„водоканалпроект” ад- пловдив

Download Report

Transcript „водоканалпроект” ад- пловдив

ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД ПЛОВДИВ
ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И
КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ И
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ГЕОЛОЖКИ И ХИДРО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ
Кратко представяне на фирмата:
•
•
•
•
•
“ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД, гр. Пловдив е
регистрирано от Пловдивски Окръжен съд по
фирмено дело № 2128 /02г.
Дружеството е наследник на дейността на
“ВОДОКАНАЛИНЖЕНЕРИНГ” София – клон Пловдив
и КНИПИБКС София – клон Пловдив и е основано
през 1951г.
През 1995 година с решение на МРРБ се обособява
като самостоятелно дружесгво
„ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” ООД гр. Пловдив.
През 1999г. , колективът на “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ”
ООД гр.Пловдив регистрира дружеството
“ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 999” АД, ф.д.№3364/99г., с цел
участие в приватизацията.
Приватизационната сделка беше успешно
финализирана през месец ноември 2001г. С решение
№4466 от 24.07.2002г. на Пловдивския Окръжен съд
двете дружества се сляха в едно –
“ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД гр.Пловдив, което е
наследник на “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” ООД със
същият предмет на дейност упоменато
документите за регистрация
Нашата дейност:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Проучване, проектиране, обучение на
кадри, супервизия, поддръжка и
осигуряване на специалисти и
комплексни екипи в следните области:
Водоснабдителни системи,
канализационни системи, ПСОВ и ПСПВ;
комплексно благоустройство на
населени места и курортни комплекси ;
водохранилища и хидротехнически
съоръжения;
депониране на твърди битови отпадъци;
корекции на реки в населени места;
проучване и укрепване на свлачища;
инженерно – геоложки и хидрогеоложки
проучвания;
направа на сондажни кладенци;
водохващателни съоръжения;
пуск и наладка на съоръжения в
питейното водоснабдяване и
пречистването на води.
РЕСУРСИ
•
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с опит в
проучване и проектиране на обекти в областта на
хидротехническото строителство, водоснабдяването,
канализацията и пречиствателни станция, големи
водоснабдителни групи на населени места и други.
•
През последните години има изпълнени проекти по Оперативна
програма „Околна среда”2007-2013”-Техническа помощ за изготвяне
на инфраструкурни обекти /водопроводни и. канализационни мрежи
на населени места и ПСОВ/ и „Регионално развитие” – училища,
здравни и детски заведения и други по всички специалности.
•
Фирмата извършва детаилни инженерно-геоложки и хидрогеоложки
проучвания на всички видове хидротехнически съоръжения-язовирни
стени, подпорни стени, площадки на ПСОВ, големи промишлени
сгради, хипермаркети и други. Разполага с опитни сондажни
спезиалисти и всички видове сондажни апаратури за извършване на
проучването.
•
Производствената си дейност дружеството развива в собствен
офис и складово-ремонтна база. Оборудването на офиса е със
съвременна офис техника – компютри, принтери, плотер.
Закупени са лицензирани софтуерни продукти необходими за
дейността, както и програмни продукти за изготвяне на проекти
по канализация и водоснабдяване „HIDRA” и „CANALIS” и за
оразмеряване на биостъпалото на ПСОВ по немски норми ATV 131
DWA.
•
„ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД е корпоративен член на „Българската
асоциация по водите” и „Българската асоциация по
безизкопни технологии”. Дружеството е регистрирано като
проектантско бюро в КИИП под номер 0257 ПБ.
Сертифицирано е по ISO 9001, 14001 и 18001.
•
Някои от нашите най-големи проекти:
•
•
•
•
•
•
•
Обследване на канализационната
система на градовете Хасково,
Кърджали, Смолян;
Довеждащ колектор и ПСОВ Пазарджик –
програма ИСПА – работното
проектиране в инженеринга;
Довеждащ колектор до ПСОВ Хасково;
Канализационна система на КК
Пампорово;
Множество проекти за водоснабдителни
и канализационни системи на
територията на цялата страна;
Воден цикъл на с ПСОВ на гр. Първомай
– Оперативна програма Околна среда
2007 - 2013;
Строителство на почти всички
изпълнени и дйстващи водохващания,
дренажи, кладенци, шахтови кладенци за
водоснабдителни нужди на населените
места в Южна България.
Контакти:
Република България
4000 Пловдив
Централен офис:
Пл. Съединение №3
Етаж 3
Тел. + 359 32 62 55 36, + 359 32 62 28 92
Факс +359 32 62 50 18
Email: [email protected]
Складова база и работилница:
Северна индустриална зона – 4та част
Тел. + 359 32 95 51 46
Лице за контакти:
Инж. Ангелина Александрова
Изпълнителен директор