Hoocmôn thực vật

download report

Transcript Hoocmôn thực vật

Câu 1: Có thể xác định tuổi của cây thân
gỗ dựa vào
A. vòng năm.
B. tầng sinh mạch.
C. tầng sinh vỏ.
D. các tia gỗ.
Câu 2: Thực vật Một lá mầm có các
A. mô phân sinh đỉnh và lóng.
B. mô phân sinh lóng và bên.
C. mô phân sinh đỉnh và bên.
D. mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.
Câu 3: Loại mô phân sinh chỉ có ở cây
Hai lá mầm là
A. mô phân sinh bên.
B. mô phân sinh đỉnh thân.
C. mô phân sinh đỉnh rễ.
D. mô phân sinh lóng.
Câu 4: Loại mô phân sinh chỉ có ở cây
Một lá mầm là
A. mô phân sinh bên.
B. mô phân sinh đỉnh thân.
C. mô phân sinh lóng.
D. mô phân sinh đỉnh rễ.
Câu 5: Loại mô phân sinh không có ở cây
phượng là
A. mô phân sinh đỉnh rễ.
B. mô phân sinh bên.
C. phân sinh lóng.
D. mô phân sinh đỉnh thân.
Phía bị kích thích
AS
Auxin
Phía không bị kích thích
Auxin
Ví dụ 2: Từ 1000 bao lá mầm của cây lúa mới tách chiết
Auxin
được 1mg auxin.
Ví dụ 3: auxin: kích thích sự kéo dàiAuxin
của tế bào, kích
thích quá trình nguyên phân của tế bào….
ơstrôgen → kích thích sinh trưởng và phát triển
mạnh ở giai đoan dậy thì.
Nghiên cứu mục II – Hoocmôn thực vật, hoàn thành bảng sau :
Hoocmôn
Auxin
Gibêrelin
Xitôkinin
Nơi tổng hợp
Tác dụng sinh lý Ứng dụng
Chia lớp thành 5 nhóm, 2 bàn 1 nhóm.
- Nhóm 1 và nhóm 2: Auxin
- Nhóm 3 và nhóm 4: Gibêrelin
- Nhóm 5: Xitôkinin
Thời gian: 3 phút
Nghiên cứu mục II – Hoocmôn thực vật, hoàn thành bảng sau :
Hoocmôn
Auxin
Gibêrelin
Xitôkinin
Nơi tổng hợp
Tác dụng sinh lý Ứng dụng
Hoocmôn
Nơi tổng hợp
Tác dụng sinh lý
Ứng dụng
- Đỉnh thân, đỉnh
cành.
- Làm tăng kéo dài TB
→ Kích thích thân, rễ
kéo dài.
- Tăng ưu thế ngọn, ức
chế chồi bên.
- Gây hiện tượng hướng
động.
- Phát triển quả.
- Kích thích ra rễ...
- Tạo quả không
hạt.
- Phôi trong hạt.
Auxin
- Giâm
cành,
chiết cành.
- Nuôi cấy mô tế
bào thực vật...
Auxin
Auxin
Auxin
A – Bấm ngọn
B – Không bấm ngọn
Có auxin
Không có auxin
Kích thích sự hình thành rễ
Hạt
Tạo quả không hạt
Hoocmôn
GA
(gibêrelin)
Nơi tổng hợp
Tác động sinh lý
- Chủ yếu là rễ và lá. - Kích thích phân chia
tế bào, phân hóa tế
bào → thân mọc dài
ra, lóng vươn dài.
- Phá trạng thái ngủ,
nghỉ của hạt.
- Kích thích ra hoa,
tạo quả không hạt.
ứng dụng
- Kích thích sự nảy
mầm của hạt.
- Kích thích sinh
trưởng chiều cao cây.
- Sản xuất mạch nha,
công nghệ đồ uống
Giberelin
Giberelin
Ảnh hưởng của GA đến cây ngô lùn và ngô bình
thường (ảnh của B.Phinney)
Phá vỡ trạng thái ngủ của hạt.
Tạo nho không hạt bằng GA
Hoocmôn
Nơi tổng hợp
- Chủ yếu ở rễ
Xitôkinin
Tác dụng sinh lý
Ứng dụng
- Kích thích sự - Nuôi cấy mô
phân chia của tế tế bào thực vật
bào.
- Làm yếu ưu
thế ngọn, kích
thích
sinh
trưởng chồi bên.
- ...
Xytokinin
Ảnh hưởng của Cytokinin (kinetin) đến sự hình thành
chồi trong nuôi cấy mô
Hoocmôn
Nơi tổng hợp
- Đỉnh thân, cành.
- Phôi trong hạt.
Auxin
- Chủ yếu là rễ và lá.
Gibêrelin
- Chủ yếu ở rễ.
Xitôkinin
Tác dụng sinh lý
ứng dụng
- Làm tăng kéo dài TB → Kích - Tạo quả không hạt.
thích thân, rễ kéo dài.
- Tăng ưu thế ngọn, ức chế chồi - Giâm cành, chiết
cành.
bên.
- Gây hiện tượng hướng động.
- Nuôi cấy mô tế bào
- Phát triển quả.
thực vật...
- Kích thích ra rễ...
- Kích thích phân chia tế bào, phân
hóa tế bào → thân mọc dài ra, lóng
vươn dài.
- Phá trạng thái ngủ, nghỉ của hạt.
- Kích thích ra hoa, tạo quả không
hạt.
- Kích thích sự nảy
mầm của hạt.
- Kích thích sinh
trưởng chiều cao cây.
- Sản xuất mạch nha,
công nghệ đồ uống
- Kích thích sự phân chia của tế bào. - Nuôi cấy mô tế bào
- Làm yếu ưu thế ngọn, kích thích thực vật
sinh trưởng chồi bên.
- Kìm hãm già hóa của tế bào.
- Kích thích nảy mầm, nở hoa.
Etilen
Etilen
Ageratum conyzoides L., thuộc họ Cúc – Asteraceae
A – Thí nghiệm
B- Đối chứng
Quả chín nhờ kích thích của etylen
Abxixic
Abxixic
Tác dụng ức chế ST của AAB
Duy trì trạng thái ngủ của hạt, ảnh hưởng đến
đóng mở khí khổng
Hàm lượng hooc
môn thực vật
Tuổi cây
Nảy mầm
Hình thành hoa Hạt khô
Chất kích thích sinh trưởng (GA)
Chất ức chế sinh trưởng (ABA)
Câu 1: Hai chất có tác dụng ức chế sự sinh trưởng
của thực vật là
A. auxin, xitokinin.
B. êtilen, axit abxixic.
C. gibêrelin, xitokinin.
D. gibêrelin, auxin.
Câu 2: Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả
chóng chín là
A. axit abxixic
B. xitokinin
C. êtilen
D. auxin
Câu 3: Đặc điểm không phải của hoocmôn thực vật là
A. sản xuất ở một nơi và gây phản ứng ở nơi khác.
B. điều hòa các hoạt động sinh trưởng.
C. bản chất là prôtêin.
D. tính chuyên hóa cao hơn hoocmôn động vật bậc cao.
Câu 4: Dùng mũi tên để nối hoocmôn với tác động của nó
Hoocmôn
Auxin
Giberelin
Xitokinin
Etilen
Axit abxixic
Ứng dụng
Thúc quả chín, tạo quả trái
vụ
Nuôi cấy mô và tế bào thực
vật
Phá ngủ nghỉ cho củ khoai
tây
Kích thích ra rễ cành giâm
Duy trì trạng thái ngủ của hạt
- Làm bài tập trong sách giáo khoa.
- Chuẩn bị bài 36: Phát triển ở thực vật có
hoa, nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh
trưởng và phát triển.
“Sinh con” là hiện tượng độc đáo của một số loài cây sống ở rừng ngập mặn ven biển như
đước, vẹt nhằm đối phó với việc hạt bị nước triều cuốn trôi đi. Hạt của những loài cây này
thường nảy mầm ngay trên cây mẹ thành một bộ phận gọi là “trụ mầm” nối liền với quả.
Trụ mầm có cấu tạo như một cây con, gồm thân và chồi lá, chưa có rễ, nhận các chất dinh
dưỡng từ cây mẹ chuyển vào. Sau khoảng 2 - 3 tháng, khi đã đủ “cứng cáp”, trụ mầm sẽ rời
khỏi cây mẹ, cắm xuống bùn, ra rễ và bắt đầu cuộc sống độc lập.