Transcript İndir

VERGİ AFFI KANUNU
(STOK, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR)
Hazırlayanlar
Sami KAZICI
Ankara YMM Odası Başkanı
1
Soner ÜLGEN
Baş Hesap Uzmanı
SUNUM KONU BAŞLIKLARI



2
I- STOK BEYANLARI
A-İşletmede Mevcut Kayıtlarda Yer Almayan
Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar
B-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede
Bulunmayan Emtia, Kasa Mevcudu ve
Ortaklardan Alacaklar
A- İŞLETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA
OLMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)




3
Uygulamadan Kimler yararlanabilir?
Bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
uygulamadan yararlanabilecektir.
Serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi
ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile
sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu
müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi
işletmeler ve iş ortaklıkları bu düzenlemeden
yararlanabilirler
30 Haziran 2011 Tarihine Kadar Yararlanma
İmkanı var
A- İŞLETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA
OLMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)


4
Aktife Alınan Kıymetler İçin mükelleflerin
Kendilerince veya Bağlı Oldukları Meslek
Kuruluşlarınca tespit edilecek RAYİÇ DEĞER
dikkate alınacaktır.
Aktife Alınacak Kıymetler İçin Envanter Listesi ile
Vergi Dairesine Başvuru Yapılması Gerekmektedir.
A- İŞLETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA
OLMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)
5

Aktife Alınan Emtia ve ATİK’ler için KDV
hesaplanacaktır.

KDV ORANI: Genel oranda KDV’ye tabi
olanlar için % 10 İndirimli Oranda KDV’ye
tabi olan emtia ve ATİK için tabi olduğu
oranın yarısı dikkate alınacaktır.
A- İŞLETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA
OLMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)


6
Hesaplanan KDV 1 seri no.lu 6111 sayılı
Kanun Genel Tebliğinin ekinde yer alan KDV
Stok Beyannamesi (Ek:20/A) ve eki
envanter listesi (Ek:20/B) ile beyan
edilecektir.
Katma değer vergisi yönünden bağlı olunan
vergi dairesine başvuru yapılacaktır.
A- İŞLETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA
OLMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)


7
Hesaplanan KDV sorumlu sıfatıyla beyan
edilecek ve beyan süresi içerisinde
ödenecektir.
Taksitlendirme İmkanı Yok
A- İŞLETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA
OLMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)
8

Bilanço Esasında Aktife Kayıt Edilen Emtia
ve ATİK’ler için özel karşılık ayrılacak.

Emtia için ayrılan karşılık ortaklara
dağıtılması veya tasfiye halinde sermayenin
unsuru sayılacak vergilendirilmeyecektir.
A- İŞLETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA
OLMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)




9
Aktife Alınan Mal ÖTV’ye tabi ise ÖTV’si
ödenerek mal kayıtlara alınabilecektir.
I,II, III ve IV sayılı Listelerde Yer Alan Mallar
İçin Hangi Aşamada Özel Tüketim Vergisi
Hesaplanacağı ÖTVK’nun 1.madde de yer
almaktadır.
ÖTV KDV matrahına Dahil Edilmeyecektir.
(zira Rayiç Bedel ÖTV dahil tutardır)
A- İŞLETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA OLMAYAN EMTİA
ÖTV’nin KONUSUNA GİRİYORSA

10
ÖTV’nin konusuna giren malların beyan
tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden
geçerli olan ÖTV, 1 seri no.lu 6111 sayılı
Kanun Genel Tebliğinin ekindeki (Ek:21)
numaralı beyanname ile kağıt ortamında
beyan edilecektir.
A- İŞLETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA
OLMAYAN EMTİA VE ATİK’LER (Kayıtdışı alış)

11
Teslimleri KDV’den müstesna olan emtia,
makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak
bu uygulamadan yararlanılamayacağı”
hüküm altına alınmıştır.
STOK AFFINDAN YARARLANAN EMTİA VE ATİK
İÇİN ÖDENENEN KDV’NİN İNDİRİMİ MÜMKÜN
MÜDÜR?
12

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden
sorumlu sıfatıyla ödenen vergi hesaplanan
katma değer vergisinden indirilemeyecektir.
(Gider veya Maliyet Unsuru 2011 Yılında
II.geçici vergilendirme döneminden itibaren)

Emtia üzerinden sorumlu sıfatıyla ödenen vergi
ise genel esaslara göre indirilebilecektir.
KAYDA ALINAN MALLARLA İLGİLİ KDV 9/2 VE ÖTV
4/3 UYGULANMAYACAKTIR

13
Stok Beyanında bulunan mükelleflere, KDV
Kanununun (9/2) maddesi uyarınca belgesiz
mal bulundurduğu gerekçesiyle malın emsal
bedeli üzerinden cezalı tarhiyat
yapılmayacak; ayrıca, beyan edilerek ödenen
ÖTV için de vergi cezası kesilmeyecektir.
ÖRNEK:Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bir malın
belirlenen rayiç bedeli 100.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine
ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.
__________________________
/ _________________________
153 TİCARİ MALLAR
100.000
191 İNDİRİLECEK KDV
10.000
525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.
100.000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
10.000
(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)
__________________________ / _________________________

14
Satış Bedeli 100.000 TL’nin altında olmayacaktır
ÖRNEK: Genel oranda katma değer vergisine tabi olan madeni yağın
mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli (ÖTV dahil bedel) 500.000
TL’dir. Mükellef stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan 10
ton madeni yağ için envanter listesini hazırlamıştır.
__________________________
/ _________________________
153 TİCARİ MALLAR
500.000
191 İNDİRİLECEK KDV
50.000
525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
489.440
60.560
Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV…...50.000
Özel Tüketim Vergisi…………………10.560
__________________________

15
/ _________________________
Madeni yağın kilogram başına özel tüketim vergisi tutarı 1,0560
TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları
aşağıdaki şekilde olacaktır.
ÖRNEK: (T) A.Ş., GVK 42. Madde kapsamında yıllara yaygın inşaat ve
onarım işi faaliyeti ile iştigal etmektedir. Firma daha önce kayıtdışı
aldığı ve Baraj inşaatında kullandığı malzemeleri (çimento-demir)
kayıtlarına almak istemektedir.
__________________________
/ _________________________
150 İLK MADDE VE MALZEME H 1.500.000
191 İNDİRİLECEK KDV
150.000
525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.
1.500.000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
150.000
(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)
__________________________ / _________________________
16
ÖRNEK: Genel Oranda KDV’ye tabi Sabit kıymetlerin
mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 125.000 TL olup envantere
alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde
yapılacaktır.
_______________________________ / ____________________
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
125.000
689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZAR.
12.500
526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL
KARŞILIK HESABI
125.000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
12.500
(Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV)
________________________________ / _____________________
17
31.12.2011 Tarihinde Söz konusu Karşılık 257 Birikmiş
Amortisman Hesabına Alınacaktır.
_______________________________ / ____________________
526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL
KARŞILIK HESABI
125.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HESABI
125.000
________________________________ / _____________________
-Ayrılan bu karşılık Birikmiş Amortisman olarak değerlendirilecektir.
-ATİK’in Satılması Durumunda Satış Bedelinin Tamamı Kâr Olur.
- Satış Bedelinin 125.000 TL’nin altında olmaması gerekir.
18
BEYAN EDİLEN KIYMETLER İÇİN BA FORMU
VERİLECEK MİDİR?

19
Beyan edilen kıymetler üzerinden hesaplanarak
beyan edilen vergiler dahil kıymetlerin rayiç bedelleri,
vergi numarasına yer verilmeksizin “Muhtelif
Satıcılar kaydı düşülmek suretiyle beyanın yapıldığı
döneme ait Ba formuna dahil edilecektir.
B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE
BULUNMAYAN EMTİA



20
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
hepsi yararlanabilecektir
30 Haziran 2011 Tarihine Kadar Yararlanma
İmkanı var
ATİK’ler için bu uygulamadan yararlanma
imkanın yoktur.
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE
BULUNMAYAN EMTİA


21
Kayıtlarda mevcut olmayan emtialar için,
gayrisafi kâr oranını dikkate alınarak fatura
düzenlenecek ve her türlü vergisel
yükümlülüklerini yerine getirilerek
(Hasılat+ KDV) kayıtlara intikal
ettirilebilecektir.
Uygulama mükellefler açısından herhangi bir
avantaj getirmemektedir.
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN
EMTİA



22
Emtia hangi oranda KDV’ye tabi ise O
oranda hesaplanacaktır. (% 1 - % 8 - %18)
KDV ilgili dönem beyannamesine dahil
edilecektir.
Satış hasılatı gelir veya kurumlar vergisi
matrahına dahil edilecektir.
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE
BULUNMAYAN EMTİA


23
Aktif Hesaplarda meydana gelen artışın
tespit edilmesi halinde ilgili hesap
borçlandırılacaktır. (Kasa, Banka,Çek, Senet)
Tespit Yapılamaması durumunda ise 689
Diğer Olağandışı Gider ve Zarar Hesabı
dikkate alınacaktır.
ÖRNEK: Kayıtlarında bulunan ancak stoklarda yer almayan (A)
malının miktarı 10 ton olup, kendi kayıtlarına göre bu malın
birim maliyeti 120,00 TL/Kg ve gayri safi karlılık oranı ise
%10’dur.
_______________________________ / _______________________
689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARAR 1.557.600
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
1.320.000
391 HESAPLANAN KDV
237.600
________________________________ / ________________________
-
24
Bu kayıt dışı mal satışı için çek alınmışsa 101 Alınan Çekler
Hesabı kullanılır.
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE
BULUNMAYAN EMTİA

25
İşletmede mevcut olmayan emtialar
nedeniyle kesilen faturalar işletme hesabı
esasına göre defter tutan mükelleflerce,
yasal defterlerine hasılat kısmına
kaydedilecektir.
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE
BULUNMAYAN EMTİA

26
İşletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle
düzenlenen faturalar Bs formuna dahil
edilecektir.
C- KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR


27
6111 sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile Yeni
Türk Ticaret Kanununun 358 ve 395. maddeleri,
ortaklara, yönetim kurulu üyelerine ve Kanunun 393.
maddesinde sayılan yakınlarına, kendilerinin ve söz
konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketlerine
ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye
şirketlerine, borçlanma yasağı getiriyor.
C- KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR




28
6111 sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile
Bilançolarında görülen ancak gerçekte işletmede
bulunmayan :
kasa mevcutları
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri
dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu
tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar
arasındaki net alacak tutarlarına ilişkin kayıtlarını
düzeltebilirler.
30 Haziran 2011 Tarihine kadar Kanun
hükümlerinden yararlanma imkanı var.
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR



29
İşletmenin esas faaliyet konusu ilgili bir
ödünç verme ilişki varsa yasa hükmünden
yararlanma imkanı yokturl.
(131 Ortaklardan Alacaklar+ 231 Ortaklardan
Alacaklar) –(331 Ortaklara Borçlar+ 431
Ortaklara Borçlar)
% 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname
verme süresi içinde ödenecektir.
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR


30
Farklı Ortaklardan Alacak-Borç ilişkisinin
bulunması durumunda netleştirme yapılıp
yapılmayacağı konusunda herhangi bir
belirleme yapılmamıştır.
Ortaklardan Alacakların bulunmadığı sadece
Ortaklara Borçlarının bulunduğu durumda
yasadan yararlanma imkanı.
Örnek: (A) A.Ş.’nin 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği
bilançosunda Ortaklardan Alacaklar ve Borçlar Hesabının
Durumu aşağıdaki gibidir;
131- Ortaklardan Alacaklar 0 TL
231- Ortaklardan Alacaklar 0 TL
331 - Ortaklara Borçlar
0 TL
431- Ortaklara Borçlar
600.000 TL
_______________________/_________________________________
431- Ortaklara Borçlar
600.000
689 Diğer olağan dışı gider
18.000
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE K.
31
600.000
360 ÖDENECEK VERGİ
VE FONLAR H
18.000
_____________________________________________________
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
32

Ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak kabul edilmez.

31.12.2010 tarihli bilançodaki Kasa Hesabı
ile Beyan tarihi itibariyle fiilen Kasa
Hesabında bulunan tutar birlikte
değerlendirilecektir.
Örnek: (A) A.Ş.’nin 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği
bilançosunda kasa hesabında 150.000 TL görünmekle birlikte
fiilen kasada bulunmayan tutar 145.000 TL’dir. Beyan tarihi
itibariyle Kasa mevcudu 200.000 TL
________________________________ / ________________________
689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARAR 149.350
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
100 KASA HESABI
145.000
360 ÖDENECEK VERGİ
VE FONLAR H
4.350
________________________________ / ________________________
Hesaplanan Vergi:
33
(145.000x%3=)
4.350 TL
Örnek: (A) A.Ş.’nin 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği
bilançosunda kasa hesabında 150.000 TL görünmekle birlikte,
beyan tarihi itibariyle Kasa mevcudu 110.000 TL
________________________________ / ________________________
689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARAR 103.000
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
100 KASA HESABI
100.000
360 ÖDENECEK VERGİ
VE FONLAR H
3.000
________________________________ / ________________________
Hesaplanan Vergi:
34
(100.000x%3=)
3.000 TL
Örnek: (A) A.Ş.’nin 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği
bilançosunda Ortaklardan Alacaklar ve Borçlar Hesabının
Durumu aşağıdaki gibidir;
131- Ortaklardan Alacaklar 150.000 TL
231- Ortaklardan Alacaklar 75.000 TL
331 - Ortaklara Borçlar
85.000 TL
431- Ortaklara Borçlar
60.000 TL
_______________________/_________________________________
331 - Ortaklara Borçlar
85.000
431- Ortaklara Borçlar
60.000
131- Ortaklardan Alacaklar 70.000
231- Ortaklardan Alacaklar 75.000
__________________________________________________________
35
Örnek: (A) A.Ş.’nin 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği
bilançosunda kasa hesabında 150.000 TL görünmekle birlikte,
beyan tarihi itibariyle Kasa mevcudu 110.000 TL
________________________________ / ________________________
689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARAR 82.400
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR H
80.000
360 ÖDENECEK VERGİ
VE FONLAR H
2.400
________________________________ / ________________________
Hesaplanan Vergi:
36
(80.000x%3=)
2.400 TL
D- KAYITDIŞI ALINAN ANCAK KAYITLI SATILAN MALLAR


37
Kanun düzenlemesinde bu konuya ilişkin
herhangi bir belirleme yapılmamıştır.
Bu mükellef açısından gayrisafi karlılık
dikkate alınarak bir maliyet hesaplanması ve
bu maliyet tutarının dönem sonuç hesapları
ile ilişkilendirilmesi ancak herhangi bir şekilde
buna ilişkin katma değer vergisi tutarının
indirim olarak dikkate alınmaması
gerekmektedir.
SONUÇ

38
TEŞEKKÜRLER