Kalvot, Power Point esitys - Opetus

download report

Transcript Kalvot, Power Point esitys - Opetus

Kansallinen yhteistyö ja hyvien käytäntöjen levittäminen
OSAAVA Forum
Työyhteisöjen kehittäminen
Yksilöiden kehittäminen
Osaava JOKO
ja mentorointi
Johdon
koulutusohjelmat
rehtoreille ja
potentiaalisille
rehtoreille
Vertaismentorointi
2-5 vuotta
opettajana
toimineille
Oppisopimustyyppinen
täydennyskoulutus
oppilaitosjohdolle
Osallistumisen
aktivoiminen
Harvoin
koulutukseen
pääsevien
aktivointi
-tuntiopettajat
-55+ opettajat
Rehtoreiden
kansainvälistyminen
Työyhteisöjen
kehittäminen
Työhyvinvoinnin Perusopetuksen
edistäminen laadun kehittäminen
Tietoyhteiskuntaosaaminen ja
innovatiiviset
koulutusmallit
Verkostojen
toiminta ja -mallit
- Koulutus- ja
kehittämissuunnitelmat
- koulutustarvekartoitukset
- yhteiset
toimintamallit
Aluehallintovirastot
Alueelliset,
paikalliset tai
valtakunnalliset
kehittämisverkostot
Aluehallintovirastot ja OKM
Osaava Forum
1. Avustus alueellisten tai oppilaitosverkostojen
osaamisen kehittämisen toimintamallien luomiseksi
2. Avustus työhyvinvointia, laatua ja tietoyhteiskuntavalmiuksia edistävään henkilöstön kehittämiseen
3. rahoitus täydennyskoulutukseen ennalta
määritellylle henkilöstölle
- Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus
oppilaitosjohdolle (30 op)
- Vertaismentorointi-ohjelma uusille opettajille
Opetus- ja
kulttuuriministeriö,
ja Opetushallitus
Valtakunnalliset
täydennyskoulutusohjelmat
- Valmentava rekrytointikoulutus rehtoriksi (6 op)
- Oppilaitosjohdon perusopinnot (9 op)
- Tieto- ja viestintätekniikan johtaminen (6 op)
Yhteistyöryhmä
Ohjausryhmä
- Vastaa päätöksenteosta
- Varmistaa ohjelman hakuasiakirjojen
laillisuuden
- Huolehtii päätöksenteon oikeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta
- Arvioi kerran vuodessa ohjelman
toimeenpanoa
- Ohjelman strateginen toimeenpano
- Ohjelman sujuvan toteutuksen
varmistaminen
- Kansalliset suositukset hyvien
käytäntöjen edistämiseksi
- Avainryhmien oikeutettujen odotusten
ja tavoitteiden toteutumisen seuranta
= tulevaisuuden perspektiivi
= Hyvän hallintotavan edistäminen
pj. sivistystoimentarkastaja Arja-Sisko
Holappa
pj. ylijohtaja Sakari Karjalainen
Osaava-ohjelma
Programmet Kunnig
Seurantaryhmä
PJ -ryhmä
- Toimeenpanon seuranta ja ohjelman
kehittämistoimien analysointi
- Yhdenmukaisen raportoinnin
varmistaminen
- Oikeudenmukaisten mittareiden
kehittäminen seurantaan
- Toimeenpanon rakentava kyseenalaistaminen
- Asioiden valmistelun seuranta ja
raportointi
- Toimeenpanon laadusta huolehtiminen
- Hyvien käytänteiden edistäminen
= Ohjelman hyvän hallinnoinnin
varmistaminen
= kehityksen historiallinen perspektiivi
pj. ylijohtaja Sakari Karjalainen
pj. johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen
Ohjelman
vuosiseminaari
(Sannäs I-V)
Tiekartta 2011-2017
2011
- Budjetti 8 milj €
- Osaava Forum: (Mikkeli 9.11.11)
- Osaava-ohjelman
tavoitteiden tarkistaminen I
- 02/2011 Opettajatiedonkeruun
tulokset (Tilastokeskus)
- 05/2011 uusi HO ja tal. kehys
-12/2011 uusi kehittämissuunnitelma
- Perusopetuksen tavoitteet
ja tuntijakopäätös
2014
- Budjetti 8 milj € (ehdotus)
- Kansainvälinen Osaavakonferenssi
- Osaava-ohjelman
tavoitteiden tarkistaminen II
- Hyvien käytänteiden
vakiinnuttamisen strategia
- TALIS2013 tulosten raportointi
2012
- Budjetti 8 milj € (ehdotus)
- Osaava Forum: (paikka/teema)
- Ehdotus: kasvatustieteiden.
tutkimusohjelma (?)
2015
- Budjetti 6 milj € (ehdotus)
- Osaava Forum: (paikka/teema)
- 05/2015 uusi HO ja
kehys
(alustava)
2013
- Budjetti 8 milj € (ehdotus)
- Osaava Forum: (paikka/teema)
- Osaavan väliarviointi
- OPS päätös
- TALIS2013 (toteutus 2012-2014)
- Tilastokeskuksen opettajakysely (avoin)
2016
2017
- Budjetti 4 milj € (ehdotus)
- Ohjelma
- Osaava Forum: (paikka/teema)
päättyy
- Tilastokeskuksen opettajakysely (avoin)
Osaava-ohjelman toimeenpanosuunnitelma
tilinpäätös
osa-ohjelmien
vuosiraportointi I
osaavaforum
Päätös (mom 29.30.20)
toimeenpanosta
joululoma
Ohjelmien
hakuohjeet
oph ja avi raportointi
uusien
okm:lle ja neuvotteluohjelmien
kunnalle
Hakuaika
alkaa
uusien
ohjelmien
Hakuaika
päättyy
neuvottelukunnan laatima
Toimintakertomus ed. vuodesta
päätökset haettavana
olevista ohjelmista
Uudet
alueelliset ja
valtakunnalliset
osaava-ohjelmat
KÄYNNISTYVÄT
kesäloma
osaavaohjelmien
toimeenpanosuunnitelmIEN
TARKENTAMINEN
Osaava-ohjelman haku vuonna 2011
• Eri osa-alueiden avustukset
vuosien 2011-2012 toimintaan
avataan haettavaksi
17.1.-1.3.2011
Yhteyshenkilöt
• Opetus- ja kulttuuriministeriö http://www.minedu.fi
– Jouni Kangasniemi, opetus- ja kulttuuriministeriö
• Opetushallitus http://www.oph.fi
– Anneli Rautiainen, Opetushallitus
• Aluehallintovirastot
– Johanna Albert, Itä-Suomen aluehallintovirasto http://www.avi.fi/ita
– Carola Bryggman, Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet
http://www.rfv.fi
– Arja-Sisko Holappa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto http://www.avi.fi/pohjois
– Matti Kangasoja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto http://www.avi.fi/lansi
– Lea Karjomaa, Lounais-Suomen aluehallintovirasto http://www.avi.fi/lounais
– Lasse Lehtinen Etelä-Suomen aluehallintovirasto http://www.avi.fi/etela
– Elisa Suutala, Lapin aluehallintovirasto http://www.avi.fi/lappi
• Facebook "Osaava-ohjelma" –ryhmä/sivut (vertaisryhmä)
http://www.facebook.com
• Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta
– Kimmo Hämäläinen, Opetushallitus
10.11.2010 Osaava
Forum
7