קביעת אבהות משפט עברי

download report

Transcript קביעת אבהות משפט עברי

תורוה תעיבק טסופה ןדיעב ינרדומ

הערזהב תוהבא תעיבק השיאה לש הלעבמ תיתוכאלמ ) AIH (

1

יעדמ עקר

ב ךרכ ) ו "

, אפורה

סשת

לארשי

,

: תיאופר תיתכלה הידפולקיצנא תבשחמו הכלהה תירלקפסאב

תנקותמו תנכדועמ , גרבנייטש םהרבא

האופרהו הלוחה

תבחרומ השדח הרודהמ ( 550 545 הקרזהב ערז תרדחה לש תיאופר הלועפ איה תיתוכאלמ הערזה םיניחבמ : רבגשכ .

ןימ יסחי םויק אלל ערזה רוקמל םאתהב , , רז םרותמ הערזה , השאה לש המחרל וא הקיתרנל תיתוכאלמ הערזה לש םיבצמ השולשב ; ערזה םרות אוהשכ , לעבהמ הערזה ; ערז קנבמ חקלנ ערזהש וא ערזו לעבה ערז לש תבורעתב םישמתשמ הבש םלוכ לכבכ , , הדילהו ןוירהה , , םרותה אוה השאה לעב ונניאש , תברועמ הערזה השאה םחרב הירפהה ךילהת .

רז םרותמ תיתוכאלמה הערזהה רחאל יעבט ןפואב שחרתהל םיכישממ ...

תיעבט תורבעתה 2

יתכלה עקר

תשדוחמ הניחב תיאופרה המדיקה חכונ םירזממ רוהט

ראותל רמג תדובע ( 81 יראב הליהת

רזממה תייגוסב דוסיה תונורקע רואל

, םיטפשמל הטלוקפה ןליא – רב תטיסרבינוא , " םיטפשמב ךמסומ " ) ו " סשת תועד ןנשי יטנגה ויבא ונייה , ערזה לעב רחא דלוה לש וסוחי תלאשב לכל ונבכ בשחנו ערזה לעב רחא סחוימ דלוה יכ , םירבוסה שי .

תונוש בשחנ םימייוסמ םיניינעל יכ , םירבוסה שי וז הטיש ידדצמ ןיב .

רבד םתמועל ונבכ בשחנ וניא םירחא םיניינעלו , ערזה לעב לש ונבכ דלוה .

ללכ בא ול ןיא האיב אלב דלונש דלו יכ , םינעוטה שי 3

ערזה לעב באה רחא סחוימ דלוה

א " כ ןמיס , רזעה ןבא קלח ,' ח ךרכ , רמוא עיבי ת " וש , ףסוי הידבוע ברה ) ו " משת ( היה והימרי יכ , , ונב היהו , והימרי לש ותב ןב היהש אריס ןב והזו ...

הלטבל ערז םיאיצומו יטבמאב םיצחור ויהש לע לארשי תא חיכומ כ " חאו , ערז איצוהלו יטבמאל סנכהל והוחירכהו והימרי תא וספתו הדליו ונממ הרבעתנו , ערזה הב עלבנו , המצע ץוחרל ותב םש הסנכנ .

לודג םכח היהש אריס ןב תא 4

ךשמה ערזה לעב באה רחא סחוימ דלוה

ה " צק ןמיס , העד הרוי , רוטל , ח " בה , שדח תיבה שוריפ השא בתכש ץרפ ר " רהמ ןשי ] ןטק תווצמ רפס =[ ק " מס תהגהב יתאצמ שיא םהילע בכשש םינידסמ תורהזנו תששוח הניא בישהו ערז , ] עודמו =[ יאמאו , , הלעב ינידסא בכשל הלוכי הדנ רחא לש ערז תבכשמ רבעתת ןפ רחא הדנה ןב דלוה אהיו הלעב לש ערז תבכשמ התודנב רבעתת ןפ תבכשמ רבעתת וליפא ירמגל רשכ דלוה רוסיא תאיב ןאכ ןיאד ןויכ רחא שיא לש ערז תבכשמד אלא , היה רשכ אריס ןב אלה יכ רחא לש ויבאמ ותוחא אשי אמש הריזג הנחבהא ] ונא םידיפקמ =[ ןנידפק .

תומביב ] אבומכ =[ אתיאדכ 5

םוכיס ערזה לעב באה רחא סחוימ דלוה

– 92 ה

איסא רפס

" תורעה הנחבמב הירפה " לאצנבנ רודגיבא ברה ) ו " משת ( 93 ןיאד , ץראה ךרדכ יוה ] בוטש רמול שי יתעד תוינעל =[ ריפשד ל " י ד " נעל לכ ךרד הזו , םתוימינפ רתב אלא םירבדה תוינוציח רתב ךליל ונל .

תיציבה תא הרפמ אתהש ץראה 6

ערזה לעב באה רחא סחוימ וניא דלוה

הנידמל תד ןיב השוריו החפשמ , םישיא יניד

ידלאנירוק לאכימ ) 2004 ( 82 81

תושדח תומגמ :

רוביעמ דלונה היפלש , ויתובקעב םיכלוההו א " דיחה תטישל םימעטה תודוסי העברא לע םיבבוסו םיכמסנ , ערזה לעב לש ונב וניא ירקמ : הזב הז םיכורכה , םיירקיע ; תבורעת תאיבב באה ערז תרקפה ןידמ שקיה .

א ; עבטה ךרדכ םיסחי םויקב קר הלח סוחייה תעיבק .

ב ; הנחבמ תירפהב אלו תיעבט הירפהב קר איה ןיסחויה רשק תריצי .

ג .

יעבטה וכילהתו ומוקממ קתונש םדא רבאב ןיסחוי רשק תעיקפ .

ד 7

ערזה לעב באה רחא סחוימ וניא דלוה

ןושארה דוסיה

בלתתת ' יס

קסופה

" יתוכאלמ ןוירה ןינעב " גבנירהע םחנמ עשוהי ברה ) י " שת ( טעשת א ' מע יאדוובו סחי ערזהל אהיש ןכתיי ךיא שממ רקפה ערזמ הרבעתנ םאש .

ףידע שממ רקפה 8

ערזה לעב באה רחא סחוימ וניא דלוה

ינשה דוסיה

דלר ' מע , ב " ח , לאיזוע ירעש , לאיזוע יח ריאמ ןויצ ןב ברה ונבכ וניא הז דלווש יאדו רשב תברק הב ןיאש תרפופש ידי לע הקרזהב יכהו .

ץראה לכ ךרדכ הליעב הז ןיאו ליאוה , הז ערז תבכש לעב לש אלא , ול תוסחייתמ םדא לש ויתודלות ןיאש ] רבתסמ ךכו =[ ארבתסמ לש וכרד הנשמה לכו ...

רשב בוריקב ץראה לכ ךרדכ םירצונ ןהשכ .

םילטב וישעמ

הז םלוע 9

ערזה לעב באה רחא סחוימ וניא דלוה

ישילשה דוסיה

המ ןמיס , וט קלח , רזעילא ץיצ ת " וש גרבנידלו הדוהי רזעילא ברה ] ןיאש םוקמב םקרתמו רצונש וננויד אושנ לש הזכ רוצי לע םג ןכ םג =[ כ " ג השענ ןוירהה לכש ] ןכיה =[ אכיה הזל ןכו [ תוסחייתה רתויב דוע תמלוה איהו ] דחי םג םאו באמ םותי אוה וליאכ הנחבמב .

תיתואיצמ הניחבמ וננודינב 10

ערזה לעב באה רחא סחוימ וניא דלוה םוכיס

םישרושה רותיאל תוכזהו תורוה תרדגה " ןירפלה יכדרמ ברה רוגמלא ןהכ לאפר ( 167 , 161

תיאופר הקיתאב תומליד

" םייגולויבה ) 2002 , ךרוע : תוהבא תרכה דגנ םיקומינ ךילהת לש יעבטה יפואה רדעה :" תיעבט השיג " לע ססובמה קומינ .

1 תמייקתמ תיעבטה תורוההשכ ןימ יסחי אלל ןוירהב .

– ישונא הירפה םייעבט םיסחימ תעבונה תורוהב קר 11

רבד תירחא

– םיטביה 324 , 291 ט ירבעה טפשמב תיתוכאלמ הערזה " רלקניס .

ב לאינד

טפשמה

" םיירסומו םייגולודותמ םייתכלה , םייתאוושה ) ד " סשת ( 325 טפשמ לש אשונב םינש תכורא הירוטסיה שי ירבעה טפשמל תדימ תרשפאמ ירבעה טפשמבש תיתכלהה תרגסמה השיגה סיסבב תדמועש תיטסילרוטנה השיגה רשאמ , ...

האופרו תושידח תויתוכאלמ הייבר תוקינכטל רתוי הבר תוחיתפו תושימג תולגתמש .

םינוידב תוריהז לש המ תדימ תמייק דימת םיצפוקש ינפל הילא בל םישל יוארה ןמש , , תאז םע .

תילותקה הז םוחתב םייתכלהה לש המוצעה תומכה ךותל םיעקושו םיקומעה םימל רשיה תוזיזפב םייתוכאלמ הייבר יעצמאל עגונה לכב עיצהל עדמל שיש תויורשפאה 12

תורוה תעיבק טסופה ןדיעב ינרדומ

דולייל תיתכלה תוהבא תעיבק ערז תמורתמ האושנ השיאל )

AID

( יוג םרותמו ידוהי רז םרותמ

13

יעדמ עקר

הלוחה , אפורה

548 ב ךרכ

: תיאופר תיתכלה הידפולקיצנא לארשי

גרבנייטש םהרבא

תבשחמו הכלהה תירלקפסאב האופרהו

) ו " סשת , תנקותמו תנכדועמ , תבחרומ השדח הרודהמ ( ןתינ לעבה לש וערזמ תיתוכאלמ הירפה עצבל ןתינ אל םהב םירקמב תוירוהה .

ערז קנבמ וא , עודי רז םרותמ תיתוכאלמ הערזה עצבל תויעב : םיאבה םיבצמה תא תוללוכ , הערזה לש הז גוסל תויאופרה .

תיקלח וא תטלחומ המרב תורקע : ןוגכ , רז םרותמ תיתוכאלמ הערזהל תופסונ תוירוה םיפיסומה שי , , עזגה רופישל תיתוכאלמ הערזה ; היונפ השאל תיתוכאלמ הערזה תויתשרות תולחממ םיישפוחו םיירופ השאהו לעבהש הרקמב ונייה תואצוי תונוכת ול שיש , רז םדאמ ערז השאב עירזהל םיפידעמ ךא .

ןפוד 14

ידוהי רז םרותל יתכלה עקר

תדובע (

תיטפשמ תורוה תעיבקב םיזוח שפוח

תילגרמ לאקזחי ) המסרופ םרט , טרוטקוד , תיתכלה רורב השיאה לש יקוחה הלעב וניאש םרות לש ערז תמורתב זכרתמ ןוידה אלא , תערזנה לש הלעב רחא סחייתמ דולייה ןיאש לש ותוהז םא , ערזה םרות רחא דולייה סחייתמ ללכ םאה , הלאשב , םירבוס םיקסופה בור תיטנגה הקיזל םאתהב .

העודי ללכ הלה םירחא , ןיינעו רבד לכל םרותה ערזה לעב רחא סחייתמ דולייהש טועימ .

דבלב ארמוחל ןיפוליחלו דבלב םימיוסמ םיניינעל ותוא םיסחיימ הזכש רוביעמ דלונה ןיאש , םירבוס , ךומסב דומענ םהילע , םיקסופה .

סוחיי רסוחמ אוה אלא , ערזה םרות רחא םג סחייתמ 15

ךשמה ידוהי רז םרותל יתכלה עקר

דרשמ יעובש ףד , ) ז " סשת ( 282 ' " ערז קנבמ דלונש ימ דמעמ סמ ןויליג , ערוצמ " הדוגיו לאכימ עירזת תשרפ , םיטפשמה לש התואנ הרדסהב רעצמל אוה יוארה ןורתפהש המוד אסיג דחמ וחיטביש הרקבו םושיר יללכ תעיבקבו הז שיגר אשונ עונמל ורשפאישו לוספמ וא החפשמ בורקמ ערז לבקת אל השיאש ןיאו , םימרותה לש םתוהז דוסב רמשית אסיג ךדיאמו תעדמ המכסההש אדוול בושח , ןכ ומכ .

, , ןכ לע רשא םיבורק יאושינ לגעמה עוביר תניחבב רבדה תויועמשמה תנבה םג לולכת ערזה יקנב לש םהיתורישל םיקקזנה לש .

םדוק תחא העש הפיו .

ךילהתה לש תויתכלהה 16

ךשמה ידוהי רז םרותל יתכלה עקר

בע קרפ , ןושאר קלח , םיכובנה הרומ , ם " במר .

תמאב םדא ירבא םהו םמצע ינפב םדאה ירבא ואצמייש רשפא יא 17

ךשמה ידוהי רז םרותל יתכלה עקר

יעיברה דוסיה

) ח " ישת ( וכק הכק , א

םעונ

רשכ לדנמ םחנמ ברה תורעש ןוגכ , םדא לש ופוגמ רבד ראש ומכ אוה ילכב הזב אצויכו ערז השועו אב והשימ םאו ןרכמל וא םריקפהל לוכי םדאש .

ערזה לעבל סחי ול ןיאש רמול םוקמ ריפש שי , ...

םייניש וא יח לעב תולובחתב 18

םוכיס ידוהי רז םרותל יתכלה עקר

םישרושה רותיאל תוכזהו תורוה תרדגה " ןירפלה יכדרמ ברה רוגמלא ןהכ לאפר ( 167 , 161

תיאופר הקיתאב תומליד

" םייגולויבה ) 2002 , ךרוע ...: תוהבא תרכה דגנ םיקומינ , רמולכ , " ערזה תרקפה " : תיטפשמ השיג לע ססובמה טנמוגרא תורטמל אלש וטלפנש וערז ילזונ ןיבל רבג ןיב יטפשמה סחיה קותינ ." דילוהל יואר וניא " .

2 ש םוקמל הדלוה 19

םוכיס ידוהי רז םרותל יתכלה עקר

: הנידמל תד ןיב השוריו החפשמ , םישיא יניד

ידלאנירוק לאכימ ) 2004 ( 84

תושדח תומגמ

היפלש הטיש םג םוקמ תספות הכלהב יכ רמול שי השיאל וערזב שומיש ושעי ערזה קנב וא אפורה יכ םיכסמה ערז םרות רצונ אלו , , הז ףיעס םוכיסל יעבטה סחיה עקפנש ןפואב וערז ריקפמכ וניד , העודי יתלב .

באה דצמ סוחיי רסוחמכ בשחנה , דולייה ןיבל וניב ןיסחוי רשק 20

יוג רז םרותל יתכלה עקר

אע ןמיס , א קלח , רזעה ןבא , השמ תורגא ת " וש ןייטשנייפ השמ ברה ומאש ןויכ לארשי היהי דלוהש ןויכש ירכנ לש ערזב ריתהל שי ךרד היה םא ףא ירכנה באהל סוחי ול ןיאד םולכל שוחל ןיא תילארשי ...

יטבמאמ אלא האיב ךרד וניאשכ ] ןכש לכו [ ש " ...

כו האיב 21

ךשמה יוג רז םרותל יתכלה עקר

וסק , המק א

םענ

" תיתוכאלמ הערזה " ךאברעיוא ןמלז המלש ברה ) ח " ישת ( באה עבט יכ קפס ןיאו ותושעל דאמ רעוכמש ףא , ירכנמ אוה ערזה םא אלד רשפא ןידה רקיעמ םלוא , השודקב אלש הערזה יוה םגו , ןבב ןופצ ךירצ וניא וז הערזהמ דלונה דלוהו ...

, שיא תשאב םג ןכ תושעל רוסא תורזממ ששח םוש ילב רומג לארשי אוהו תוריג 22

םוכיס יוג רז םרותל יתכלה עקר

170 169

הכלהו טפשמ : ינרדומה ןדיעב ' וברו ורפ '

ןירג יסוי ) 2008 ( .

שושחל ןיא םאה םא םג .

ויה ןייטשניפ מ לכל ידוהי אוהו , " ?

הרודצורפה תא ריתהל תוינידמ ילוקישמ יואר םאה בויחב בישהל שי רחא קר סחייתמ דליה , רל ףאש הארנו יתעדל , .

?

קלקלחה ןורדמב תורדרדתהל וטועימב ערה תניחבב אוה הז ןורתפ וז ךרדב ףא תונביהל תוגוזל ריתהל שי ןהב תוביסנ שי דליה לש ותורשכב םגפ ןיאש ףא יכ , , רבדב תוקפס רוכזל שי תאז םע .

דבלב יקלח יתחפשמה וסוחייש ירה יטפשמ בא רסח ךא ) , ןינעו רבד הידוהיה ( ומא 23

תורוהה קותינל תופסונ תואמגוד יטנגה דוסיהמ תיתכלהה

םובייה תווצמ

The JPS Torah Commentary Deuteronomy 232 (1996) In essence, the son is posthumously adopted by the deceased brother…According to sefer Ha-Hinnukh, the offspring of the levirate marriage can even be thought of as the biological offspring of the deceased man…since the husband's brothr is also partly his brother's flesh.

24

תורוהה קותינל תופסונ תואמגוד ךשמה יטנגה דוסיהמ תיתכלהה

לעבה רחא תוליעב בור תקזח

) ג " נשת , תיעיבר הרודהמ ( 361 360

החפשמ יניד

יקסבשרש ןימינב אוהש וילע הקזח , האושנ השאמ דלונה דעו .

לעבה רחא תוליעב בור םג הלח וז הקזח ." לעבה רחא תוליעב בור " אוה ללכה יכ , ומא לעב לש וליפאו , הירחא " םיננרמ " לכהו הלעב תחת התנזש לוק הילע אצי םא יתלב תודבועה יפלש הרקמב קר .

רתויב הצורפכ העודי איה םא רתוי ךשמל ץראל ץוחב היה םא ןוגכ , דליה יבא אוה לעבהש ירשפא םוקמ שי זאו ל " נה הקזחה תרתסנ ...

םינורחאה שדוח רשע םינשמ ...

רזממ דלווהש אלא באה ונניא לעבהש עובקל 25

תורוהה קותינל תופסונ תואמגוד םויס יטנגה דוסיהמ תיתכלהה

ונבכ רדגומ וניא ודילומ תתימ רחאל דלונה

תדובע (

תיטפשמ תורוה תעיבקב םיזוח שפוח

תילגרמ לאקזחי ) המסרופ םרט , טרוטקוד .

תומ רחאל דלוייש דולייה םאה איה תויזכרמה תולאשה תחא יקסופ בור תעד – , וננודינל חונמה ויבא רחא יטנגה דוסיה לשב סחייתי ודילומ ןיאו הז רשקהב םג ירבעה טפשמה לש ותשיגל םינמאנ הכלהה תאז תונשל ידכב םלועה ריוואל הז דלי תאיב תוביסנלו תוומה תדבועל ריוואל ותאיבו תוומה תדבועש .

, תרבוסה םיקסופ תעיס הנשי דבלב ארמוחל םירומא םירבדה םא יאדוו , תיטפשמ – , תאז םא תורוהה סחיו הקיזה תא תנייאמ ודילומ תומ רחאל דליה לש םלועה תיתכלהה 26