Bildspel om patientlagen och informationsplikten

Download Report

Transcript Bildspel om patientlagen och informationsplikten

Patientlagen och informationsplikten
Innehåll och förändringar, tips och
frågeställningar
November 2014
Landstingets ledningskontor
Informationsplikten
utvidgas och förtydligas
Patienten ska få relevant information om
• sitt hälsotillstånd
• de metoder som finns för undersökning, vård
och behandling
• de hjälpmedel som finns för personer med
funktionsnedsättning
• när hon eller han kan förvänta sig att få vård
• det förväntade vård- och behandlingsförloppet
• risker för komplikationer och biverkningar
• eftervård
• metoder för att förebygga sjukdom eller skada
Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Patienten ska även få information om
 möjligheten att välja behandlingsalternativ och vårdgivare
 möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast
vårdkontakt
 vårdgarantin
 möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård
utanför landet.
Informationsplikten,
patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Samtycke
 Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten
samtycker
 Samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom
handlande
 Patienten ska vid en nödsituation få sjukvård även
om hon eller han inte är i stånd att ge sitt samtycke
 Om en patient avstår från viss vård och behandling
ska han eller hon få information om vilka
konsekvenser det kan få
 Barns inställning till viss vård ska klarläggas.
Landstingets ledningskontor
Delaktighet
 Vården ska utformas och genomföras i samråd med
patienten
 Hänsyn tas till patientens önskemål och förutsättningar
 Närstående ska få möjlighet att medverka om lämplighet,
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.
Informationsplikten,
patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Informationen ska anpassas
…till mottagarens ålder, mognad,
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra
individuella förutsättningar
 Det gäller även information till
vårdnadshavare och andra närstående
 Barn har samma rätt till information
 Den som ger informationen ska vara
säker på att mottagaren förstått
informationens innehåll och betydelse
 Mottagarens önskan om att avstå från
information ska respekteras.
Informationsplikten,
patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Informationen ska anpassas
efter mottagarens ålder och
mognad
 Barn har samma rätt till information som
andra
 Även mycket små barn kan ta till sig viss
information
 Information ska utformas med omsorg och
ges på ett hänsynsfullt sätt utifrån barnets
mognad och situation.
Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13
Landstingets ledningskontor
Information ska anpassas efter
mottagarens erfarenhet
 Tidigare erfarenhet av sjukvården
 Erfarenheter och förståelse för vad som händer i kroppen
Informationsplikten,
patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Information ska anpassas efter
mottagarens språkliga bakgrund
 Patienter som inte förstår eller talar svenska fullt ut har rätt till samma
goda information som andra patienter
 Vårdpersonalen ska anlita tolk och har ett ansvar för att utforma sin
information så att den blir tillgänglig för alla
Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13
Landstingets ledningskontor
Information ska anpassas efter
mottagarens andra individuella
förutsättningar






Utbildningsbakgrund
Könsidentitet
Religion
Kognitiva och andra funktionsnedsättningar
Livssituation
Andra omständigheter som kan påverka hur informationen
bör ges
Patientlagen ledningskontor
Landstingets
Forskning visar att …
… patienter glömmer 40-80 procent av den
medicinska informationen som ges av hälso- och
sjukvårdspersonal
Kessels, 2003
… hälften av informationen missförstås
Anderson et al., 1979
… upp till 45 procent av patienterna inte
kan redogöra för de största riskerna
med sin operation trots att de
ha skrivit på ett medgivande.
Graham, 2003
Informationsplikten,
patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Förstå mig rätt/Teach-backmetoden
 Personalen ber patienten att återberätta
 … inte för att kontrollera patienten utan för att få en
återkoppling om hur väl hen har förklarat
 Personalen sammanfattar det som patienten har sagt
 Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar
metoden teach-back.
Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13
Landstingets ledningskontor
Krav på skriftlig information
 Många patienter har svårt att ta till sig den muntliga informationen som
ges under besöket
 Informationen kan vara detaljerad och patienten är ofta i en ovan och
svår situation
 Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till
mottagarens individuella förutsättningar eller om personen ber om det
 Genom skriftlig information kan den som fått informationen gå tillbaka i
efterhand och exempelvis kontrollera vissa detaljer eller andra
uppgifter.
Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13
Landstingets ledningskontor
1177.se för information:
1177 Vårdguiden på webben
 Tusentals artiklar om hälsa, sjukdomar, regler och rättigheter
 Temasidor med fakta, råd och stöd, reportage, krönikor och filmer. Till
exempel barn och föräldrar, cancer, gravid, psykisk hälsa, stroke,
tänder, sex och relationer, senior
 Ställ en anonym fråga till vårdpersonal
 Självtester
 E-tjänster
 Allt material produceras och kvalitetssäkras med experter på
områden inom hälso- och sjukvård och tandvård i flera led.
mationsplikten,
patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Använd 1177.se i mötet med patienten
 Både innan, under och efter besök
 Tipsa patienter och anhöriga om att de kan läsa mer på
webbplatsen 1177.se
 Skriv gärna ut artiklar om sjukdomar, undersökningar och
behandlingar och dela ut i mötet med patienten
 Tipsa patienter om att man på sidan kan ta del av andras
erfarenheter.
Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Informationskampanj till
invånare och patienter
 1177 Vårdguiden har uppdraget att utforma
en kampanj om den nya lagen med start
våren 2015
 Stöd till patienter, närstående och allmänhet
 Kommer att leda till frågor från pålästa
patienter, närstående och allmänhet
 Ställer krav på vården att snabbt hitta
information och kunna svara på frågor.
Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13
Landstingets ledningskontor
Förstudie inför informationskampanjen
visar att
• Efterfrågan är större än väntat
• Kvinnor, sjuka och äldre är särskilt intresserade
• Specialistvård är särskilt efterfrågat – den bästa vården,
oavsett landsting/region
• Kraven på information liksom söktrycket efter den bästa
vården kommer att öka – vårdjämförelser får allt större
betydelse
• Patientens kunskap om den nya lagen kan användas i
vårdmötet.
Informationsplikten,
patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Synpunkter, klagomål och
patientsäkerhet
Patientnämndernas roll förstärks och de ska
 tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver
för att kunna ta till vara sina intressen
 främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
 hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet
Informationsplikten,
patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Synpunkter, klagomål och
patientsäkerhet (fortsättning)
Om det har inträffat en vårdskada ska patienten snarast få
information om
 händelsen som har inträffat
 vilka åtgärder som ska vidtas
 möjligheten att anmäla klagomål och begära ersättning
 information om patientnämndernas verksamhet
Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13
Landstingets ledningskontor
Mer från Socialstyrelsen
(Socialstyrelsen.se) och på 1177.se
 ”Din skyldighet att informera och göra
patienten delaktig”
 ”Min guide till säker vård”
 1177.se
Informationsplikten,
patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor
Förslag på diskussionsfrågor








Vad ställer patientlagen för krav på oss?
Vilka utmaningar och svårigheter ser vi?
Vilka möjligheter ser vi?
Hur ser vi till att patienter och anhöriga förstår och kommer
ihåg den information de får?
Är det något i vårt arbetssätt som behöver förändras?
Har vi rutiner för att anpassa information till patientens
situation?
Vilken kunskap har vi för att anpassa informationen?
Får informationen ta den tid som behövs?
Informationsplikten,
patientlagen, 2014-11-13
Landstingets
ledningskontor