Patientlagen 2014:821 (PowerPoint)

download report

Transcript Patientlagen 2014:821 (PowerPoint)

Patientlagen
2014:821
Texten är framtagen och reviderad (2015-04-17) av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor tillsammans
med Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård, Högskolan Dalarna.
Bakgrund
Riksdagen beslutade 19 juni 2014 att införa en ny
patientlag som ska ersätta delar av Hälso- och
sjukvårdslagen. Lagen reglerar vad som gäller ur
ett patientperspektiv och börjar gälla 2015-01-01.
Under 2014 ska Socialdepartementet bereda Organisationslagen som ska reglera hur landstingen
ska organisera sin verksamhet för att leva upp till
kraven i patientlagen.
När detta är klart ska Hälso- och sjukvårdslagen
upphöra.
Syfte
Stärka och tydliggöra patientens ställning.
Främja patientens integritet, självbestämmande
och delaktighet.
Lagen ska driva utvecklingen mot…
Läkarfokus
Patient/invånarfokus
Kallelser
Inbjudan/dialog
Upptagningsområde
Valfrihet
Ställer krav på
information och nytt
förhållningssätt!
Ny patientlag 2015
1. Inledande bestämmelser (1 kap.)
2. Tillgänglighet (2 kap.)
3. Information (3 kap.)
4. Samtycke (4 kap.)
5. Delaktighet (5 kap.)
6. Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.)
7. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.)
8. Ny medicinsk bedömning (8 kap.)
9. Val av utförare (9 kap.)
10.Personuppgifter och intyg (10 kap.)
11.Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)
Patientlagen 3 kap. Information
2 § Patienten ska även få information om:
Möjligheten att välja;
•behandlingsalternativ,
•fast läkarkontakt/fast vårdkontakt
•vårdgivare och utförare av offentligt finansierad
hälso- och sjukvård
•ny medicinsk bedömning
•vårdgaranti
•möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz
Patientlagen 4 kap. Samtycke
2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan
patientens samtycke. Innan samtycke inhämtas ska
patienten få information enligt 3 kap.
Patienten kan lämna sitt samtycke:
•skriftligt
•muntligt
•genom sitt handlande
Patientlagen 6 kap. Fast vårdkontakt
och individuell planering
2 § En fast vårdkontakt utses för patienten om
han/ hon begär det eller om det behövs för att
tillgodose behovet av trygghet, kontinuitet,
samordning och säkerhet. – även i andra landsting.
3 § Patienten ska få möjlighet att välja fast läkarkontakt inom primärvården. Även i andra landsting.
4 § Individuell plan ska upprättas, av landsting och
kommun tillsammans, om en person har behov av
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Patientlagen 7 kap. Val av
behandlingsalternativ och hjälpmedel
1 § Patienten ska få välja det behandlingsalternativ
han/hon föredrar, även i andra landsting.
Patienten har inte rätt att välja sådan behandling
som kommunen ansvarar för utanför den kommun
inom vilken han/hon är bosatt.
2 § Patienten ska ges möjlighet att välja det hjälpmedel han/hon föredrar, om det med hänsyn till
hans/hennes behov och till kostnaderna av hjälpmedlet, framstår som befogat.
Patientlagen 9 kap. Val av utförare
1 § Patienten ska inom eller utom det egna
landstinget få möjlighet att välja utförare av
offentlig finansierad öppen vård.
Möjligheten att välja vårdgivare gäller primärvård
och specialiserad vård som inte kräver intagning i
vårdinrättning.
Kostnader för ex. resa och uppehälle till annat
landsting får patienten själv betala.
Förändrat befolkningsansvar
Beskattningsrätt
Betalningsansvar
Vårdansvar
Länets befolkning
Länets befolkning
De som söker öppenvård i
länet
Patientlagen i sin helhet hittar du här:
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs2014-821/