Transcript Dowload

Tiết 55. ĐIỆP NGỮ
I. ĐIỆP NGỮ VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆP NGỮ
VD:
Trªn ®êng hµnh qu©n
xa
Dõng ch©n bªn xãm
nhá
TiÕng gµ ai nh¶y æ:
Nghe
Côc … côc t¸c côc ta
Nghe xao ®éng n¾ng
tra
Ch¸u chiÕn ®Êu h«m nay
Nghe bµn ch©n ®ì mái
V
ì lßng
yªu
quèc
Nghe
gäi
vÒtæ
tuæi
th¬…
Vì xãm lµng th©n thuéc
Bµ ¬i, còng vì bµ
Vì
Vì tiÕng gµ côc t¸c
Ổ trøng hång tuæi th¬
(Xu©n Quúnh)
Béc lé cảm
xóc vui mõng
cña ngêi
chiÕn sÜ khi
nghe tiếng gà
trưa.
Nhấn mạnh
nguyên nhân
chiến đấu của
người chiến sĩ.
TIẾT 55 ĐIỆP NGỮ
I. ĐIỆP NGỮ VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆP NGỮ
*Ghi
/ SGK/152
Hồ nhớ
Chí Minh
muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Em hiểu thế nào
là điệp ngữ, tác
dụng điệp ngữ?
Phút giây thiêng Anh gọi Bác ba lần.
(Tố Hữu)
Khi nói hoặc viết, người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ
(hoặc
một
nổi ách
bật nô
ý, gây
cảm
xúchơn
mạnh.
Mộtcả
dân
tộccâu…)
đã ganđể
góclàm
chống
lệ của
Pháp
tám
Cách
lại nay,
như một
vậy dân
gọi là
điệp
ngữ;
từvề
ngữ
mươilặp
năm
tộcphép
đã gan
góc
đứng
pheđược
Đồnglặp lại
gọi
là điệp
ngữ.
minh
chống
phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự
do ! Dân tộc đó phải được độc lập !
(Hồ Chí Minh)
II. CÁC DẠNG ĐIỆP NGỮ
I.1/ Trªn ®êng hµnh qu©n xa
Có mấy
Dõng ch©n bªn xãm nhá
Điệp
ngữgµ
cóainhiều
TiÕng
nh¶ydạng:
æ:
dạng điệp
- Điệp
cách
quãng
Côc ngữ
…côc
t¸c côc
ta
ngữ?
Điệp
ngữ
cách
quãng
Nghengữ
xaonối
®éng
- Điệp
tiếpn¾ng tra
Nghengữ
bµnchuyển
ch©n ®ì
mái
- Điệp
tiếp
(điệp ngữ vòng)
Nghe gäi vÒ tuæi th¬…
IIa/ Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu
Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều
[…]
Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa
Thương em, thương em, thương em biết mấy.
(Phạm Tiến Duật)
IIb/
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
Điệp ngữ nối tiếp
Điệp ngữ chuyển tiếp
(Điệp ngữ vòng)
Tiết 55. ĐIỆP NGỮ
I. ĐIỆP NGỮ VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆP NGỮ
II. CÁC DẠNG ĐIỆP NGỮ
Điệp ngữ có nhiều dạng:
- Điệp ngữ cách quãng
- Điệp ngữ nối tiếp
- Điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng)
TIẾT 55 ĐIỆP NGỮ
I.ĐIỆP NGỮ VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆP NGỮ
II. CÁC DẠNG ĐIỆP NGỮ
III. LUYỆN TẬP
Bài tập 1:
a/ Một dân tộc đã gan gócchống ách nô lệ của Pháp hơn
một dân tộc đã gan góc
tám mươi năm nay,
đứng về
phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay,
dân tộc đó
phải đượctự do! Dân tộc đó phải đượcđộc lập !
(Hồ Chí Minh)
*Nhấn mạnh, làm nổi bật ý: dân tộc Việt Nam gan góc,
dũng cảm khẳng định dân tộc ta phải được tự do, phải
được độc lập.
TIẾT 55 ĐIỆP NGỮ
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời ,trông đất ,trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm,biển lặng mới yên tấm lòng.
(Ca dao)
*Nhấn mạnh sự vất vả nhiều bề và khát vọng
chính đáng tha thiết của người nông dân.
TIẾT 55 ĐIỆP NGỮ
*Bài tập 2.
Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp
phải xa nhau.Có thể sẽ xa nhau
mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một
.
giấc
mơ.Một giấc mơ thôi.
(Khánh Hoài)
... xa nhau ..... xa nhau ...
điệp ngữ cách quãng
... một giấc mơ. Một giấc mơ ...
điệp ngữ chuyển tiếp
TIẾT 55 ĐIỆP NGỮ
Bài tập 3:
Thảo luận và nêu ý kiến về BT a.
Phía sau nhà em có một mảnh vườn. Mảnh vườn ở phía sau
nhà em, em trồng rất nhiều loài hoa.Em trồng hoa cúc.Em trồng
hoa thược dược. Em trồng hoa đồng tiền. Em trồng hoa hồng.
Em trồng cả hoa lay-ơn nữa. Ngày Phụ nữ quốc tế, em hái hoa
sau vườn nhà em tặng mẹ em. Em hái hoa tặng chị em…
Sửa lại
Phía sau nhà em có một mảnh
vườn. Em trồng rất nhiều loài hoa:
hoa cúc, hoa thược dược, hoa đồng
tiền, hoa hồng, cả hoa lay-ơn nữa.
Ngày Phụ nữ quốc tế, em hái hoa
tặng mẹ và chị em.
KQ
1
2
3
4
5
6
7
Chìa
Khóa
N O
C
C H U Y E N
N O I T
X
B
I
A
T
I
U
A
B
C
I
E
A
D
A
H
E
P
N
A N G
T Y
Q U A N G
P
C H A M
B
I
Ể
U
C
Ả
M
TIẾT 55 ĐIỆP NGỮ
? Thế nào là điệp ngữ, tác dụng của điệp ngữ?
? Các dạng điệp ngữ?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học và làm bài tập 4
- Có ý thức vận dụng điệp ngữ vào viết văn nhất là văn
biểu cảm.
- Phân biệt điệp ngữ với lỗi lặp từ.
- Chuẩn bị luyện nói: LUYỆN NÓI PHÁT BIỂU CẢM
NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC