Projektų valdymas

Download Report

Transcript Projektų valdymas

Projekto valdymas: projekto vykdytojo
įsipareigojimai ir teisės
Alina Goberytė
2013-09-17
Europos socialinio fondo agentūra
Teisės aktai ir kiti dokumentai
Gairės pareiškėjams pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę
2012 m. programą, patvirtintos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.
liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-312;
Gairės pareiškėjams pagal Europos pabėgėlių fondo metinę 2012 m. programą,
patvirtintos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 23 d. įsakymu
Nr. A1-422;
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo
trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklės, patvirtintos LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2013 m. rugpjūčio 8 d. Nr. A1-466;
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo
trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklės, patvirtintos LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-18;
Pirkimų tvarkos aprašas projektų vykdytojams nesantiems perkančiosiomis
organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, patvirtintas LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1 – 557;
Pirkimų taisyklės projektų vykdytojams esantiems perkančiosiomis organizacijomis
pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, patvirtintos LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-556;
Informavimo apie Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių
integracijai programų Lietuvoje paramą ir paramos viešinimo taisyklės, patvirtintos
LR socialinės ir darbo apsaugos ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-105;
Trišalė paramos teikimo sutartis.
Bendrieji reikalavimai išlaidoms:
tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu;
yra būtinos projektui įgyvendinti bei atitinka finansų skaidrumo, efektyvumo ir
naudingumo principus;
patirtos projekto vykdytojo arba partnerio;
tinkamų finansuoti kategorijų ir neviršija sutartyje nustatytų dydžių kiekvienai išlaidų
kategorijai;
patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
įtrauktos į projekto vykdytojo (jo partnerių) apskaitą ir kurios gali būti identifikuojamos,
pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinamais dokumentais ir išlaidų
apmokėjimą įrodančiais dokumentais;
patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;
laikomos tinkamomis finansuoti vadovaujantis Gairių pareiškėjams pagal atitinkamą
kvietimą teikti paraiškas nuostatomis;
išlaidos, susijusios su sukurtomis studijomis, metodikomis, programomis ir pan.
kompensuojamos tik gavus Atsakingos institucijos pritarimą.
Projekto vykdytojo įsipareigojimai
įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta Sutartyje;
naudoti paramos lėšas tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti ir
tinkamai už jas atsiskaityti;
pranešti įgaliotai institucijai apie visus galimus nukrypimus nuo projekto;
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pranešti įgaliotai institucijai apie bet kurių duomenų,
pateiktų šioje Sutartyje ir jos prieduose, pasikeitimus;
atidaryti atskirą sąskaitą paramos lėšoms pervesti ir apskaityti bei tinkamai tvarkyti
projekto išlaidų buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama,
objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;
suderinti mokėjimo prašymų teikimo grafiką;
laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo bei pirkimų taisyklių vykdyti pirkimus arba pirkimų
tvarkos aprašo nuostatų;
vykdyti privalomuosius paramos viešinimo ir visuomenės informavimo veiksmus;
Projekto vykdytojo įsipareigojimai
bendradarbiauti su projektą administruojančiais ir kontroliuojančiais
asmenimis;
laiku ir tinkamai pateikti įgaliotai institucijai visas reikiamas ataskaitas ir
informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą;
atsakingai institucijai priėmus sprendimą sustabdyti paramos išmokėjimą, per
nustatytą laiką ištaisyti padarytus pažeidimus, o priėmus sprendimą nutraukti
paramos teikimą ir grąžinti jau sumokėtas lėšas, per nustatytą laiką grąžinti
reikalaujamą paramos dalį ar visą gautą paramos sumą ir palūkanas;
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinti atsakingai institucijai dėl klaidos
gautą didesnę paramos sumą;
saugoti su projektu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų po
projekto įgyvendinimo pabaigos;
pradėti vykdyti veiklas, nurodytas paraiškoje, per 3 mėnesius nuo sutarties
pasirašymo datos, o jei projekto įgyvendinimo pradžios data, nurodyta
paraiškoje, vėlesnė nei sutarties pasirašymo data, per 3 mėnesius nuo
paraiškos nurodyto projekto įgyvendinimo termino pradžios.
Projekto vykdytojo įsipareigojimai
neprašyti kompensuoti iš paramos lėšų PVM, kurio jis iš tikrųjų nesumoka;
įsiregistravus PVM mokėtoju pranešti per 5 k. d.;
apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą;
neperleisti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti
yra suteikiama parama 5 (penkerius) metus po projekto pabaigos;
Projekto rezultatai nuosavybės teise turi priklausyti projekto vykdytojui, partneriui arba
jam kartu su partneriais;
Projekto vykdytojas viso Projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi užtikrinti projekto
atitikimą Gairių III skyriuje pateiktiems bendriesiems tinkamumo reikalavimams bei
reikalavimams projekto darbuotojų darbo laiko įkainiams bei Projekto naudos ir kokybės
vertinimo lentelėje nurodytiems projektų atrankos kriterijams;
užtikrinti, kad įgyvendinant projekto veiklas dalyvautų tik tikslinės grupės atstovai;
turėti dokumentus, kurie pagrįstų kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei.
Tikslinę grupę pagrindžiantys dokumentai
(EIF)
Tikslinę grupę apibrėžia Gairių 10 punktas.
Svarbiausias EIF programos tikslinės grupės bruožas – trečiosios šalies
pilietybės turėjimas ir teisėtas gyvenimas valstybėje narėje. Teisėtą
užsieniečių iš trečiųjų šalių gyvenimą Lietuvoje įrodo:
- leidimai laikinai gyventi, išduodami ar keičiami remiantis LR
įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 1–7, 12–
14 punktais, 40 straipsnio 2 ir 6 dalimis;
- leidimai nuolat gyventi, išduodami ar keičiami remiantis LR
įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 1 dalies 1–3, 5,6,
8, 10 punktais, 53 straipsnio 2 ir 7 dalimis.
Tikslinės grupės atstovai, pagal darbo sutartį įdarbinti projekte, į
tikslinę grupę neįtraukiami.
Įgyvendinant EIF programos remiamus komponentus, projektų veiklose taip
pat gali dalyvauti ir kita suinteresuota grupė (asmenys, kurie nėra
trečiųjų šalių piliečiai, kaip apibrėžta šių Gairių 10 punkte: Lietuvos
visuomenės atstovai, kompetentingų įstaigų, įmonių ir organizacijų
darbuotojai ir pan.).
Tikslinę grupę pagrindžiantys dokumentai
(EPF)
Tikslinę grupę apibrėžia Gairių 35.1 ir 40.1 punktai.
Teisėtą užsieniečių iš trečiųjų šalių gyvenimą Lietuvoje įrodo:
- leidimai laikinai gyventi, išduoti pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 9 arba 10 punktą arba
leidimai nuolat gyventi pagal to paties įstatymo 53 straipsnį 1 dalies 7 punktą.
Projekto vykdytojo teisės
žodžiu ir raštu teikti Sutarties Šalims paklausimus, susijusius su
projekto įgyvendinimu;
Projekto vykdytojas turi teisę atstovauti visiems partneriams ir
privalo užtikrinti, kad visi Partneriai būtų tinkamai informuoti apie jų
pareigas, susijusias su šios sutarties vykdymu ir Projekto
įgyvendinimu;
atsisakyti paramos bei inicijuoti Sutarties nutraukimą arba pakeitimą.
Sutarties keitimai
projekto vykdytojui raštu informuojant įgaliotą instituciją apie
pakeitimus;
pasirašant papildomą susitarimą;
atsakingai institucijai priėmus vienašališką sprendimą sumažinti paramą
projekto vykdytojui (šios Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka) arba
kitaip pakeisti šią Sutartį, raštu informuojant projekto vykdytoją apie
pakeitimus.
Keitimas informuojant raštu
Informuojama raštu apie tokius projekto pakeitimus, kurie
neturi esminio poveikio projekto apimčiai, tikslams ir
uždaviniams, pavyzdžiui:
kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos (1.1, 1.2, 1.3,
1.4 ir 1.5 biudžeto eilutės) suma nukrypusi ne daugiau kaip 10
procentų nuo Sutartyje planuotos sumos;
neatitinka kitų esminių keitimų kriterijų.
Papildomas susitarimas
būtina pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį;
planuoti projekto kiekybiniai rezultatai gali sumažėti daugiau kaip 10
procentų;
atsiranda kitų nenumatytų aplinkybių, lemiančių esminį projekto
įgyvendinimo nukrypimą nuo šios Sutarties sąlygų;
keičiasi projekto veiklos, darančios esminę įtaką projekto apimčiai,
tikslams ir uždaviniams;
kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir
1.5 biudžeto eilutės) suma nukrypusi nuo planuotos sumos daugiau
kaip 10 procentų.
Projekto sutarties pakeitimai
Biudžeto eilutė
Iš viso išlaidos
su PVM (litais)
(patvirtintas
biudžetas)
Iš viso
išlaidos su
PVM (litais)
(biudžetas
po
pakeitimų)
Pokytis %
(biudžeto
kategorija
i)
1.1.Techninio personalo
darbo užmokesčio
išlaidos
10.000
8.000
sutartyje
20
%
1.1.1. metodikos
rengėjo Vardenio
Pavardenio darbo
užmokestis
7.000
Pokytis nuo
Pokytis (litais)
-2.000
planuotos sumos
7.000
1.1.2. metodikos
rengėjo Vardenio
Pavardenio darbo
užmokestis
3.000
1.000
1.5. Kitos tiesioginės
išlaidos
5.000
7.000
1.5.1. kelionių ir
pragyvenimo išlaidos
5.000
7.000
0
-2.000
40 %
+2.000
+2.000
Pokytis nuo
sutartyje
planuotos
sumos
Patarimai vykdant keitimus:
realiai įvertinkite keitimo poreikį;
darykite keitimą laiku. Palikite pakankamai laiko
procedūroms;
išsamiai argumentuokite keitimo priežastis ir pokyčius,
kurie įvyks po pakeitimo;
argumentus pagrįskite faktais, skaičiavimais, dokumentais.
Mokėjimo prašymų teikimo tvarka
Mokėjimo prašymų rūšys
Avansinis
Tarpinis
Galutinis
Teikiami pagal suderintą su Agentūra MP teikimo grafiką;
Į TMP ir GMP įtraukiamos faktiškai patirtos išlaidas nuo projekto įgyvendinimo
pradžios iki ataskaitinio periodo pabaigos;
Kartu su TMP ir GMP mokėjimo prašymais Projekto vykdytojas turi pateikti išlaidų
pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų bei įvykdytų pirkimo procedūrų
dokumentų kopijas;
Netiesiogines išlaidas pateisinantys ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai
neteikiami. Taip pat neteikiami ir įvykdytų pirkimo procedūrų dokumentai;
Kartu su TMP ir GMP mokėjimo prašymais teikiamos pažangos arba galutinė
ataskaitos;
Su galutiniu mokėjimo prašymu pateikiama informacija apie sukauptas palūkanas.
išlaidų apmokėjimo būdai
Išlaidų apmokėjimo būdai (Sutarties 3 skyrius)
avansinio mokėjimo
(AMP + AMP)
kompensavimo su avansu
(AMP +TMP +...GMP)
Dėkoju už dėmesį