเป็ นขั้นตอน (network)
(2) พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยทีป่ ลอดภัยทั้งผู้
ให้ บริการและผู้รับบริการโดยความร่ วมมือกับราช
วิทยาลัย
ผลลัพท์ Quality of service
(1) ลดความแออัด(2).ลดระยะเวลารอคอย
(3) ลดค่ า ใช้ จ่าย
ผลลัพท์ Quality of care
(1)ลดภาวะแทรกซ้ อนจาก NCD
(2)ลดอัตราป่ วย/ตาย (ทีส่ าคัญ 5 อันดับ
แรก)
(3)บรรลุเป้าหมายตัวชี้วสบรส.
ดั ของ 10 สาขา
มาตรการที่ 2.
พัฒนาระบบบริการและ
คุณภาพบริการ
Quality of service &
Quality of care
ผลลัพท์ 1
ประชาชนได้ รับบริการที่
ดีมีคุณภาพ
3
13/04/58
สบรส.
4
ภาพที่ 6 ค่าเฉลี่ย CMI ตามระดับสถานบริ การ
(ข้อมูลจากโปรแกรมระบบรายงานศูนย์ประสิ ทธิ ภาพ (http://phdb.moph.go.th/phdb1) ณ
13/04/58
สบรส.
5
วันที่ 16 ก.ค.
การพัฒนาคุณภาพสถานบริการ
•การพัฒนาคุณภาพบริการ (Hospital Acreditation : HA) พบดังนี้
1. รพศ/รพท ผ่ านการรับรอง HA เฉลีย่ ร้ อยละ 80
2. รพช. ผ่ านการรับรอง HA เฉลีย่ ร้ อยละ 44
•รพ.สต.มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐาน PCA เฉลีย่ ร้ อยละ 38
13/04/58
สบรส.
6
สภาพปัญหา
ปัญหา
มาตรการ
ผลลัพท์
งบประมาณ
1.รพช.แม่ ข่าย (M2) ยังขาด
ประสิ ทธิภาพ
1.พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการ
เครือข่ าย (NODE)
1.ประชาชนได้ รับบริการทีม่ คี ุณภาพ
อย่ างเท่ าเทียมกัน
2.เพิม่ CMI ของ รพ.ระดับ M2 และ
M1
-สบรส 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนา service plan
4,800,000 บาท
เป็ นการพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาคู่มือแนวทาง พัฒนา
ระบบ refer) (งบประมานที่
จัดสรรให้ จังหวัด)
2. ประชาชนเข้ าไม่ ถึงบริการ
และการเสี ยชีวติ 5 อันดับแรก
ได้ แก่โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ
ความดันโลหิตสู งและหลอด
เลือดสมอง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคปอดอักเสบ
และอืน่ ๆ
2.พัฒนาระบบบริการและคุณภาพบริการ
Quality of service & Quality of care
ผลลัพท์ Quality of service
1.ลดความแออัด
2.ลดระยะเวลารอคอย
3.ลดค่ า ใช้ จ่าย
ผลลัพท์ Quality of care
1.ลดภาวะแทรกซ้ อนจาก NCD
2.ลดอัตราป่ วย/ตาย (ทีส่ าคัญ 5 อันดับ
แรก)
3. บรรลุเป้ าหมายตัวชี้วดั ของ 10 สาขา
-สบรส. 1 โครงการ ***
-กรมการแพทย์ 39 โครงการ 4
กิจกรรม 55,863,300 บาท
-กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2 โครงการ 5,593,500 บาท
-กรมสุ ขภาพจิต 1 โครงการ
16,500,000 บาท
13/04/58
สบรส.
7
8
สภาพปัญหา
ปัญหา
3.1.การพัฒนา SERVICE PLAN
ยังมีส่วนขาดในด้ านการพัฒนา
บุคลากร สถานที่ ครุภัณฑ์ ระบบ
IT และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3.2. ขาดระบบฐานข้ อมูลในการ
กากับติดตามประเมินผลการ
พัฒนา SERVICE PLAN
13/04/58
มาตรการ
3.พัฒนาการขับเคลือ่ น ระบบ
บริการ (QUALITY OF
MANAGEMENT)
สบรส.
ผลลัพท์
งบประมาณ
3.1 สถานบริการทุกแห่ งมี
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตาม
ศักยภาพแต่ ละระดับ
3.2 SERVICE PLAN 10 สาขา
มีแนวทางการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
และสอดคล้องกับปัญหาสุ ขภาพ
ประชาชน
8
-สบรส. 1 โครงการ ***
-กรมควบคุมโรค 1 โครงการ
(โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ ายใน
การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล )
5,520,000 บาท
ตัวชี้วดั ตามมาตรการ
มาตรการที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ าย (NODE)
ตัวชี้วดั 1
1.โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย(M2) มีผ้เู ชี่ยวชาญปฏิบัติงานครบใน5สาขาหลักตามเกณฑ์
2. CMI รพ.ระดับ M1,M2 สู งกว่าปี ที่ผ่านมา
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบบริการและคุณภาพบริการ Quality of service & Quality of care
ตัวชี้วดั 2.1 Quality of service
(1) ลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลจากปี ที่ผ่านมา
(2) ความพึงพอใจทั้งผู้ให้ บริการและผู้รับบริการ (85%)
(3) ข้ อร้ องเรียนลดลงจากปี ที่ผ่านมา (10%)
ตัวชี้วดั ที่ 2.2 Quality of care
(1) สถานบริการสุ ขภาพได้ รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
(2) การให้ บริการ 10 สาขาผ่านเกณฑ์ ที่กาหนดในแต่ ละสาขา
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการขับเคลือ่ นระบบบริการ(Quality of management)
ตัวชี้วดั ที่ 3
(1) มีระบบการกากับติดตามอย่ างเป็ นรูปธรรม
(2) มีระบบรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตาม ตัวชี้วดั SERVICE PLAN ที่ถูกต้ องและสามารถนามาใช้ ในการกากับ
ประเมินผล
(3) มีระบบการบริหารจัดการบุคลากร สถานที่ ครุภณ
ั ฑ์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์
13/04/58
สบรส.
9
ตัวชี้วดั ที่คดั เลือกแล้ ว
ระดับกระทรวง การส่ งต่ อผู้ป่วยออกนอกเขตสุ ขภาพลดลง
ระดับเขต
1.CMIของแต่ ละระดับสถานบริการสุ ขภาพตาม Service Plan
ผ่านเกณฑ์ ทกี่ าหนด
2.โรงพยาบาลทุกระดับได้ รับการรับรองคุณภาพ HA เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 5
3.โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย(M2) มีผเู้ ชี่ยวชาญปฏิบตั ิงานครบ
ใน5สาขาหลักตามเกณฑ์
4.การพัฒนาระบบบริการ service plan ผ่านเกณฑ์ ทกี่ าหนด
13/04/58
สบรส.
10
ตัวชี้วดั ย่ อย ของตัวชี้วดั ระดับเขต
“การพัฒนา service plan ผ่ านเกณฑ์ ทกี่ าหนด”
1.สาขาหัวใจ : ผู้ป่วยกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ รับยาละลายลิม่ เลือด/การขยายหลอดเลือด (PCI) ≥
50 %
2.สาขาอุบัตเิ หตุ : อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่ อสมองลดลงจากปี ที่ผ่านมา
3.สาขามะเร็ง สัดส่ วนของมะเร็งเต้ านม/มะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1 และ 2 ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 70
4. สาขาทารกแรกเกิด อัตราการเสียชีวติ ในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดนา้ หนักตา่ กว่า 2500 ภายใน 28 วัน (ลดลง 5%)
5. สาขาจิตเวช ร้ อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า/โรคจิต เข้ าถึงบริการ (ไม่ น้อยกว่า 31%)
6. สาขา 5 สาขาหลัก ลดการ refer out ไป รพศ./รพท. 50 %
7. สาขาจักษุวทิ ยา อัตราความชุกของตาบอดลดลง
8. สาขาไต ร้ อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีอตั ราการกรองของไต (eGFR) ลดลงไม่ เกิน 4 มล/1.73 ม2 /นาที/ปี >
50%
9. สาขาสุ ขภาพช่ องปาก เพิม่ การเข้ าถึงบริการสุ ขภาพช่ องปากของประชาชนทุกกลุ่มวัย ในหน่ วยบริการทุกระดับ
ร้ อยละ 20
10. สาขาปฐมภูมิ ทุตติยภูมิ สุ ขภาพองค์รวม ร้ อยละของอาเภอที่มีระบบสุ ขภาพอาเภอที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกบั
ชุมชนและท้ องถิน่ อย่ างมีคุณภาพ ( 80 %)
11.สาขาโรคไม่ ตดิ ต่ อเรื้อรัง ได้ แก่ 11.4 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : อัตราการรับไว้รักษาใน รพ. ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ต่ อประชากรอายุ 15 ปี ขึน้ ไป
13/04/58
สบรส.
11