Yhteiskunnan tuki ikäihmisille S.Jakonen 17.10.2012

download report

Transcript Yhteiskunnan tuki ikäihmisille S.Jakonen 17.10.2012

Yhteiskunnan tuki ikäihmisille
Sirkka Jakonen
Johtaja
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue
Valtakunnalliset vanhustyön neuvottelupäivät Mikkeli
17.10.2012
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen aluehallintovirasto lyhyesti
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
2
Suomessa on kuusi
Aluehallintovirastoa
Manner-Suomessa
sekä Ahvenanmaan
valtionvirasto.
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Aluehallintovirasto edistää alueellista
yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön
toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä
alueellaan.
(L Aluehallintovirastoista 896/2009, 2§)
Itä-Suomen aluehallintovirasto
4
Ministeriöiden strateginen ja toiminnallinen suunnittelu ja ohjaus
Aluehallintoviraston johdon virastokohtainen toiminnan strateginen
johtaminen ja ohjaus
Peruspalvelut,
oikeusturva ja
luvat
Pelastustoimi ja
varautuminen
Poliisitoimi
Ympäristöluvat
Maistraattien
ohjaus,
kehittäminen ja
valvonta
Tasa-arvoinen Itä-Suomi – oikeusturvaprosessit:
Perusoikeus- ja oikeusturva
Hyvinvoiva Itä-Suomi – hyvinvointiprosessit:
Peruspalvelujen saatavuus ja laatu
Turvallinen Itä-Suomi – tuvallisuusprosessit:
Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus
Tukipalvelut Itä-Suomen
aluehallintovirastolle
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Tukipalvelut kaikille
aluehallintovirastoille
Asiakastyytyväisyys
Asiakas- ja kansalaistulokset
Yhteiskunnalliset tulokset
Asiakkaiden tarpeet
Yhteiskunnalliset tarpeet
Työsuojelu
Terveyden ja hyvinvoinnin
turvaaminen, painopisteenä
ehkäisevä päihde- ja
mielenterveystyö
Peruspalvelujen saatavuuden
ja laadun turvaaminen harvaan
asutuilla alueilla
Terveellinen ja
turvallinen ympäristö
sekä kestävä kehitys
Pidempiä
työuria
työhyvinvoinnilla
Turvallinen
Itä-Suomi
Asuin-, työ- ja
elinympäristön
terveellisyys ja
turvallisuus
Turvallisuusyhteistyön
edistäminen alueella
Ikäihmisten palvelujen
tarkoituksenmukainen ja
laadukas rakenne
Hyvinvoiva
Itä-Suomi
Peruspalvelujen
saatavuus ja
laatu
Tehokas lasten ja nuorten
syrjäytymisen ehkäiseminen
Itä-Suomen erityispiirteiden
huomioon ottaminen palvelujen
kehittämisessä ja valtionosuuksissa
Harmaan
talouden torjunta
Terveet ja toimivat
markkinat
Tasa-arvoinen
Itä-Suomi
Perusoikeudet ja
oikeusturva
Kuntien tarkoituksenmukaisen
palvelurakenteen uudistamisen
tukeminen
Kansalaisten
oikeusturvan ja
perusoikeuksien
toteutumisen
edistäminen
Laadukkaasti
palveleva maistraatti
Lähde: Itä-Suomen aluehallintoviraston strategia 2012-2015)
Itä-Suomen aluehallintovirasto
6
Voiko väestön vanheneminen Suomessa olla
menestystarina?
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
7
Ongelmapuhe
 Vanhusten määrä lisääntyy voimakkaasti
 Huoltosuhde heikkenee
 Vanhusten hoito rasittaa sosiaali- ja



terveyspalvelujärjestelmää, joka jo nyt natisee
liitoksissaan
Vanhukset on kuluerä
Kuntien talous on kovilla lisääntyneen hoidon ja hoivan
tarpeen vuoksi
Vastakkainasettelu eri ikäisten palvelujen suhteen
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
8
Haasteita palvelujen
järjestämisessä ItäSuomessa
Väestörakenne
Huoltosuhde
Poismuutto
Työttömyys
Syrjäytyminen
Korkea sairastavuus
Harva asutus
Pitkät etäisyydet
Osaavan henkilöstön
saatavuus
10. Pirstaleinen
palvelurakenne
11. Julkinen liikenne
vähentynyt
12. Lähipalvelut vähentyneet
Etsitään uusi kuva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen aluehallintoviraston
alueella, asukkaita noin 570 000,
kuntia 52.
Selkeä kipukohta
yhteiskunnassamme on
eriarvoisuuden kasvu
Lähde:
http://kaventaja.thl.fi/fi_FI/web/kaventa
ja-fi/eriarvoisuus
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
10
Elinajanodotteen
erot alimman ja
ylimmän tulo
viidenneksen
välillä 1988:
Naiset 3,9 v
Miehet 7,4 v
Elinajanodotteen
erot alimman ja
ylimmän tulo
viidenneksen
välillä 2007:
Naiset 6,8 v
Miehet 12,5 v
Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus terveyserojen kaventamiseen Suomessa 2007-2010, THL 8/2011, s 13.
Itä-Suomen aluehallintovirasto
11
Alle 15- ja yli 65-vuotiaita yhtä 15-64 vuotiasta kohden
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
KOKO MAA
0,6
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
0,5
Pohjois-Karjala
Itä-Suomi
0,4
2040
2038
2036
2034
2032
2030
2028
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
Väestöllinen huoltosuhde, toteutunut 1980- 2010 ja ennakoitu 2011kehitys Itä-Suomessa. Lähde: Tilastokeskus
Itä-Suomen aluehallintovirasto
12
Vai…
Voimavarapuhe
 Yli 65-vuotiaiden poliittinen ja taloudellinen merkitys





kasvaa
Suomalaiset vanhukset ovat maailman parhaita,
terveimpiä, parhaiten koulutettuja, fiksuimpia ja
aktiivisimpia
Suomalainen geriatria ja vanhushoidon osaaminen on
huippuluokkaa
Vanhusten ostovoima lisääntyy
Ikäihmiset kantamassa vastuuta järjestö- ja kristillisessä
toiminnassa sekä työelämässä
Eri ikäisten yhteistyö, perheissä, työelämässä,
seurakunnassa..
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
13
Vanhuskäsitys
Jokainen aikakausi tuottaa oman
vanhuskäsityksensä. Vanhuskäsitys on
sidoksissa vallitsevaan kulttuuriin,
yhteiskunnan arvoihin ja rakenteisiin.
Mikä on meidän vanhuskäsitys?
14
Palvelut pirstaleina
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
15
Vanhusten
palveluita
piisaa, mutta
kuinka päästä
niihin käsiksi?
Omaiset, ystävät
RAVINTONEUVONTA
HAMMASHOITO
ravitsemusterapeutti
VETERAANIKUNTOUTUS
avo/laitos
FYSIOTERAPIA
VETERAANITOIMISTO
JALKAHOITO
OMAHOITOVÄLINEJAKELU
ATERIA PALVELU
L
TERVEYDEN- L L
HOITAJA L
L
L
Vanhus
SEURAKUNTA
- diakoniatyö
JÄRJESTÖJEN JA
YKSITYISET PALVELUT:
- kotipalvelu
- Senioripysäkki
-omaishoitoyhdistykset
-fysioterapia
-lääkärit
L = lääkärin
lähete/lausunto tarvitaan
/palvelun hakemiseksi
L
L
L
L
LL
L
KULJETUSPALVELUT
APTEEKKI
VANHUSPALVELUJEN
SOSIAALITYONTEKIJÄ
OMAISHOIDON
TUESTA
VASTAAVA
INVAPARKKIOIKEUS
Poliisi
L
L
DEMENTIANEUVOJA
L
Terveyskeskus L
L
L
KOTIHOITO
APUVÄLINEET
asunnon muutostyöt
apuvälineyksikkö/
toimintaterapeutti
ERIKOISSAIRAANHOITO
KELA:
-lääkekorvaukset
L
- hoitotuki
- asumistuki
- sopeutumisvalmennus
- kuntoutus
Pkl:n
MUISTIHOITAJA
LAH-hoitojaksot
MAISTRAATTI
edunvalvonta
PÄIVÄTOIMINTA
(mukaillen Eloniemi, Saarenheimo ym. 2007)
PANKKI
- valtuutus
- juristit
VEROTTAJA:
-kotitalousvähennys
- veronmaksukyvyn
vähennys
Palveluprofiili / 75+ väestö (%)
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2012*
91,0-92,0
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet
Säännöllisen kotihoidon piirissä
30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet
Omaishoidon tuen 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat vuoden aikana
Ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat 31.12.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa
vanhainkodeissa tai
terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta
täyttäneet 31.12.
Itä-Suomen aluehallintovirasto
89,8
89,6
89,4
89,4
89,4
11,3
11,2
11,4
13,0-14,0
11,5
3,0
3,7
3,7
3,9
4,1
4,1
5,0-6,0
1,7
3,4
3,9
4,2
4,6
5,1
5,0-6,0
8,3
6,8
6,5
6,3
5,9
5,4
3,0
Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen
2010 2011
HE
2010
2012 2013
2015
2020
2025
Terveydenhuoltolaki
• terveydenhuollon sisältöä koskevat säännökset
• mm. perusterveydenhuollon vahvistaminen, ensihoidon järjestäminen, potilaan
valinnanvapaus, hoitotakuusäännökset sekä erityisvastuualueen tehtävät
HE
2012
Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistus
• sosiaalihuollon erityislainsäädännön rakenne
ja sisältöä koskevat säännökset
Sote-kokeilu
2011-2014
Puitelaki
2007 - 2012/2014
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita koskeva laki
Kunnallishallinnon rakennelaki
Kainuun kokeilulaki
2005 - 2016
Valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kuntalain uudistus
Kokoavia kansallisia ohjelmia
”Hierarkkisen hallinnon normiohjauksesta siirryttiin 1990luvulla informaatio-ohjaukseen kuntien itsehallinnon
lisääntyessä. 2000-luvulla on rakennettu uudenlaista
vuorovaikutteista hallintaa ja ohjelmajohtamista
valtionhallintoon. Ohjelmaohjauksella pyritään
tavoittamaan myös laajentuneet politiikkatoimien
vaikuttamispyrkimykset.”
(Lähde: Liisa Heinämäki 2012. Valtionhallinnon ohjelmaohjaus
kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa 2000-luvulla)
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
19
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen
kehittämisohjelma (Kaste) 2012 - 2015
Kaste-ohjelman tavoitteena on, että:
Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat
 Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät
 Ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia
 Lähisuhde- ja perheväkivalta on vähentynyt
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty
asiakaslähtöisesti
 Asiakkaat luottavat palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen
 Johtamisella turvataan toimivat palvelut sekä osaava ja hyvinvoiva
henkilöstö
 Palvelurakenteet ovat taloudellisesti kestävät ja toimivat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
20
Itä-Suomen aluehallintovirasto
21
Turvallisempi huominen
Sisäisen turvallisuuden ohjelma (SM 26/2012)
Arjen turvallisuushaasteet
• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrän ja niistä johtuvien terveyden ja
hyvinvoinnin menetysten sekä yhteiskunnalle aiheutuvien suurten kustannusten
vähentäminen.
• Kaatumisten ja liukastumisten määrän ja niistä aiheutuvien vammojen ja
kustannusten vähentäminen.
• Iäkkäiden asumisen turvallisuuden parantaminen.
• Julkisten tilojen, kuten kauppakeskusten ja vastaavien, turvallisuuden
varmistaminen.
• Ikääntyneisiin kohdistuvien varkauksien ja ryöstöjen ennaltaehkäisy ja torjunta.
• Aamuyöllä kaupunkien keskustoissa ravintoloiden sulkeuduttua tapahtuvan
katuväkivallan vähentäminen.
• Vakavan väkivallan uhkan varhainen tunnistaminen ja sen ennaltaehkäisy sekä
valmiuden ylläpitäminen
sellaisten tilanteiden varalta, jossa uhka kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä.
• Ikääntyneiden pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden lisääminen
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kansallinen muistiohjelma 2012-2020
(STM 2012:10)
Yhteisvastuullisesti muistiystävällinen Suomi
 Aivoterveyden edistäminen
 Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien
hoitoon ja kuntoutukseen
 Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille
ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisten tuen,
hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin
 Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
23
Vanhuspalvelulain valmistelun tausta
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Valmistelu käynnistyi
EK välikysymys
 Välikysymysvastaus 29.9.2009:
”…vanhuspalvelujen laadukas toteuttaminen ei
onnistu pelkillä laatusuosituksilla, vaan tarvitaan
laki vanhuspalveluista.”
 Lain valmistelu 2010-2011
 Ikäfoorumi (2011)valmistelun tukena
– Vuorovaikutteinen valmisteluprosessi
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Jatkovalmistelu
lakiluonnoksen (9.3.2011) ja
lausuntopalautteen pohjalta
1) Ohjausryhmä jatkovalmistelun
tueksi (24.11.2011-31.3.2012)
2) Pilotit (kunnat, kansalaisraadit)
3) Eduskuntaan 2012
Voimaan vuoden 2013 aikana
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Mitä laki muuttaisi?
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Tavoitteena vaikuttava ohjaus
•
•
•
•
Informaatioohjaus
Normiohjaus
Valvonta
Resurssiohjaus
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008
Ikäneuvo -työryhmän ehdotukset 2009
Ikähoiva -työryhmän ehdotukset 2010
Kansallinen muistiohjelma -työryhmän ehdotukset 2012
• Terveydenhuoltolaki 1326/2010
• Uudistuva sosiaalihuollon lainsäädäntö  työryhmän loppuraportti 30.6.2012
• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan
lainsäädännön kehittäminen  työryhmän raportti 17.4.2011, työ jatkuu…
• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista
• Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -hanke
•
•
•
•
•
Ennakoiva valvonta (esim. lupahallinto)
Jälkikäteisvalvonta (esim. kantelut)
Suunnitelmiin perustuva valvonta (Valvontasuunnitelmat)
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoiva
Kotiin annettavat palvelut
• Valtionavustukset
• Kaste -ohjelman valtionavustukset
• Terveyden edistämisen määrärahat
Vanhuspalvelulain tavoitteena on
 edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa



hyvinvointieroja
tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja
edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista
puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen
riskitekijöihin
turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja
määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
29
Vanhuspalvelulain keskeinen sisältö
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1)
Luku 1: YLEISET SÄÄNNÖKSET
1 § Lain tarkoitus
1. tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia,
2.
3.
4.
terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä
suoriutumista
parantaa ikääntyneen väestön
mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa
vaikuttavien päätösten valmisteluun ja
tarvitsemiensa palveluiden kehittämiseen
kunnassa
parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta
saada laadukkaita sosiaali- ja
terveyspalveluja sekä ohjausta muiden
tarjolla olevien palvelujen käyttöön…
vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta
vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja
terveyspalvelujen sisältöön…
Itä-Suomen aluehallintovirasto
2 § Soveltamisala ja suhde
muuhun lainsäädäntöön
– ikääntynyt väestö
– iäkäs henkilö
– terveydenhuoltolaki
– sosiaalihuoltolaki
– laki vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista
– laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista
– laki potilaan asemasta ja
oikeuksista
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2)
Luku 2: KUNNAN YLEISET VELVOLLISUUDET
3 § Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
toiminta-kyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi
4 § Suunnitelman sisältö
5 § Palvelujen laadun ja riittävyyden arviointi
6 § Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
7 § Kunnan voimavarat
8 § Kunnan käytettävissä oleva asiantuntemus ja toiminnan
johtaminen
9 § Vanhusneuvosto
10 § Hyvinvointia edistävä toiminta
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (3)
Luku 3: IÄKKÄÄN HENKILÖN PALVELUTARPEIDEN
SELVITTÄMINEN JA NIIHIN VASTAAMINEN
11 § Palvelutarpeiden arviointia ja niihin vastaamista ohjaavat
periaatteet (Painotus: Moniammatillinen, laaja-alainen arviointi. CGA
Comprehensive Geriatric Assessment)
12 § Palvelutarpeiden selvittäminen
13 § Selvityksen sisältö
14 § Palvelusuunnitelma (Tavoite: yksi suunnitelma, jota
noudatetaan vaikka hoitopaikka vaihtuisi)
15 § Vastuutyöntekijä (Erityisesti: paljon palveluja ja tukea tarvitsevat
vanhukset)
16 § Päätös palvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin
17 § Muutoksenhaku
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (4)
Luku 4: PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN
18 § Palvelujen laatu (Henkilöstön määrä ja laatu eivät korreloi)
19 § Henkilöstö
(asiakkaiden toimintakyky ja avun tarve/palvelurakenne,
palvelujen tuottaminen ja saatavuus/henkilöstörakenne,
osaaminen ja työn organisointi)
20 § Johtaminen
21 § Toimitilat
22 § Omavalvonta (Kriteerit suunnitelmaan vrt. lääkehoitosuunnitelma)
23 § Asetuksenantovaltuus
24 § Viranomaisvalvonta
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (5)
Luku 5: ERINÄISET SÄÄNNÖKSET
25 § Ilmoittaminen havaitusta palvelutarpeesta
26 § Odotusaikojen julkaiseminen (Onko tarkoituksenmukainen
sosiaalipalveluissa?)
27 § Suunnittelu ja rahoitus
(kustannusvaikutukset erityisesti henkilöstön määrän lisäämisen ja
osaamisen kehittämisestä)
28 § Voimaantulo (velvoitteiden porrastaminen)
Itä-Suomen aluehallintovirasto
” Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun
tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten kun
aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani
pieniksi jälleen, sitten kun en enää ole tuottava
yksilö! Kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä,
välittäkää minusta, antakaa rakkautta,
koskettakaa hellästi. Kello hidastaa, eräänä
päivänä se pysähtyy kokonaan, mutta siihen on
vielä aikaa! Antakaa minulle arvokas vanhuus!”
(kirjoittaja tuntematon)
Itä-Suomen aluehallintovirasto
9.4.2015
36
Vaihtoehtoja, laatua, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä
ikäihmisten palveluihin ja asumiseen!
Kiitos!
Itä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 029 501 6900 [email protected]
Mikkelin päätoimipaikka Joensuun toimipaikka
Maaherrankatu 16
Torikatu 36 C
PL 50, 50101 Mikkeli
PL 94, 80101 Joensuu
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12-14
PL 1741, 70101 Kuopio