Bai 6 DV lop cap uy - Đảng Bộ khối các Cơ quan tỉnh Đắk Nông

download report

Transcript Bai 6 DV lop cap uy - Đảng Bộ khối các Cơ quan tỉnh Đắk Nông

Bài 6
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN
CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
Bài này gồm : 02 phần lớn
Vị trí, vai trò, quan điểm chỉ
đạo và nhiệm vụ công tác vận
động nhân dân
II- Nội dung, phương thức vận
động nhân dân của chi bộ,
đảng bộ cơ sở
I-
Nội dung cụ thể từng phần như sau:
I- VỊ TRÍ, VAI TRÒ, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN.
1. Vị trí, tầm quan trọng của công tác vận động
nhân dân
- Công tác dân vận là một trong những công
tác cơ bản của Đảng ta, có ý nghĩa chiến
lược trong mọi thời kỳ cách mạng
- Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng,
công tác dân vận gắn liền với từng bước
trưởng thành của Đảng, gắn bó với nhân
dân, trở thành một truyền thống tốt đẹp của
Đảng ta
1. Vị trí, tầm quan trọng của
công tác vận động nhân dân
- Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “dân vận là
vận động tất cả lực lượng của mỗi một người
dân không để sót một người nào, góp thành lực
lượng toàn dân, để thực hành những công việc
nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn
thể đã giao cho”
- Trong thời kỳ mới, trước những thời cơ và
thách thức, đòi hỏi công tác vận động nhân dân
phải có sự phát triển mới.
- Đại hội XI đã yêu cầu: “Triển khai thực hiện
tốt Quy chế dân vận trong hệ thống chính trị; đổi
mới và nâng cao chất lượng công tác vân động
nhân dân”
2. Các quan điểm chỉ đạo trong
công tác dân vận của Đảng
a, Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân,do
nhân dân, vì nhân dân
- Tư tưởng “ lấy dân làm gốc” được Chủ Tịch
Hồ Chí Minh kế thừa, nâng lên tầm cao mới, với
những nội dung mới: “Nước ta là nước dân chủ,
bao nhiêu lợi ích đều vì dân….”, “quyền hành và
lực lượng đều ở nơi dân”; “dân vận kém thì việc
gì cũng kém, dân vận kéo thì việc gì cũng thành
công”; “ nước lấy dân làm gốc….gốc có vững
cây mới bền…”
b, Động lực thức đẩy phong trào quần
chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân
dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất
lợi ích và nghĩa vụ công dân
- Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện
nay, việc giải quyết lợi ích phải theo nguyên tắc:
lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và xã hội gắn
chặt thống nhất với nhau, trong đó lợi ích cá
nhân là động lực trực tiếp. Kết hợp hài hòa
lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, lợi ích địa
phương và lợi ích cả nước. Coi trọng lợi ích
cá nhân nhưng không tuyệt đối hóa, không
chấp nhận chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ dẫn đến
mâu thuẫn xã hội gay gắt, làm tổ hại đến lợi
ích chung của cộng đồng.
b, Động lực thức đẩy phong trào quần chúng là
đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, kết hợp
hài hòa các lợi ích, thống nhất lợi ích và nghĩa vụ
công dân
- Trong thời kỳ mới, cần chú ý đến những lợi
ích cụ thể, song phải rất quan tâm đến lợi ích
chung; lợi ích các giai cấp, các tầng lớp, các
nhóm xã hội phải nằm trong lợi ích dân tộc, vì
sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh” làm điểm tương đồng và cơ sở
giải quyết các quan hệ lợi ích; đại đoàn kết dân
tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan
hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội. Đoàn
kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc
để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc
c, Đa dạng hóa các loại hình tập hợp
nhân dân
- Trong bất cứ hoàn cảnh nào, phương
thức và khẩu hiệu vận động nhân dân phải
phù hợp với trình độ đối tượng, vận động
nhân dân bằng các điển hình tiên tiến.
- Thường xuyên củng cố, đổi mới tổ chức
và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã
hội, nghề nghiệp, nhân đạo, hữu nghị…
d, Công tác vận động nhân dân là trách
nhiệm của Đảng, chính quyền và các đoàn
thể nhân dân
- Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính
trị làm công tác dân vận, thường xuyên
chăm lo, củng cố và tăng cường mối quan
hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, coi
trọng công tác kiểm tra thực hiện các chủ
trương về công tác dân vận, nhất là đối
với hệ thống chính quyền
- Các cấp chính quyền phải thường xuyên
chăm lo công tác vận động nhân dân.
d, Công tác vận động nhân dân là trách
nhiệm của Đảng, chính quyền và các đoàn
thể nhân dân
- Các tổ chức đoàn thể, các hội nghề
nghiệp…cần coi trọng công tác vận động
đoàn viên, hội viên; đổi mới phương thức
hoạt động cho phù hợp với tình hình mới.
- Mọi cán bộ , đảng viên, mọi công chức,
viên chức nhà nước đều phải làm tốt công
tác dân vận theo chức trách của mình.
3. Nhiệm vụ của công tác vận
động nhân dân của Đảng
a, Xây dựng đồng bộ các chính sách kinh
tế- xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo
của nhân dân
- Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần,
lấy phát triển kinh tế, nâng cao đời sông
nhân dân là nhiệm vụ trunh tâm; gắn với
tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi
trường; chủ ý hỗ trợ, kết nghĩa tạo điều
kiện cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
bào dân tộc khó khăn phát triển
a, Xây dựng đồng bộ các chính sách kinh
tế- xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo
của nhân dân
- Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tào,
khoa học và công nghệ nhằm nâng cao dân trí,
mức độ hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe… nhân
dân.
- Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đẩy
mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí,
đặc quyền, đặc lợi, thực hiện “dân biết, dân làm,
dân kiểm tra”; coi trong vai trò nhân dân trong
việc tố cáo, đấu tranh phòng chống quan liêu,
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
b, Đổi mới hoàn thiện các chính sách phù
hợp đối với các giai cấp, các tầng lớp, dân
tộc, tôn giáo
- Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng,
phát triển giai cấp công nhân cả về số
lượng và chất lượng, nâng cao bản lĩnh
chính trị, trình độ học vấn chuyên môn, kỹ
năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp,
kỷ luật lao động.
- Sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp
luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế,
thất nghiêp, cải thiện nhà ở, làm việc…
b, Đổi mới hoàn thiện các chính sách phù
hợp đối với các giai cấp, các tầng lớp, dân
tộc, tôn giáo
- Xây dựng phát huy vai trò của giai cấp nông dân, nông
thôn; nâng cao trình độ giác ngộ của giai cấp nông dân;
hỗ trợ, khuyến khích nông dân học nghề, chuyển dịch
cơ cấu lao động, tiếp nhận và áp dụng tiến bộ khoa học,
công nghệ; nâng cao chất lượng của cư dân nông thôn,
làm giàu hợp pháp.
- Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, có chất lượng cao;
tôn trong và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động
nghiên cứu, sáng tạo; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi
ngộ xứng đáng; có chính sách đặc biệt đối với nhân tài
đất nước, coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định
đường lối, chủ trương, chính sách, các dự án…
b, Đổi mới hoàn thiện các chính sách phù
hợp đối với các giai cấp, các tầng lớp, dân
tộc, tôn giáo
- Tạo điều kiện xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân
lớn mạnh, có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi, có đạo
đức nghề nghiệp và trách nhiệm cao; mở rộng đầu tư
trong nước và nước ngoài; tạo dựng và giữ gìn thương
hiệu hàng hóa Việt Nam.
- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền
thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học
tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ
trẻ; thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
vào các tổ chức do Đoàn thanh niên Cộn sản Hồ Chí
Minh làm nòng cốt và phụ trách.
b, Đổi mới hoàn thiện các chính sách phù
hợp đối với các giai cấp, các tầng lớp, dân
tộc, tôn giáo
- Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh
thần của phụ nữ; tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào cấp ủy
và bộ máy quản lý nhà nước, đấu tranh chống các biểu
hiện phân biệt đối xử
- Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia
xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN,
bảo vệ nhân dân.
- Quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để
người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, được tiếp cận thông
tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; phát huy trí
tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi; giúp đỡ người cô
đơn, khong nơi nương tựa
b, Đổi mới hoàn thiện các chính sách phù
hợp đối với các giai cấp, các tầng lớp, dân
tộc, tôn giáo
- Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến
lược trong sự nghiệp cách mạng; bình
đẳng, thương yêu, tôn trong và giúp đỡ
lẫn nhau cùng tiến bộ; có chính sách hỗ
trợ, phát triển kinh tế, văn hóa; chống kỳ
thị dân tộc, nghiêm trị âm mưu hành động
chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân
tộc
b, Đổi mới hoàn thiện các chính sách phù
hợp đối với các giai cấp, các tầng lớp, dân
tộc, tôn giáo
- Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín
ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng;
phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các
tôn giáo; động viên sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham
gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo điều kiện sinh hoạt
theo quy định của pháp luật; đấu tranh chống lợi dụng
tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ,phá hoại khối
đại đoàn kết dân tộc
- Đồng bào định cư ở nước ngoài là một bộ phận
không thể tách rời của công đồng dân tộc Việt nam
c, Xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện
có hiệu quả các hình thức làm chủ của nhân
dân
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ
của nhân dân được thực hiện chủ yếu thông
qua Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, bằng cơ
chế dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện
- Khắc phục mọi biểu hiện vi phạm dân chủ, coi
nhẹ dân chủ, dân chủ hình thức, lợi dụng dân
chủ vi phạm pháp luật
- Cơ quan nhà nước phải đặt nhiệm vụ phục vụ
nhân dân lên trên hết, thực hiện đúng chính
sách đại đoàn kết toàn dân tộc
c, Xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện có
hiệu quả các hình thức làm chủ của nhân
dân
- Đối với những vấn đề lớn và đặc biệt quan
trọng của đất nước, Đảng có những hình thức
thích hợp để nhân dân tham gia ý kiến, khuyến
khích trao đổi, tranh luận, trách chụp mũ, áp đặt
- Nhà nước chăm lo đào tạo, bồi dưỡng chính
trị, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức cho cán bộ
chính quyền các cấp, xây dựng và thực hành
phong cách “trọng dân, gần dân và có trách
nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm
dân tin”
- Các cơ quan có trách nhiệm xây dựng, hoàn
thiện các văn bản quy phạm pháp luật
d, Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
nhân dân và các hội quần chúng từ Trung
ương đến cơ sở
- Đảng Nhà nước xây dựng, ban hành và cơ
chế, thực hiện Luật Mặt trận để Mặt trận và các
tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm
vụ của mình
- Mặt trận Tổ quốc VN và các đoàn thể nhân
dân có vai trò quan trọng tập hợp, vận động,
đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đại
diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân
dân, tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động; khắc phục tình trạng
hành chính hóa;
d, Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân
dân và các hội quần chúng từ Trung ương
đến cơ sở
- Thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã
hội theo các NQ, chỉ thị, quy định trước đây và
gần đây là: Quyết định số 217-QĐ/TW ngày
12/12/2013 của TW ban hành Quy chế giám sát
và phản biện xã hội và Quyết định số 218QQĐ/TW ngày 12/12/2013 của TW ban hành
Quy chế tham gia góp ý xây dựng đảng chính
quyền;
- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước có
hiệu quả
II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VẬN
ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ
CƠ SỞ
1. Nội dung
a,Tổ chức, vận động nhân dân, hình
thành các phong trào hành động thực
hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế- xã hội,
quốc phòng, an ninh gắn với chăm lo đời
sống vật chất và tinh thần của các tầng
lớp nhân dân
a,Tổ chức, vận động nhân dân, hình
thành các phong trào hành động
- Chi bộ, đảng bộ cơ sở cần có chủ trương, biện pháp
hợp lòng dân; có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể thiết thực; có
sự phối hợp chặt chễ trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện;
đặc biệt là sự phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể nhân
dân, các tổ chức xã hội và các cấp chính quyền
- Tùy từng địa bàn, từng lĩnh vực (nông thôn, thành
thị, doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan…) tổ
chức Đảng phải biết nắm tình hình, đưa chủ trương,
đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước
đến với nhân dân; khởi xướng, phát fđộng phong trào
quần chúng phù hợp, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích
chính đáng của nhân dân
a,Tổ chức, vận động nhân dân, hình
thành các phong trào hành động
- Trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan:
+Tổ chức đảng có trách nhiệm lãnh đạo
xây dựng và thực hiện có hiệu quả các
chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên
môn.
+ Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
cho cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động; hoàn thành nghĩa vụ của
đơn vị đối với Nhà nước.
a,Tổ chức, vận động nhân dân, hình
thành các phong trào hành động
+ Phát huy quyền làm chủ của CB, CC,
VC, NLĐ thông qua dân chủ cơ sở, thực
hiện công bằng xã hội, chống quan liêu,
tham nhũng, lãng phí.
+Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề
cao cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ,
giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước.
b, Vận động và tổ chức nhân dân thực
hiện dân chủ ở cơ sở
- Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã
phường, thị trấn là cụ thể hóa phương
châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”;
Tùy theo điều kiện cụ thể (xã, phường, thị
trấn; cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh
nghiệp…) chi bộ, đảng bộ cơ sở lựa chọn
những vấn đề sát hợp để vận động, tổ
chức thực hiện tốt dân chủ cơ sở
b, Vận động và tổ chức nhân dân thực
hiện dân chủ ở cơ sở
- Đối với cơ quan:Chi bộ , đảng bộ cơ
sở thông tin cho CB, CC, VC, NLĐ biết:
+ Chủ trương, chính sách, pháp luật
của Đảng, Nhà nước liên quan đến công
việc của cơ quan.
+ Kế hoạch công tác hằng tháng, hằng
quý, hằng năm của cơ quan
+ Nội quy, quy chế cơ quan, kinh phí
hoạt động hằng năm.
b, Vận động và tổ chức nhân dân thực
hiện dân chủ ở cơ sở
+ Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng
nghạch, bậc lương và đề bạt cán bộ công chức.
+ Các vụ việc tiêu cực tham nhũng trong cơ
quan đã được kết luận.
+ Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội
bộ cơ quan
+ Những việc CB, CC, VC, NLĐ tham gia ý
kiến, thủ trưởng cơ quan kết luận
+ Những việc CB, CC, VC, NLĐ giám sát, kiểm
tra
c, Tổ chức động viên nhân dân tham gia
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
- Chi bộ, đảng bộ cơ sở vân động nhân
dân tham gia ý kiến nhận xét, phê bình sự
lãnh đạo của tổ chức đảng, cán bộ, đảng
viên trong dịp tổng kết năm, đại hôi đảng
bộ, chi bộ; giới thiệu quần chúng ưu tú
cho đảng bồi dưỡng xem xet kết nạp;
đóng góp ý kiến về xử lý kỷ luật đảng viên,
bố trí đảng viên vào các chức vụ chính
quyền, các đoàn thể và nhân sự cấp ủy
2.Phương thức tiến hành công tác
vận động nhân dân ở cơ sở
a, Đảng bộ, chi bộ, mọi đảng viên trực tiếp
làm công tác dân vận
- Đảng bộ, chi bộ phải lấy việc vận động nhân
dân và chăm lo lợi ích của nhân dân là một nội
dung chủ yếu trong lãnh đạo
- Đảng bộ, chi bộ tiến hành phân công và
kiểm tra đảng viên sinh hoạt ở các tổ chức quần
chúng, phụ trách các nhóm dân cư, các đối
tượng quần chúng
b, Chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo chính
quyền cùng cấp tiến hành công tác dân vận
- Trong điều kiện Đảng cầm quyền, chi bộ,
đảng bộ cơ sở phải hết sức coi trọng nhiệm vụ
dân vận của Nhà nước
- Cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền
cùng cấp thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, chi
bộ về công tác dân vận, thực hiện dân chủ cơ
sở; nếu bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ kiêm
nhiệm chức vụ chính quyền phải xử lý vấn
đề theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng,
không được giải quyết theo ý kiến cá nhân.
b, Chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo chính
quyền cùng cấp tiến hành công tác dân vận
- Đảng bộ, chi bộ lãnh đạo chặt chẽ việc
xây dựng và hoạt động của các tổ chức an
ninh nhân dân, ban thanh tra nhân dân, tổ
hòa giải.
- Lãnh đạo chặt chẽ thường xuyên lấy ý
kiến phê bình, góp ý của nhân dân cho
cán bộ chính quyền cơ sở
c, Chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo các tổ
chức đoàn thể thực hiện đúng chức năng,
nhiệm vụ và phương pháp hoạt động
- Sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể,
các tổ chức xã hội trước hết là định hướng
chính trị, giúp cho các tổ chức này đề ra mục
tiêu, nhiệm vụ, xây dựng các nguyên tắc tổ
chức, định ra các chương trình hoạt động trong
mỗi kỳ
- Vai trò lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ cơ sở đối
với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phụ trách
gồm các mặt cơ bản: xây dựng tổ chức, lựa
chọn cán bộ và chỉ đạo nội dung hoạt động
c, Chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo các tổ
chức đoàn thể thực hiện đúng chức năng,
nhiệm vụ và phương pháp hoạt động
- Đảng phải nắm vững tính chính trị và tính xã
hội của tổ chức quần chúng ở cơ sở để có
hướng lãnh đạo, chỉ đạo
- Đảng bộ, chi bộ xây dựng và thực hiện cơ chế
trao đổi công tác giữa cấp ủy, bí thư với người
phụ trách các tổ chức đoàn thể để nắm tình hình
và chỉ đạo hoạt động thường xuyên.
- Đảng bộ, chi bộ kịp thời giải quyết hoặc kiến
nghị lên cấp trên giải quyết những nhu cầu,
nguyện vọng chính đảng của các tổ chức đoàn
thể; chăm lo đời sống vật chất tinh thần, biểu
dương, khen thưởng kịp thời.,
Câu hỏi
1. Quan điểm chỉ đạovà nhiệm vụ công tác
vận động nhân dân trong tình hình mới?
2. Nội dung, phương thức công tác vận
động nhân dân của chi bộ, đảng bộ cơ
sở? Liên hệ thực tế?