Patientlagen, bildspel med anteckningar för chefer i specialistvård

Download Report

Transcript Patientlagen, bildspel med anteckningar för chefer i specialistvård

Patientlagen 1 januari 2015
Bakgrund och sammanfattning med inriktning
mot specialistvård
Landstingets ledningskontor
Utveckling patientinflytande
• 2009 Lag om valfrihetssystem
 Individens val styr
 Tvingande för landsting vid införandet av vårdval inom
primärvården from 1 januari 2010
 Utvecklas även inom specialistvård
• 2015 Ny patientlag från 1 januari
Landstingets ledningskontor
Långsiktig utveckling
Läkarfokus
Kallelser
Upptagningsområde
Patient/invånarfokus
Inbjudan/Dialog
Valfrihet
Ställer krav på information och
nytt förhållningssätt!
Landstingets ledningskontor
Patientmaktsutredningen
”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och
sjukvården kan stärkas (…) förbättra förutsättningarna för en god
och jämlik vård (…)
1. Prop. 2013/14:106 Patientlag. Beslut i riksdagen före
sommaruppehållet 2014. Träder ikraft 1 jan. 2015
2. Lag om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Socialdepartementet bereder.
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) upphör när både Patientlagen och
organisationslagen trätt i kraft.
Landstingets ledningskontor
Syftet med patientlagen
• Stärka och tydliggöra patientens ställning
• Främja patientens integritet, självbestämmande och
delaktighet.
• En perspektivförskjutning. Makten förskjuts från den
medicinska professionen till patienten.
Landstingets ledningskontor
Patientlagens innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inledande bestämmelser (1 kap.)
Tillgänglighet (2 kap.)
Information (3 kap.)
Samtycke (4 kap.)
Delaktighet (5 kap.)
Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.)
Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.)
Ny medicinsk bedömning (8 kap.)
Val av utförare (9 kap.)
Personuppgifter och intyg (10 kap.)
Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)
Landstingets ledningskontor
Möjlighet att välja utförare
i andra landsting
• Välja offentligt finansierad öppen vård i andra landsting
• Omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti
• Följa hemlandstingets remisskrav, i övrigt samma villkor
som vårdlandstingets egna
invånare
• Lista sig i andra landsting
• Få ny medicinsk bedömning
• Välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård
• Välja fast läkar- och vårdkontakt
Landstingets ledningskontor
Översyn av riksavtalet för utomlänsvård
• Fritt att söka öppen vård och välja utförare inom den
offentligt finansierade vården i hela landet
Vårdgaranti undantag
Gäller även vaccination, intyg, hälsoundersökningar
Tillämpningar ses över avtals- remiss- och fakturarutiner
• Medicinsk service även i annat landsting
• Lista sig på vårdcentral i annat landsting
• Sluten vård oförändrat, godkännande från hemlandsting
Landstingets ledningskontor
Förändrat befolkningsansvar
Beskattningsrätt
Betalningsansvar
Vårdansvar
Länets
befolkning
Länets
befolkning
De som söker
öppen vård i
länet
Det medicinska behovet ska efter den 1 januari 2015 styra
vilken patient som ska få öppen vård först.
Landstingets ledningskontor
Komplettering av HSL 4 § tredje stycket,
betalningsansvar och remisskrav
Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård
enligt 3 § svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges
med stöd av andra stycket.
Undantag i de fall vårdlandsting har krav på remiss och dessa inte remissregler
inte följs. Inledningsvis har 5 landsting krav på remiss till läkarbesök. Se skl.se
Patientens remiss ska, inom öppen vård, skickas direkt till privat vårdgivare.
Betalning till privat vårdgivare ska gå direkt via vårdlandstinget.
Landstingets ledningskontor
Förtydligat krav på information:
Patientlagen 3 kap. Information
1 § Patienten ska få information om:
1. sitt hälsotillstånd
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
7. eftervård, och
8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
Vårdpersonal ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har
förstått innehåll och betydelse. Informationen ska anpassas efter individens
förutsättningar. Ska vid behov kunna ges i skriftlig form.
Landstingets ledningskontor
2 § Patienten ska även få information om:*
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast
läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt
finansierad hälso- och sjukvård,
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och
en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om
vård i ett annat EES-land eller i Schweiz.
* När det är aktuellt i det enskilda fallet.
Landstingets ledningskontor
Skriftlig information
1177.se Vårdguiden
Tusentals kvalitetssäkrade medicinska artiklar
om olika sjukdomar, besvär, undersökningar
och behandlingar. Visst material på andra språk.
Barnavdelningen – tecknade filmer för barn
inför sjukhusbesök eller tandläkarbesök. Även på
engelska, spanska och arabiska.
E-tjänster på 1177.se via Mina vårdkontakter
Inloggning via e-legitimation eller lösenord krävs.
Landstingets ledningskontor
Krav på samtycke förtydligas
Hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke.
Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han
eller hon få information om vilka konsekvenser det kan få
Samtycke till fortsatt vård får när som helst tas tillbaka.
Nödvändig vård får ges vid akut fara om patientens vilja inte
kan utredas.
Landstingets ledningskontor
Ny medicinsk bedömning
Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig
sjukdom eller skada få möjlighet att få en ny
medicinsk bedömning i valfritt landsting.
Patienten ska erbjudas den behandling som den
nya bedömningen kan ge anledning till om
behandlingen står i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Landstingets ledningskontor
Barnets rättigheter stärks
och blir uttryckliga
• Bestämmelser om barns inflytande
över sin vård införs i lagen
• Barn ska få möjlighet att uttrycka sin
inställning till den aktuella vården eller
behandlingen
• Barns delaktighet ska underlättas.
Landstingets ledningskontor