Слайд 1 - Bakı Dövlət Sənaye

Download Report

Transcript Слайд 1 - Bakı Dövlət Sənaye

Tərtibat: Naibə Məmmədli


Yüksək mədəniyyətə
malik olan xalq
həmişə irəli gedəcək,
həmişə yaşayacaq,
həmişə inkişaf
edəcəkdir.
Heydər Əliyev
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Xalqın Heydər babası, xalqın əziz atası,
Yaşadığı ər ömrü sevilərək yaşadı.
Onun bir dünyası var- Azərbaycan dünyası,
Ulu Heydər adıyla- Azərbaycan qoşadı!
Tərtibat: Naibə Məmmədli


Xalqla ordunun
birliyi həm xalqın
qüdrətini artırır,
həm də ordunu
daha qüvvətli edir.
Heydər Əliyev
Tərtibat: Naibə Məmmədli


Müstəqilliyin əldə
olunması nə qədər
çətindirsə, onun
saxlanılması,
daimi, əbədi olması
bundan da çətindir.
Heydər Əliyev
Tərtibat: Naibə Məmmədli


Xalq həmişə öz
ziyalıları, öz
mədəniyyəti, öz
elmi ilə tanınır .
Heydər Əliyev və
Bəxtiyar
Vahabzadə
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Tərtibat: Naibə Məmmədli


Milli azadlığa nail
olmaq üçün milli
oyanış, milli
dirçəliş, milli ruhun
canlanması
lazımdır.
Heydər Əliyev
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Tərtibat: Naibə Məmmədli

Xalq azadlıq
uğrunda mübarizə
apararkən
qurbanlar
verməlidir.
Keçmişdə də belə
olmuşdur, bu gün
də belədir,
gələcəkdə də belə
olacaqdır.
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Tərtibat: Naibə Məmmədli
TEXT
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Xalq gərək daim öz kökünü
xatırlasın.


Ana dilini bilməmək, ana
dilini qiymətləndirməmək,
şübhəsiz ki, xalq
qarşısında böyük
qəbahətdir.
Həyatda şərəflə şərəfsizliyi, şəxsi rifahla
ictimai borcu, tamahkarlıqla vicdanlılığı
hər bir kəs özü seçir.
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Zərifə xanım
sədaqətli həyat
yoldaşı, çox
mehriban,
sədaqətli ana,
mənim ailəmi,
mənim
uşaqlarımı,
mənim nəvələrimi
yaşadan, böyüdən
bir fədakar insan
kimi qəlbimdə
yaşayır
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Quranı-Kərim Azərbaycanda Allahın yolu ilə
getməyimiz üçün məşəldir.


Xalqın, Vətənin
taleyi hər bir
insanın taleyinə
çevrilməlidir!
Görkəmli şəxsiyyətlər xalqın
zəkasını, elmini, mədəniyyətini,
mənəviyyatını dünyaya nümayiş
etdirirlər.
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Tərtibat: Naibə Məmmədli
.
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Dil böyük bir aləmdir.



Ana dilini bilməmək, ana dilini
qiymətləndirməmək, şübhəsiz ki, xalq qarşısında
böyük qəbahətdir.
Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini
yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti
səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl
adamlarının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti
nəticəsində mümkün olur.
Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini
yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir.
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Tariximiz bizim üçün dərs olmalıdır.

Cəmiyyətin
gələcək tərəqqisi
bir çox cəhətdən
indi gənclərimizə
nəyi və necə
öyrətməyimizdə
n asılı olacaqdır.
Tərtibat: Naibə Məmmədli
.
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir
xalqın milli sərvətidir.




Tariximizin hər səhifəsi bizim
üçün əzizdir.
Tarixi olduğu kimi qəbul etmək,
dərk etmək və olduğu kimi
qiymətləndirmək lazımdır.
Tariximiz bizim üçün dərs
olmalıdır.
Tarix heç nəyi silmir.
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Kim müxalifətdə durursa-dursun, ancaq
Vətəninə, xalqına, mənəviyyatına, məsləkinə
müxalifətdə durmasın.

Dövlət xalqın
işi olmalıdır.

Dövlət onun ərazisində yaşayan
əhalinin təminatçısı olmalıdır.
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Deyilən hər bir söz yadigardır!
Bizimsə borcumuz ən azı bu hikmətli
sözlərin sahibini hər zaman yad
etməkdir.
Allah
ona rəhmət eləsin!
Tərtibat:
Naibə
Məmmədli
Tərtibat: Naibə Məmmədli
Bu günlərdə Azərbaycan tarixində və dünyada
böyük bir sərkərdə, dövlət başçısı, görkəmli
dövlət xadimi kimi tanınan Ulu öndərimizin
anadan olmasının 88-ci ildönümünü qeyd
etməkdəyik. Heydər Əliyev- xalqının adını,
şərəfini ucaldan, bu yolda hər cür çətinliklərlə
üzləşən və qalib çıxan bir dühadır. Bu
münasibətlə onun keçdiyi bu şərəfli ömür
yoluna bir daha nəzər saldıq, biz də onunla
birgə bu həyat yollarını addımlamış olduq.
Tərtibat: Naibə Məmmədli