Uchburchak, uning perimetri, turlari

Download Report

Transcript Uchburchak, uning perimetri, turlari

Математика
Matematika
8. Darsni
yakunlash
2-daqiqa
7.Geometrik
boshqotirma
yechish
3-daqiqa
6. Yangi
mavzuni
mustahkam
lash
7-daqiqa
1. Tashkiliy
qism. O`tgan
mavzuni
mustahkamlash
4 daqiqa
2.
“Burchak”
rolli o`yini
3 daqiqa
Darsning
rejasi
5.Kim
topqir?
Kim
chaqqon?
3-daqiqa
Company Logo
3.Ma`naviyat
daqiqalari
“Sonlar
so`zlaganda”
usuli asosida
3 daqiqa
4. Yangi
mavzu
bayoni
15-daqiqa
• Uchburchakni yasash
• Uchburchakning uchlari, tomonlari va
burchaklari;
• Uchburchakning tomoniga ko`ra turlari;
• Uchburchakning burchagiga ko`ra turlari;
• Umummadaniy, matematik tushunchalarni
tasavvur qilish va anglash;
• Rolli o‘yinlar. Nutqda matematik
terminlarni savodli qo‘llay olish.
Uyga vazifani tekshirish
720-masala.
Hasharot
rasmda 4 sm qilib
ko`rsatilgan.
Uning
haqiqiy kattaligi 0,1 sm.
U rasmda necha marta
kattalashtirilgan?
Yechish: 4:0,1=40
Demak, hasharot rasmini
chizishda 40:1 masshtabdan
foydalanilgan.
Javob: 40 marta
kattalashtirilgan
721-masala. Avtomobilning
tezligi 80km/soat. Masshtabi
1:1000000 bo`lgan xaritada
24 sm li kesma sifatida
tasvirlangan haqiqiy masofani
avtomobil necha soatda
bosib o`tadi?
Yechish: 24:x=1:1000000
x·1=24·1000000
x=24000000 sm=240km
t=S:v=240:80=3 (soat)
Javob: 3 soatda
“Muhandislar”
guruhiga savollar
1. Proporsiya deb nimaga aytiladi?
2. Masshtab deganda nimani
tushunasiz?
4. «Tiko» avtomobilida 100 km
yo'lni o'tish uchun 5,8 l yonilg'i
sarflanadi. 11,6 l yonilg'i bilan necha
kilometr yo'l yurish mumkin?
“Quruvchilar”
guruhiga savollar
1. Proporsiyaning asosiy xossasini ayting
2. 1:10, 1:100, 1:1000, … kabi masalalar
bilan 10:1, 100:1, 1000:1, … kabi
masalalarning farqi nimada?
3. Husayni uzumning 2 kg i 600 so'mdan
sotilmoqda. Shu uzumning 3 kg i uchun
necha so'm to'lash kerak?
Ma’naiyat
insonni
ulug`laydi
14-yanvar
2015
Raqamlar
so`zlaganda
9fevral
14fevral
2015-yil Prezidentimiz tomonidan
“Keksalarni e’zozlash” deb e’lon qilindi.
Mustaqillik yillarida qurilgan zamonaviy uy joylar
Uchburchak mustahkam shakl
Bermud uchburchagi
•
•
•
•
•
•
Uzunliklari quyida berilgan
kesmalardan uchburchak
yasash mumkinmi? Sababini
tushuntiring.
1) 1,8 dm; 2,2 dm; 45 sm;
2) 0,9 dm; 10 sm; 0,1 dm;
3) 10 sm; 1 dm; 100 mm;
4) 3 sm; 0,4 dm; 0,5 dm.
Javob: 2, 3 va 4 da yashash
mumkin.
Kim chaqqon? Kim topqir?
Rasmda berilgan uchburchaklar turlarini
aniqlang va yozing
a)
b)
c)
d)
e)
To`g`ri burchakli uchburchak
O`tkir burchakli uchburchak
Teng yonli uchburchak
Teng tomonli uchburchak
O`tmas burchakli uchburchak
Yangi mavzuni mustahkamlash
1. Bir burchagi qolgan ikki burchagi
yig'indisiga teng bo'lgan uchburchak
qanday uchburchak bo'ladi?
A) O`tmas burchakli uchburchak
B) Teng tomonli uchburchak
C) To`g`ri burchakli uchburchak
D) Turli tomonli uchburchak
3. Tomonlari 7m, 5m, 5m bo`lgan
uchburchak turini aniqlang?
A) to`g`ri burchakli uchburchak
B) Teng yonli uchburchak
C) O`tmas burchakli uchburchak
D) Teng tomonli uchburchak
5. Burchaklari 72° va 42° bo`lgan
uchburchakning uchinchi
burchagini toping
A) 46° B) 56°
C) 66° D) 76°
2. Bir burchagi 120° bo`lgan
uchburchak turini aniqlang?
A) O`tmas burchakli uchburchak
B) Teng tomonli uchburchak
C) to`g`ri burchakli uchburchak
D) Teng yonli uchburchak
4. Teng yonli uchburchakning
asosi 4,5 sm, yon tomoni esa
2,5 sm bo`lgan uchburchakning
perimetrini toping
A) 9,5 sm B) 7 sm
C) 10 sm D) 11,5 sm
6. Barcha burchaklari 60°ga teng
bo`lgan uchburchak turini aniqlang
A) to`g`ri burchakli uchburchak
B) Turli tomonli uchburchak
C) O`tmas burchakli uchburchak
D) Teng tomonli va to`g`ri
burchakli uchburchak
Atamalar
O`zbek
tilida
Muhandis
Quruvchi
Burchak
Uchburchak
Rus tilida
Ingliz tilida
Инженер
Строитель
Уголь
треугольник
engineer
builder
corner
triangle
726-masala
• Uchburchakning bir
burchagi 40° ga teng,
ikkinchi burchagi esa
undan 2,5 marta katta.
Shu uchburchakning
uchinchi burchagini
toping. Bu uchburchak
qanday uchburchak
B
bo'ladi?
A
C
Yechish
1. 40°·2,5=100° (2burchak)
2. 40°+100°=140°
3. 180°-140°=40° (3burchak)
Javob: 40°; Teng yonli
uchburchak
• Ushbu rasmda nechta
uchburchak bor?
• Rasmdagi shaklni qalamni
qog`ozdan uzmasdan va bir
chiziq ustidan qayta
yurmasdan chizing.
Kitob.uz saytidan foydalaning
Uyga vazifa:
122-bet. 733-734-masalalar
• 733. Teng yonli uchburchakning asosi 21,3
sm ga, yon tomoni esa 26,2 sm ga teng.
Uning perimetrini toping.
• 734.
Uchburchakning bir burchagi 72°
ga teng. Ikkinchi burchagi esa undan 2
marta
kichik.
Shu
uchburchakning
burchaklarini toping. Bu uchburchak
qanday uchburchak bo'ladi?
• www.Kitob.uz saytidan Bermud
uchburchagi haqida ma`lumot topib
kelish.