Använd gärna detta 12-sidiag bildspel till genomgång av

download report

Transcript Använd gärna detta 12-sidiag bildspel till genomgång av

Ny patientlag 2015
 Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra
patientens ställning samt att främja patientens
integritet, självbestämmande och delaktighet





Patientlagstiftningen i Norden:
Finland 1993
Island 1997
Danmark 1998
Norge 2001
Landstingets ledningskontor
Huvuddragen i patientlagen







Informationsplikten utvidgas och förtydligas
Frivillig vård kräver samtycke
Regel om beslutsoförmögna
Lättare att få ny medicinsk bedömning
Rätt att välja öppenvård i hela landet
Bestämmelse om barns inflytande över sin vård
Vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt,
individuell planering samt val av
behandlingsalternativ och hjälpmedel
Landstingets ledningskontor
Patienten SKA få information om vård och
behandling
 Sitt hälsotillstånd
 De metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 De hjälpmedel som finns för personer med
funktionsnedsättning
 OBS! Vid vilken tidpunkt hon eller han kan förvänta sig att få
vård
 Det förväntade vård- och behandlingsförloppet
 Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 Eftervård
 Metoder för att förebygga sjukdom eller skada
Landstingets ledningskontor
Patienten ska också få information om
valfrihet och vårdgaranti
 Möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast
läkarkontakt samt vårdgivare av offentligt
finansierad hälso- och sjukvård
 Möjligheten att få ny medicinsk bedömning och en
fast vårdkontakt
 Vårdgarantin
 Möjligheten att få upplysningar hos Försäkringskassan om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz
Landstingets ledningskontor
Individuellt anpassad information
 Information ska anpassas till ålder, mognad,
erfarenhet, språklig bakgrund och andra
individuella förutsättningar – om inte patienten vill
ha information ska det respekteras
 Skriftligt om det behövs eller patienten ber om det
 Skriftligt ska lämnas till närstående om info inte kan
lämnas till patienten – kan dock föreligga sekretess
 Antecknas i patientjournalen vilken info som
lämnats eller att patienten inte vill ha info
Landstingets ledningskontor
Samtycke förtydligas i patientlagen
 Skydd i grundlagen mot påtvingat kroppsligt
ingrepp exempelvis läkarundersökning,
vaccinering, blodprov
 All vård som ges är frivillig, det vill säga, samtycke
från patienten till vården (undantag; LPT, LRV,
Smittskyddslagen)
 Samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller på
annat sätt; tyst samtycke
 Inget krav om dokumentation i journalen, OBS!
nekande till erbjuden vård ska dokumenteras
Landstingets ledningskontor
Hälso- och sjukvård till vuxna beslutsoförmögna i patientlagen:
 ”En patient ska få den hälso- och sjukvård som
behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt
hotar patientens liv eller hälsa även om patientens
vilja p.g.a. medvetslöshet eller av någon orsak inte
kan utredas.”
 Lagcitat ovan i avvaktan på förslag från
Utredningen om beslutsoförmögnas personers
ställning i hälso- och sjukvården)
Landstingets ledningskontor
Barnets inflytande över sin vård i
patientlagen
 När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets
bästa särskilt beaktas
 Beroende på ålder och mognad, ska hänsyn tas till
barnets åsikt till den aktuella vården
 När patienten är ett barn ska även barnets
vårdnadshavare få information (dokumenteras i
journalen)
Landstingets ledningskontor
Delaktighet och medverkan
central i patientlagen
 En patients medverkan i hälso- och sjukvården ska
utgå från patientens önskemål och individuella
förutsättningar, exempelvis genom att själv utföra
vissa vård- eller behandlingsåtgärder hemma
 Närstående ska få möjlighet att medverka vid
utformning och genomförande av vården, om det är
lämpligt och om sekretessen inte förhindrar detta
Landstingets ledningskontor
Val av behandlingsalternativ och
hjälpmedel
 Vid flera alternativa behandlingar (enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet) ska patienten få välja –
om det är befogat med hänsyn till sjukdomen eller
skadan i förhållande till kostnaderna
 Val av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning – om det är befogat med
hänsyn till behov och kostnader
Landstingets ledningskontor
Ny medicinsk bedömning lättare i nya
patientlagen
 En patient med livshotande eller särskilt allvarlig
sjukdom eller skada ska få möjlighet till ny
medicinsk bedömning (inom eller utom det egna
landstinget)
 En patient ska erbjudas behandling enligt ny
bedömning om det är befogat med hänsyn till
aktuell sjukdom eller skada samt kostnader.
Landstingets ledningskontor
Fritt val av utförare i öppen vård i
patientlagen
 Patient ska kunna välja öppen vård i andra
landsting (offentligt finansierad)
 Det egna landstinget svarar för kostnader för vård
som ges utanför landstinget. Om remissregler finns
måste dessa följas.
 Patientens kostnader för resor och uppehälle
ersätts inte av det egna landstinget
Landstingets ledningskontor