Изтегли презентация

Download Report

Transcript Изтегли презентация

За успеха на всяко
дете!
Иновативни решения за
интегриране на
информационните
технологии в българското
образование
София, 9 септември
Защо съществува Заедно в час
Краткосрочен план
Мотивиращи учители на Заедно в час
създават нови възможности за учениците и
училищата си.
Проблем
Причини за
неравен достъп
до качествено
образование
Дългосрочен план
Учителите на Заедно в час се реализират в
различни сектори и адресират различните
причини за проблема.
zaednovchas.bg
2
Нашият подход
Подбираме
найталантливите
млади хора
сред
завършилите
водещи
български и
чуждестранни
университети,
както и млади
специалисти.
zaednovchas.bg
Обучаваме
ги за
ефективни,
мотивиращи
учители
по модела
“Преподавай
като лидер”, в
обучение,
реализирано
заедно с
Пловдивския
университет.
Започват
работа в найнуждаещите
се училища
като редовни
учители по
ключови
предмети
приоритетно в
училища с ниски
учебни
резултати.
Подкрепяме
ги за период
от две
години
чрез редовно
наблюдение,
индивидуален
коучинг и
надграждащи
обучения за
преподавателски и
лидерски умения.
Завършилите
работят за
системна
промяна
като лидери в
различни сектори и
съдействат
дългосрочно за
подобрение на
образователната
система.
3
До момента
2011
375 кандидати
21 учители
2012
40 училища
Над 6000
ученика
730 кандидати
34 учители
2013
zaednovchas.bg
995 кандидати
46 учители
4
Учители 2014
2014
1211 кандидати
53 учители
zaednovchas.bg
Преподавай като лидер
Поставя високи цели
Мотивира учениците и родителите за
постигането им
Планира целенасочено
Изпълнява ефективно
Постоянно повишава ефективността си
Работи упорито
zaednovchas.bg
6
Алгоритъм на преподаването
zaednovchas.bg
7
Фокус върху резултатите
zaednovchas.bg
8
Постигнати резултати
Възрастова
група
Ученици
Оценка на
диагностично
оценяване
Среден
успех I
срок
Среден
успех II
срок
Средна
оценка на
финално
годишно
оценяване
1-4 клас
186
46%
61%
67%
64%
5-7 клас
1586
51%
61%
66%
66%
8-12 клас
1633
40%
60%
66%
66%
Общо
3405
46%
60%
66%
66%
Учебна година 2012 - 2013
zaednovchas.bg
Повишение на
резултата със средно
20%
9
Постигнати резултати
Конкурси, олимпиади по академични дисциплини и стипендии







Олимпиади по академични дисциплини:
 Български език и литература
 Английски език
 История
 Информационни технологии
 Математика
Стипендии Америка за България
Конкурси за изкуства
Български национален конкурс по творческо писане
на български и английски език
Български национален конкурс по английски
правопис Spelling Bee
Бизнес предизвикателство Aurubis
Хорови конкурси












Конкурси по готварство
Драма конкурс
Състезания, базирани на знания за ЕС
Конкурс за компютърна графика Halloween
(организиран от CGart.bg)
Национален конкурс за разказвачи
Конкурси за поезия
Конкурс за млади ромски лидери
Научни конкурси
Спортни състезания
„Училище на бъдещето”- конкурс, организиран от
Forbes и „Заедно в час”
Различни конкурси за писане на есе
VISA Bulgaria Competition
Предприемачески дейности





Благотворителни базари
Церемонии по завършване на учебната година
Набиране на средства
Инициатива „Да изчистим България за един ден”
Ръководене на малък бизнес като училищен проект
zaednovchas.bg



Проекти за разработване на софтуер
„Ученици – лидери” – инициатива на Harvard Club,
наши ученици спечелиха финансиране за техен
проект
Студентски парламент
10
Обратна връзка от учениците
Компетенция
Предизвикателство
„Учителят ни кара да мислим, не
само да запомняме неща.”
Средно (скала 1-5) % Желани отговори % Проблемни отговори
4.3
81%
7%
4.3
83%
6%
4.2
75%
8%
4.2
77%
8%
4
70%
15%
3.7
75%
11%
3.4
60%
17%
Основа
„Всеки ден учителят отделя
време да обобщи какво сме
научили.”
Подкрепа
„Имам чувството, че учителят
наистина се интересува от моя
напредък.”
Търпение
„Учителят ни дава време да
обясним идеите си.”
Интерес
„Уроците в този час са
интересни и приятни.”
Яснота
„Учителят проверява дали
разбирам какво преподава.”
Авторитет
„Поведението на учениците в
този час е под контрол.”
zaednovchas.bg
11
Обратна връзка от родителите
Въпрос
Учителят мотивира и поставя амбициозни цели в часа.
Учителят обяснява значението и практическото
приложение на предмета, по който преподава.
Учителят познава добре Вашето дете – неговите нужди,
силните и слабите му страни.
Учителят работи индивидуално с Вашето дете.
Учителят има прозрачна и обективна система за
оценяване.
Учителят дава полезна и конструктивна обратна връзка
на Вашето дете.
Учителят дава на родителите полезна и конструктивна
обратна връзка.
Учителят активно търси обратна връзка от родителите
за да подобри преподаването си.
Общо
zaednovchas.bg
Средно
(скала 2-6)
%
%
Желани Проблемни
отговори отговори
5.38
84%
4%
5.41
85%
3%
5.20
81%
6%
5.13
76%
9%
5.40
84%
5%
5.33
82%
4%
5.16
77%
8%
5.08
76%
12%
82%
5%
12
Обратна връзка от директорите
 83% от директорите искат да заместят напускащите
програмата учителите с нови за учебната 2013/14г;
 93% от директорите биха искали да подадат заявка за
нови учители по програмата;
 100% от директорите виждат „Заедно в час“ като
потенциален партньор при реализирането на визията
за училището им;
 „Харесва ми да работя с Вас, защото виждам млади
хора, съпричастни към образованието в България.
Харесва ми, че вие се грижите за квалификацията на
вашите кадри, следите за техния напредък и им
помагате, когато имат нужда от това.“
zaednovchas.bg
13
Партньорства
Заедно в час е създадена
по инициатива и с
финансовата подкрепа
Учителите на Заедно в час
придобиват опит и умения, които
са трамплин за кариерата им.
Донори:
Корпоративни партньори:
zaednovchas.bg
Институционални партньори:
Министерство на
образованието и
науката
Европейска
Комисия
Съюз на
работодателите в
системата на
народната просвета
Синдикат на
българските
учители
Пловдивски
университет
14
Кратък репортаж в Нова ТВ
Видео
zaednovchas.bg
15
Търсим теб
Кандидатствайте до 10 ноември
на www.zaednovchas.bg
Въпроси - [email protected]
zaednovchas.bg
16