Предизвикателствата при изграждането на ПСОВ Хисаря

download report

Transcript Предизвикателствата при изграждането на ПСОВ Хисаря

Предизвикателствата при
изграждането на ПСОВ Хисаря
инж. Любослав Иванов
Главболгарстрой АД
Хронология на изпълнението
• Сключване на договор - 28.12.2008 г.
• Подпис на акт обр.15 - 17.12.2010 г.
• Приемателна комисия- 29.12.2010 до 07.01.2011 г.
• Подпис на акт обр.16 - 07.01.2011 г.
• Разрешение за ползване 13.01.2011 г.
Целите пред екипа
•Надежна и стабилна експлоатация
•Нарастване на еквивалент жителите от 10 на 25
хил. души през силния туристически сезон
•Гъвкава възможнаст за напасване към различните
натоварвания на вход
•Енергийно ефективно техническо оборудване
•Интелигентно управление за минимизиране на
разходите за енергия
•Почти пълна взаимозаменяемост на техническите
компоненти
•Необходим малък брой персонал за обслужване за
понижаване на разходите за заплати
•Най-високо качество на агрегатите за една
продължителна безпроблемна експлоатация
Изградени съоръжения на ПСОВ:
•
Гравитачен довеждащ колектор;
•
Станция за приемане на фекалии;
•
Механично предварително пречистване (двукоридорна);
•
Аерируем (валов) пясъкозадържател със система за
промиване на пясъка;
•
Аерируем мазниноуловител;
•
Авариен байпас за зоната на механичното стъпало;
•
Биологично стъпало ( 3 SBR), състоящо се от 3 аеробни
биореактори с активна утайка, работещи на принципа на
SBR:
•
UV-инсталация за дезинфекция;
Изградени съоръжения на ПСОВ:
•
Инсталация за достабилизиране на утайката включваща два реактори
за аеробна достабилизация на излишната активна утайка;
•
Трансформатор с въздушно и кабелно захранване ВН;
•
Гравитачен отвеждащ колектор;
•
Довеждащ път, площадкови пътища.
•
Локална мониторингова мрежа за подземните води.
•
Централно управление състоящо се от автоматизирана система
изградена от SKADA система с централен компютър (SPS) и три
локални управления – подсистеми:
•
•
•
•
МСС 2 – Зона за механично пречистване на водата;
МСС 3 – Зона SB реактори и силози;
МСС 4 – Зона за обезводняване на утайката;
МСС 5 – Зона на UV дезинфекция.
Eтапи на пречистване
Зона 1: Предварително механично пречистване
на отпадъчната вода (дву коридорно) включващо
груба решетка, финна решетка, пясъко
задържател, мазниноуловител и разпределител на
водата);
Зона 2: Биологично пречистване, изпълнено с
активна утайка с ниско натоварване, вкл.
дезинфекция на пречистената вода (UV);
Зона 3: Третиране на утайката (два реактора за
стабилизация), както и машинно обезводняване и
кондициониране с вар.
Параметри на проекта
Натоварване: около 10.000 – 25.000 EЖ
Канализация: смесена
Дн.колич.отп.вода при СВ: 7.250 m3/д (лято)
Количество отп.вода при дъжд: до 2.000 m3/h
Колич. за обработка при дъжд: 1.080 m3/h
Органичен товар по БПК5: до 1.500 kg/д
Дневен товар по N: 275 kg/д
Дневен товар по P: 45 kg/д
Избран биологичен метод на преч.: метод с акт.утайка с ниско
натоварване
Начин на експл.на биостъпалото: SBR (3 реактора)
Обработка на утайката: аеробна стабилизация, машинно
обезводняване (центрофуга) и кондициониране с вар
Дезинфекция: UV-дезинфекция
Инстл. мощност: около 430 kW
Консумация на ел.енергия при пълно натоварване: 2.000 kWh/д
Спец.конс. на ЕЖ/год.: около 29 kWh/EW x г.
Спец.консум. на m3 отп.вода: около 0,27 kWh/m3
Данни за възможностите на
пречистване на ПСОВ
Пара
метър
БПК5
ХПК
NH4-N
NобщN
Изисквани
стойности на
изход
25 mg/l
125 mg/l
n.n.
15 mg/l
Постигнати
стойности
< 5 mg/l
< 25 mg/l
0,5 mg/l
10 -13 mg/l
Pобщ
2 mg/l
1 - 1,5 mg/l
AFS
35 mg/l
<10 mg/l
Благодаря за вниманието!